Voorzitter Adviescollege

Introductie

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is de brancheorganisatie van geneesmiddelenbedrijven die zich richten op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. De Vereniging heeft 45 leden.

De Vereniging heeft een Code aangenomen waarin de kernwaarden van de geneesmiddelenbedrijven en sector zijn vastgelegd. Alle leden zijn gebonden aan de Code. Dit houdt onder andere in dat ieder lidbedrijf jaarlijks door middel van een zelfevaluatie laat zien op welke wijze de normen en waarden die in de Code zijn opgenomen, door de onderneming worden toegepast (volgens het “pas toe of leg uit” principe). Lidbedrijven kunnen tegenover de Vereniging worden gehouden tot naleving van de Code. Een onafhankelijk Adviescollege ziet toe op de naleving van de Code.

Organisatie

Taken en samenstelling van het Adviescollege
Het onafhankelijk Adviescollege is verantwoordelijk voor het toezicht op de Code. Het Adviescollege beoordeelt de zelfevaluaties en neemt kennis van klachten en adviesaanvragen die vanuit het bestuur of individuele leden worden voorgelegd. Klachten en adviesaanvragen worden behandeld overeenkomstig het Reglement, waarin de uitgangspunten van een eerlijke procesvoering en de maatstaven van redelijkheid en billijkheid die gelden binnen de Verenging, zijn vastgelegd. De leiding van procedures berust bij de voorzitter. Het Adviescollege wordt bijgestaan door een onafhankelijk secretariaat/secretaris.

Het Adviescollege stelt jaarlijks een verslag op van de bevindingen, waarbij het gevraagd of ongevraagd kan adviseren over de toepassing en/of wijziging van de Code. In geval het Adviescollege een klacht tegen een lidbedrijf gegrond acht, kan het een of meerdere sancties voorstellen.

Het Adviescollege bestaat uit drie leden. De leden worden benoemd door het bestuur van de Vereniging, met instemming door de Algemene Ledenvergadering. De benoemingstermijn is drie jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming. Benoeming is op persoonlijke titel.

Functie

Profiel
Leden van het Adviescollege voldoen aan het volgende profiel:
∙ Een onafhankelijke positie, betrouwbaar en integer;
∙ Kennis van de gezondheidszorg in algemene zin;
∙ Interesse in geneesmiddelen en de inzet daarvan in het zorgproces;
∙ Affiniteit met zelfregulering en de toegevoegde waarde daarvan ten opzichte van wetgeving;
∙ Feeling voor politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, onder meer met betrekking tottransparantie, kwaliteit, integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid;
∙ Het vermogen zich niet te veel te laten leiden door incidentele gebeurtenissen, maar strategisch tekunnen denken en zich te richten op visie en lange-termijn doelstellingen;
∙ Ervaring met en kennis van publieke en bestuurlijke kwesties.

Voor de voorzitter van het Adviescollege geldt nog in het bijzonder:
∙ Charismatische persoonlijkheid en bruggenbouwer;
∙ Bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in een voorzittersfunctie;
∙ Ervaring met het leiden van procedures waarbij een juridische achtergrond een pré is;
∙ Representatief zijn in de richting van media, politiek, stakeholders.

Functie-eisen

Competenties
∙ Het op betrouwbare en gezaghebbende wijze representeren van de Code van de VerenigingInnovatieve Geneesmiddelen;
∙ Analytisch vermogen teneinde te komen tot een objectieve en onafhankelijke oordeelsvorming, eenen ander rekening houdend met de verschillende belangen van lidbedrijven en maatschappelijkesentimenten;
∙ Het kunnen uitdragen en borgen van de Code van de Vereniging in de richting van de aangeslotenleden en overige stakeholders;
∙ In staat zijn tot een heldere mondelinge en schriftelijke uiteenzetting – onder andere in de media-van het doel van de Code;
∙ Politieke en bestuurlijke sensitiviteit, ook op ministerieel niveau.

Aanbod

Tijdbeslag
Het Adviescollege vergadert circa vijf keer per jaar, onder andere om de zelfevaluaties van lidbedrijven te bespreken, een jaarverslag vast te stellen en te adviseren over de verdere ontwikkeling van de Code. Het Adviescollege legt jaarlijks gemiddeld drie bedrijfsbezoeken af en draagt bij aan de jaarlijkse Dag van de Code. De voorzitter licht de activiteiten jaarlijks toe aan de ledenvergadering van de Vereniging. De totale tijdsbesteding wordt ingeschat op circa tien dagdelen per jaar (twaalf dagdelen voor de voorzitter). Daarnaast komt het Adviescollege bijeen in geval van een klacht of een adviesaanvraag vanuit het bestuur of een ander lidbedrijf van de Vereniging (dit is in de eerste drie jaar van de Code nog niet aan de orde geweest). Per procedure zal de gemiddelde tijdsbesteding uit ongeveer twee dagdelen bestaan. Het Adviescollege wordt bijgestaan door een eigen secretariaat/ secretaris met juridische expertise.

Overig
Leden van het Adviescollege ontvangen een jaarlijkse vergoeding en een reiskostenvergoeding.
In geval van een procedure, geldt een aanvullende vergoeding voor de bestede tijd.

Inlichtingen

Procedure
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen wordt in deze procedure ondersteund door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft u graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Indien u belangstelling heeft voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en afgeronde opleidingen.

Sollicitatie

U kunt reageren tot en met vrijdag 29 april aanstaande.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, etc. volgt zo spoedig mogelijk.
Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.

Door te klikken op ‘Solliciteren’, wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden. U kunt daar aangeven dat u akkoord bent met onze privacyregels.
U ontvangt daarna automatisch een ontvangstbevestiging.

Top