Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

Introductie

Gemeente Maasgouw

In het kort:
De gemeente Maasgouw zoekt een gemeentesecretaris/algemeen directeur met een visie op de rol van de gemeente in de lokale en regionale samenleving. Een secretaris die het goede samenspel tussen ons bestuur en onze organisatie koestert en die onze goed functionerende organisatie toekomstbestendig en wendbaar maakt. Een secretaris die hiermee investeert in een effectieve interactie met onze inwoners en in een constructieve samenwerking met onze partners.

Wie zijn wij?
Een inspirerende werkgever! Jong, ambitieus en volop in beweging. Dát is Maasgouw. De gemeente Maasgouw wil haar inwoners optimaal van dienst zijn. Dat betekent dat de organisatie zich ontwikkelt, steeds professioneler wordt en nadrukkelijk de dialoog aangaat met de burger.
Vanuit een interactieve, klantgerichte houding wordt beleid ontwikkeld en uitgevoerd. Het vraagt om een krachtige werkstructuur en vakkundige, flexibele medewerkers.

Met een rijke historie, mooie natuur, 10 kernen en 24.000 inwoners vormt Maasgouw een verrassend mooie gemeente in Midden-Limburg. De kenmerkende Maasplassen en het open en bosrijke landschap bieden talrijke mogelijkheden voor natuurontwikkeling, toerisme en recreatie. De Maasplassen en de historische ‘stadjes’ Stevensweert, Wessem en Thorn zijn bekende toeristische en recreatieve trekpleisters.
Ook de industriële bedrijvigheid is groot. Zo is Maasbracht een belangrijke haven voor de binnenscheepvaart en maakindustrie. De zorginstellingen samen zijn de grootste werkgever. Maasgouw ligt midden in Limburg op een knooppunt van infrastructuur zoals aan de Maas, aan kanalen, de A73 en de A2.
Maasgouw biedt een mooie leefomgeving met een rijk gemeenschapsleven en een hoog voorzieningenniveau. De gemeente overweegt de huidige lange termijnvisie te actualiseren en start in 2024 met de ontwikkeling van de visie 2025-2035.

Organisatie

Bestuur
De gemeenteraad van Maasgouw telt 19 zetels en 6 fracties. De zetelverdeling voor de raad vanaf 30 maart 2022 is als volgt: Lokaal Belang: 8 zetels, Lokaal Voor Maasgouw (LVM): 3 zetels, CDA: 3 zetels, VVD: 3 zetels, Nieuw Links Maasgouw: 1 zetel, D66: 1 zetel.

De bestuurscultuur wordt gekenmerkt door korte lijnen en collegiaal bestuur. Ten tijde van het schrijven van deze vacaturetekst bevonden de coalitiebesprekingen zich nog in een verkennende fase. Onze burgemeester, de heer Stef Strous, heeft aangekondigd per medio 2023 zijn ambt te zullen neerleggen. Begin 2023 wordt de procedure gestart die in zijn opvolging voorziet.

De organisatie
Wij zijn trots op onze organisatie en op de inzet, betrokkenheid en loyaliteit van onze circa 130 medewerkers. De gemeentesecretaris is eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie, voorzitter van het MT en bestuurder in de zin van de WOR. De organisatie kent een tweehoofdige directie en vijf teams: Sociaal, Fysiek, Beheer Openbare Ruimte (BOR), Dienstverlening en Bestuur, Strategie en Control (BSC), met elk een teammanager. Een groot aantal uitvoerende taken is ondergebracht bij Servicecentrum MER, het samenwerkingsverband van de gemeente Maasgouw met de gemeenten Echt-Susteren en Roerdalen.

Voor een gemeente met de omvang van Maasgouw is het een blijvende opgave het gewenste peil van dienstverlening te ontwikkelen. Door een goed samenspel tussen bestuur en ambtelijke organisatie, door efficiënte organisatie van werkzaamheden, door juiste inzet van capaciteit en door samenwerking met andere gemeenten slaagt de gemeente hierin. Aandachtspunten zijn onder meer: wederzijdse informatievoorziening; strategisch HR-beleid als antwoord op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt; de verzwaring van het gemeentelijk takenpakket door verschillende decentralisaties, zonder dat daar altijd voldoende middelen tegenover worden gesteld.

Servicecentrum MER
De gemeente Maasgouw werkt met de gemeenten Echt-Susteren en Roerdalen samen in Servicecentrum MER. Door deze samenwerking kunnen de gemeenten beter voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de uitvoering van taken. Het Servicecentrum voert namens de drie gemeenten taken uit op het gebied van vergunningen, toezicht, handhaving (omgevingsdienst) en op het gebied van participatie, zorg en ondersteuning (sociaal domein). Daarnaast verzorgt het Servicecentrum de bedrijfsvoering voor de drie gemeenten. De directeur van Servicecentrum MER legt verantwoording af aan het algemeen bestuur bestaande uit de 3 colleges en voert structureel overleg met de drie gemeentesecretarissen.

De regio
Voor de gemeente Maasgouw is het essentieel samen te werken met partners in de regio.
Naast Servicecentrum MER werkt Maasgouw samen in verschillende samenwerkingsverbanden en Gemeenschappelijke Regelingen, met name in Midden- en Noord Limburg.

Functie

Wat ga je doen?
Gelet op de bovengeschetste context, wordt van je als gemeentesecretaris/algemeen directeur, naast de reguliere taken van de functie, in onze gemeente het volgende verwacht:
∙ Je hebt visie op de rol van de (lokale) overheid in de (lokale) samenleving en op de interactie tussen inwoners en gemeentelijk bestuur en organisatie.
∙ Je leert de gemeente, de historie en de dossiers kennen. Je hebt gevoel voor de diversiteit aan dorpen en kernen, het actieve verenigingsleven, de sterke sociale cohesie en de betrokkenheid bij de lokale samenleving. Je hebt niet zozeer representatieve taken, maar wel een belangrijke antennefunctie voor bestuur en organisatie. Je bent analytisch en strategisch en weet signalen om te zetten in concrete acties en resultaten.
∙ Samen met de burgemeester en wethouders draag je bij aan de goede samenwerking in het college. Je bent van betekenis als eerste en onafhankelijk adviseur van het college. Je adviseert gevraagd en ongevraagd en je spiegelt en coacht en brengt het college in positie.
∙ Je investeert in het samenspel tussen bestuur en organisatie. Je vertaalt bestuurlijke ambities in ambtelijke adviezen en realistische/haalbare resultaten en ziet toe op de uitvoering van besluiten.
∙ Je draagt bij aan de constructieve samenwerking in de gemeentelijke driehoek met burgemeester en griffier en agendeert daarin praktische én strategische onderwerpen. Rolvast en met oog voor de duale verhoudingen faciliteer je de raad.
∙ Als inspirerend voorzitter van de directie en managementteam draag je zorg voor wederzijdse informatievoorziening en door juiste agendering voor versterking van het integraal werken en het strategisch vermogen.
∙ Als eindverantwoordelijke van de organisatie stuur je op resultaat door op een coachende manier managers en medewerkers aan te spreken.
∙ Met het oog op de toekomstbestendigheid en wendbaarheid van de organisatie geef je met enthousiasme uitvoering aan de doorontwikkeling en versterking van de ambtelijke organisatie, onder meer op het gebied van strategisch HR-beleid.
∙ Als bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden koester je de bestaande sfeervan vertrouwen, waarin zowel formeel als informeel overleg plaatsvindt.
∙ Voor onze medewerkers ben je zichtbaar, aanspreekbaar en toegankelijk. Je koestert de prettige werksfeer, de samenwerking en het onderling vertrouwen. Je investeert in de ontwikkeling van medewerkers en beschikt over een coachende stijl van leidinggeven.
∙ Als ambtelijk opdrachtgever richting Servicecentrum MER draag je constructief bij aan het ‘opgaven’-overleg met de directeur van Servicecentrum MER en jouw collega-secretarissen.
· Als secretaris en als netwerker van nature, draag je bij aan een visie op de positionering van de gemeente Maasgouw in de regio en versterk je de samenwerking met de Midden-Limburgsegemeenten.

Functie-eisen

Persoonlijke kwaliteiten
· Onafhankelijk denken met natuurlijk gezag;
∙ Visie en strategisch denkvermogen;
∙ Concreetheid: je weet ideeën en ambities in concrete acties en haalbare resultaten te vertalen;
∙ Verbindende en mensgerichte leiderschapsstijl, coachend en luisterend;
∙ Energie en ontwikkelingsgerichtheid: je weet het beste uit jezelf en anderen te halen;
∙ Betrokkenheid en committment: je stáát voor ons bestuur en onze organisatie;
· Politieke en bestuurlijke sensitiviteit, gecombineerd met (strategische) adviesvaardigheid;
· Relativerend en zelfreflectief en je weet van tijd tot tijd met humor lucht in de situatie te brengen.

Functie-eisen
∙ Academisch werk- en denkniveau;
∙ Relevante leidinggevende ervaring, opgedaan bij een overheidsorganisatie (bij voorkeur een gemeente) die qua complexiteit vergelijkbaar is met de gemeente Maasgouw.

Aanbod

Wat bieden wij?
∙ Een uitdagende en afwisselende functie in een dynamische werkomgeving;
∙ Een fulltime dienstverband (36 uur) in een vaste functie met in eerste instantie een contract van12 maanden;
∙ Bij deze functie hoort een salaris in schaal 14 van minimaal € 5.075,- en maximaal € 6.994,- bruto per maand bij een fulltime functie. Dit is exclusief 17,05% Individueel Keuzebudget. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring. De salarisbedragen zijn conform salaristabel gemeenteambtenaren geldend per 1 april 2022.
Onder voorwaarden ontstaat perspectief op een hogere schaal.

Inlichtingen

Enquête
Door de Ondernemingsraad is onder de medewerkers een enquête uitgezet met de vraag welke stelling zij belangrijk vinden voor de profielschets van de gemeentesecretaris.
De enquête is ingevuld door 62 medewerkers.
De meest gekozen stellingen zijn:

1. ‘Een verbindende leider die zichtbaar is voor medewerkers, college en gemeenteraad’: 60 %
2. ‘Iemand die onderdeel is van de organisatie (wij in plaats van zij)’: 53 %
3. ‘Een leider die, werkend vanuit het doel, de norm maakt in de organisatie, waardering uitspreekt als we het goed doen en motiveert -en corrigeert- waar ons werk beter kan’: 37 %

Sollicitatie

Hoe nu verder?
Wij laten ons in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van
Bestman ·Bestuur & Management. Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en CV te uploaden. Aan kandidaten die wij voorgedragen vragen wij een korte videopitch aan te leveren.
In verband met privacy/AVG-regels kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl.
Het CV bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en afgeronde opleidingen.

Je kunt reageren tot en met vrijdag 13 mei aanstaande.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, een assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk. Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maken deel uit van de procedure.
Een assessment en een integriteitsscan kunnen deel uit maken van de procedure.

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden.
Je kunt daar aangeven dat je akkoord bent met onze privacyregels.
Je ontvangt daarna automatisch een ontvangstbevestiging.

Top