Griffier

Introductie

Gemeente Harlingen

– waar ‘hij/hem/zijn’ staat kan ook ‘zij/haar’ gelezen worden –

Gevraagd:
Een stevige griffier:
· die met verve opkomt voor de belangen van de raad en verbinding zoekt met college, organisatie en samenleving;
· die de raad gevraagd en ongevraagd van (strategische) adviezen voorziet;
· die draagvlak organiseert voor verbeteringen in de werkzaamheden van de raad en bijdraagt aan de positionering van de raad;
· die voorstelt op welke wijze het democratisch besluitvormingsproces kan inspelen op en in de pas blijft lopen met de maatschappelijke ontwikkelingen;
· die als meewerkend voorman/voorvrouw vóór en naast zijn collega’s van de griffie staat.

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water. Maar nét zo aantrekkelijk voor liefhebbers van een roemrijk, nautisch verleden. Harlingen is een prachtige gemeente; als je ‘s ochtends de zeehavenstad binnen rijdt word je al een beetje gelukkig. Zomers een haven vol bootjes en volle terrassen en in de winter de charme van alle lichtjes van de bruine vloot. Alleen al voor dit geluksgevoel wil je bij de gemeente Harlingen werken. We zoeken een griffier die inspiratie vindt in de enige zeehavenstad van Friesland.

Organisatie

Gemeente Harlingen
Onze gemeente is eigenzinnig, daadkrachtig en authentiek, net als zijn bewoners. Een compacte gemeente met ambities, waar de menselijke maat altijd het uitgangspunt is. Harlingen heeft veel te bieden op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Harlingen staat voor een grote opgave om de gemeente verder te ontwikkelen, aantrekkelijker te maken en voor te bereiden op de toekomst.

Gemeente Harlingen is een zelfstandige, relatief kleine gemeente die gericht is op samenwerking. We trekken op met collega-gemeenten, provincie en andere partijen om ambities waar te maken. Het gemeentebestuur kijkt voortdurend naar kansen om de (denk)kracht van de samenleving in te zetten. Initiatieven en ideeën van inwoners worden gewaardeerd en ondersteund.

Bestuur, griffie en ambtelijke organisatie
De gemeenteraad van Harlingen telt 17 zetels, verdeeld over 9 partijen.
Het College bestaat, naast de burgemeester, uit drie wethouders (PvdA, CDA en VVD).

De gemeente Harlingen heeft ruim 180 medewerkers (122 FTE) en wordt ervaren als aantrekkelijke werkgever. De griffie bestaat uit de griffier, een raadsadviseur/loco-griffier en een griffiemedewerker.

Kortom
De stad Harlingen is samen met de dorpen Midlum en Wijnaldum een eigenzinnige en trotse gemeente. Met de ambitie om de al aanwezige mogelijkheden in de toekomst niet alleen te behouden maar ook te versterken, voor zowel de bezoekers als ook voor de Harlingers zelf.

Door het vertrek van de griffier is Harlingen op zoek naar een karaktervolle en inspirerende griffier.

Functie

De opdracht
Werken bij de gemeente Harlingen betekent werken in een dynamische gemeente.
De griffier is vanzelfsprekend verantwoordelijk voor alle reguliere taken van de griffie. Hij is de eerste adviseur van de raad, commissies, presidium, fracties en raadsleden. Hij zorgt dat de raad in positie is, ook via zijn rol in de lokale driehoek, en dat raad, organisatie en lokale gemeenschap elkaar goed weten te vinden. Daarnaast heeft de griffier van Harlingen een aantal specifieke opgaven:

De griffier komt met verve op voor de belangen van de raad. Bijzondere aandacht gaat hierbij uitnaar ‘de poortwachtersfunctie’ gericht op de continue handhaving van de kwaliteit, planning, timing en tijdigheid, volledigheid en integraliteit van de informatie die door college en organisatie aan de raad wordt aangeboden. De griffier weet hiervoor de meest effectieve beïnvloedingsstijl in te zetten.
De griffier geeft deze verbeteringen een duurzaam karakter en investeert daartoe in de verbindingmet de raad, het college en de organisatie. Hij is flexibel waar dat kan en stellig waar dat moet.

De griffier bewaakt de budgetten van de raad en adviseert hierover. Hij is adviseur en secretaris van de verschillende werkgroepen en commissies van de raad, zoals de rekenkamercommissie, het presidium, de werkgroep Vernieuwing enzovoort.

Door de informatievoorziening richting raad te stroomlijnen creëert de griffier ruimte voorverdere verbetering/verandering van de werkprocessen van de raad. De griffier heeft een goedgevoel voor breed gedragen behoefte aan verbetering/verandering. De griffier weet deze behoefteadequaat te inventariseren, komt met gepaste voorstellen voor verbetering/verandering en zetdeze om in resultaat.

In de hitte van het raadsdebat kan de communicatie een ‘direct’ karakter krijgen. De griffier is daartegen bestand en treedt zelfbewust op. Ook staat hij voor zijn medewerkers en treedt, indiennodig, op als ‘hitteschild’.

De griffier investeert samen met de burgemeester en de gemeentesecretaris in een goedewerkrelatie in de ‘driehoek’. Hij zoekt proactief samenwerking op de planning vaninformatie en het begeleiden van de informatiestroom naar de raad en op een adequaat besluitvormingsproces. De griffier bewaakt de kwaliteit van het besluitvormingsproces en adviseert over de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokkenen.

Daarnaast is de griffier de rechterhand en eerste adviseur van de burgemeester in haar rol alsvoorzitter van de Raad, zowel bij voorbereiding, tijdens vergadering en bij eventuele nazorg bijvergaderingen van de gemeenteraad.

Het griffieteam bestaat uit gemotiveerde, taakvolwassen, collegiale en loyale medewerkers.De griffier koestert het onderlinge vertrouwen, de kwaliteit van het team als geheel en dekwaliteiten van de individuele leden van het team. De griffier geeft richting en ruimte en ziet toe ophet resultaat. Hij coacht waar dat kan en stuurt bij waar dat moet.

De griffier heeft naast zijn oriëntatie op de raad ook een duidelijke oriëntatie op de lokale samenleving en de maatschappij. De griffier ziet en benut kansen en zet raadsleden hiermee in hun kracht,zowel in hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende als controlerende rol. Voor inwoners enbelanghebbenden signaleert de griffier mogelijkheden om in contact met de raad te komen.

De griffier stelt zich actief op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van de lokale democratie, wet- en regelgeving en van andere ontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor de Harlinger gemeenteraad en adviseert hier de raad gevraagd en ongevraagd over.

De griffier zet zich actief in binnen verschillende provinciale en regionale netwerken en kringen.

Functie-eisen

Functie-eisen
· Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur juridisch/bestuurskundig/financieel.
· Relevante ervaring in het (lokale) openbaar bestuur. Bijvoorbeeld als (plv) griffier, raadsadviseur ofin een vergelijkbare functie.
· Ruime werkervaring in een met Harlingen vergelijkbare complexe politiek-bestuurlijke omgeving.
· Visie op en kennis van de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de gemeenteraad.
· Ervaring met coachend leidinggeven aan een team.
· Kan, gelet op eerdere/andere werkzaamheden, door een ieder als voldoende onpartijdig enonafhankelijk worden gezien.

Competenties
Op het gebied van competenties beschikt de griffier over:
· Denken: Visie, Strategie, Rolbewustzijn, Zelfreflectie.
· Voelen: Politieke en Bestuurssensitiviteit, Vertrouwen geven en ruimte bieden, Communicatief(mondeling en schriftelijk), Coachen.
· Kracht: Stevigheid/standvastigheid, Resultaatgerichtheid, Natuurlijk gezag, Overtuigingskracht,Initiatiefrijk, Creatief en Stressbestendig

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden
· Het betreft een fulltime dienstverband.
· Inschaling vindt plaats in schaal 12.
· Het betreft een arbeidsovereenkomst voor een jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in eenarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Inlichtingen

Meer informatie
De werkgeverscommissie van de gemeente Harlingen laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman Bestuur & Management. Hij verschaft u graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Solliciteren
Indien u belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv in te sturen. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Uw reactie bevat een motivatiebrief en een recent cv. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

Een referentiecheck en het overleggen van een VOG maken deel uit van de procedure.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Sollicitatie

Planning
U kunt reageren tot uiterlijk vrijdag 10 december aanstaande.
De voor-selectiegesprekken met Gert-Jan Jongkind vinden plaats in week 49.
Een nadere planning met betrekking tot gespreksdata, het inwinnen van referenties, het assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden.

Top