Griffier

Introductie

Voor de gemeente Rotterdam zoeken wij een nieuwe griffier.

Organisatie

1. Context van de functie
De griffier heeft een spilfunctie in het bestuur van de gemeente Rotterdam. Het is de griffier die er voor zorg draagt dat de raad zijn verantwoordelijkheid optimaal waar kan maken en op een professionele manier zijn rol speelt in het politieke besluitvormingsproces.

De raad verwacht van de griffier dat deze zich stevig inzet voor de belangen van de raad. In contacten met de raad, de fracties, de burgemeester, de ambtelijke organisatie en verschillende gremia toont de griffier zich als ervaren adviseur en als sterke en onafhankelijke persoonlijkheid. Dat vraagt om iemand met een rechte rug, maar tegelijkertijd om iemand die kundig kan meebewegen in een wisselend veld vol uiteenlopende politieke belangen. Een sociaal sterk en open karakter is dan ook een vereiste.

Daarnaast wordt van de griffier verwacht dat deze een politiek neutrale rol vervult. Neutraal in de zin dat de griffier in staat is álle fracties c.q. raadsleden in de raad optimaal te ondersteunen. Maar ook neutraal in de zin dat de griffier technisch en procesmatig adviseert en niet politiek. De griffier gaat prudent om met de informatie die haar/hem door spelers uit het lokale bestuur wordt aangedragen.

De griffier geeft leiding aan en is eindverantwoordelijk voor de raadsgriffie van de gemeente Rotterdam. Hiervoor is de griffier verantwoording verschuldigd aan de werkgeverscommissie van de raad. De griffie bestaat uit 30 medewerkers die hij samen (50-50) met het hoofd informatievoorziening en dienstverlening aanstuurt. De griffie heeft een wettelijke personeelsvertegenwoordiging, wat de griffier tevens WOR-bestuurder maakt.

De griffie heeft tot doel de gemeenteraad te ondersteunen bij het vervullen van de aan de raad toegekende wettelijke taken en bevoegdheden (controlerend, kaderstellend en volksvertegenwoordigend).
Doel van de functie is om de raad optimaal te ondersteunen, zodat de raad haar werk kan doen.
Professioneel, zakelijk en dienstbaar.
De griffier biedt ondersteuning bij de professionalisering van raadsleden.
De griffier zorgt voor een gezond evenwicht in haar/zijn rol als adviseur van de gemeenteraad en als manager van de griffie.

Functie

2. Positie
De griffier is:
– eerste technisch en procesmatig adviseur van de (plv.) voorzitter van de raad, de gemeenteraad en
het presidium;
– rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad en legt over het gevoerd personeelsbeleid
verantwoording af aan de werkgeverscommissie;
– technisch, procesmatig en bedrijfsvoeringsmatig adviseur van het presidium;
– verantwoordelijk voor een goede ondersteuning, advisering en informatievoorziening omtrent het
besluitvormingsproces van de gemeenteraad.

De griffier:
– voert overleg met de voorzitter van de raad en van raadscommissies en werkgeverscommissie;
alsmede met individuele raadsleden;
– voert overleg met de gemeentesecretaris, clusterdirecteuren en anderen;
– heeft een afstemmingsrelatie met de rekenkamer en de ombudsman alsmede met de externe
accountant;
– onderhoudt contacten met de media, burgers en andere belanghebbenden;
neemt actief deel aan interne en externe overlegstructuren.


3. Resultaatgebieden/producten
– Advies aan de raad op het gebied van organisatie, werkwijze, strategische positionering ten opzichte
van College, diens organisatie en naar de burgers;
– Bijzondere projecten (raadsonderzoeken en bijzondere overige procedures);
– Advies in procesmatige zin aan de raad op het gebied van begroting, jaarrekening en besluitvorming
in algemene zin, inclusief externe oriëntatie;
– Planning & control gemeenteraad/fracties/griffie: eigen jaarplan, budget, begroting en jaarrekening
van de kostenplaats Raad, periodieke voortgangsrapportage en evaluatie;
– Coördinerend voor Rekenkamer en Ombudsman;
– Operationele leiding van de griffie en WOR-bestuurder (30 medewerkers);
– Kwaliteit personeel, organisatie, managementinformatie en werk- en beheerprocessen van de griffie;
– Informatievoorziening van de griffie aan de raad;
– Beleidsontwikkeling griffie;
– Opgebouwd en onderhouden netwerk;
– Representatie van de raad naar burgers, lokale, regionale en landelijke netwerken.


4. De uitdagingen
De griffier en de griffie adviseren en ondersteunen de raad, teneinde de raad in de juiste, dualistische, positie te brengen ten opzichte van het college. Actuele onderwerpen hierbij zijn:
– Terugbrengen tot overzienbare proporties van de veelheid en complexiteit van de informatie die
dagelijks aan de raadsleden wordt aangeboden;
– Burgerparticipatie. Hoe verbind je Rotterdammers en belanghebbenden bij besluitvormingsprocessen
met de rol en de positie van de raad;
– Democratische legitimiteit. De interesse in de politiek en het vertrouwen daarin lijken af te nemen.
Hoe kun je de Rotterdamse politiek en besluitvorming gewenst profileren;
– Het ‘Glazen huis’. Alles met betrekking tot het politieke besluitvormingsproces wordt voor de burgers
steeds zichtbaarder en inzichtelijker;
– ICT-ontwikkelingen en gebruik van deze middelen door raad en griffie.

De griffie doorloopt momenteel een transitieprogramma op het gebied van informatievoorziening en medewerkers, gedoopt onder de naam van griffie naar griff-i. Doel van dit programma is een eigentijdse, flexibele en digitale vergaderondersteuning te realiseren waarin de raad maximaal wordt bediend in zijn informatiebehoefte. Dat vraagt om een aanpassing van de organisatie die gestaag vorm krijgt conform plan. De raad, maar ook de griffie, hechten eraan dit programma voort te zetten. De griffier heeft in dit proces een cruciale rol als coach van de griffiemedewerkers, maar ook in het bevorderen van doorgroei en talentontwikkeling.


5.Essentiële situaties
– De griffier ondersteunt de raad in het zo goed mogelijk doen van haar werk.
De raad bestaat uit 45 leden met 13 verschillende fracties. Het verschil in politieke ideologie,
maakt dat de belangen vaak uiteenlopen. Zeker in politiek zware dossiers komt het erop aan dat de griffier zich sterk bewust is van en rekening houdt met de agenda van de politiek, haar/zijn neutraliteit daarbij voor ogen houdt en passende adviezen blijft geven.
Bijbehorende competenties: onafhankelijkheid, sociaal vaardig, omgevingbewustzijn, adviesvaardigheid, zelfverzekerd.

– De griffier geeft leiding aan een veranderende organisatie met medewerkers die graag willen
excelleren in hun vak. De medewerkers werken teamoverstijgend samen aan projecten die als doel
hebben de ‘core business’ van de griffie te verbeteren. Daarvoor moet de griffer de medewerkers
ruimte en vertrouwen kunnen bieden. Daarnaast wordt van de griffier verwacht dat zij/hij het doel
goed voor ogen houdt en de ontwikkelingen daar waar nodig bijstuurt.
Bijbehorende competenties: (coachend) leidinggeven, visie, doorzettingsvermogen.

– De griffier opereert in een veeleisende omgeving die voor een deel wordt beheerst door de actualiteit
en het nieuws. Rotterdam is op veel terreinen toonaangevend en vooruitstrevend en wordt dan ook
kritisch gevolgd door de media. De griffier moet in staat zijn om aan de lange termijn visie sturing te
blijven geven maar moet zo nodig de organisatie op korte termijn aan kunnen passen aan de eisen
die de omgeving stelt. Bijvoorbeeld in het geval van bijzondere projecten.
Bijbehorende competenties: flexibiliteit.

– De griffier maakt deel uit van de driehoek van burgemeester, gemeentesecretaris en griffier.
Zij zullen gedrieën een samenwerkingsvorm moeten vinden. Maar primair moet de griffier met de
raad een samenwerkingsrelatie opbouwen. Dit vergt van de griffier dat zij/hij goed in staat moet zijn
om relaties op te bouwen en in stand te houden, zonder dat zij/hij daarbij haar/zijn onafhankelijkheid
en haar/zijn kritische blik naar zichzelf en de anderen prijsgeeft.
Bijbehorende competenties: samenwerken, ambitie.


6. Competenties

– resultaatgerichtheid
– onafhankelijkheid
– visie
– omgevingbewustzijn
– bestuurssensitiviteit
– leidinggeven
– adviesvaardigheid
– flexibiliteit
– samenwerken
– ambitie

Functie-eisen

7. Kennis en ervaring
De gemeenteraad hecht meer waarde aan persoonlijkheid en kwaliteiten dan aan ervaring. De functie van griffier in Rotterdam is beperkt vergelijkbaar met die van griffier van gemeenteraden in andere gemeenten. Vanuit die optiek moedigt de werkgeverscommissie professionals uit zoveel mogelijk sectoren aan te reageren. Gebrek aan ervaring op een of meer terreinen kan gecompenseerd worden met kwaliteiten of ervaring op andere niet gevraagde gebieden.

De griffier heeft een academisch werk- en denkniveau. De griffier heeft affiniteit met het gemeente- en bestuursrecht en heeft een breed en scherp inzicht in en gevoel voor politiek – bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen. Indien u onvoldoende kennis hebt van de gevraagde rechtsgebieden bent u bereid om zich hierin te laten opleiden.

Daarnaast beschikt de griffier over bewezen managementkwaliteiten in een bestuurlijk complexe omgeving die voor een deel beheerst wordt door actualiteit en nieuws.
Tenslotte heeft de griffier ervaring als coachend leidinggevende.


8. Overige vereisten
– De griffier moet bestand zijn tegen een zekere ‘eenzaamheid’ als gevolg van het spanningsveld
waarin zij/hij opereert;
– De griffier moet samenwerken waar het kan en voet bij stuk houden waar het moet;
– De griffier moet een onafhankelijke, daadkrachtige en sociaal vaardige persoonlijkheid zijn met een
op samenwerking gerichte instelling en een heldere visie op lokaal bestuur.
– De griffier moet een kritische houding hebben naar zichzelf en haar/zijn omgeving.
– De griffier is tenslotte gedreven en bereid om buiten de normale kantooruren te werken en
bereikbaar te zijn.

Ten slotte

De gemeenteraad zoekt de beste kandidaat. Bij gelijke geschiktheid wordt de kandidaat gekozen die het beste in het team past. De medewerkers van de griffie zijn middels een afvaardiging betrokken in de selectieprocedure;

De gemeenteraad van Rotterdam vertegenwoordigt een gemeente waarin 174 nationaliteiten samen leven. De gemeenteraad moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren naar deze buitengewoon interessante, uitdagende en spannende functie.


Aanbod

9. Aanstelling
– Het betreft een fulltime aanstelling.
– Inschaling vindt plaats in schaal 17: periodiek 0 = € 6.078,- tot en met periodiek 11 = € 8.697,-
– Het betreft een aanstelling voor een jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in een aanstelling voor
onbepaalde tijd.
– Beoogde datum indiensttreding: zo spoedig mogelijk.

Inlichtingen

– Meer informatie:
Voor informatie over profiel & procedure, bel met:
Gert-Jan Jongkind, directeur Bestman · Bestuur & Management, telefoonnummer: 06-50244791.

Heeft u zelf geen interesse in deze functie, schroomt u niet andere potentieel geschikte kandidaten op deze vacature te wijzen.

Sollicitatie

10. De Procedure
Interesse in deze functie? Solliciteer dan via onderstaande link, voorzien van motivatiebrief en CV.
De vacature is opengesteld op vrijdag 2 augustus 2019.
Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 13 september 2019.

Gert-Jan Jongkind, directeur Bestman · Bestuur & Management voert deze procedure exclusief uit voor de gemeente Rotterdam.
Sollicitaties lopen uitsluitend via Bestman. U kunt reageren via de website www.bestman.nl.
Uw reactie bevat een motivatiebrief en uw cv. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

Het inwinnen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Een integriteitsscan kan deel uitmaken van de procedure.


– Planning:
Een uitgewerkte planning met betrekking tot de selectiegesprekken volgt zo spoedig mogelijk.

U kunt uw cv en motivatiebrief uploaden door te klikken op “Solliciteer”

Top