Kwartiermaker/(Beoogd) griffier

Introductie

Voorne aan Zee i.o.

Vormgeving nieuwe gemeente
De drie gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hebben een projectorganisatie ingericht om de nieuwe gemeente Voorne aan Zee gezamenlijk voor te bereiden. De raden werken daartoe samen in een fusiecommissie, bestaande uit vier raadsleden van iedere gemeente.

De voorbereiding van de herindeling vindt plaats aan de hand van een uitgewerkt Plan van Aanpak dat grofweg twee opeenvolgende fasen onderscheidt:
∙ De 1e fase, het wettelijk spoor, liep vanaf de start (mei 2020) tot het moment dat het herindelingsadvies werd verzonden naar Provinciale Staten (april 2021).
∙ De 2e fase, de realisatiefase, loopt van april 2021 tot de start van de nieuwe gemeente op 1 januari 2023. In deze fase wordt aan de hand van het vastgestelde plan van aanpak voor het raadsdomein gebouwd aan de werkwijze van de nieuwe raad en aan de daarvoor benodigde griffie.

In november 2021 is ‘Toekomstvisie Voorne aan Zee’ vastgesteld. Dit legt de koers, ons profiel en de rolopvatting in relatie tot onze gemeenschap en grondgebied bestuurlijk vast. De toekomstvisie geeft een beeld van de lange termijnopgaven, ambities en ontwikkelmogelijkheden voor Voorne aan Zee i.o. Voor de nieuwe raad is het van belang dat de toekomstvisie de basis vormt voor de besturingsvisie. Op zijn beurt is de besturingsvisie richtinggevend voor de nadere uitwerking van de opbouw van de griffie en de werkwijze van de raad.

Met het opheffen van de gemeenten worden de politieke en bestuurlijke functionarissen (raadsleden, burgemeester, wethouders, gemeentesecretarissen en griffiers) uit hun functies ontheven. 
Alle ambtenaren komen in dienst van de nieuwe gemeente; voor hen geldt een werkgarantie.

De raden hebben uitgesproken om per 1 september 2022 een kwartiermaker/(beoogd) griffier aan te stellen. De hoofdtaak zal zijn om vanaf dat moment ambtelijk leiding te geven aan de voorbereiding op de nieuwe gemeenteraad en de daarbij behorende inrichting van de griffie. Deze functionaris wordt voorgedragen voor formele benoeming als griffier door de raad van de nieuwe gemeente na 1 januari 2023.

Organisatie

Opdracht voor de kwartiermaker/(beoogd) griffier
De rol van kwartiermaker/(beoogd) griffier kent twee fasen:

1. Kwartiermaker richting fusiedatum 1 januari 2023
De kwartiermaker is tot de herindeling ambtelijk eindverantwoordelijk voor de voorbereiding van de nieuwe griffie. De kwartiermaker geeft leiding aan de verdere uitvoering van het Plan van Aanpak van het raadsdomein, bewaakt het overzicht en de samenhang, stuurt op de beoogde resultaten en weet de betrokkenen te enthousiasmeren en inspireren.

2. Griffier van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee i.o.
Na de herindeling is de griffier eerste adviseur van de nieuwe raad en verantwoordelijk voor de griffie als organisatie.De eerste periode na de herindeling investeert de griffier veel in de nieuwe raad, in hetdoorontwikkelen van de griffie en in een soepel samenspel met college en de ambtelijke organisatie.

Functie

Het profiel van de (beoogd) griffier
De taken van de (beoogd) griffier bevinden zich in drie resultaatgebieden:

1. Strategische advisering (leden van) gemeenteraad
Als (beoogd) griffier:
∙ bevorder en bewaak je de kwaliteit van lokale politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen en doe jeverbetervoorstellen.
∙ adviseer je (de leden van) de gemeenteraad op strategisch niveau over politieke-, bestuurlijke-, enorganisatorische processen en vraagstukken.
∙ adviseer je (de leden van) de gemeenteraad over de relaties binnen de context van lokale democratie(zoals belangengroeperingen, pers, sociale media) en over relaties in de regio, met de provincie en methet rijk.
∙ adviseer je de gemeenteraad over (nieuwe) vormen van externe oriëntatie (o.a. communicatiebeleid,vormen van participatie, uitdaagrecht) en introduceer je innovatieve werkvormen.
∙ adviseer je over verbinding tussen o.a. politieke partijen, fracties, gemeenteraad, college, burgemeester,ambtelijke organisatie, maatschappelijke groeperingen, inwoner(s).

2. Ondersteuning gemeenteraad
Als (beoogd) griffier:
∙ treed je op als eerste aanspreekpunt en eerste adviseur van de gemeenteraad, de raadsvoorzitter, hetpresidium, de raadscommissies, de raadsfracties en de raadsleden, zowel gevraagd als ongevraagd.
∙ stimuleer, ondersteun en faciliteer je het ‘vakmanschap’ (toerusting en deskundigheid) van degemeenteraad en raadsleden in de meest ruime zin.
∙ bewaak je mede de scheiding van rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken spelers bij hetpolitieke besluitvormingsproces en spreek je betrokkenen hierop aan.
∙ bewaak je de kwaliteit van de vergaderstukken.
∙ draag je (mede) zorg voor een optimale afstemming tussen gemeenteraad enerzijds en de ambtelijkeorganisatie anderzijds en coördineer je informatieverzoeken, adviesaanvragen en verzoeken omambtelijke bijstand van de gemeenteraad, in overleg met de gemeentesecretaris.
∙ bereid je raadsvergaderingen voor, draag je zorg voor de integrale toetsing van voorgelegde adviezen,ondersteun je en neem je deel aan raadsvergaderingen. Je bewaakt het nakomen van toezeggingen aande gemeenteraad en raadscommissies. Tevens bewaak je de afdoening van moties, amendementen,initiatiefvoorstellen, voorstellen en vragen van de gemeenteraad.

3. Bedrijfsvoering
Als (beoogd) griffier
∙ ben je eindverantwoordelijk voor de organisatie van de griffie en daarmee voor de organisatie enuitvoering van inhoudelijke, secretariële, administratieve en logistieke ondersteuning van degemeenteraad, commissies, individuele raadsleden.

Eigenschappen
Onze (beoogd) griffier beschikt over de volgende eigenschappen:
∙ sturend vermogen (waaronder leiderschap)
∙ verbindend vermogen (mede ten aanzien van de verschillende culturen)
∙ inlevingsvermogen (waaronder politieke- en bestuurlijke sensitiviteit)
∙ onafhankelijkheid
∙ initiatief (waaronder durf en lef)
∙ resultaatgerichtheid (waaronder onderhandelen)
∙ communiceren en luisteren
∙ samenwerken
∙ visie
∙ omgevingsbewustzijn (waaronder netwerken en maatschappelijke oriëntatie)
∙ analytisch vermogen
∙ coachen
∙ stressbestendigheid (waaronder zelfkennis en energie)

Functie-eisen

Functie-eisen
Onze (beoogd) griffier beschikt over:
∙ academisch werk- en denkniveau;
∙ kennis van en inzicht in het functioneren van bestuurlijke circuits en complexe politiek/bestuurlijkebesluitvormingsprocessen;
∙ aantoonbare leidinggevende ervaring en ervaring met verandertrajecten;
∙ brede kennis van en inzicht in wet- en regelgeving met betrekking tot het lokale bestuur, debesluitvormingscircuits en bestuurlijke verhoudingen met andere overheden;
∙ ervaring met het werken binnen een bestuurlijk-ambtelijke omgeving;
∙ vaardigheid in het formuleren van strategische inhoudelijke politiek-bestuurlijke adviezen;
∙ kennis van en vaardigheid in het leiding geven, bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke omgeving;
∙ communicatieve advies-, onderhandelings- en netwerkvaardigheden.

Aanbod

Aanbod
· Wij bieden een fulltime dienstverband.
· De salarisschaal voor deze functie is schaal 15.
· Aanstelling: wij bieden de kwartiermaker/(beoogd) griffier een contract tot 31 december 2022 dat per1 januari 2023 wordt omgezet in een tijdelijke aanstelling als griffier van de nieuwe gemeente.
De definitieve benoeming van de griffier van de gemeente Voorne aan Zee is een bevoegdheid van deraad van de nieuwe gemeente.

Inlichtingen

Procedure
De gemeente Voorne aan Zee i.o. laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en afgeronde opleidingen.

De vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld.

Sollicitatie

Je kunt reageren tot en met vrijdag 25 maart aanstaande.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het eventuele assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Het inwinnen van referenties, een integriteitsscan en het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maken deel uit van de procedure. Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden. Je kunt daar aangeven dat je akkoord bent met onze privacyregels.
Je ontvangt daarna automatisch een ontvangstbevestiging.

Top