Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

Introductie

– waar ‘hij/hem/zijn’ staat kan ook ‘zij/haar’ gelezen worden –


Inleiding
De gemeente Leeuwarden zoekt een nieuwe Gemeentesecretaris/Algemeen directeur.
De huidige gemeentesecretaris, de heer Reindert Hoek, heeft aangegeven wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zijn functie te zullen neerleggen.
Naar verwachting zal de nieuwe secretaris per 1 januari 2020 van start gaan.


Situatieschets

De gemeente Leeuwarden
De gemeente Leeuwarden vormt met haar ruim 123.000 inwoners de grootste gemeente en het bestuurlijke, economische en culturele zwaartepunt van Fryslân.
De stad Leeuwarden is de hoofdstad en de ‘huiskamer’ van de provincie met bijna 93.000 inwoners. Daarnaast liggen binnen de gemeente nog eens 36 kernen, die zo samen stad, dorpen en platteland verenigen.
De stad Leeuwarden is het centrum van de Friese kenniseconomie. Hier zijn vele bedrijven, twee hogescholen, verschillende onderzoeksinstituten en een Campus met universitair onderwijs gevestigd.

Mede door de ontwikkeling van het WTC-gebied wil Leeuwarden zich als recreatief en economisch hart van de provincie versterken. Met zijn twee officiële talen en zijn vele andere talen en culturen belichaamt de gemeente Leeuwarden ook de volle culturele breedte van Fryslân.

Leeuwarden is een bruisende centrumgemeente die met durf, ambitie en visie wil voortbouwen op de snelle ontwikkeling van de afgelopen jaren. Er is veel geïnvesteerd in bereikbaarheid en in een vernieuwd stadshart – onder meer het Wilhelminaplein met een nieuw Fries Museum.

Leeuwarden mocht zich in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa noemen. Heel belangrijk bij het toekennen van deze buitengewoon eervolle titel was het benoemen en uitdragen van het typisch Friese begrip ‘mienskip’: gemeenschap.

De gemeenteraad heeft de heer Sybrand Van Haersma Buma benoemd tot nieuwe burgemeester van Leeuwarden. De installatie vindt plaats op 26 augustus aanstaande.

 

Organisatie

Uitdagingen
De gemeente Leeuwarden moet net als andere gemeenten voortdurend inspelen op de veranderingen in de samenleving.

1. De oorspronkelijke gemeente Leeuwarden is door twee herindelingen sterk uitgebreid en heeft naast een stedelijk karakter nu ook een uitgestrekt platteland met 36 dorpen. Met de herindelingen zijn behalve grondgebied en inwoners ook nieuwe thema’s aan de gemeentelijke organisatie toevertrouwd.

2. De drie decentralisaties in het sociaal domein zijn de meest in het oog springende veranderingen. Sinds 2015 is de gemeente, samen met de ketenpartners verantwoordelijk voor bijna alles wat te maken heeft met jeugdhulp, maatschappelijke zorg en arbeidsparticipatie. De uitgaven hiervoor leggen inmiddels beslag op een groot deel van de totale gemeentelijke uitgaven. De financiële positie van de gemeente Leeuwarden staat hierdoor onder zware druk.

3. Daarnaast is de rol als gemeente veranderd, waarbij steeds meer en vaker een beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid van de inwoners. Tegelijkertijd nemen inwoners, ondernemers en instellingen zelf initiatief en verlangen een andere rol van de gemeente. Dit betekent dat wij continu moeten schakelen tussen de verschillende rollen die we als gemeente kunnen aannemen. Bovendien zijn de maatschappelijke vraagstukken complexer én grens- en domeinoverstijgend.

4. De invoering van de Omgevingswet (2021) gaat de verhoudingen tussen bestuur, ambtenaar en inwoner opnieuw veranderen, met name in het fysiek domein, maar zeker niet alleen daar.

5. Het college bereidt de Mid-Term-Review voor (MTR). Deze MTR is een heroriëntatie op het collegeprogramma en bepaalt in welke mate er bijsturing nodig is.

6. De ‘legacy’ van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018: de uitdaging om het succes van Leeuwarden 2018 ook de komende jaren vast te houden.

Deze ontwikkelingen vragen om een samenhangende aanpak, waarbij het essentieel is dat maatschappelijke ontwikkelingen, politiek-bestuurlijke invalshoeken en ambtelijke expertise met elkaar worden verbonden. Strategievorming voor de korte en langere termijn is daarbij noodzakelijk.

Om hierin te voorzien is na een traject van verschillende managementbijeenkomsten en bijeenkomsten met medewerkers en het college, een notitie over de organisatieontwikkeling vastgesteld door het directieteam. Deze notitie heeft als titel: Robuust, lenig én in verbinding’, naar de drie organisatiewaarden die zijn geformuleerd om richting te geven aan de organisatieontwikkeling.

Functie

De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur heeft verschillende taken en rollen. Hieronder wordt weergegeven wat gelet op de boven beschreven context in die verschillende rollen van de secretaris wordt verwacht.

Linking pin tussen bestuurlijke en ambtelijke gremia
De gemeentesecretaris stimuleert een soepel bestuurlijk-ambtelijk samenspel en blijft bestuur en organisatie met elkaar verbinden. Als schakel tussen bestuur en organisatie bewaart hij de balans tussen de bestuurlijke ambities en de (ambtelijke) haalbaarheid. De secretaris heeft visie op maatschappelijke ontwikkelingen en de betekenis hiervan voor inrichting van de ambtelijke organisatie en ondersteuning van het bestuur.

College van B&W
Als eerste adviseur van het college waarborgt de secretaris de kwaliteit van de door hem geagendeerde adviezen en processen die hij ter besluitvorming voorlegt aan college. De secretaris brengt objectieve en relevante informatie in. Hij adviseert gevraagd en ongevraagd. Ten aanzien van politiek gevoelige dossiers geeft de secretaris zowel blijk van inhoudelijke als procedurele en processuele kennis. De secretaris is bestuurssensitief, adviesvaardig en faciliterend.

Tandem met burgemeester
De burgemeester en de gemeentesecretaris vormen samen een tandem. Hierin staan onderling vertrouwen en het gezamenlijk belang voorop, met begrip voor ieders verschillende verantwoordelijkheden. Waar de dynamiek binnen het college een primaire aangelegenheid is van de burgemeester, kan de secretaris hierin desgewenst een ondersteunende rol op zich nemen. De secretaris is rolvast, kan spiegelen en is complementair ten aanzien van de burgemeester.

Raad en Driehoek
In het belang van een betere verbinding tussen raad, college, griffie en ambtelijke organisatie, investeren burgemeester, griffier en secretaris in een soepel samenspel. In het driehoeksoverleg staan gelijkwaardigheid, respect, onderling vertrouwen en het gezamenlijk belang voorop, met wederzijds begrip voor de verschillende verantwoordelijkheden.

Organisatie en ontwikkeling
Om de ambities te realiseren neemt de algemeen directeur het voortouw in de organisatieontwikkeling. Hij is hiervan hét gezicht, toont visie en lef en weet medewerkers én bestuurders in zijn verhaal mee te nemen. De algemeen directeur is voor ieder zichtbaar en aanspreekbaar en is zowel boegbeeld als voorbeeld van de beoogde organisatiecultuur.

DT
Met de introductie van een programmadirectie én enkele personele wisselingen binnen het DT, investeert de algemeen directeur als voorzitter van het DT in de onderlinge samenwerking, de teamvorming en de nieuwe rolinvulling. Als voorzitter van het DT geeft hij richting en ruimte, coacht waar kan en stuurt waar moet.

Ondernemingsraad
Het overleg tussen de OR en de WOR-bestuurder is constructief-kritisch en heeft een deels formeel en deels informeel karakter, waarbij de OR in een vroegtijdig stadium wordt meegenomen in ontwikkelingen van de organisatie. De OR waardeert een betrokken WOR-bestuurder met een open houding, communicatief, aanspreekbaar en benaderbaar. Een bestuurder die voor alle medewerkers zichtbaar en herkenbaar is.

Leeuwarden
De gemeentesecretaris heeft geen publieke functie. Als hoogste ambtenaar investeert de gemeentesecretaris in een relevant lokaal netwerk, waardoor hij in faciliterende zin bestuurders en/of medewerkers desgewenst in positie kan brengen. De secretaris ként zijn gemeente, zowel de stad als het buitengebied, om zijn rol als eerste adviseur van het college waar te maken en de organisatie en medewerkers optimaal te richten op de context van Leeuwarden. Hij denkt ‘van buiten naar binnen’ en onderkent maatschappelijke ontwikkelingen en de impact daarvan op bestuur en ambtelijke organisatie. De secretaris overziet en doorgrondt het samenspel tussen lokale samenleving, bestuur en organisatie, heeft visie op de ‘andere overheid’ en heeft tevens een antennefunctie en signaleert.

Regio
Leeuwarden werkt goed samen met de Provincie en heeft een belangrijke centrumfunctie voor de andere Friese gemeenten en voor andere noordelijke gemeenten. De secretaris is zich bewust van deze positie in de samenwerking met deze gemeenten en kan schakelen tussen initiëren, participeren en co-creëren. In goed overleg met het bestuur bouwt de secretaris verder aan de strategische samenwerkingsverbanden in provinciaal verband, in Noord-Nederland en hij verkent ook nieuwe mogelijkheden, zowel op landelijk als op Europees niveau.
De gemeentesecretaris is in deze rol zowel netwerker, ambassadeur als diplomaat.
De huidige gemeentesecretaris van Leeuwarden heeft in de Veiligheidsregio Friesland de rol van coördinerend secretaris bevolkingszorg.

Functie-eisen

Wij vragen
De ideale kandidaat voor de functie van gemeentesecretaris beschikt over:
· een academisch werk- en denkniveau;
· relevante leidinggevende ervaring;
∙ affiniteit met werken in een politiek-bestuurlijke context;
· relevante ervaring met leiden van organisatieontwikkeling;
· ervaring met strategische samenwerking;
∙ een Nederlands en Europees netwerk en weet dezete benutten.

Competenties
Op het gebied van competenties beschikt de gemeentesecretaris over:
· Denken: Visie, Strategie, Rolbewustzijn
· Voelen: Vertrouwen geven en ruimte bieden, Communicatief zijn, Coachen.
· Kracht: Lef, Natuurlijk gezag, Overtuigingskracht, Doortastendheid & Daadkracht.

Aanbod

Aanstelling
· Het betreft een fulltime aanstelling.
· Inschaling vindt plaats in schaal 18.
· Het betreft een aanstelling voor een jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in een aanstelling
voor onbepaalde tijd.

Inlichtingen

Meer informatie
Voor informatie over profiel & procedure, bel met:
Gert-Jan Jongkind, directeur Bestman · Bestuur & Management, telefoonnummer: 06-50244791.
Heeft u zelf geen interesse in deze functie, schroomt u niet andere potentieel geschikte kandidaten op deze vacature te wijzen.

Sollicitatie

Procedure
Interesse in deze functie? Solliciteer dan via onderstaande link, voorzien van motivatiebrief en CV.
De vacature is opengesteld op vrijdag 5 juli 2019.
Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 16 augustus 2019.

Gert-Jan Jongkind, directeur Bestman · Bestuur & Management voert deze procedure exclusief uit voor de gemeente Leeuwarden.
Sollicitaties lopen uitsluitend via Bestman. U kunt reageren via de website www.bestman.nl. Uw reactie bevat een motivatiebrief en uw cv. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

Het inwinnen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Een integriteitsscan kan deel uitmaken van de procedure.

Planning
In week 37 presenteert Bestman · Bestuur & Management kandidaten aan gemeente LeeuwardenIn week 38 en 39 vinden de selectiegesprekken plaats bij de gemeente Leeuwarden.
Een uitgewerkte planning met betrekking tot de selectiegesprekken volgt zo spoedig mogelijk.
U kunt uw cv en motivatiebrief uploaden door te klikken op ‘Solliciteren‘.

Top