Plaatsvervangend griffier / Senior raadsadviseur

Introductie

Gemeente Eindhoven

Eindhoven
Eindhoven is een stad van internationale ontwikkeling en innovatie.
Brainport Eindhoven is een innovatief ecosysteem in Zuidoost-Brabant. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met een sterke hightech maakindustrie, een bijzondere design sector en een uniek samenwerkingsmodel tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. De kennisintensieve maakindustrie van Brainport Eindhoven is essentieel voor de internationale concurrentiepositie van Nederland. Het vertegenwoordigt een grote economische waarde en draagt bij aan oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke vraagstukken. Op tal van terreinen zetten Rijk en regio al samen in op versterking van de economische kracht van deze regio.

In Brainport Eindhoven werken de 21 gemeenten samen die ook samen de Metropoolregio Eindhoven vormen. Eindhoven is daarin de centrumstad. Een stad met grote potentie en het centrum van de belangrijkste economische regio van het land, naast de mainports Airport Schiphol en Haven Rotterdam.

Eindhoven, nu qua inwonertal de 5e stad van het land, groeit van 230.000 naar 300.000 inwoners.
In Eindhoven vind je studenten en kenniswerkers van over de hele wereld. Het zorgt voor een culturele broedplaats waar kennisdeling voorop staat en hightech en design hand in hand gaan met een aangename, dynamische leefomgeving en een bloeiende internationale gemeenschap.

Eindhoven is ook een stad met grote strategische opgaven en uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld wonen, infrastructuur, klimaat, energie en het mee laten doen van alle inwoners (Brede Welvaart). Aan die uitdagingen wordt gewerkt door de gemeente, de maatschappelijke partners, het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en, niet in de laatste plaats, door de gemeenteraad.

De Eindhovense gemeenteraad bestaat uit 45 leden. De raad telt op dit moment 13 fracties.
De coalitie bestaat uit de fracties VVD, GroenLinks, PvdA en CDA.
Het college bestaat momenteel naast de burgemeester uit zes wethouders.

We zijn op zoek naar een plaatsvervangend griffier/senior raadsadviseur die in dit dynamische speelveld een belangrijke rol wil en kan spelen. Iemand die strategisch en creatief kan denken en wil opereren met de energie die bij Brainport Eindhoven past.

Organisatie

Griffie
De griffie van de gemeente Eindhoven is volop in ontwikkeling, zodat deze nog beter in staat is de gemeenteraad te adviseren en ondersteunen bij de uitdagingen en vraagstukken waar deze zich voor gesteld ziet. Ten gevolge van maatschappelijke en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen verandert het werk en het werkveld van de raad(sleden). Te denken valt aan de groeiende hoeveelheid informatie die raadsleden ontvangen, de decentralisaties, de toenemende complexiteit van geld- en financieringsstromen, de toename van samenwerkingsverbanden en de wens anders en intensiever verbonden te zijn met inwoners. Dit alles dwingt raadsleden tot bezinning op hun rolinvulling en hun ondersteuning.

Om de capaciteit van de griffie beter op de veranderende vraag van de raadsleden aan te laten sluiten wordt geïnvesteerd in de toekomstbestendigheid van de griffie. Hierbij wordt zowel geïnvesteerd in de werkwijze (robuuster, efficiënter, assertiever en flexibeler), als de formatieve omvang en functionele opbouw van de griffie (zie bijlage ‘Ondersteuningswensen gemeenteraad & toekomst(bestendige) griffie gemeente Eindhoven’.

Functie

Profiel
∙ Jij bent de eerste plaatsvervangend griffier en vervangt indien nodig de griffier. Jij bent ook desparringpartner voor de griffier en bent mede verantwoordelijk voor de aansturing van de griffie.
∙ Jij hebt een duidelijke visie op het functioneren van de lokale democratie, de rolverdeling tussengemeenteraad en college en weet dit om te zetten in concrete acties en aanbevelingen om degemeenteraad in positie te brengen;
∙ Jij bent strategisch adviseur van de gemeenteraad, fractievoorzittersoverleg, agendacommissie enindividuele raadsleden; Hierbij treed je ook op als secretaris van het fractievoorzittersoverleg en deagendacommissie;
∙ Jij coördineert de A, B en C-avonden (BOB-model) in nauwe samenwerking met decommissiesecretarissen;
∙ Jij adviseert de gemeenteraad over de inzet van raadsinstrumenten en ondersteunt raadsleden enfracties technisch bij het opstellen van initiatiefvoorstellen, amendementen en moties;
∙ Jij treedt op als projectleider bij raadsprojecten zoals verkiezingen, inwerkprogramma nieuwe raad,aanbesteding raadsinsformatiesysteem. Ook werk je mee aan (gemeentebrede) projecten waar degriffie bij betrokken is;
∙ Jij signaleert ontwikkelingen en thema’s betreffende de positie van de raad en verleent gevraagden ongevraagd bijstand en verstrekt informatie.

Functie-eisen

Wij vragen
∙ een afgeronde wo-opleiding met bijbehorend werk- en denkniveau;
∙ uitgebreide kennis van en ervaring met het opereren in complexe politiek-bestuurlijke omgevingenen een sterk ontwikkelde sensitiviteit voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en risico’s, bijvoorkeur opgedaan bij een griffie;
∙ vaardigheid in het uitdragen van ideeën, standpunten en opvattingen, waarbij mogelijketegenstellingen worden onderkend en overbrugd. Jij toont hierin voldoende stevigheid;
∙ een goed ontwikkeld analytisch vermogen zodat je ziet wat er gebeurt en weet waar je bepaaldeacties aan moet verbinden. Daarnaast beschik je over zeer goede schriftelijke- en mondelingeuitdrukkingsvaardigheid;
∙ het vermogen op alle ambtelijke en bestuurlijke niveaus netwerken op te bouwen en teonderhouden;
∙ grote betrokkenheid bij de stad Eindhoven en de bereidheid om buiten reguliere kantoorurente werken (standaard dinsdagavond, en nog één andere avond).

Aanbod

Wij bieden
∙ een jaarcontract, dat wordt omgezet naar een jaarcontract als we van beide kanten tevreden zijn;
∙ functieschaal 14, max. € 6.994,- bruto per maand (bij 36 uur per week);
∙ 23 vakantiedagen per jaar (als je fulltime werkt). Hiernaast kun je ADV dagen opbouwen en zo intotaal ongeveer 10 weken verlof opnemen per jaar. Werk je in deeltijd, dan is dat naar rato;
∙ een vrij besteedbaar bedrag van 17,05% van je brutosalaris. Dit bestaat onder andere uit devakantie- en eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage;
∙ een vergoeding als je met het OV reist. Of een vergoeding als je ’groen’ reist. Dus als je wandelt,fietst of per e-bike komt;
∙ ruimte om jezelf te ontwikkelen door cursussen en trainingen;
∙ een werkplek in het centrum van Eindhoven. Ook kan je thuiswerken.

Diversiteit en gelijke kansen: dat vinden wij heel belangrijk. Daarom ontvangen we graag jouw sollicitatie, als je voldoet aan onze wensen. Ongeacht je achtergrond, geslacht/gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie/overtuiging of leeftijd.

Inlichtingen

Hoe komen we in contact?
De werkgeverscommissie van de gemeente Eindhoven laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management.
Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature.
Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Sollicitatie

Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je een motivatiebrief en cv in te sturen. Je kunt reageren tot uiterlijk vrijdag 21 januari aanstaande.
Het cv bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en een overzicht van afgeronde opleidingen. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het assessment, het arbeidsvoorwaarden-gesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Door in de vacaturetekst te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden.Top