Kwartiermaker/(Beoogd) gemeentesecretaris

Introductie

Gemeente Voorne aan Zee i.o.

‘Ben jij die energieke en inspirerende kwartiermaker die meebouwt aan onze nieuwe gemeente?’
‘Voorne aan Zee i.o. zoekt een doortastende en samenwerkingsgerichte kwartiermaker/(beoogd) gemeentesecretaris die past bij ons karakter: divers en authentiek!’

Voorne aan Zee i.o.
Per 1 januari 2023 ontstaat de nieuwe gemeente Voorne aan Zee.De huidige gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne gaan dan samen en vormen een nieuwe gemeente, die bruist van ambitie en energie!
Voorne aan Zee wil een benaderbare, betrouwbare en transparante partner zijn. In de samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties staan verbinding, vertrouwen en gelijkwaardigheid centraal. Met de schaalsprong naar een gemeente met circa 72.000 inwoners richten wij ons op nabijheid van bestuur in de dorpen en wijken en een ‘rode-loper-aanpak’ in de ambtelijke organisatie voor maatschappelijke en ondernemersinitiatieven. Er is aandacht voor diversiteit van de verschillende dorpen en wijken en voor de inzet van inwoners gericht op de leefbaarheid van hun omgeving. Met een goede dienstverlening spelen wij actief in op behoeften en leveren wij waar mogelijk maatwerk.

Het betreft een vrijwillige fusie, waar de drie gemeenteraden unaniem voor hebben gekozen. Voorne aan Zee telt circa 72.000 inwoners en is gelegen in de Zuid-Hollandse delta, in de nabijheid van de Rotterdamse haven. Het is een prachtige gemeente, vol natuur en water, met een rijke historie en met zowel kleinschalige dorpen en kernen als stedelijk gebied. Een gemeente met een gemoedelijke sfeer in de dorpen, kernen en woonwijken, met eigentijdse stadse voorzieningen en stedelijke vraagstukken. Al heel lang komen mensen hier wonen en recreëren vanwege de veelzijdige en fijne leefomgeving. De unieke kenmerken die Voorne aan Zee zo aantrekkelijk maken willen we graag behouden en versterken.

Het behoud van het eigen karakter en het behartigen van de Voornse belangen vraagt om een sterke gemeente. De fusie draagt bij aan meer bestuurskracht, een grotere sterke organisatie en een financieel gezonde gemeente. Daarnaast is Voorne aan Zee een stevige partner in de regio en werkt nauw samen met bijvoorbeeld de gemeente Nissewaard, de regio Zuid-Hollandse Delta, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de provincie. Een gemeente die zelfbewust samenwerkt met de regio om ambities en verantwoordelijkheden van Voorne aan Zee waar te maken. Want samen staan we sterker.

De toekomstvisie, die tot stand is gekomen in een intensief en participatief proces, schetst een beeld van de gemeente die wij in 2030 willen zijn. Het is een uitnodiging aan iedereen die in deze gemeente woont of werkt om daaraan mee te werken. En mee te bouwen. Want alleen door vertrouwen, samenwerking en daadkracht kunnen we dit toekomstbeeld realiseren. Vanuit onze kracht werken we opgavegericht samen met onze partners, binnen en buiten de gemeente. Deze manier van werken overstijgt de grenzen van vakgebieden en bestuurslagen.

De toekomstvisie biedt kaders en koers voor de nieuwe gemeente. In de aanpak van de grote maatschappelijke veranderingen focust Voorne aan Zee zich op:
∙ Landschap centraal;
∙ Vitale en sociale dorpen en wijken;
∙ Werken en ondernemen stimuleren en ondersteunen;
∙ Samen duurzaam.

Organisatie

Vormgeving nieuwe gemeente en gemeentelijke organisatie
De drie gemeenten hebben een projectorganisatie ingericht om de nieuwe gemeente gezamenlijk voor te bereiden. De Colleges werken daartoe samen in een Bestuurlijk Regie Team (BRT), dat wordt voorgezeten door een onafhankelijk procesbegeleider. De ambtelijke projectorganisatie werkt onder leiding van het Ambtelijk Regie Team (ART) waarin de gemeentesecretarissen zitting hebben en waaraan een externe opgavenmanager is toegevoegd. De ondernemingsraden werken samen in het WOR-platform.

De voorbereiding van de herindeling vindt plaats aan de hand van een uitgewerkt Plan van Aanpak dat grofweg twee opeenvolgende fasen onderscheidt:
∙ De 1e fase, het wettelijk spoor, liep vanaf de start (mei 2020) tot het moment dat het herindelingsadvies werd verzonden naar Provinciale Staten (april 2021).
∙ De 2e fase is de realisatiefase, die loopt van april 2021 tot de start van de nieuwe gemeente op 1januari 2023. In deze fase wordt aan de hand van het vastgestelde plan van aanpak van deopgavemanager gebouwd aan de nieuwe gemeente en de nieuwe organisatie.
In deze fase wordt ook ingezet op een brede afspiegeling van medewerkers in de voorbereiding vande nieuwe organisatie.

De voorbereiding en realisatie van de bestuurlijke herindeling is een complex, veelomvattend proces. Noodzakelijk is dat alle deelproducten in samenhang worden opgepakt, waarbij vanuit één overkoepelende visie wordt gewerkt. De visie/strategie én de overkoepelende opgaven dienen integraal te worden vormgegeven, ook in relatie met lopende regionale programma’s. Er moet ook een logische volgorde zijn in de aanpak. De planning hiervan dient als lange termijn kalender voor alle gremia. De integrale aansturing en bewaking van de voortgang is de taak van het ART (gemeentesecretarissen) met de opgavemanager (en straks kwartiermaker) als eerste aanspreekpunt voor het fusiespoor.

In september 2021 is het concept ‘strategische visie’ opgeleverd. Dit legt de koers, ons profiel en de rolopvatting in relatie tot onze gemeenschap en grondgebied bestuurlijk vast. De strategische visie geeft een beeld van de lange termijn opgaven, ambities en ontwikkelmogelijkheden voor Voorne aan Zee i.o. Het vormt daarbij de basis voor de besturingsvisie, het dienstverleningsconcept en voor andere keuzes bij de voorbereiding en realisatie van de herindeling. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de besturingsvisie, zodat afsluiting van de oordeelsvormende fase plaats kan vinden in de tweede helft van januari 2022. Hierbij is gekozen voor een ontwikkelende aanpak van de inrichting van een wendbare nieuwe organisatie die een schaalsprong dient te maken.

Op hun beurt zijn de besturingsvisie en het dienstverleningsconcept kaderstellend voor de nadere uitwerking van diverse ‘bouwstenen’, zoals ‘Personeel & Organisatie’, ‘Inrichting organisatie’ en ‘Sociaal overdrachtsprotocol’. Bij deze laatste bouwstenen geldt dat met het opheffen van de gemeenten de politieke en bestuurlijke functionarissen (raadsleden, burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en griffiers) uit hun functies worden ontheven. Alle ambtenaren komen in dienst van de nieuwe gemeente; voor hen geldt een werkgarantie. Als onderdeel van het fusiespoor wordt gedurende het fusietraject een sociaal overdrachtsprotocol opgesteld met afspraken over de rechten van de medewerkers en de te doorlopen procedures.

De colleges hebben uitgesproken om per februari 2022 een kwartiermaker/(beoogd) gemeentesecretaris te benoemen, die start per 1 april 2022. De hoofdtaak zal zijn om vanaf dat moment ambtelijk leiding te geven aan de voorbereiding op en realisatie van de nieuwe gemeente en de daarbij behorende inrichting van de organisatie. De gekozen functionaris zal bij GS worden voorgedragen voor de functie tijdelijk gemeentesecretaris (cf. artikel 60 Wet Arhi) en aan het nieuw te vormen College van B&W als gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee, die bevoegd is om daarover te besluiten. Om de gewenste continuïteit in functievervulling zo goed mogelijk te borgen zullen de drie gemeentebesturen en de gekozen functionaris met elkaar in open dialoog de voortgang van de werkzaamheden en de samenwerking gedurende 2022 monitoren en afstemmen. Bestman ∙ Bestuur & Management zal in de loop van 2022 een evaluatie uitvoeren van de gevolgde selectieprocedure en de resultaten daarvan. Deze zal betrokken worden bij deze dialoog.

Naar verwachting wordt de beoogd griffier benoemd per 1 september 2022.
De waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente wordt benoemd per 1 januari 2023.
De eerste kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Voorne aan Zee wordt naar verwachting voorgedragen en geïnstalleerd per eind 2023/begin 2024.

Functie

Opdracht voor de kwartiermaker/(beoogd) gemeentesecretaris

De rol van kwartiermaker/(beoogd) gemeentesecretaris kent twee fasen:

1. Kwartiermaker richting fusiedatum 1 januari 2023
De kwartiermaker is tot de herindeling ambtelijk eindverantwoordelijk voor de voorbereiding van de nieuwe gemeente. De kwartiermaker geeft leiding aan de verdere uitvoering van het Plan van Aanpak, bewaakt het overzicht en de samenhang, stuurt op de beoogde resultaten en weet de betrokkenen te enthousiasmeren en inspireren. In 2022 wordt onder leiding van de kwartiermaker een groot aantal keuzes gemaakt, die garant staan voor een optimale start van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee, onder andere ten aanzien van de inrichting van de nieuwe ambtelijke organisatie.
De kwartiermaker doet dit in nauwe samenwerking en in goed overleg met de drie huidige gemeentesecretarissen en griffiers en, nadat deze is aangesteld, met de beoogd griffier.

2. Gemeentesecretaris/Algemeen directeur van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee i.o.
Na de herindeling is de gemeentesecretaris eerste adviseur van het (nieuwe) College van B&W, als algemeen directeur eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en als bestuurder in de zin van de WOR gesprekspartner van de Ondernemingsraad.
De eerste periode na de herindeling investeert de secretaris veel in het nieuwe college, in hetbouwen aan en doorontwikkelen van de organisatie, in een soepel bestuurlijk-ambtelijk-samenspel en in het onderhouden van een transparante en constructieve relatie met de OR.

Profiel
Als onze kwartiermaker/(beoogd) gemeentesecretaris:
∙ onderschrijf en omarm je de gemaakte keuzes ten aanzien van de herindeling, die zijn vastgelegd indiverse documenten, zoals de strategische visie en het plan van aanpak. Je draagt deze overtuigenden enthousiasmerend uit en je hanteert deze als leidraad voor het behalen van resultaat.
∙ ben je voor ieder hét zichtbare en toegankelijke ambtelijk boegbeeld en de cultuurdrager van dewaarden en bedoelingen waar Voorne aan Zee i.o. voor staat. Je bent ontwikkelgericht,communicatief vaardig en (politiek-bestuurlijk) sensitief. Je regisseert, coacht, faciliteert en zet aantot ontwikkeling, initiatief en samenwerking.
∙ bewaar je de balans tussen de basis op orde krijgen en het begeleiden van de organisatievernieuwing.
∙ draag je na de herindeling, samen met de burgemeester en wethouders, als eerste adviseur van hetcollege bij aan het collegiaal bestuur van de gemeente. Je adviseert gevraagd en ongevraagd,onafhankelijk en genuanceerd en je bent je bewust van de verschillende rollen die ieder heeft in hetbestuurlijk-ambtelijk-samenspel. Je brengt het college in positie en je vertaalt bestuurlijke ambitiesin ambtelijke adviezen en realistische/haalbare resultaten, waarbij je toeziet op de uitvoering vanbesluiten.
∙ investeer je samen met de burgemeester en de griffier in een constructief en frequentdriehoeksoverleg. Je hebt oog voor de positie en de belangen van de raad en draagt bij aan eenadequate informatievoorziening richting raad.
∙ geef je als voorzitter van het DT/MT richting en ruimte. Je organiseert integraliteit, samenhang ensamenwerking.
∙ draag je ook na de fusiedatum de principes van de visie en de besturingsfilosofie met verve uit.
Je bouwt consequent en consistent verder aan de doorontwikkeling van de organisatie en het borgenvan de uitgangspunten van de visie in de dagelijkse praktijk van de organisatie.
∙ laat je jezelf -zowel tijdens het verandertraject als in de periode daarna- zien als mensgericht enempathisch leider. Je bent voor medewerkers zichtbaar, benaderbaar en aanspreekbaar. Je stáátvoor je mensen en je weet wat er speelt op de werkvloer. Je hebt oog en oor voor de beleving en debelangen van medewerkers en geeft hiervan blijk in je optreden en in je besluitvorming.
∙ investeer je als bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden blijvend in constructiefoverleg, waarin zowel ruimte is voor formeel als informeel overleg.
∙ ben je een belangrijke verbindende schakel tussen inwoners, bestuur en ambtelijke organisatie.
Je kent de gemeente, de wijken en kernen, het lokale bedrijfsleven en de maatschappelijkeorganisaties.
∙ investeer je in een adequaat regionaal/provinciaal/landelijk netwerk, onderhoud je dit en weet jedit in te zetten in het belang van de gemeente.

Functie-eisen

Eigenschappen
Onze kwartiermaker/(beoogd) gemeentesecretaris beschikt over de volgende eigenschappen:
∙ soepel schakelend & sociaal vaardig
∙ strategisch & overstijgend
∙ voorbeeldstellend & enthousiasmerend
∙ politiek-bestuurlijk sensitief & omgevingsbewust
∙ besluitvaardig & resultaatgericht
∙ ontwikkelingsgericht & oplossingsgericht
∙ relativerend & humor
∙ verbindend & communicatief
∙ rolvast & gestructureerd
∙ coachend & (zelf)reflectief

Functie-eisen
Onze kwartiermaker/(beoogd) gemeentesecretaris beschikt over:
∙ ruime managementervaring (bij voorkeur als eindverantwoordelijke)
∙ politiek-bestuurlijke sensitiviteit in combinatie met ervaring in een vergelijkbare context
∙ academisch werk- en denkniveau gekoppeld aan visie en strategische denkkracht
∙ aantoonbare ervaring met visievorming en uitvoering van organisatieontwikkeling c.q. reorganisatie
∙ aantoonbare ervaring met reorganisatie/organisatieontwikkeling in een context vanorganisaties/organisatieonderdelen met verschillende culturen en verschillende snelheden
∙ een relevant netwerk of het vermogen dit in korte tijd op te bouwen en te onderhouden

Aanbod

Aanbod
· Wij bieden een fulltime dienstverband.
· De salarisschaal voor deze functie is schaal 17.
· Aanstelling: wij bieden de kwartiermaker/(beoogd) secretaris een contract tot 31 december 2022dat per 1 januari 2023 wordt omgezet in een tijdelijke aanstelling als gemeentesecretaris/algemeendirecteur van de nieuwe gemeente.
De definitieve benoeming van de gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Voorne aanZee is een bevoegdheid van het college van B&W van de nieuwe gemeente.

Inlichtingen

Procedure
De gemeente Voorne aan Zee i.o. laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en afgeronde opleidingen.

Sollicitatie

De vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld.
Je kunt reageren tot en met zaterdag 22 januari aanstaande.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het eventuele assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Het inwinnen van referenties, een integriteitsscan en het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maken deel uit van de procedure. Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Ga op de website www.bestman.nl naar de vacature.
Door te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden. Je kunt daar aangeven dat je akkoord bent met onze privacyregels.
Je ontvangt daarna automatisch een ontvangstbevestiging.

Top