Twee leden Raad van Toezicht

Introductie

Fonds Podiumkunsten

Het Fonds Podiumkunsten is het cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals in Nederland. Het Fonds is een zelfstandig bestuursorgaan dat namens de minister van OCW ondersteuning geeft aan alle vormen van professionele podiumkunsten.

Het Fonds streeft naar een levendig podiumkunstklimaat met ruimte voor makers en uitvoerenden, dat zoveel mogelijk verschillende mensen aanspreekt en midden in de samenleving staat. Naast de meerjarige subsidies, biedt het Fonds Podiumkunsten daarom diverse programmering- en productiesubsidies, individuele subsidies en programma’s om nieuwe initiatieven te stimuleren. Daarnaast houdt het Fonds zich bezig met de internationale promotie van de Nederlandse podiumkunsten.

Het Fonds is een belangrijke gesprekspartner voor onder meer branche- en koepelorganisaties, andere overheden, private en publieke fondsen. Het werkveld is vooral het gesubsidieerde deel van de podiumkunsten, maar omvat regelmatig ook het meer marktgerichte deel van het veld.

Het Fonds heeft 60 vaste medewerkers, staat onder leiding van de directeur-bestuurder en werkt met een grote externe pool van adviseurs.

Organisatie

Raad van Toezicht
Het Fonds Podiumkunsten kent een Raad van Toezicht (RvT). Leden van de RvT worden benoemd door de minister van OCW op voordracht van de RvT. De benoeming geldt voor vijf jaar, met de mogelijkheid van eenmalige herbenoeming. De RvT houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur (RvB) en op de algemene gang van zaken binnen het Fonds en staat de RvB met raad en daad terzijde. De RvT keurt nieuwe regelingen goed, waarna de minister ze vaststelt. De RvT fungeert als werkgever en als adviseur en sparringpartner van de RvB.

De RvT richt zich bij de vervulling van de taak naar het belang van het Fonds en weegt de in aan-merking komende belangen van de bij het Fonds betrokkenen en het algemeen belang af. Zij heeft daarbij met name ook oog voor de risico’s die voortvloeien uit de taakuitoefening van het Fonds.

De RvT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Bij de uitvoering van de taken richt men zich uiteraard naar de principes van de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit en Inclusie.

Functie

Deskundigheden
De RvT bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden, is breed samengesteld en kent een evenwichtige opbouw van kennisgebieden met oog voor diversiteit in de brede zin van het woord. Van de leden wordt een onafhankelijke positionering en een kritische, integere taakvervulling verwacht. Ieder lid moet in staat zijn de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.

Expliciet vereiste deskundigheden binnen de gehele RvT betreffen:
∙ politiek/bestuurlijk;
∙ financieel/accounting;
∙ juridisch;
∙ cultuurbeleid in brede zin;
∙ bekend met de podiumkunsten.

Op elk van deze terreinen moet steeds minimaal één lid specifieke deskundigheid bezitten. In de praktijk wordt gestreefd naar overlappende expertises, waarbij steeds verscheidene leden kennis hebben van voornoemde terreinen.

De RvT moet kunnen vaststellen dat het bestuur ‘in control’ is. Omdat de financiële risico’s voor wat betreft de inkomende stromen alleen liggen bij de enige financier, het ministerie van OCW, ligt de focus op de wijze waarop het Fonds de middelen verdeelt: rechtmatig, transparant en op effectieve wijze.

Nevenfuncties
De RvT heeft geen directe rol bij de subsidieverleningen van het Fonds Podiumkunsten. Die vallen onder de verantwoordelijkheid van de RvB. Desondanks kiest de RvT voor een strikt beleid, om ook iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Dit past ook bij de vanzelfsprekende waarde die het Fonds Podiumkunsten hecht aan good governance.

Het beleid met betrekking tot nevenfuncties is als volgt:
∙ Een lid van de RvT is geen directeur, bestuurder, lid RvT of medewerker van een instelling diesubsidie aanvraagt bij het Fonds of directe familie (ouder, kind, partner van een dergelijkefunctionaris).
∙ Een lid van de RvT is geen directeur, bestuurder of toezichthouder bij een ander publiekcultuurfonds of een particulier fonds dat als voornaamste bezigheid heeft het verstrekken vanfinanciële bijdrages op het gebied van podiumkunsten.
∙ Een lid van de RvT meldt het te allen tijde als er sprake is van een mogelijk belang aan zijn kant bijeen bij het Fonds aangevraagde of toegekende subsidie.

Alle nevenfuncties en -activiteiten worden vooraf gemeld aan de voorzitter van de RvT ter toetsing. Als anderszins sprake is van een mogelijk belang bij een lid van de RvT, meldt het betrokken lid dit aan de voorzitter van de RvT. De RvT bepaalt vervolgens of goedkeuring gegeven kan worden voor de betrokkenheid van het betreffende lid op basis van de omvang en aard van de betreffende subsidie en het aanwezige belang bij het lid. Daarbij geldt dat iedere vorm van eigenbelang bij de subsidiëring moet zijn uitgesloten.

Functie-eisen

Vacature specifiek
Gelet op de huidige samenstelling van de RvT wordt nu gezocht naar een tweetal kandidaten die de RvT aanvullen op de volgende aspecten:
∙ inhoudelijk deskundig binnen het domein kunsten of media;
∙ kennis van en ervaring met vraagstukken rondom inclusie & diversiteit.

En wordt gezocht naar:
∙ een junior toezichthouder;
∙ een kandidaat wonend/werkend in Noord-, Midden- of Zuid-Nederland.

De benoeming is in principe voor vijf jaar met de mogelijkheid van benoeming voor een tweede periode van vijf jaar.

Kernmerken leden Raad van Toezicht
∙ beleidsmatig denkvermogen: dient in staat te zijn zicht te krijgen en te houden op alle voor hetFonds van belang zijnde deelsectoren;
∙ strategisch denkvermogen: het vermogen om zicht te krijgen en te houden op de totale voor hetFonds van belang zijnde ontwikkelingen in de cultuursector, in de omgeving van de politiek en in deomgeving van het Fonds zelf;
∙ visionair denkvermogen: het vermogen om afstand te kunnen nemen van de dagelijkse praktijk enzich te concentreren op hoofdlijnen;
∙ integriteit: het handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in activiteiten diemet het toezicht houden te maken hebben, mede met het oog op zijn normatieve functie en zijnvoorbeeldfunctie;
∙ omgevingsbewust zijn;
∙ oordeelsvorming: het kunnen evalueren van informatie en van feitelijke gegevens;
∙ begrip en inzicht hebben van effecten van beleid, van belangen en processen in de organisatie, vanmaatschappelijke en politieke processen;
∙ het vermogen om collegiaal te kunnen functioneren;
∙ besluitvaardigheid en vergader-technische vaardigheden;
∙ mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en uitstekende sociale en communicatievevaardigheden.

Aanbod

Vergoeding
Leden ontvangen een vergoeding per vergadering. Het totaal van de vergoedingen is gebonden aan een maximum, waardoor de vergoeding per vergadering wisselt.

Inlichtingen

Procedure
Het Fonds Podiumkunsten laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft u graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Indien u belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.

Reageren kan tot en met vrijdag 22 oktober aanstaande.

Sollicitatie

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden.

Top