Voorzitter Landelijke bezwarencommissie Fuwa PO, VO en MBO

Introductie

Stichting Onderwijsgeschillen

Voor de Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO zijn wij op zoek naar een voorzitter.

Over Onderwijsgeschillen
De missie van Onderwijsgeschillen is om:
∙ onafhankelijke en deskundige geschillenbehandeling te bieden aan het gehele onderwijs, en
∙ te fungeren als expertisecentrum voor geschilbeslechting in het onderwijs.

Onderwijsgeschillen organiseert professionele geschillenbehandeling voor het onderwijs. We houden hiervoor onafhankelijke commissies in stand. Deze commissies behandelen op verzoek van de rechtzoekende medewerker, student, ouder of medezeggenschapsraad de diverse klachten, beroepen, bezwaren en verzoeken die kunnen ontstaan in het onderwijs. Bij Onderwijsgeschillen zijn ongeveer 25 mensen in dienst die zorgen voor de juridische en secretariële ondersteuning van de commissies en het beheer en de kwaliteit van de eigen organisatie.

De commissies van Onderwijsgeschillen zijn ingesteld op basis van wetgeving, cao en individuele afspraken met onderwijsinstellingen. De commissies worden alle bemenst met externe onafhankelijke leden vanuit bepaalde beroepsgroepen: vanuit de rechterlijke macht en andere juridische beroepen en vanuit bestuurlijke kant, de pedagogiek, onderwijskunde en gezondheidszorg.

Onderwijsgeschillen zet zich in voor laagdrempelige en professionele rechtsbescherming. Onderwijsgeschillen staat open voor iedereen waarbij het uitgangspunt is dat alle medewerkers unieke talenten hebben. Deze lijn van inclusie willen we ook graag doorzetten binnen onze commissies.

Onderwijsgeschillen heeft een eigen Expertisecentrum dat gericht is op kennisdeling en het verkrijgen en ontwikkelen van kennis op het gebied van rechtsbescherming in het onderwijs. Het centrum is gericht op de verbetering van de kwaliteit van de geschillenregelingen in het onderwijs, zowel op het gebied van wet- en regelgeving als van de praktijk van de geschillencommissies en draagt via versterking van de kennis- en informatiefunctie ook bij aan versterking van positie en reputatie van Onderwijsgeschillen.

Organisatie

Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Voor de sectoren primair en voortgezet onderwijs en het mbo heeft Onderwijsgeschillen één Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering. Om een geschil te kunnen voorleggen aan de Commissie moet de school of instelling zijn aangesloten bij de Commissie. Die verplichting is geregeld in de diverse onderwijs cao’s. Bij deze Commissie zijn ruim 3150 scholen (po en vo) aangesloten en 50 mbo instellingen. In 2020 heeft de Commissie 46 bezwaren behandeld. Het grootste aantal bezwaren werd aan het eind van het jaar ingediend en is afgerond in 2021.

Welke bezwaren kunnen worden ingediend?
Een werknemer kan een bezwaar indienen bij de Commissie, over de beschrijving van de functie in verband met het werk dat wordt opgedragen, of over waardering (salarisschaal) van de functie.

Samenstelling Commissie
De Commissie bestaat uit 3 leden en 3 plaatsvervangend leden, waaronder de voorzitter en vicevoorzitter. Een lid en een plaatsvervangend lid, zijn benoemd door de werkgeversorganisaties en een lid en een plaatsvervangend lid door de werknemersorganisaties. Leden en plaatsvervangend leden worden roulerend ingeroosterd.

Werkwijze Commissie
Een bezwaar wordt bij de Commissie ingediend via Onderwijsgeschillen. De administratieve behandeling en het beheer van het dossier gaat digitaal via Zaaksysteem, waartoe de Commissie toegang heeft.

De secretaris van de Commissie draagt zorg voor de inhoudelijke voorbereiding van het dossier, in afstemming met de voorzitter. Indien in de voorbereiding van het dossier procesbeslissingen nodig zijn, dan worden deze door de voorzitter genomen namens de Commissie.

Zittingen vinden plaats in Utrecht (nabij station Lunetten) of online via Teams. Tijdens de zitting kunnen partijen hun standpunten nader toelichten. De Commissie toetst of de werkgever in redelijkheid tot het besluit waartegen het bezwaar is gericht, heeft kunnen komen.

Van de commissieleden wordt verwacht dat zij door beraadslaging tot een eenduidig en gezamenlijk oordeel komen over een bezwaar. De voorzitter geeft leiding aan dit beraadslagingsproces.

Nadat de Commissie tot een oordeel is gekomen, legt de secretaris dit oordeel vast in een schriftelijke en gemotiveerde uitspraak van de Commissie. De uitspraak wordt na goedkeuring door de commissieleden geformaliseerd en aan partijen toegezonden. De uitspraak is bindend voor werkgever en werknemer. Tevens wordt de uitspraak geanonimiseerd openbaar gemaakt.

Klik hier voor meer informatie over de Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO.

Functie

Functie-eisen
De voorzitter van deze commissie beschikt over:
· Actuele kennis van de rechtspositie van de werknemer in het onderwijs en sociaal recht;
∙ Kennis van en inzicht in de organisatie van scholen en kennisinstellingen;
∙ Kennis van functiewaardering en de bereidheid zich te bekwamen in het Fuwasys;
∙ Ervaring met geschilbeslechting of conflictbehandeling;
∙ Een wo/hbo juridisch kennis- en denkniveau;
∙ Zittingsvaardigheid.

De voorzitter beschikt voorts over de volgende competenties:
∙ Communicatieve vaardigheden;
∙ Mens- en oplossingsgerichtheid;
∙ Samenwerken, daarbij in staat zijn andere disciplines dan de eigen te waarderen en te benutten;
∙ Kwaliteitsbewustzijn en actief kunnen handelen om de eigen kwaliteit en kwaliteit van de Commissie te bewaken en te versterken;
∙ De voorzitter werkt samen met de (vice)voorzitter en onderwijsgeschillen om de kwaliteit van de Commissie te bewaken.

Functie-eisen

Benoemingstermijn
De benoemingstermijn voor het voorzitterschap van deze commissie omvat een periode van 3 jaar ingaande 1 januari 2022. Na deze periode is tweemaal herbenoeming mogelijk na een positieve evaluatie van het functioneren.

Aanbod

Inzet en vergoeding
De voorzitters en leden, en hun plaatsvervangers, worden afwisselend ingeroosterd. Leden ontvangen een vaste vergoeding per dagdeel (ochtend of middag).

Deze vergoeding is vastgesteld op € 235,- per dagdeel voor de voorzitter en € 205,- voor de leden. Daarnaast ontvangen alle leden een voorbereidingsvergoeding, evenals een vergoeding van noodzakelijke opleidingskosten.

Reiskosten worden vergoed op basis van openbaar vervoer (1e klas) of een kilometervergoeding vanuit de woonplaats à € 0,28 per kilometer.

Inlichtingen

Procedure
Wij laten ons in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft u graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl.

∙ Reageren kan tot en met vrijdag 5 november aanstaande.
∙ Na afloop van de reactietermijn laten wij u weten of u wordt uitgenodigd voor een voorgesprekmet een consultant van Bestman · Bestuur &
Management.
∙ Geselecteerde kandidaten voeren een sollicitatiegesprek met een afvaardiging van leden van deCommissie en de secretaris.
∙ De Commissie benoemt de nieuwe voorzitter.
∙ Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.

Indien u belangstelling heeft voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de privacy- en AVG-regels kan dit uitsluitend via website www.bestman.nl.


Sollicitatie

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden. U ontvangt daarna een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

Top