Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

Introductie

Gemeente Elburg

In het kort:
De gemeente Elburg zoekt een gemeentesecretaris/algemeen directeur die bijdraagt aan een goed en soepel samenspel tussen ons bestuur, onze organisatie, onze lokale samenleving en de regio.
Een secretaris met visie op een toekomstbestendige en wendbare organisatie en met het vermogen die visie om te zetten in concrete acties en resultaten en ieder daarin mee te nemen.

Wie ben jij?
Je beleeft plezier aan de spilfunctie tussen het politiek-bestuur en de ambtelijke organisatie. De schaalgrootte van de gemeente Elburg en de organisatie zie je als een voordeel vanwege de korte lijnen en persoonlijke relaties. Je treedt hierin energiek en rolbewust/rolvast op. Met een zakelijke instelling voer je waar nodig verbeteringen door.

Organisatie

Wie zijn wij?
Elburg is een gemeente van bijna 24.000 inwoners met de Veluwe en randmeren binnen handbereik. De haven- en Hanzestad Elburg, Doornspijk, ’t Harde, Oostendorp en de Hoge Enk zijn aantrekkelijke kernen waar het prettig wonen, werken en verblijven is. Als gemeente koesteren wij ons rijke verleden én kijken we naar de toekomst. Elburg bouwt aan een gemeente waar iedereen de kans heeft om vorm te geven aan zijn of haar toekomstdroom. We willen aan de slag in en met Elburg.

We hebben ruim 215 medewerkers en hanteren een platte organisatiestructuur. Het MT wordt gevormd door de gemeentesecretaris/algemeen directeur en vier domeinmanagers van respectievelijk: Dienstverlening, Samenleven, Ruimte en Bedrijfsvoering. Binnen de domeinen zijn nu 16 teams actief voor de samenleving.

De gemeente verandert van beheer- naar ontwikkelgemeente. Om in te kunnen spelen op de nieuwe rol van de overheid binnen onze samenleving zetten we in op een ‘compacte’, flexibele overheid die met realisatiekracht de samenleving faciliteert. Onze gemeente functioneert in netwerken met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden.

De organisatie staat dichtbij de inwoners en wordt gekenmerkt door een open, collegiale werksfeer, met veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Kortom, een organisatie waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, slagkracht, expertise en ondernemerschap. Op dit moment wordt gewerkt aan een organisatie-ontwikkelingsplan ‘Samen Elburg’ waarmee we invulling willen geven aan de nieuwe rol van de overheid binnen onze participatiesamenleving en het werken volgens de bedoeling.
De eerste resultaten worden voor de zomer verwacht.

Functie

Wat ga je doen?
∙ Je geeft uitvoering aan de aanbevelingen uit het eerder genoemde lopende onderzoek.
∙ In het bestuurlijk-ambtelijk-samenspel breng je de basis op orde, onder meer door hetstructureren van werkprocessen.
∙ In het college ben je strikt onafhankelijk in je advisering. Je legt zorgvuldig verslag vancollegebesluiten, communiceert deze helder richting medewerkers en draagt zorg voor adequateuitvoering.
∙ Als linking-pin tussen bestuur en organisatie uit je je realistisch ten aanzien van bestuurlijkeambities in relatie tot (ambtelijke) uitvoerbaarheid.
∙ In de driehoek met de burgemeester en griffier geef je blijk van een overstijgende en integrale kijkop de rol van het bestuur in de lokale samenleving. Je neemt initiatief om de samenwerking tussenraad, college en organisatie soepel te laten verlopen.
∙ Als voorzitter én lid van het MT stuur je op gezamenlijkheid en teamvorming. Je stimuleert debespreking van strategische en organisatiebrede thema’s door juiste agendering en door hetcreëren van een uitnodigende overlegsfeer. Daarnaast durf je besluiten te nemen.
∙ Je bewaart de balans tussen centrale sturing vanuit het MT en het vergroten van eigenaarschap enhet nemen van verantwoordelijkheid van medewerkers. Je zoekt hierin maatwerk.
∙ Als ambtelijk boegbeeld sta je voor de organisatie. Je bent integer en betrouwbaar. Je bentzichtbaar en benaderbaar voor álle medewerkers en je weet hen enthousiasmerend mee te nemenin veranderingen.
∙ Je investeert in een toekomstbestendige en wendbare organisatie, die aantrekkelijk is voor onzehuidige en voor onze toekomstige medewerkers.
∙ Als bestuurder in de zin van de WOR sta je open voor ‘andere visies en geluiden’, toon je luisterendvermogen en draag je bij aan open en wederkerige uitwisseling van informatie.
∙ Gelet op je antennefunctie leer je de gemeente, de diverse kernen en de aard en cultuur van deinwoners kennen. En je begrijpt hoe zij de gemeente zien. Signalen die je opvangt verwerk je in jeadvies richting college en driehoek en/of in je aansturing richting MT en organisatie. Je hebt hierineen faciliterende rol en waakt er voor niet in iemands rol te treden. Je stimuleert de externeoriëntatie van medewerkers.
∙ Ten aanzien van samenwerkingsverbanden binnen en buiten de gemeente ben je kritisch op nut ennoodzaak en je schroomt niet hieraan consequenties te verbinden. Je smeedt slimme alliantieswanneer deze aantoonbare meerwaarde voor Elburg hebben, waarbij je ook oog hebt voor kansendie ‘de markt’ biedt. Je stuurt proactief op de regionale agenda en deelt jouw kennis en informatiemet bestuur en organisatie van Elburg.

Functie-eisen

Welke persoonlijke kwaliteiten kenmerken jou?
∙ Visie en strategisch denkvermogen;
∙ Zakelijkheid: je stimuleert de realisatiekracht van de organisatie en vertaalt ideeën en ambities inconcrete acties en resultaten;
∙ Verbindende en mensgerichte leiderschapsstijl, coachend en luisterend;
∙ Energie en ontwikkelingsgerichtheid: je weet het beste uit jezelf en anderen te halen;
∙ Betrokkenheid en commitment: je stáát voor ons bestuur en onze organisatie;
· Politieke en bestuurlijke sensitiviteit, gecombineerd met (strategische) adviesvaardigheid;
· Relativerend en zelfreflectief en je weet van tijd tot tijd met humor lucht in de situatie te brengen.

Wat vragen wij?
∙ Academisch werk- en denkniveau;
∙ Relevante leidinggevende ervaring;
∙ Ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving;
∙ Ervaring die daarnaast is opgedaan in andere sectoren wordt als belangrijke pré gezien.

Aanbod

Wat bieden we jou?
Afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring bedraagt het maximum salaris € 7.269 (schaal 14) bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget van 18,25%, wat je bijvoorbeeld kunt inzetten om extra verlof van te kopen. We kennen flexibele werktijden en mogelijkheden tot thuiswerken. Na een jaar bieden wij je bij voldoende functioneren een vast contract aan. Klik hier voor meer informatie over werken bij de gemeente Elburg.

Wat vinden wij?
Ook aan alle medewerkers is gevraagd wat zij belangrijk vinden voor de profielschets van de nieuwe gemeentesecretaris. De enquête die daarvoor is uitgezet is beantwoord door 114 medewerkers. Daaruit komt naar voren dat medewerkers vooral belangrijk vinden dat de nieuwe secretaris zich richt op:
1. soepel samenspel tussen raad, college en organisatie
2. goed werkgeverschap
3. álle medewerkers
4. aansturen van de organisatie
5. toekomstbestendigheid van de organisatie

En dat de secretaris de volgende eigenschappen heeft:
1. zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar
2. verbindend
3. duidelijk in het vertalen van visie naar de praktijk
4. iemand die ruimte geeft en eigen verantwoordelijkheid stimuleert
5. integer

Voor kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek zijn alle resultaten van de enquête beschikbaar.

Inlichtingen

Hoe nu verder?
Wij laten ons in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en CV te uploaden. Aan kandidaten die wij voordragen, vragen wij een korte videopitch aan te leveren. In verband met privacy/AVG-regels kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl.
Het CV bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en afgeronde opleidingen.

Sollicitatie

Je kunt reageren tot en met vrijdag 13 mei aanstaande.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, een assessment, het arbeidsvoorwaarden-gesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk. Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maken deel uit van de procedure.

Een assessment en een integriteitsscan kunnen deel uit maken van de procedure.
Door te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden. Je kunt daar aangeven dat je akkoord bent met onze privacyregels.
Je ontvangt daarna automatisch een ontvangstbevestiging.

Top