Griffier

Introductie

ALGEMEEN

Koggenland
Koggenland is een groene plattelandsgemeente bestaande uit 14 kernen met ruim 22.500 inwoners. De gemeente ligt aan de A7, beschikt over een NS-station (Obdam) en is daarmee goed bereikbaar.

Organisatie

Raad, bestuur en organisatie
De gemeenteraad van Koggenland telt 19 raadsleden, verdeeld over 5 fracties. Koggenland hecht veel waarde aan een open bestuurscultuur, waarbij de verhouding tussen Raad en College goed en constructief is. De gemeenteraad staat voor de opgave om op de veranderingen in de samenleving antwoord te geven. De raad kiest er nadrukkelijk voor om vroeg in trajecten betrokken te worden en verdere stappen te zetten om inwoners, bedrijven en instellingen nadrukkelijker bij de gemeenschappelijke opgaven van de gemeente te betrekken. Om dat te bereiken is intensieve samenwerking met het College en de organisatie belangrijk.

Griffie in Koggenland
De griffie is in ontwikkeling. Om de ambities van de raad te kunnen verwezenlijken is begin van het jaar een start gemaakt met formatie-uitbreiding op de griffie. Het is aan de nieuwe griffier om hier verder invulling aan te geven. Op dit moment is er een interim-griffier die wordt bijgestaan door twee griffiemedewerkers. Een van de griffiemedewerkers wordt ingehuurd. Alle functies worden nu maar ook in de nieuwe griffie parttime ingevuld.

Functie

De griffier van Koggenland is:
Een talent die de veranderopgave binnen de lokale overheid in zijn of haar genen heeft. Een coach, die adviseert, stimuleert en aanspoort. Iemand die de raad gezaghebbend in positie brengt en houdt. Een zwaargewicht die vanuit een autonome positie verbinding maakt met college en organisatie. Mensen in hun kracht zet. Die erop toeziet dat de stukken en de processen zo zijn ingericht dat de raad zijn rollen optimaal kan vervullen. Die uit zichzelf reflecteert op zijn of haar eigen functioneren. En ook nog: ervaring heeft met complexe politiek-bestuurlijke processen.

Prioriteiten
In voorbereiding op het opstellen van deze profielschets heeft de raad van Koggenland op initiatief van de werkgeverscommissie een intensief traject doorlopen om in beeld te brengen wat de komende tijd prioriteit moet krijgen. In het kort: meer aandacht voor kaderstelling, meer ruimte voor betrokkenheid van inwoners en het optimaliseren van de procedures en (werk)processen.

Een sturende raad
De raad van Koggenland wil in positie zijn om op een goede manier kaders te kunnen stellen, zowel op inhoud als op proces. Dat vraagt om raadsvoorstellen waarin de politieke beslispunten helder worden verwoord, waarin de consequenties van de keuzes worden belicht en waarin zo mogelijk alternatieven worden geschetst. Het vraagt daarnaast om een goede termijnagenda. Zodat de raad kan prioriteren en tijd en energie kan besteden aan de dossiers die bepalend zijn voor de toekomst van Koggenland. De raad wil bovendien meer regie op de inrichting van besluitvormings- en participatieprocessen. Ook daarin wil de raad pro-actiever zijn. Dus vroegtijdig en op eigen initiatief richting geven aan de manier waarop besluiten worden genomen.

Een verbonden raad
De raad van Koggenland wil verbonden zijn met de inwoners, vertegenwoordigers van (belangen)organisaties, (boeren)bedrijven, instellingen en verenigingen. Kortom: met al degenen die een bijdrage leveren aan welvaart en welzijn van de gemeente. Vanzelfsprekend begint dit verbinden bij individuele raadsleden en fracties. De raad ziet hier echter ook een taak weggelegd voor het collectief. Een moderne rolinvulling vraagt om de toepassing van eigentijdse methoden om kennis en kunde uit de gemeenschap te halen en te benutten. De raad denkt hierbij met name aan vormen van e-participatie. Verbondenheid vraagt daarnaast om goede communicatie: infomeren over de raad, de raadsleden, de raadswerkzaamheden en vooral ook over de bijdrage die inwoners en anderen kunnen hebben in participatie- en besluitvormingsprocessen.

Een goed gefaciliteerde raad
De raad van Koggenland vindt het belangrijk om de beschikbare tijd en energie volledig en dus zo efficiënt mogelijk te besteden aan de primaire taken vertegenwoordigen, kaders stellen en controleren. Om die reden is het noodzakelijk dat de (administratieve) processen van agenderen tot archiveren en ook de werk- en vergaderprocessen optimaal zijn ingericht.
De regio en de regionale samenwerkingsverbanden vragen vanzelfsprekend aandacht van de griffie(r), maar hebben niet de hoogste prioriteit. Datzelfde geldt voor de controle die de raad uitoefent op het door het college gevoerde beleid en bestuur. Ook dat verdient alle aandacht, maar daar ligt niet de prioriteit.

Competenties (profiel van de griffier)
Deze prioriteiten vragen om een griffier met visie op de functie en een proactieve houding. Iemand die van aanpakken weet, die de benodigde kennis en ervaring heeft en die met gezag met en voor de raad aan de slag gaat. De ambitie om als bestuursorgaan in positie te zijn, vraagt om een griffier die de raad ook in deze kan adviseren, stimuleren en aansporen. Bovendien moet de griffier richting bestuur en organisatie goed kunnen uitleggen en zo nodig ook kunnen afdwingen wat de raad nodig heeft om in positie te zijn.

Voor de raad
De raad van Koggenland zoekt een griffier die de juiste balans weet te vinden tussen brengen en halen in het interne samenspel. Die meebeweegt waar mogelijk en pal staat voor de belangen en positie van de raad waar nodig. De griffier treedt met gezag op in de driehoek van burgemeester, secretaris en griffier en zorgt ervoor dat de raad tijdig de juiste informatie krijgt en wordt voorzien van raadsvoorstellen die uitnodigen politieke keuzes te maken.

Coach en adviseur
De griffier is een coach en adviseur die weet te variëren in gedrag en stijl, afhankelijk van de situatie. Hij/zij kan op een stimulerende wijze relatief onervaren raadsleden ondersteunen en adviseren bij onder meer het opstellen van moties en amendementen. De griffier adviseert en assisteert ook bij uitzoekwerk en is vraagbaak als raadsleden willen sparren over bijvoorbeeld strategische keuzes.
De raad van Koggenland schrikt er niet van terug om op een positieve manier geprikkeld en gestimuleerd te worden om op de best denkbare manier invulling te geven aan taken en verantwoordelijkheden. De griffier kan en durft de raad dus ook een spiegel voor te houden en heeft ideeën over hoe het nog beter kan. De griffier is goed op de hoogte van veranderingen in de samenleving en met name de gevolgen daarvan voor de democratie. Hij/zij is in staat de raad proactief te adviseren over eigentijdse rolneming en bijbehorend samenspel binnen het gemeentebestuur, met inachtneming van duale verhoudingen.

Kennis van ‘procesarchitectuur’
Om in doorgaans zeer complexe dossiers richting te kunnen geven, moet de raad om te beginnen sturen op de inrichting van het besluitvormingsproces (de procesarchitectuur). Van de griffier wordt verwacht dat hij/zij een belangrijke bijdrage levert om de raad in staat te stellen te sturen op het proces. Door vroegtijdig in contact te zijn met bestuur en organisatie en proactief adviserend op te treden richting het presidium/de agendacommissie. Hij/zij beschikt dus over de kennis en ervaring om de wensen en ideeën van de raad over participatie te verbinden met de formele besluitvormingsprocessen en af te stemmen op de rol die de raad daarin wil en moet vervullen.

Een verbinder
De griffier helpt bij het tot stand brengen van verbindingen binnen de raad, tussen politiek en bestuur, tussen politiek en organisatie en tussen gemeenschap en gemeentebestuur. De griffier weet die verbindingen te leggen in dienst van de raad. Hij/zij verbindt raadsleden die op zoek zijn naar informatie met de juiste medewerkers. Hij/zij verbindt raadsleden met instellingen en organisaties die over relevante informatie beschikken. Hij/zij weet ook de raad als collectief te verbinden met de samenleving. De griffier heeft dus een visie over een op verbinding en samenspel gerichte rolneming door de raad, is op de hoogte van werk- en vergadervormen om daar invulling aan te geven en is in staat om die in praktijk te brengen.

Deskundige doener
De griffier is dienstverlenend aan raad en raadsleden door er om te beginnen voor te zorgen dat zij hun werk zonder rompslomp kunnen doen. Hij/zij weet processen, procedures en werkwijzen door te ontwikkelen tot een ‘geoliede machine’. Naast uitstekende bestuurlijke en juridische kennis vraagt dit om de vaardigheid om de griffie en de griffieprocessen te organiseren. De griffier weet te schakelen tussen aanpakken, aansturen en afstemmen met diverse afdelingen binnen de organisatie. Hij/zij kan namelijk niet alles zelf doen, maar kan wel op veel zaken invloed uitoefenen. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor de communicatie over de raad, de raadswerkzaamheden en participatie(trajecten).

De raad vindt het tot slot van belang dat de griffier gevoel heeft voor de Westfriese mentaliteit en manier van werken. Dat vraagt om een griffier die open is in de communicatie en duidelijke taal spreekt.

Functie-eisen

∙ Academisch werk- en denkniveau;
∙ Breed inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen;
∙ Voldoende relevante werkervaring om de ambities van de raad van Koggenland te realiseren
Ervaring als griffier/op een griffie is een pré;
∙ Goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk;
∙ Flexibel inzetbaar, zowel overdag als ’s avonds.

Aanbod

∙ Een zelfstandige functie voor 32 uur per week;
∙ Een salaris in schaal 12, afhankelijk van opleiding en ervaring. Voor excellente kandidaten met
aantoonbare strategische expertise, is honorering in schaal 13 bespreekbaar;
∙ Individueel Keuze Budget van 17,05% van je jaarsalaris;
∙ Opleidings- en ontwikkelmogelijkheden:
∙ Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband;
· Beoogde datum indiensttreding: medio augustus 2020.

Inlichtingen

De werkgeverscommissie van de gemeente Koggenland laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft u graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Sollicitatie

Indien u belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv in te sturen. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Uw reactie bevat een motivatiebrief en een recent cv. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

De vacature is opengesteld op vrijdag 6 maart 2020. U kunt reageren tot uiterlijk vrijdag 10 april 2020, na deze datum wordt uw sollicitatie in reserve genomen.

In de weken 16 tot en met 19 worden gesprekken gevoerd met Bestman · Bestuur & Management.
Op 13 mei as. presenteert Bestman · Bestuur & Management kandidaten aan de gemeente Koggenland.
Op 18 mei as. wordt de 1e ronde selectiegesprekken gevoerd bij de gemeente Koggenland.
Op 8 juni as. wordt de 2e ronde selectiegesprekken gevoerd bij de gemeente Koggenland.
Benoeming vindt plaats in de vergadering van de raad van 29 juni 2020.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.
Een integriteitsscan kan onderdeel uitmaken va de procedure.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Door te klikken op ‘solliciteren’ wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden.


Top