Voorzitter/Lid Rekenkamer

Introductie

Rekenkamer Zeeland

Vanwege het vertrek van de huidige voorzitter eind 2021 zijn Provinciale Staten van de provincie Zeeland op zoek naar een nieuwe voorzitter, tevens lid van de Rekenkamer Zeeland.
De tijdsbesteding is gemiddeld 32 uur per maand, waarbij in beginsel twee dagen per maand (flexibel) in Middelburg wordt gewerkt.

Context
Provinciale Staten van Zeeland (PS) hebben drie rollen: volksvertegenwoordiging, kaderstellen en controleren. Ter ondersteuning en versterking van, met name, de kaderstellende en controlerende rol hebben PS per 1 januari 2005 een onafhankelijke Provinciale Rekenkamer ingesteld.

Op basis van de Provinciewet doet de Rekenkamer onafhankelijk onderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het door de provincie gevoerde bestuur en rapporteert hierover aan PS. Sinds de oprichting heeft de Rekenkamer over uiteenlopende beleidsterreinen rapporten en rekenkamerbrieven gepubliceerd. Deze rapportages ondersteunen PS bij hun kaderstelling en controle op het door GS te voeren/gevoerde bestuur.

Door PS is een zogeheten Programmaraad ingesteld als adviescommissie, die als klankbord fungeert voor het bestuur van de Rekenkamer. De Programmaraad is erop gericht dat het rekenkamerwerk goed aansluit bij de behoeften van PS en de Rekenkamer adviseert over de voorbereiding en uitvoering van het onderzoeksprogramma.

Organisatie

Rekenkamer Zeeland
De Rekenkamer is een kleine organisatie. Het bestuur bestaat uit drie externe leden en wordt ondersteund door een bureau met circa 2,5 fte ambtelijke ondersteuning. De leden worden op voordracht van het Presidium benoemd door PS. Het tijdsbeslag van de leden bedraagt gemiddeld 32 uur per maand, waarbij in beginsel twee dagen per maand (flexibel) in Middelburg wordt gewerkt.

De Rekenkamer is verantwoordelijk voor het doen van twee à drie onderzoeken per jaar. De Rekenkamer stelt het (jaarlijkse) onderzoeksprogramma en de rapporten vast. De Rekenkamer beschikt over een eigen onderzoeksbureau en (onderzoeks-) budget en kan zowel zelf onderzoeken uitvoeren als onderzoeken (deels) laten uitvoeren. De Rekenkamer wijst voor ieder onderzoek een van haar leden aan als portefeuillehouder. Dat lid is nauw betrokken in de fase van de onderzoeksopzet en verslaglegging en brengt daarbij vooral bestuurlijk/strategische kennis in. Het betreffende lid draagt zorg voor presentatie van het rapport aan PS. De onderzoeksrapporten van de Rekenkamer zijn onafhankelijk en kwalitatief hoogwaardig en leveren een leereffect op voor het provinciaal bestuur, de politiek en de organisatie.

Meer informatie over de rekenkamer Zeeland kunt u vinden op https://www.rekenkamerzeeland.nl.

Functie

Taken van de voorzitter
∙ Optreden als voorzitter van de Rekenkamer en portefeuillehouder in onderzoeken;
∙ Leiden van de vergaderingen van de Rekenkamer en toezien op de afhandeling van zaken;
∙ Sturing geven in een collegiaal bestuur aan onderzoeksprogramma en onderzoeken;
∙ Fungeren als schakel tussen het provinciebestuur en de Rekenkamer en zorgdragen voor eenoptimale samenwerking, zonder dat de onafhankelijkheid van onderzoek in het geding komt.
∙ Inventariseren van onderzoeksvoorstellen, het (laten) opstellen en uitvoeren van hetonderzoeksprogramma;
∙ Bewaken van de relevantie en onafhankelijkheid van onderzoek;
∙ Presenteren van en aanwezig zijn bij de presentatie van uitkomsten van verricht onderzoek en deconclusies en aanbevelingen in de onderzoeksrapporten aan PS;
∙ Onderhouden van contacten met PS en met andere relevante partijen, waaronder deProgrammaraad en het netwerk van de vijf provinciale rekenkamers (ook wel P5);
∙ Onderhouden van contacten en het afstemmen met de Statengriffie over onder meer agenderingvan uitgevoerde onderzoeken in commissie- en PS-vergaderingen;
∙ Invulling geven aan de formele werkgeversrol ten aanzien van medewerkers van de Rekenkamer,waarbij de secretaris van de Rekenkamer de dagelijkse werkzaamheden coördineert;
∙ Verzorgen van contacten met de media.

Functie-eisen

Functie-eisen
∙ U heeft een academisch werk- en denkniveau;
∙ U beschikt over aantoonbare ervaring met het openbaar bestuur en rekenkamerwerk, waarbijervaring in beleidsonderzoek tot aanbeveling strekt;
∙ U beschikt aantoonbaar over kennis van bestuurlijke en juridische regelgeving;
∙ U heeft geen (neven)functie die tot een belangenconflict kan leiden met het doen vanonafhankelijk onderzoek naar provinciaal beleid.

Profiel
U opereert in een dynamische omgeving waarbij uw onafhankelijkheid en uw contacten met de medewerkers van de Rekenkamer en de relatie met PS, GS en externe partijen van groot belang zijn voor de effectiviteit van de Rekenkamer. U beschikt daarom over de volgende eigenschappen en competenties:
∙ U bent bestuurlijk sensitief, met oog voor governance en gevoel voor politieke verhoudingen;
∙ U heeft inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en bent in staat bestuurlijk en politiek relevantethema’s te onderkennen en de relevantie van onderzoeksvragen en de kwaliteit vanonderzoeksrapporten te beoordelen;
∙ U bent generalist met specifieke kennis op bestuurlijk en juridisch terrein van de provincialeoverheid;
∙ U bent communicatief en presentatievaardig en toont u gezaghebbend en overtuigend;
∙ U bent onafhankelijk, met eigen oordeelsvermogen en een kritische instelling;
∙ U heeft affiniteit met Zeeland en Zeeuwse vraagstukken;
∙ U bent een voorzitter met oog voor vernieuwing ten aanzien van de rol van de Rekenkamer;
∙ U bent doortastend, heeft verbindend vermogen en leidinggevende capaciteiten;
∙ Daarnaast bent u nadrukkelijk een zichtbare teamspeler die zich thuis voelt in collegialeverhoudingen en bent u rolvast.
∙ U bent naast resultaatgericht ook mensgericht, verbindend en benaderbaar (mensenmens);
∙ U vertegenwoordigt in voorkomende gevallen de Rekenkamer extern (waaronder in het netwerkvan de vijf provinciale rekenkamers), hetgeen om communicatie- en netwerkvaardigheid vraagt.

Aanbod

Benoeming en vergoeding
De voorzitter wordt voor een periode van zes jaar benoemd door PS. De vergoeding voor het voorzitterschap vindt plaats in overeenstemming met de zwaarte van de functie en bedraagt 120% van de vergoeding van een lid van PS zoals vastgelegd in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers 2018, exclusief reiskosten.

Inlichtingen

Procedure en planning
De selectie vindt plaats door een commissie samengesteld uit leden van PS aangevuld met een bestuurslid van de Rekenkamer als adviseur. De commissie wordt ondersteund door de statengriffie.
Deze commissie doet een voordracht aan PS van Zeeland.
∙ De eerste gespreksronde vindt plaats in week 46.
∙ De tweede gespreksronde vindt plaats in week 47.

Het inwinnen van referenties en het overleggen van een VOG maakt deel uit van de procedure.
Een assessment en een integriteitsonderzoek kunnen deel uitmaken van de procedure.

Sollicitatie

Solliciteren
De provincie Zeeland laat zich in deze procedure ondersteunen door mr. Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft u graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl.

Indien u belangstelling heeft voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en van afgeronde opleidingen.

Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 1 oktober aanstaande.

Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, een eventueel assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, et cetera volgt zo spoedig mogelijk.

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden.

Top