Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

Introductie

Wijdemeren

We zoeken jou!
Als gemeentesecretaris/algemeen directeur aan de slag gaan bij gemeente Wijdemeren is een uitdagende opdracht waar je echt je tanden in kunt zetten. Jij helpt het bestuur en de organisatie met de juiste koers om de inwoners en ondernemers en bezoekers van Wijdemeren optimaal te kunnen bedienen.

Organisatie

Over Wijdemeren
De gemeente Wijdemeren telt 25.000 inwoners en ligt aan de westkant van het Gooi, in de regio Gooi en Vechtstreek in de provincie Noord-Holland. Kenmerkend voor de gemeente zijn de ruimte, de natuur en het water. De gemeente bestaat uit een zestal dorpskernen: Ankeveen, Breukeleveen, ‘s-Graveland, Kortenhoef, Loosdrecht en Nederhorst den Berg. De zes kernen kennen elk hun eigen dynamiek, cultuur en gebruiken. De gemeente Wijdemeren is jong en ambitieus en wil een gemeente zijn waar prettig wonen en recreëren gepaard gaan met een goed woon- en werkklimaat.

Bestuur
De gemeenteraad van Wijdemeren heeft 19 raadsleden uit zeven fracties. De zetelverdeling is als volgt: De Lokale Partij: 8 zetels, CDA: 3 zetels, DorpsBelangen: 2 zetels, PvdA-GroenLinks: 2 zetels, VVD: 2 zetels, D66: 1 zetel, ChristenUnie: 1 zetel. Het college van B&W bestaat uit de Burgemeester, vier wethouders en de gemeentesecretaris.

Situatieschets
Na extern onderzoek naar de stand van de organisatie en de vraag wat de organisatie nodig heeft om zich verder te versterken gelet op de vele veranderingen waar de gemeente mee te maken heeft, is een plan van aanpak opgesteld. Dat plan behelst het versterken van het leiderschap en het integraal management met een accent op de bedrijfsvoering, het verbeteren van het bestuurlijk ambtelijke samenspel zowel op rolduidelijkheid als rolvastheid alsmede het verbeteren van de regie op de uitvoering van de ambities van het bestuur. Sinds enkele maanden wordt onder aansturing van een interim-secretaris hard gewerkt om dit plan in concrete verbeteringen om te zetten.

De organisatie
In de ambtelijke organisatie werken zo’n 200 medewerkers, waarvan 186 vaste medewerkers en de overige in een flexibele schil. Wijdemeren werkt zowel aan ontwikkeling van de structuur als cultuur van de organisatie. De nieuwe organisatie-opzet kent een MT, met naast de secretaris vier managers, waarvan een manager strategie en projecten en drie afdelingsmanagers, voor de drie afdelingen: Inwoners, Omgeving en Bedrijfsvoering. Elke afdeling kent verschillende teams, die door twee teamleiders worden aangestuurd. Die laatste stap wordt geleidelijk genomen, om de teams in de gelegenheid te stellen eerst hun basis op orde te brengen. Deze organische aanpak past het beste bij Wijdemeren.

Functie

Jouw opdracht
Als gemeentesecretaris van gemeente Wijdemeren sta je voor een aantal stevige uitdagingen.
Jouw opdracht bestrijkt nagenoeg álle aandachtsgebieden van de gemeentelijke organisatie.
Dit vraagt een gemeentesecretaris/algemeen directeur met een hedendaagse visie op de rol van de (lokale) overheid in relatie tot de (lokale) samenleving, een visie op dienstverlening aan inwoners/ondernemers, een visie op organisatieontwikkeling (structuur, sturing & cultuur), bestuurlijk-ambtelijk-samenspel, bestuurlijke ambities en verwachtingen versus ambtelijke capaciteit en mogelijkheden, strategisch HR-beleid, versterking van bedrijfsvoering en van kwaliteit en integraliteit van werkprocessen.
Dit vraagt niet alleen om visie, maar vooral om realisatiekracht, waarbij het essentieel is dat je indeze ontwikkeling de raadsleden, collegeleden en medewerkers meeneemt.
Je omarmt de ontwikkelingen en verbeteringen die door de interim-secretaris in gang zijn gezet enzet de ingezette koers voort. Daarbij is je voornaamste opdracht het op orde brengen van de basisvan de ambtelijke organisatie; het leggen van een fundament voor een organisatie die in staat isflexibel te reageren op uitdagingen van de toekomst. Het is aan jou om de in gang gezettebeweging vast te houden en een sterke professionaliseringsslag te maken, door het doen vanvoorstellen en waar mogelijk realiseren van het/een:
• visie op de toekomst van Wijdemeren;
• verbeteren en bestendigen van de relatie tussen raad, college en ambtelijke organisatie, onderandere door het verbeteren van de kwaliteit, compleetheid en tijdigheid vaninformatie aan het bestuur;
• verbeteren van de kwaliteit van de (aansturing) van de ambtelijke organisatie en het verbeterenvan de integrale samenwerking;
• professionaliseren van de bedrijfsvoering, optimaliseren van processen en verhelderen vanrolverdeling;
• creëren van een aanspreekcultuur en werken aan de waarden en principes;
• verbeteren van de dienstverlening aan inwoners en bedrijven en het meenemen vanmedewerkers;
• zorgen dat projecten niet alleen vol enthousiasme worden gestart maar ook worden afgemaakten dat er regie op is;
• beter benutten en behouden van de kwaliteiten van medewerkers.

Taken en verantwoordelijkheden
Vanzelfsprekend vervul je de drie gebruikelijke rollen van een gemeentesecretaris/algemeen directeur. Tijdens de uitvoering van je dagelijkse werkzaamheden/rollen pak je de veranderklus voortvarend op en ga je met de uitdagingen aan de slag.

Functie-eisen

Als gemeentesecretaris
• maak je deel uit van het college en het ‘driehoeksoverleg’ met de burgemeester en de griffier;
• ondersteun je het besluitvormingsproces van het college;
• vervul je een direct ondersteunende rol én ben je een sparringpartner voor de burgemeester bij deuitvoering van haar coördinerende en algemene taken;
• zorg je voor een goede besluitvorming in het college. Hiertoe worden tijdig (proces) en kwalitatief(inhoudelijk) hoogstaande adviezen aangereikt die na besluitvorming worden uitgevoerd door deambtelijke organisatie of worden doorgeleid ter besluitvorming in de raad;
• vervul je, als eerste adviseur van het college van B&W, een adviserende en strategische spilfunctie.Hierbij ben je een integere, betrouwbare, kritische sparringpartner van het college; adviseer je(gevraagd en ongevraagd) het college en neem je besluiten van het college mee terug in deambtelijke organisatie;
• verbind je de bestuursbesluiten aan de ambtelijke organisatie; adviseer je over voorbereiding,uitvoerbaarheid, consistentie, en zorg je voor actieve monitoring op voortgang ervan;
• vertaal je door de raad en college gewenste beleidsontwikkelingen in opdrachten aan hetMT en de vakafdelingen;
• zie je toe op de uitvoering van het Coalitieakkoord-plus en de jaarlijkse begroting.

Als Algemeen directeur
• ben je eindverantwoordelijk voor de totale ambtelijke organisatie;
• durf je beslissingen te nemen die nodig zijn om de organisatie op een hoger plan te tillen;
• pak je door en ben je besluitvaardig;
• draag je zorg voor concernbrede onderwerpen en activiteiten en de ontwikkeling van deorganisatie;
• heb je specifieke aandacht voor de bedrijfsvoeringstaken;
• bevorder je het integraal werken binnen de organisatie;
• stimuleer je het doelmatig en effectief werken;
• stuur je de uitvoering van het College-uitvoeringsprogramma en het Coalitieakkoord-plus aan,waarbij je sterk stuurt op resultaat;
• vorm je de basis van de door de raad vastgestelde begroting en daarvan afgeleid de vastgesteldeafdelingsplannen.

Als WOR-bestuurder
• treed je op als bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden;
• heb je een open houding tegenover de ondernemingsraad. Overleg vindt plaats op basis vangelijkwaardigheid met respect voor ieders eigen positie en verantwoordelijkheden;
• zorg je voor een open, transparante en tijdige informatievoorziening aan de ondernemingsraadover ontwikkelingen en verzoeken om advies of instemming.

Aanbod

Wie ben jij?
• Koersvaste leider: stevige leider met lef, visie en besluitvaardigheid, die de organisatie richting destip op de horizon en verder brengt; die stevig blijft staan bij een kritische raad;
• Charismatische veranderaar: je doorziet processen en onderstromen snel en weet met jouwinspirerende en kundige manier van handelen doelgericht verbeteringen voor te stellen/aan tebrengen die op kortere en/of langere termijn aan alle betrokken partijen profijt opleveren, dus ookaan medewerkers;
• Overtuigende ontwikkelaar: anticipeert op ontwikkelingen in de omgeving en implementeert dezein de organisatie;
• Samenwerkingsgerichte verbinder: maakt makkelijk contact, brengt partijen bij elkaar en stuurt opsamenwerking;
• Opdrachtgever: je maakt heldere afspraken en stuurt op kwaliteit van in- en externe producten endiensten;
• Rolvast en rolzuiver: je weet hierin binnen de organisatie / het bestuur het goede voorbeeld tegeven en er feedback op te geven.

Competenties
• Strategisch sterk: analytisch, in staat snel beeld te krijgen wat er aan de hand is, kan keuzes vooroplossingsrichtingen goed onderbouwen;
• Gestructureerd: Proactief, kan structuur aanbrengen en houdt overzicht;
• Omgevingsbewust en goede politiek-bestuurlijke sensitiviteit: weet zich goed staande te houden ineen complex politiek bestuurlijk krachtenveld;
• Besluitvaardig, pragmatisch en resultaatgericht: brengt zakelijkheid en beweging;
• Verbindend: waar tegenstrijdige belangen moeten worden overbrugd;
• Communicatief: communiceert open, helder en kan goed luisteren;
• Vertrouwenwekkend: toegankelijk, geeft vertrouwen;
• Verantwoordelijkheid: stimuleert het geven en nemen van verantwoordelijkheid;
• Inspirerend: laat voorbeeldgedrag zien.

Wat breng je mee?
• Academisch werk- en denkniveau.
• Ervaring als gemeentesecretaris, dan wel ervaring op directieniveau binnen gemeenten.
• Bewezen succes in verandermanagement.
• Sterk in bedrijfsvoering.
• Goed gevoel voor gemeente van deze omvang en het professionaliseren daarvan.

N.B. Je hebt geen politieke binding in de regio.

Inlichtingen

Wat bieden wij?
• Een uitdagende en afwisselende functie in een dynamische werkomgeving;
• Een fulltime dienstverband (36 uur) in een vaste functie met in eerste instantie een contract van 12 maanden;
• De salarisschaal bij deze functie is indicatief schaal 15, minimaal € 5.671,- en maximaal € 7.977,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek conform de CAO gemeenten. Dit is exclusief 17,05% Individueel Keuzebudget. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring;
• Wijdemeren is een inclusieve gemeente. Het maakt ons niet uit waar je geboren bent, waar je in gelooft of van wie je houdt. Wij zijn vooral benieuwd naar jouw talent en de meerwaarde die jij ons kunt bieden.

Sollicitatie

Hoe nu verder?
Wij laten ons in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en CV te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het CV bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en afgeronde opleidingen.

Reageren kan tot uiterlijk woensdag 6 juli aanstaande.
Donderdag 14 juli vindt de eerste gespreksronde plaats. Dinsdag 19 juli vindt de tweede gespreksronde plaats. Het assessment vindt plaats op 21 juli.
Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maken deel uit van de procedure, evenals een assessment en een integriteitsscan.

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden. Je kunt daar aangeven dat je akkoord bent met de privacyregels.
Je ontvangt daarna automatisch een ontvangstbevestiging.


Top