Griffier

Introductie

Gemeente Almelo

Door het vertrek van de griffier medio 2021, is de gemeente Almelo op zoek naar een nieuwe griffier. De functie wordt nu waargenomen door een interim griffier.

Heldere communicatie, concreetheid en doortastendheid zijn sleutelbegrippen voor de griffier.

Wie zijn wij?
De gemeenteraad van Almelo bestaat uit 35 raadsleden, verdeeld over 16 fracties.
De bestuurscultuur is te omschrijven als levendig en direct, met veel ruimte voor Twentse gemoedelijkheid. De huidige zetelverdeling is: VVD (6), LAS (5), CDA (4), PVV (2), D66 (2), ChristenUnie (2), PvdA (2), Partij Vrij Almelo (1), SP (2), GroenLinks (2), Lijst Çete (1), Leefbaar Almelo (1), Democraten.NU (2), fractie Weinreder (1), Forum voor Rechts (1) en Fractie Gelici (1).

De meeste fracties maken gebruik van de mogelijkheid per fractie één raadsvolger aan te stellen.

Het vergaderschema van de raad is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten:
dinsdag is de politieke avond (week 1: beeldvormend, week 2: oordeelsvormend, week 3: besluitvormend (raadsvergadering) en week 4: raadszaken: raadsactiviteiten, werkbezoeken, etc.

Organisatie

De griffie
De griffie kent op dit moment de volgende functies: griffier, senior/strategisch raadsadviseur/ plaatsvervangend griffier, raadsadviseur en griffiemedewerker.
De ondersteuning van de rekenkamerfunctie valt ook onder de organisatie van de raad.
Alle bedrijfsvoering van de raad loopt via de griffie.

Dualisme gaat uit van een duidelijk onderscheid in rollen en bevoegdheden van raad en college.
De raad kent een viertal rollen: volksvertegenwoordigend, kaderstellend, controlerend en toezichthoudend. De griffie ondersteunt de raad in al deze rollen. Dat doet de griffie vanuit haar kernwaarden: democratische legitimiteit, kritisch vermogen en onafhankelijkheid. Vanuit deze kernwaarden adviseert de griffie aan de verschillende gremia van de raad, zoals het presidium, het seniorenoverleg, de commissie planning en control, de werkgeverscommissie van de raad, de commissie controle verslag bijdrage fractieondersteuning, de commissie onderzoek geloofsbrieven en de commissie functioneringsgesprekken burgemeester. Daarnaast adviseert de griffie raadsleden desgevraagd over de mogelijkheden om de instrumenten van de raad in te zetten, zoals: moties, amendementen, mondelinge vragen, schriftelijke vragen, initiatief raadsvoorstellen en aanvragen van politieke beraden.

De griffier voert periodiek bilateraal overleg met de burgemeester onder meer ter voorbereiding op – en ter evaluatie van – de raadsvergaderingen en diverse andere reguliere en buitengewone bijeenkomsten, zoals het raadspresidium en het seniorenoverleg. Ook wordt in dit overleg gesproken over de ontwikkeling van de stad, de raad en de organisatie.

Daarnaast vindt het driehoeksoverleg plaats waarin burgemeester, gemeentesecretaris en griffier afstemming zoeken over processen van de raad, het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie. De griffie fungeert als een belangrijke schakel tussen raad en ambtelijke organisatie. Er wordt -altijd via de gemeentesecretaris- veel afgestemd en georganiseerd in samenwerking met inhoudelijk betrokken ambtenaren, bijvoorbeeld over planning van besluitvormingsprocessen en het organiseren van werk- en stadsbezoeken.

Functie

Wat ga je doen?
Als griffier van de gemeente Almelo en als eerste adviseur van de raad richt je je zowel op de reguliere taken van de griffier als op enkele specifieke aandachtspunten, zoals:
• het optimaal in positie brengen van de raad en de voorzitter van de raad en het investeren in eengoede en constructieve samenwerking met de diverse organen van de raad en de belangrijkstestakeholders, zoals de burgemeester en gemeentesecretaris. De griffier dient daarbij het belangvan Almelo in het algemeen en het belang van de raad in het bijzonder.
• (strategisch) adviseren en ondersteunen en van de raad, het presidium en de organen van de raad.
De raad van Almelo is met 16 fracties een gefragmenteerde raad.
Daarbij is het belangrijk een balans te vinden tussen ondersteuning van individuele raadsleden metpraktische vragen en het (strategisch) adviseren van de raad als collectief, met het oog opontwikkeling en positionering van de raad als geheel.
• stroomlijnen van de informatievoorziening richting raad. In dit kader investeer je in het gebruik vaneen lange-termijn-agenda.
• adviseren en ondersteunen van de burgemeester, waarbij het gezamenlijke belang van deburgemeester en de griffier de bindende factor is.
• professionaliseren van griffiewerkzaamheden en leidinggeven aan medewerkers van de griffie,waarbij je stuurt op efficiency en doelmatigheid van de griffie, zowel qua structuur en cultuur.
• organiseren van het werk van de griffie op basis van het griffieplan, waarin onderscheid gemaaktwordt tussen activiteiten die vallen in de categorie ‘need to do’, ‘nice to do’ en ‘not to do’ en jeverbindt daar de benodigde capaciteit/formatie en het benodigde budget aan.
• vanuit participatief en coachend leiderschap investeren in een goede samenwerking binnen hetgriffieteam, waarbij eigenaarschap, professionaliteit en haalbare doelen uitgangspunten zijn staan.
• pro-actief bijdragen aan een duidelijke en effectieve samenwerking in de driehoek vanburgemeester, griffier en secretaris.
• samenwerken met de gemeentesecretaris, zowel gericht op het gezamenlijke belang de raad vangoede en tijdige informatie te voorzien, als op het belang van de raad en griffie gebruik te makenvan de expertise van de organisatie onder meer op het gebied van bedrijfsvoering, P&O, ICT, etc.
• ondernemen van díe acties die nodig zijn om de beoogde doelen te realiseren.

Functie-eisen

Wie ben jij?
• Je hebt griffie-ervaring, of zeer relevante adviserende/ondersteunende ervaring in eenpolitiek-bestuurlijke context.
• Je beschikt over relevante leidinggevende ervaring.
• Je hebt aantoonbaar succes geboekt met verandertrajecten.
• Je hebt ervaring met het werken in een gemeentelijke context die qua complexiteit enschaalgrootte vergelijkbaar is met Almelo.
• Je verbindt je zichtbaar met Almelo en leert de stad in al zijn facetten snel kennen.
• Je werkt doortastend en resultaatgericht en communiceert helder, concreet en duidelijk.
• Je bent verbindend en investeert in duurzaam goede samenwerkingsrelaties.
• Je bent onafhankelijk en onpartijdig en kunt door ieder als zodanig gezien worden.
• Je geeft situationeel leiding: je coacht waar kan en je stuurt waar dat moet.

Almelo wil een inclusieve organisatie zijn, dus het maakt ons niet uit waar je geboren bent, waar je in gelooft of van wie je houdt. We zijn nieuwsgierig naar jouw talent en hoe jij het verschil maakt voor onze raad en organisatie.

Aanbod

Hoe komen we in contact?
De werkgeverscommissie van de gemeente Almelo laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management.
Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature.

Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Inlichtingen

Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je een motivatiebrief en cv in te sturen. Je kunt reageren tot uiterlijk vrijdag 10 december aanstaande.

Het cv bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en een overzicht van afgeronde opleidingen. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl.

Sollicitatie

Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het assessment, het arbeidsvoorwaarden-gesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Door in de vacaturetekst te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden.

Top