Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

Introductie

Gemeente Woudenberg

Wie zijn wij?

Wij zijn de gemeente Woudenberg. Een paspoort nodig? Wij regelen het. Prettig wonen? Wij maken het mogelijk. Een veilig dorp? Wij zetten ons ervoor in. Een schone en groene leefomgeving? Wij werken er aan in het dorp. Samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties werken we aan een duurzame, leefbare, ondernemende en veilige toekomst voor ons dorp. Een dorp waar iedereen mee kan doen, we omzien naar elkaar en iedereen zich thuis voelt.

Woudenberg
Wij zijn een zelfstandige gemeente met ruim 13.500 inwoners. Gelegen in midden Nederland tussen Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei, dichtbij de A12 en de A28. Met een compact winkelcentrum en gevarieerd, uitgestrekt buitengebied. Onze ondernemers zijn overwegend actief in het midden- en kleinbedrijf, de agrarische, toeristische en de industriesector. Het dorp heeft een uitgebreid kerkelijk en verenigingsleven, kent goede voorzieningen op het terrein van sport en cultuur en een divers woning- en winkelaanbod. De gemeente is ambitieus, efficiënt en slagvaardig ingesteld om het beste te doen voor Woudenberg. Woudenberg heeft het momenteel financieel niet breed en moet een scherp oog hebben voor prijs/kwaliteit en betaalbaarheid. Wij zijn een gemeente die meedenkt, meedoet, meehelpt en zorgt dat er wordt samengewerkt.

Bestuur
De gemeenteraad van Woudenberg telt 15 zetels met de volgende zetelverdeling:
GemeenteBelangen Woudenberg: 5, SGP: 3, CDA: 2, ChristenUnie: 2, VVD: 1, PvdA/Groenlinks: 2.
De partijen GemeenteBelangen Woudenberg, ChristenUnie en VVD vormen een coalitie.
Zij hebben hun gezamenlijke ambitie neergelegd in het Coalitieprogramma 2018-2022:
‘Sterk Woudenberg = Samen Doen’.
Het collegiale bestuur bestaat momenteel uit de burgemeester en drie wethouders. De wethouders vertegenwoordigen de 3 coalitiepartijen. In Woudenberg staat de functie van burgemeester op dit moment vacant. Tot aan de benoeming van de nieuwe kroonbenoemde burgemeester, wordt de functie ingevuld door een waarnemend burgemeester.

Organisatie

Organisatieontwikkeling
Begin 2020, vlak voor het uitbreken van de coronacrisis, zijn wij gestart met de uitvoering van het ‘Organisatieplan gemeente Woudenberg – Naar een nieuwe organisatiestructuur’.
Uitgangspunt voor de nieuwe organisatiestructuur is het centraal stellen van optimale dienstverlening, maatschappelijke opgaven en het vakmanschap en leiderschap van medewerkers en teams. Dit organiseren wij langs de lijn van zelforganisatie, waarbij de medewerkers het ‘wat’ en ‘hoe’ bepalen en de directie de kaders (‘het waarom’) vaststelt.

Passend bij Woudenberg zijn dit de Leidende principes:
1. De nieuwe organisatiestructuur draagt bij aan opgavegericht werken;
2. De nieuwe organisatie draagt bij aan een optimale dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties;
3. Het gemeentebestuur moet kunnen rekenen op kwalitatief hoogwaardige adviezen;
4. Een transparante compacte en wendbare organisatie waarbij verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie liggen.

Onze compacte en slagvaardige organisatie kent één niveau van hiërarchisch leidinggeven, bestaande uit een tweehoofdige directie: de gemeentesecretaris/algemeen directeur en de directeur. Zij geven gezamenlijk invulling aan de directietaken en -rollen, waarbij de gemeentesecretaris in de lead is richting college en organisatie. Bij afwezigheid van de gemeentesecretaris/algemeen directeur vindt adequate vervanging plaats door de loco-secretaris/directeur. Het directie team wordt ondersteund door de concern-controller en circa 90 medewerkers die werkzaam zijn in meerdere basisteams. Op inhoud zijn medewerkers met elkaar verbonden in vakteams. Op tijdelijke basis kunnen, uit dwarsverbanden van de basisteams, projectteams of ontwikkelteams worden samengesteld, die met een bepaald onderwerp aan de slag gaan.

Onze cultuur is open, betrouwbaar en initiatiefrijk. Onze organisatie is ambitieus en stimuleert ontwikkeling van personen, teams en de organisatie. Medewerkers zijn betrokken bij elkaar en staan open voor feedback. De lijnen zijn kort zodat snel kan worden geschakeld. In onze organisatie mag je zijn wie je bent en is er plek voor collega’s die een steuntje in de rug kunnen gebruiken op de arbeidsmarkt.

Functie

Als algemeen gemeentesecretaris/algemeen directeur heb je vier rollen en is specifiek gemaakt op Woudenberg:

1. Als gemeentesecretaris en eerste adviseur van het college van B&W:
∙ sta je de burgemeester met raad en daad terzijde in haar rol van collegevoorzitter en hoeder van de collegiale samenwerking binnen het college.
∙ bewaak je de uitvoering van het college-akkoord.
∙ zorg je ervoor dat de advisering en besluitvorming zorgvuldig en van kwalitatief hoog niveau is.
∙ bewaak je de balans tussen bestuurlijke ambitie en ambtelijke haalbaarheid.
∙ ben je actief betrokken bij het dagelijks politiek-bestuurlijk issuemanagement en de omgang met media en belangengroepen.
∙ investeer je in de driehoek met de burgemeester en griffier als vast onderdeel van het werk en zorg je samen met hen voor een zorgvuldig verloop van de politiek bestuurlijke besluitvorming, waarbij wederzijds respect voor ieders rol centraal staat.
∙ heb je een scherp bewustzijn van jouw rol in het duale samenspel tussen raad en college.

2. Als algemeen directeur van de ambtelijke organisatie:
∙ investeer je in een constructieve en collegiale samenwerking met de directeur.
∙ ben je eindverantwoordelijk voor alle aspecten van organiseren op en rond het gemeentehuis, zoals de organisatiestructuur, werkwijze, samenhang ethos en cultuur, financiële gezondheid, personeelsbeleid, etc.
∙ ben je eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening en de kwaliteit van de producten voor het college, inwoners, bedrijven en instellingen.
Je hebt aantoonbare ervaring met (complexe) financiële aspecten.
∙ zie je toe op de eerder genoemde balans tussen bestuurlijke ambities en prioritering en ambtelijke haalbaarheid. Hierbij gaat jouw bijzondere aandacht uit naar de beleving van werkdruk, ook in relatie tot de (denk)ruimte die noodzakelijk is voor doorontwikkeling van de organisatie.
∙ ben je verantwoordelijk voor de ‘businesschange’, geef je hieraan inspirerend leiding en ben je helder in verwachtingen, het nakomen van gemaakte afspraken, het behalen van resultaat en draag je zorg dat de veranderingsprocessen zorgvuldig worden ingebed in de organisatie.
∙ werk je áán het systeem, in plaats van ín het systeem, houd je voldoende afstand van de ‘waan van de dag’ en ben je veeleer delegerend leider dan meewerkend voorman.
∙ zet je je in om de zelfredzaamheid van medewerkers te vergroten. Naast directeur van de gemeentelijke lijnorganisatie ben je ook ambtelijk opdrachtgever voor projecten.
∙ ben je bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden en koester je de bestaande sfeer van vertrouwen, waarin zowel formeel als informeel overlegd wordt.

3. Als ambtelijk boegbeeld richting de lokale samenleving:
∙ kén je de gemeente, de historie en de dossiers. Je hebt gevoel voor de diversiteit aan (geloofs)gemeenschappen, het actieve verenigingsleven, de sterke sociale cohesie en de betrokkenheid bij de lokale samenleving. Je hebt een visie op de lokale samenleving, op de rol van de lokale overheid en op de interactie tussen inwoners en bestuur.
∙ bouw je aan en onderhoud je een relevant lokaal netwerk en investeer je in wederzijds vertrouwen. Voor inwoners, ondernemers en organisaties ben je herkenbaar en aanspreekbaar, maar waak je er voor bestuurders en taakvolwassen medewerkers voor de voeten te lopen.
∙ anticipeer je op maatschappelijke ontwikkelingen die effect hebben op Woudenberg, zoals vergrijzing, vergroening en de demografische en sociaal-economische effecten van de geplande vergroting van de woningvoorraad.

4. Als regionaal partner en netwerker:
∙ heb je visie op vraagstukken die de gemeentegrenzen overstijgen en de (on)mogelijkheden voor samenwerking met en schaalvergroting in regionale verbanden, zoals in de veiligheidsregio, uitvoeringsdiensten en backoffice- en inkoopsamenwerkingen.
∙ neem je initiatieven en onderzoek je potentiële vormen van samenwerking, treed je op als pleitbezorger en benut je bestaande kansen en creëer je nieuwe. Je weet dat dit een proactieve rol van jou vraagt en inbedding in de regionale samenleving en het bovenlokale speelveld.
∙ ben je je bewust van jouw taak en rol in relatie tot die van de burgemeester en de wethouders.

Functie-eisen

Persoonlijke kwaliteiten
Je beschikt over de volgende kwaliteiten:
· Visionair en enthousiasmerend leiderschap;
· Politieke en bestuurlijke sensitiviteit, gecombineerd met (strategische) adviesvaardigheid;
∙ Resultaatgerichtheid met een realistische kijk op (financiële) haalbaarheid.

Je bent:
· Samenwerkingsgericht, uitnodigend en verbindend;
· Aanjager van verbetering en vernieuwing;
∙ Hard op de zaak, zacht op de relatie;
· Relativerend en zelfreflectief.

Je beschikt over relevante leidinggevende ervaring, opgedaan bij een overheidsorganisatie (bij voorkeur een gemeente) die qua complexiteit vergelijkbaar is met de gemeente Woudenberg.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden
· Het betreft een fulltime dienstverband.
· De salarisschaal voor deze functie is schaal 14.
· Wij bieden uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd en start met een jaarcontract.

Inlichtingen

De Procedure
De vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld.
Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Wij laten ons in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en afgeronde opleidingen.

Je kunt reageren tot en met vrijdag 1 oktober aanstaande.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het assessment, het arbeidsvoorwaarden-gesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Een integriteitsscan kan onderdeel uit maken van de procedure.

Sollicitatie

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden. Je kunt daar aangeven dat je akkoord bent met onze privacyregels. Je ontvangt daarna automatisch een ontvangstbevestiging.

Top