Lid Raad van Toezicht – Financieel profiel

Introductie

Voor Stichting CultuurSchakel zoeken wij een Lid van de Raad van Toezicht met een Financieel profiel.

Organisatie

Stichting CultuurSchakel
Stichting CultuurSchakel is het onafhankelijke kenniscentrum en de culturele bemiddelingsorganisatie voor cultuuronderwijs en amateurkunst in Den Haag.CultuurSchakel informeert, adviseert, ondersteunt, verbindt, stimuleert en promoot op de gebieden van cultuuronderwijs op scholen en actieve amateurkunstbeoefening in Den Haag.
CultuurSchakel bestaat uit drie pijlers:
• de afdeling Cultuuronderwijs vormt de verbindende schakel tussen het onderwijs en de culturelesector;
• de afdeling Cultuurparticipatie adviseert en ondersteunt amateurkunstenaars en presenteert hetaanbod op het gebied van amateurkunst;
• het subsidieloket voert de gemeentelijke subsidieregeling Amateurkunst uit.

CultuurSchakel is op zoek naar twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht, waarvan een lid met een juridisch profiel en een lid met een financieel profiel. De termijn van de huidige leden loopt af in het voorjaar resp. najaar van 2020. Het is de wens van de huidige Raad van Toezicht om de termijn van de nieuwe leden enige tijd te laten overlappen met de oude leden.

De Raad van Toezicht heeft als taak:
• bewaken dat de stichting werkt aan haar doelstellingen binnen de kaders van de regelgeving enstatuten;
• bewaken dat zij dit doet op een bedrijfsmatige en financieel-economisch verantwoorde wijze;
• erop toezien dat correcte besluitvormingsprocedures en werkwijzen worden gevolgd ten aanzienvan klanten, medewerkers en derden.

Functie

Algemeen kwaliteitsprofiel
De RvT bestaat uit vijf generalisten met specifieke kwaliteiten. Gezamenlijk vormen de leden een multidisciplinair team. De leden zijn besluitvaardig en resultaatgericht. Zij zijn in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. De leden beschikken over de volgende kwaliteiten:

• affiniteit met de doelstellingen van de stichting;
• algemene interesse voor de samenleving en de culturele diversiteit;
• helikopterview, analytisch vermogen, hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden;
• kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
• inzicht in strategische vraagstukken;
• kunnen werken in teamverband;
• discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid;
• klankbord voor het bestuur kunnen zijn voor diverse (deel-)terreinen van beleid;
• de bedrijfsvoering, de financiële en culturele prestaties in algemene zin kunnen beoordelen.

Verdere uitgangspunten zijn:
• minimaal twee leden dienen woonachtig of werkzaam te zijn in het werkgebied van de stichting endienen als zodanig ingevoerd te zijn in deplaatselijke situatie;
• een zo divers mogelijke samenstelling;
• geen (schijn van) belangenverstrengeling vanuit dagelijkse werkzaamheden van de leden van deRvT noch anderszins.

Functie-eisen

Specifieke kwaliteiten leden RvT
Binnen de RvT zijn bij voorkeur de volgende meer specifieke affiniteiten/deskundigheden aanwezig:
• deskundigheid op het gebied van cultuureducatie en -participatie, onderwijs en het culturele veld
• deskundigheid op financieel-economisch en bedrijfskundig gebied
• deskundigheid ten aanzien van algemeen bestuurlijke zaken, organisatie en personeel
• juridische deskundigheid

Voor de vacature lid van de RvT met een juridisch profiel is kennis van / ervaring met de volgende gebieden vereist:
• recht en regelgeving op bestuursrechtelijk, privaatrechtelijk en arbeidsrechtelijk terrein
• Governance, Code culturele diversiteit en inclusie, Fair Practice Code, etc.
• het Haagse (culturele) veld

Voor de vacature lid van de RvT met een financieel profiel is kennis van / ervaring met de volgende gebieden vereist:
• planning & control / financieel-economisch / overheidsfinanciën / bedrijfskunde
• subsidieregelingen
• externe audit
• het Haagse (culturele) veld


Aanbod

Het betreft een onbezoldigde functie, een onkostenvergoeding is mogelijk.

Inlichtingen

Stichting CultuurSchakel laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management.
Gert-Jan Jongkind verschaft u graag meer informatie over de vacature.
Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Sollicitatie

Indien u belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv in te sturen. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Uw reactie bevat een motivatiebrief en een recent cv. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 3 april 2020.

Procedure & planning
De vacature is opengesteld op vrijdag 21 februari 2020. U kunt reageren tot uiterlijk vrijdag 3 april 2020, na deze datum wordt uw sollicitatie in reserve genomen.

In de weken 15 tot en met 19 worden gesprekken gevoerd met Bestman · Bestuur & Management.
In week 20 presenteert Bestman · Bestuur & Management kandidaten aan Stichting CultuurSchakel.
In week 21 wordt de 1e ronde selectiegesprekken gevoerd bij Stichting CultuurSchakel.
In week 22 wordt een eventuele 2e ronde selectiegesprekken gevoerd bij Stichting CultuurSchakel.
Benoeming vindt plaats in de vergadering van de Raad van Toezicht van 6 juli 2020.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het inwinnen van referenties, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.

Door te klikken op ‘solliciteren’ wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden.

Top