Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

Introductie

Gemeente Epe

Herken jij je hierin?
Maak jij je sterk voor een goed en soepel samenspel tussen ons bestuur, onze organisatie, onze lokale samenleving en de regio? Heb jij visie op een toekomstbestendige en wendbare organisatie, met het vermogen die visie om te zetten in concrete acties en resultaten en een ieder daarin mee te nemen?
Reageer dan nú op deze vacature en mogelijk word jíj onze nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur!

Wie zijn wij?
De gemeente Epe is een levendige gemeente, gelegen in de prachtige natuurlijke omgeving van de Noord-Veluwe. Met ruim 33.000 inwoners is Epe een middelgrote gemeente en wordt gevormd door de dorpen Emst, Epe, Oene en Vaassen en de buurtschappen Gortel, Niersen, Tongeren, Wissel en Zuuk. Het is er prettig wonen, werken en verblijven en tevens een aantrekkelijke toeristische trekpleister. Als gemeente koesteren wij ons rijke verleden én kijken we naar de toekomst. Epe bouwt aan een gemeente waar iedereen de kans heeft om vorm te geven aan zijn of haar toekomstdroom. We willen aan de slag in en met Epe.

De kernwaarden van onze organisatie zijn: samen, transparant en denken in mogelijkheden. Een duidelijke ambitie die niet alleen gevolgen heeft voor onze werkwijze, maar ook voor onze denkwijze en cultuur. We hebben circa 200 medewerkers en hanteren een platte organisatiestructuur. Het DT wordt gevormd door de gemeentesecretaris/algemeen directeur en drie afdelingsmanagers van respectievelijk: Samenleving, Ruimte en Ondersteuning. Het MT bestaat naast de leden van het DT ook uit de teamleiders en kent wisselend voorzitterschap. De organisatie staat dichtbij de inwoners en wordt gekenmerkt door een open, collegiale werksfeer, met veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Op dit moment wordt gewerkt aan een organisatie-ontwikkelingsplan waarmee we (hernieuwde) invulling willen geven aan onze rol als regiegemeente, aan onze rol als lokale overheid binnen de participatiesamenleving en aan een passende dienstverlening.

Organisatie

Wie ben jij?
Je beleeft plezier aan de spilfunctie tussen het politiek-bestuur en de ambtelijke organisatie. De schaalgrootte, de omgeving en de cultuur van de gemeente Epe en de organisatie zie je als een voordeel vanwege de korte lijnen en persoonlijke relaties. Je treedt hierin energiek en rolbewust/rolvast op. Met een zakelijke instelling weet je beweging te creëren die leidt tot een goede samenwerking tussen raad en college en tussen de verschillende organisatieonderdelen en tot een goede dienstverlening aan inwoners. Met jouw talent en ervaring weet je te anticiperen op de continu veranderende vraag.

Functie

Wat ga je doen?
∙ Je geeft samen met het DT, MT en de medewerkers uitvoering aan de aanbevelingen/speerpunten
van het (binnenkort te verschijnen) organisatieontwikkelingsplan en neemt het bestuur hierin mee.
∙ In het bestuurlijk-ambtelijk-samenspel organiseer jij dat de basis op orde is, onder meer door het
structureren van werkprocessen, het stimuleren van politiek-bestuurlijke sensitiviteit en het
stroomlijnen van de informatievoorziening.
∙ In het college adviseer je strikt onafhankelijk en je bent hierin vooral procesgericht.
Jecommuniceert de besluiten helder richting medewerkers en draagt zorg voor adequate uitvoering.
Voor het college als team en voor de individuele leden fungeer je als klankbord en als ‘criticalfriend’.
∙ Als linking-pin tussen bestuur en organisatie uit je je realistisch ten aanzien van bestuurlijke
ambities in relatie tot (ambtelijke) uitvoerbaarheid.
∙ In de driehoek met de burgemeester en griffier geef je blijk van een overstijgende en integrale kijk
op de rol van het bestuur in de lokale samenleving. Je neemt initiatief om de samenwerking tussen
raad, college en organisatie soepel te laten verlopen.
∙ Als (wisselend) voorzitter én lid van het DT en MT stuur je op gezamenlijkheid en teamvorming.
Jestimuleert de bespreking van strategische en organisatiebrede thema’s door juiste agendering en
door het creëren van een uitnodigende overlegsfeer. Waar nodig durf je besluiten te nemen.
∙ Je brengt een passend evenwicht aan tussen centrale sturing vanuit het DT en MT en het
eigenaarschap en de verantwoordelijkheid van medewerkers. Je zoekt hierin maatwerk.
∙ Als ambtelijk boegbeeld sta je voor de organisatie. Je bent verbindend, integer en betrouwbaar.
Jebent zichtbaar en toegankelijk voor álle medewerkers en je weet hen enthousiasmerend mee tenemen in veranderingen. Je koestert het goede van de huidige familiecultuur, en brengt
verzakelijking (elkaar aanspreken) waar dit het proces en de realisatiekracht ten goede komt.
Je draagt bij aan een cultuur waarin leidinggevenden en medewerkers verantwoordelijkheid nemenen eigenaarschap tonen.
Je investeert in een toekomstbestendige en wendbare organisatie, die aantrekkelijk is voor onze
huidige en voor onze toekomstige medewerkers.
∙ Als bestuurder in de zin van de WOR draag je bij aan het wederzijdse respect en de constructieve
sfeer, waarin ruimte is voor formeel én informeel overleg.
∙ Gelet op je antennefunctie leer je de aard en cultuur van de gemeente, de diverse kernen en de
inwoners kennen. En je begrijpt hoe zij de gemeente zien. Je versterkt de dialoog. Signalen die je
opvangt verwerk je in je advies richting college en driehoek en/of in je aansturing richting DT, MT en
organisatie. Je hebt hierin een faciliterende rol en waakt er voor niet in iemands rol te treden.
Jestimuleert de externe oriëntatie van medewerkers.
∙ Ten aanzien van samenwerkingsverbanden binnen en buiten de gemeente ben je kritisch op nut en
noodzaak van de samenwerking, op opdrachtgever-/opdrachtnemerschap en op de rol die Epe
hierin heeft als regiegemeente. Je stuurt proactief op de regionale agenda en deelt jouw kennis en
informatie met bestuur en organisatie van Epe.

Functie-eisen

Welke persoonlijke kwaliteiten kenmerken jou?
∙ Visie en strategisch denkvermogen;
∙ Realisatiekracht: je stuurt erop dat ideeën, ambities en besluiten daadwerkelijk worden uitgevoerd;
∙ Verbindende en mensgerichte leiderschapsstijl, coachend en luisterend;
∙ Energie en ontwikkelingsgerichtheid: je weet het beste uit jezelf en anderen te halen;
∙ Betrokkenheid en commitment: je stáát voor ons bestuur en onze organisatie;
· Politieke en bestuurlijke sensitiviteit, gecombineerd met (strategische) adviesvaardigheid;
· Relativerend en zelfreflectief en je weet van tijd tot tijd met humor lucht in de situatie te brengen,staat open voor feedback en past je gedrag zo nodig hierop aan.

Wat vragen wij?
∙ Academisch werk- en denkniveau;
∙ Relevante leidinggevende ervaring opgedaan in een gemeentelijke/politiek-bestuurlijke context;
∙ Ervaring met organisatieontwikkeling en cultuurverandering.

Aanbod

Wat bieden we jou?
Afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring bedraagt het salaris tussen € 5671,- en € 7977,- (schaal 15) bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget van 17,05%, wat je bijvoorbeeld kunt inzetten om extra verlof van te kopen. We kennen flexibele werktijden en mogelijkheden tot thuiswerken. Na een jaar bieden wij je bij voldoende functioneren een vast contract aan.

Wat vinden wij?
Ook aan alle medewerkers is gevraagd wat zij belangrijk vinden voor de profielschets van de nieuwe gemeentesecretaris. De enquête die daarvoor is uitgezet is beantwoord door 56 medewerkers.
Klik hier om de resultaten van de enquête te lezen.

Inlichtingen

Hoe nu verder?
Wij laten ons in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en CV te uploaden. Aan kandidaten die worden voorgedragen, wordt gevraagd een korte videopitch aan te leveren. In verband met privacy/AVG-regels kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl.
Het CV bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en afgeronde opleidingen.

Sollicitatie

Je kunt reageren tot en met vrijdag 30 september aanstaande.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, een assessment, het arbeidsvoorwaarden-gesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk. Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maken deel uit van de procedure, evenals een assessment en een integriteitsscan.

Ga op de website www.bestman.nl naar de vacature.
Door te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden. Je kunt daar aangeven dat je akkoord bent met onze privacyregels.
Je ontvangt daarna automatisch een ontvangstbevestiging.

Top