Onafhankelijk Voorzitter

Introductie

Stichting de Thuiskopie

Over Thuiskopie
Volgens de Auteurswet mag iedereen zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende een kopie maken voor eigen gebruik (privékopie) van auteursrechtelijk en nabuurrechtelijk beschermde werken (zoals bijvoorbeeld foto’s, boeken, films en muzieknummers). Daar staat echter een vergoeding tegenover.

Stichting De Thuiskopie is een Collectieve Beheerorganisatie (CBO) die deze vergoedingen incasseert en belast is met de wettelijke taak de vergoedingen te verdelen onder de juiste rechthebbenden. Stichting de Thuiskopie keert niet rechtstreeks uit aan rechthebbenden, maar aan verdeelorganisaties.

De vergoeding voor het maken van privékopieën wordt betaald door importeurs en fabrikanten van voorwerpen waar een privékopie op kan worden gemaakt. Binnen de SONT (Stichting onderhandelingen Thuiskopievergoedingen) wordt de hoogte van de heffingen op deze voorwerpen bepaald door vertegenwoordigers van rechthebbenden en van de fabrikanten en/of importeurs van deze voorwerpen.

Stichting de Thuiskopie heeft haar uitvoerende werkzaamheden ondergebracht bij Cedar B.V. Thuiskopie is vertegenwoordigd in de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren (VOI©E).

Organisatie

Doelstelling van de functie
De voorzitter van de Stichting de Thuiskopie is lid van het dagelijks bestuur. De voorzitter isonafhankelijk en stemt niet bij besluitvorming, tenzij de stemmen staken. De taken zijn onder meer:
• voorzitten vergadering Algemeen Bestuur
• zorgdragen voor goed functioneren van het bestuur waarin vele rechthebbenden zijnvertegenwoordigd
• zorgdragen voor tijdige en afgewogen besluitvorming van het bestuur
• toezien op de uitvoering van de statutaire taken van de Stichting
• vertegenwoordigen van de Stichting in en buiten rechte
• in samenwerking met het bureau beleidsvorming en bestuursbesluiten voorbereiden en formuleren
• toezicht houden op het beheer en de administratie van de Stichting
• in samenwerking en in overleg met het bureau werken aan de uitvoering van bestuursbesluiten
• steunen en stimuleren van de bestuursleden van de Stichting bij het uitvoeren van hun taken
• onderhouden van de relatie met de toezichthouder, politiek en brancheorganisaties
• de voorzitter heeft zitting in SONT, in het bestuur van Stichting Cedar en de ledenvergadering vanVOI©CE

Naast de reguliere taken van de voorzitter kent de uitvoering van de Thuiskopieregeling de nodige interne en externe uitdagingen. Het vaststellen van de hoogte van de tarieven is een complexe onderhandeling waarbij belangen vaak rechtstreeks tegenover elkaar staan. Er worden meerdere juridische procedures gevoerd over de grondslagen van de tarieven en de basis van de wettelijke regeling. De regeling kan onderwerp zijn van politieke discussie en technologische ontwikkelingen hebben invloed op de toekomst van de regeling. De voorzitter moet in deze dynamische omgeving in staat zijn tegenstellingen te overbruggen en voldoende toegerust zijn om met weerstand vanuit de markt om te kunnen gaan. Wij zoeken een strategisch denker met een relevant netwerk die op alle niveaus kan opereren.

Functie

Kwaliteiten voor de voorzitter
Van de voorzitter wordt een aantal specifieke competenties en ervaringen gevraagd:
• ervaring als voorzitter van een directie, bestuur of intern toezichthoudend orgaan en daarmee ervaring met het gezaghebbendleiding geven aan een bestuurlijk gremium
• ervaring met onderhandelen en het leiden van een onderhandelingsteam
• inzicht in en ervaring met governancevraagstukken, integriteit hoog in het vaandel
• in een vergadering de juiste balans aanbrengen tussen ruimte geven en effectief vergaderen
• goed in staat om te gaan met (politieke en juridische) weerstand; stressbestendigheid en devaardigheid om tegenstellingen te overbruggen
• goed in staat om “de stoel van de directie” te bewaken
• communicatief sterk, zeker waar het gaat om externe contacten
• op de hoogte zijn van de inhoudelijke aspecten van de wereld van de CBO’s is een pré

Functie-eisen

Tijdsbeslag en vergoedingen
Indien zich geen uitzonderlijke bestuurlijke vraagstukken voordoen vergadert het bestuur gemiddeld 7 maal per jaar. De voorzitter zal naar verwachting 1 tot 1,5 dag per week aan de stichting besteden. De vergoeding is gebaseerd op de regels die gelden voor toezichthoudend voorzitters op grond van de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Aanbod

Procedure
Stichting de Thuiskopie laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft u graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Inlichtingen

• Reageren kan tot en met vrijdag 10 december aanstaande.
• Na het einde van de reactietermijn laten wij u weten of u wordt uitgenodigd voor een voorgesprekmet een consultant van Bestman · Bestuur & Management.
• Een precieze planning met gespreksdata volgt zo spoedig mogelijk.
• Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.

Sollicitatie

Indien u belangstelling heeft voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kan dit uitsluitend via website www.bestman.nl. Ga op deze website naar de vacature.

Door te klikken op ‘Solliciteren’, wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden. U ontvangt daarna een automatisch gegeneerde ontvangstbevestiging.

Top