Griffier

Introductie

Gemeente Eindhoven

Eindhoven
Eindhoven is een stad van internationale ontwikkeling en innovatie.
Brainport Eindhoven is een innovatief ecosysteem in Zuidoost-Brabant. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met een sterke hightech maakindustrie, een bijzondere design sector en een uniek samenwerkingsmodel tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. De kennisintensieve maakindustrie van Brainport Eindhoven is essentieel voor de internationale concurrentiepositie van Nederland. Het vertegenwoordigt een grote economische waarde en draagt bij aan oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke vraagstukken. Op tal van terreinen zetten Rijk en regio al samen in op versterking van de economische kracht van deze regio.

In Brainport Eindhoven werken de 21 gemeenten samen die ook samen de Metropoolregio Eindhoven vormen. Eindhoven is daarin de centrumstad. Een stad met grote potentie en het centrum van de belangrijkste economische regio van het land, naast de mainports Airport Schiphol en Haven Rotterdam.

Eindhoven, nu qua inwonertal de 5e stad van het land, groeit van 230.000 naar 300.000 inwoners.
In Eindhoven vind je studenten en kenniswerkers van over de hele wereld. Het zorgt voor een culturele broedplaats waar kennisdeling voorop staat en hightech en design hand in hand gaan met een aangename, dynamische leefomgeving en een bloeiende internationale gemeenschap.

Eindhoven is ook een stad met grote strategische opgaven en uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld wonen, infrastructuur, klimaat, energie en het mee laten doen van alle inwoners (Brede Welvaart). Aan die uitdagingen wordt gewerkt door de gemeente, de maatschappelijke partners, het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en, niet in de laatste plaats, door de gemeenteraad.

De Eindhovense gemeenteraad bestaat uit 45 leden. De raad telt op dit moment 13 fracties.
De coalitie bestaat uit de fracties VVD, GroenLinks, PvdA en CDA.
Het college bestaat momenteel naast de burgemeester uit zes wethouders.

We zijn op zoek naar een griffier die in dit dynamische speelveld een belangrijke rol wil en kan spelen. Iemand die strategisch en creatief kan denken en wil opereren met de energie die bij Brainport Eindhoven past.

Organisatie

Griffie
De griffie van de gemeente Eindhoven is volop in ontwikkeling, zodat deze nog beter in staat is de gemeenteraad te adviseren en ondersteunen bij de uitdagingen en vraagstukken waar deze zich voor gesteld ziet. Ten gevolge van maatschappelijke en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen verandert het werk en het werkveld van de raad(sleden). Te denken valt aan de groeiende hoeveelheid informatie die raadsleden ontvangen, de decentralisaties, de toenemende complexiteit van geld- en financieringsstromen, de toename van samenwerkingsverbanden en de wens anders en intensiever verbonden te zijn met inwoners. Dit alles dwingt raadsleden tot bezinning op hun rolinvulling en hun ondersteuning.

Om de capaciteit van de griffie beter op de veranderende vraag van de raadsleden aan te laten sluiten wordt geïnvesteerd in de toekomstbestendigheid van de griffie. Hierbij wordt zowel geïnvesteerd in de werkwijze (robuuster, efficiënter, assertiever en flexibeler), als de formatieve omvang en functionele opbouw van de griffie (zie bijlage ‘Ondersteuningswensen gemeenteraad & toekomst(bestendige) griffie gemeente Eindhoven’.

Functie

Profiel
Eindhoven zoekt een griffier die past bij de stad: innovatief en ontwikkelingsgericht. Een griffier die de ambities en ontwikkelopgaven van de stad en de regio begrijpt en haarfijn aanvoelt hoe de griffie de raadsleden optimaal faciliteert in de rol die zij in deze ontwikkeling hebben. Een griffier die richting de raad en zijn organen zorg draagt voor uitstekende ondersteuning en (strategische) advisering. Die de individuele leden van de raad en de raad als collectief uitdaagt nog beter invulling te geven aan hun rol, die past bij de stad die Eindhoven wil zijn.

Een griffier die resultaatgericht werkt aan de toekomstbestendigheid van de griffie, met een scherp oog voor efficiency van werkprocessen én een scherp oog voor de ontwikkeling van het team en van de individuele medewerkers. Een griffier die integraal en collegiaal leidinggeeft.

Een griffier die zich richting alle betrokken partijen, binnen en buiten het stadhuis, proactief en coöperatief opstelt en open communiceert. Die met alle samenwerkingspartners het grotere en gezamenlijke belang van Eindhoven en de regio vooropstelt, zonder de eigen rol daarin en het specifieke belang van de raad uit het oog te verliezen.

Een griffier, die in het samenspel tussen burger en bestuur, nieuwsgierig en vernieuwend is, initiatief toont, en daarbij heldere kaders stelt en verwachtingen managet. Een griffier die zich zichtbaar betrokken toont bij en zich verbindt aan Eindhoven en de regio.

Kortom, een griffier die uiteraard verantwoordelijkheid neemt voor de reguliere griffietaken, maar bovenal een griffier die past bij de ontwikkeling en energie van Eindhoven.

Functie-eisen

Functie-eisen
∙ Academisch werk- en denkniveau.
∙ Breed inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen.
∙ Relevante ervaring met (strategische) advisering en ondersteuning van lokaal bestuur.
∙ Ervaring met werken in een omgeving, die qua complexiteit en schaalgrootte vergelijkbaar is.
∙ Leidinggevende ervaring.
∙ Relevante ervaring met organisatieontwikkeling, c.q. veranderopgaven.

Aanbod

Wij bieden
∙ salarisschaal 16;
∙ een jaarcontract dat bij goed functioneren wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Diversiteit en gelijke kansen: dat vinden wij heel belangrijk. Daarom ontvangen we graag jouw sollicitatie, als je voldoet aan onze wensen. Ongeacht je achtergrond, geslacht/gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie/overtuiging of leeftijd.

Inlichtingen

Hoe komen we in contact?
De werkgeverscommissie van de gemeente Eindhoven laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management.
Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature.

Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl
Gert-Jan Jongkind 06-50244791

Sollicitatie

Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je een motivatiebrief en cv in te sturen. Je kunt reageren tot uiterlijk vrijdag 7 januari aanstaande.

Het cv bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en een overzicht van afgeronde opleidingen. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het assessment, het arbeidsvoorwaarden-gesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Door in de vacaturetekst te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden.

Top