Gemeentesecretaris/Algemeen directeur gemeente Wassenaar

Introductie

In het kort:
De gemeente Wassenaar zoekt een stevige gemeentesecretaris/algemeen directeur die met visie, energie en enthousiasme uitvoering geeft aan de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Een secretaris die vorm geeft aan een goed en soepel samenspel tussen ons bestuur, onze organisatie, onze lokale samenleving en de regio. Een secretaris met visie op een toekomstbestendige en wendbare organisatie en met het vermogen die visie om te zetten in concrete acties en resultaten, daarover helder te communiceren en een ieder daarin mee te nemen.

Wie ben jij?
Je beleeft plezier aan de spilfunctie tussen het politieke bestuur en de ambtelijke organisatie.
De doorontwikkeling van de organisatie, de politiek-bestuurlijke context, de interactie tussen bestuur en lokale samenleving en de positionering van de gemeente in een regio waar samenwerking complex is, zie jij als een persoonlijke uitdaging. In je optreden draag je onze drie kernwaarden uit: respectvol, verantwoordelijk en omgevingsgericht. Met een zakelijke instelling voer je -met respect voor hetgeen al tot stand is gekomen- waar nodig verbeteringen door.

Organisatie

Wie zijn wij?

Gemeente Wassenaar
De gemeente Wassenaar ligt midden in het groen aan de Zuid-Hollandse kust, direct naast de bestuurlijke hoofdstad Den Haag. Het is een uniek stukje Nederland, met ruim 27.000 inwoners.
Demografisch is onze gemeente diverser dan veel mensen denken!

Bestuur
De gemeenteraad van Wassenaar telt 21 leden, 8 fracties en kent de volgende zetelverdeling:
VVD: 5 zetels, Hart voor Wassenaar: 5 zetels, Lokaal Wassenaar!: 3 zetels, CDA: 2 zetels, D66: 2 zetels, GroenLinks: 2 zetels, Democratische Liberalen Wassenaar: 1 zetel en PvdA: 1 zetel.

In Wassenaar vormen de partijen VVD, Hart voor Wassenaar, Lokaal Wassenaar! en GroenLinks een coalitie. Hun gezamenlijke ambitie voor de komende vier jaar is vastgelegd in het coalitieakkoord ‘Zelfbewust, duurzaam en realistisch’. Het coalitieakkoord wordt uitgewerkt in een ‘coalitie-uitvoeringsprogramma’. Het college bestaat, naast de burgemeester, uit vier wethouders, elk afkomstig uit één van de vier coalitiepartijen.

Organisatie
Tot 1 september 2021 deelde de gemeente Wassenaar met buurgemeente Voorschoten één gezamenlijke ambtelijke organisatie. Na het besluit deze samenwerking te ontvlechten, bouwt Wassenaar vanuit de drie kernwaarden aan de eigen ambtelijke organisatie. Deze organisatie telt ruim 200 medewerkers en heeft een platte organisatiestructuur. Medewerkers staan dichtbij het bestuur en de inwoners. De sfeer wordt gekenmerkt als open en collegiaal, met veel ruimte voor nieuwe ideeën en eigen inbreng. Naast de gemeentesecretaris/algemeen directeur zijn er een plaatsvervangend directeur, tien leidinggevenden met de functienaam ‘coach-coördinator’, een controller en vier tot zes strategisch adviseurs. Tweewekelijks overlegt de gemeentesecretaris met de coach-coördinatoren in het zogeheten Planning, Monitoring en Ontwikkeling Overleg (PMO). Ten behoeve van de nieuwe organisatie wordt op dit moment, onder leiding van de interim-secretaris, hard gewerkt aan de uitwerking van het inrichtingsplan, met daarin een 12-tal thema’s.

Functie

Wat ga je doen?
Als bouwer en doorontwikkelaar geef je verdere uitvoering aan uitwerking en borging van het inrichtingsplan. Je doet dit met respect voor hetgeen met een grote mate van draagvlak tot stand is gekomen. Daarnaast beoordeel en evalueer je met een kritische blik of beoogde doelstellingen behaald worden. Desgewenst stuur je de doorontwikkelingen bij en je neemt in dat geval bestuur en medewerkers mee in je overwegingen door helder te communiceren.

Als eerste adviseur van het college ben je strikt onafhankelijk in je advisering. Je doet dit gevraagd en ongevraagd, waarbij je uiteraard het primaat van de politiek erkent. Je bent een volwaardig gespreks- en sparringpartner, voor zowel het college als collectief, als voor de individuele leden.

Als linking-pin tussen bestuur en organisatie uit je je realistisch ten aanzien van bestuurlijke ambities in relatie tot (ambtelijke) uitvoerbaarheid. Het college-uitvoeringsprogramma is voor jou een leidraad om de bestuurlijke ambities te realiseren. Door goede sturingsinformatie is ieder op de hoogte van de voortgang.

Je investeert in een soepel bestuurlijk-ambtelijk-samenspel, onder meer door het benadrukken van rolvastheid, het stroomlijnen van werkprocessen en het versterken van samenwerking en integraliteit.

In de driehoek met de burgemeester en griffier geef je blijk van een overstijgende en integrale kijk op de rol van het bestuur in de lokale samenleving, waarbij het gezamenlijk behalen van maatschappelijk rendement centraal staat. Je draagt er -in nauwe samenwerking met de griffier- aan bij dat de raad zijn kaderstellende en controlerende rol kan versterken, onder meer door te voorzien in adequate informatievoorziening.

Als eindverantwoordelijke van alle medewerkers stuur je op gezamenlijkheid en teamvorming.
Je stimuleert de bespreking van strategische en organisatiebrede thema’s door juiste agendering en door het creëren van een uitnodigende overlegsfeer. Daarnaast durf je besluiten te nemen.

Je bewaart de balans tussen centrale sturing en het vergroten van eigenaarschap en het nemen van verantwoordelijkheid van medewerkers. Je zoekt hierin maatwerk.

Als ambtelijk boegbeeld sta je voor de organisatie. Je bent integer en betrouwbaar. Je bent zichtbaar en benaderbaar voor álle medewerkers en je weet hen enthousiasmerend mee te nemen in veranderingen.

Je investeert in een toekomstbestendige en wendbare organisatie, die qua ‘personeelswelzijn’ aantrekkelijk is voor onze huidige en voor onze toekomstige medewerkers.

Als bestuurder in de zin van de WOR stel je je transparant op, toon je luisterend vermogen en draag je bij aan open en wederkerige uitwisseling van informatie.

Gelet op je antennefunctie leer je de gemeente, de diverse kernen en de aard en cultuur van de inwoners kennen. Je bent je bewust dat belangen snel juridisch vertaald worden. Signalen die je opvangt, verwerk je in je advies richting college en driehoek en/of in je aansturing richting organisatie. Je hebt hierin een politiek neutrale en faciliterende rol en waakt er voor niet in iemands rol te treden. Je stimuleert de externe oriëntatie van medewerkers.

Je ontwikkelt een heldere visie op de positie van Wassenaar als relatief kleine, maar verrassend invloedrijke gemeente in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en direct grenzend aan de Leidse regio. Daarnaast zie je en benut je de kansen van Wassenaar als zelfstandige gemeente op het gebied van samenwerking. Je smeedt slimme allianties wanneer deze aantoonbare meerwaarde voor Wassenaar hebben. Je stuurt proactief op de regionale agenda en deelt jouw kennis en informatie met bestuur en organisatie van Wassenaar.

Functie-eisen

Welke persoonlijke kwaliteiten kenmerken jou?
∙ Visie en strategisch denkvermogen;
∙ Ontwikkelgerichte bouwer: je vertaalt ideeën en ambities in concrete acties en resultaten en je stimuleert de realisatiekracht van de organisatie;
∙ Verbindende en mensgerichte leiderschapsstijl, coachend en luisterend;
∙ Energie en ontwikkelingsgerichtheid: je weet het beste uit jezelf en anderen te halen;
∙ Betrokkenheid en commitment: je stáát voor ons bestuur en onze organisatie;
· Politieke en bestuurlijke sensitiviteit, gecombineerd met (strategische) adviesvaardigheid;
· Relativerend en zelfreflectief en je weet van tijd tot tijd met humor lucht in de situatie te brengen.

Wat vragen wij?
∙ Academisch werk- en denkniveau;
∙ Relevante leidinggevende ervaring in de top van een gemeentelijke organisatie;
∙ Ervaring als (loco-)gemeentesecretaris wordt als belangrijke pré gezien;
∙ Ervaring met het werken in een vergelijkbare maatschappelijke en politiek-bestuurlijke omgeving.

Aanbod

Wat bieden we jou?
Afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring bedraagt het maximum salaris € 7.977,- (schaal 15) bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget van 17,05%, wat je bijvoorbeeld kunt inzetten om extra verlof van te kopen. We kennen flexibele werktijden en mogelijkheden tot thuiswerken. Na een jaar bieden wij je bij voldoende functioneren een vast contract aan. Voor zeer ervaren kandidaten is een toelage bespreekbaar.

Inlichtingen

Wat vinden wij?
Via een enquête is aan alle medewerkers gevraagd wat zij belangrijk vinden voor de profielschets van de nieuwe gemeentesecretaris. Daaruit komt naar voren dat medewerkers vooral belangrijk vinden dat de nieuwe secretaris zich richt op:
1. opbouw van de organisatie; respectvol, verantwoordelijk en omgevingsgericht;
2. soepel samenspel tussen raad, college en organisatie;
3. goed werkgeverschap;
4. de medewerkers;
5. toekomstbestendigheid van de organisatie.

En dat de secretaris de volgende eigenschappen heeft:
1. zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar;
2. verbindend;
3. duidelijk in het vertalen van de organisatievisie naar de praktijk;
4. iemand die ruimte geeft en eigen verantwoordelijkheid stimuleert;
5. Integer.

Voor kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek zijn alle resultaten van de enquête beschikbaar.

Sollicitatie

Hoe nu verder?
Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman Bestuur & Management, ondersteunt gemeente Wassenaar tijdens de sollicitatieprocedure. Voor vragen over het profiel of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791.

We verzoeken je jouw motivatiebrief en c.v. te uploaden als je belangstelling hebt voor deze vacature. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl.

Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maken deel uit van de procedure.Een assessment en een integriteitsscan kunnen deel uit maken van de procedure.

Reageren kan tot uiterlijk 15 november aanstaande.
De 1e gespreksronde is gepland op 2 december.
De 2e gespreksronde op 8 december aanstaande.
De planning voor het assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek en eventuele andere contactmomenten volgt zo spoedig mogelijk.

Ga op de website www.bestman.nl naar de vacature.
Door te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en c.v. kunt uploaden. Je kunt daar aangeven dat je akkoord bent met onze privacyregels.
Je ontvangt daarna automatisch een ontvangstbevestiging.

Top