Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

Introductie

Gemeente Vlissingen

Als Gemeentesecretaris/Algemeen directeur ben je een zichtbare, verbindende en overtuigende gesprekspartner voor je omgeving, zowel in- als extern. Na een periode van (interne) reorganisatie en verandering is het nu tijd voor doorontwikkeling, bestendiging en voltooiing van wat in gang gezet is. Je versterkt de verbinding tussen bestuur, organisatie en (lokale) samenleving. Daarbij heb je scherp oog voor de rol, positie en bijdrage van jezelf en die van anderen. Het uiteindelijke doel is een optimaal functionerende gemeente met een open blik naar buiten die mee kan blijven bewegen met de samenleving.

Gemeente Vlissingen
De gemeente Vlissingen staat de komende jaren voor bestuurlijke en financiële opgaven van grote omvang. Vlissingen heeft op dit moment de artikel 12 status voor het sociaal domein. De afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet, zodat Vlissingen weer financieel op eigen benen komt te staan. Andere belangrijke thema’s die spelen zijn bijvoorbeeld: Het compensatiepakket ‘Wind in de Zeilen’, de ontwikkeling van de Omgevingsvisie, de implementatie van de Omgevingswet en de verdere ontwikkeling van dienstverlening en participatie. Zie voor het coalitieprogramma ‘Samen zijn we Vlissingen’ en verdere informatie op www.vlissingen.nl.

Het bestuur
De gemeenteraad van Vlissingen telt 27 zetels en 13 fracties met de volgend zetelverdeling:
Lokale Partij Vlissingen: 5, Partij Souburg-Ritthem: 5 zetels, SP: 2 zetels, VVD: 2 zetels, 50PLUS: 2 zetels , SGP: 2 zetels, POV: 2 zetels, GroenLinks: 2 zetels, PvdA: 1 zetel, CDA: 1 zetel, D66: 1 zetel, ChristenUnie: 1 zetel, Lijst Duijndam: 1 zetel.

In de huidige bestuursperiode wordt de coalitie gevormd door de partijen Partij Souburg-Ritthem, de Lokale Partij Vlissingen, 50PLUS, GroenLinks en de Socialistische Partij. Hun ambities zijn beschreven in het coalitieprogramma ‘Samen zijn we Vlissingen’. Het college van burgemeester en wethouders wordt gevormd door de burgemeester en 5 wethouders.

Organisatie

De organisatie
De ambtelijke organisatie van de gemeente Vlissingen bestaat uit een drietal directies: Ruimte & Samenleving, Dienstverlening en Bedrijf & Beheer. De gemeentesecretaris vormt samen met de drie directeuren het directieteam.

Aan de hand van het concernplan wordt continu gewerkt aan de verbetering van de organisatie. Voor het jaar 2021 zijn als speerpunten benoemd: heldere rollen en processen, dienstverlening en werkplezier. Belangrijke veranderopgaven voor de organisatie zijn: eenduidige sturing, taakvolwassenheid en bevorderen van de zelfstandigheid van medewerkers. Dat vraagt een coachende stijl van leidinggeven, waarbij het geven van feedback heel normaal is. Daarbij gaat het om het behalen van resultaten en het faciliteren van medewerkers om die resultaten te bereiken. Een belangrijke kernwaarde van de organisatie is het (integraal) samenwerken.
Daarnaast wil Vlissingen als organisatie steeds beter ‘in control’ komen, om optimale resultaten te kunnen behalen met de beschikbare middelen en een behapbare workload.

Functie

Dit ga je doen
Als Gemeentesecretaris/Algemeen directeur van Vlissingen ben je actief op een viertal werkterreinen:

· Bestuur
De Vlissingse werkwijze en cultuur zijn constructief en samenwerkingsgericht. Jouw stijl van adviseren en ondersteunen sluit daarop aan. Je bent dé verbindende spil in het bestuurlijk-ambtelijk-samenspel tussen raad, college, griffie en ambtelijke organisatie. Je versterkt de wederzijdse zichtbaarheid en het begrip over en weer.
Als gemeentesecretaris ben je eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Je draagt zorg voor integraal voorbereide adviezen, geeft gevolg aan collegebesluiten en bewaakt de voortgang daarvan. Je bent een spin in het web en raadgever en klankbord voor de collegeleden. Je hebt visie en een helicopterview, je bent in staat een vergezicht te schetsen en je hebt het vermogen dit in concrete adviezen en/of uitvoering te vertalen. In de tandem met de burgemeester ben je een betrouwbare gesprekspartner. Met de burgemeester, griffier en de bestuurssecretaris vorm je de ‘vierhoek’. Hierin toon je je een rolvaste en procesbewuste sparringpartner. Ten aanzien van de raad ben je, met inachtneming van de duale verhoudingen, zichtbaar en politiek sensitief.

· Organisatie
Als Algemeen directeur ben je eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie, voorzitter van het directieteam (DT) en bestuurder in de zin van de WOR.

Je bent een ondernemend leider die meebeweegt met interne en externe ontwikkelingen.
Als verbindende schakel tussen bestuur en ambtelijke organisatie draag je bij aan de onderlinge samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke gremia.
Samen met het DT stuur je op doorontwikkeling van de organisatie en op het bereiken van de organisatiedoelen. Je bouwt aan het directieteam en hebt oog voor de positie en meerwaarde van de teamleiders. Je behoudt het overzicht over relevante vraagstukken, kunt prioriteren en schakelt wanneer nodig. Je coacht waar het kan en stuurt waar dat moet. Verantwoordelijkheden en mandaat leg je waar mogelijk laag in de organisatie. Je investeert in een stabiele en toekomstbestendige organisatie waarin medewerkers graag willen (blijven) werken.
Voor medewerkers ben je zichtbaar, laagdrempelig en benaderbaar en stimuleer je de onderlinge samenwerking. Je hebt aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en het benutten van hun talenten. Je biedt ruimte en een veilige omgeving en je stimuleert eigenaarschap.
Als WOR-bestuurder overleg je zowel formeel als informeel met de Ondernemingsraad.
Organisatieontwikkeling bespreek je in een vroeg stadium, waarbij je open staat voor suggesties en signalen die de OR je geeft.

· Vlissingen
Als eerste ambtenaar van de gemeente Vlissingen kén je jouw gemeente en heb je een visie op de lokale samenleving, de rol van de lokale overheid en op de interactie tussen inwoners, (grote én kleine) ondernemers en bestuur. Je bouwt aan en onderhoudt een relevant lokaal netwerk. Je bent een aanjager ten aanzien van versterking van de participatie. Je anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen die effect hebben op Vlissingen. Voor inwoners, ondernemers en organisaties ben je herkenbaar en aanspreekbaar, waarbij je je bewust toont van de rol die bestuurders en taakvolwassen medewerkers hebben richting inwoners en ondernemers.

· Regio, provincie, rijk
Als ambtelijk vertegenwoordiger van de gemeente Vlissingen werp je je blik (ver) over de gemeentegrenzen. Je investeert in het vestigingsklimaat en draagt actief bij aan de Vlissingse lobby. Je hebt zicht op regionale, provinciale, landelijke en Europese ontwikkelingen die de positie en belangen van Vlissingen raken en je weet dit om te zetten in concrete acties. ‘Alliantiemanagement’ en afstemming van de strategie met collegeleden en met ambtelijk adviseurs is daarbij essentieel. Je bouwt aan een relevant netwerk, je bent verbindend en weet krachten te bundelen in het belang van Vlissingen.

Bij het opstellen van deze vacaturetekst is ook aan de medewerkers van de gemeente Vlissingen gevraagd wat zij belangrijk vinden ten aanzien van de nieuwe Gemeentesecretaris/Algemeen directeur. Aan deze oproep is door ruim 200 medewerkers gehoor gegeven.
Klik hier om de resultaten van de enquête te lezen.

Functie-eisen

Persoonlijke kwaliteiten

Je beschikt over de volgende kwaliteiten:
· Faciliterend/coachend leiderschap;
∙ Visie en het vermogen die in praktische acties en resultaten te vertalen;
· Politieke en bestuurlijke sensitiviteit;
· (Strategisch) adviesvaardigheid.

Je bent:· Samenwerkingsgericht;
· Toegankelijk en verbindend;
· Ondernemend, initiatiefrijk en je hebt lef;
· Relativerend en zelfreflectief.

Functie-eisen
· Je beschikt over relevante leidinggevende ervaring, opgedaan bij een overheidsorganisatie (bij voorkeur een gemeente) die qua complexiteit vergelijkbaar is met de gemeente Vlissingen.
· Je hebt een afgeronde WO-opleiding.
· Je hebt ervaring met leidinggeven aan leidinggevenden.
· Jouw no-nonsense instelling en creatieve aanpak zijn een goede match met onze Vlissingse karaktereigenschappen.
· Je hebt een eigentijdse visie op leiderschap en draagt de kernwaarden klantgerichtheid, samenwerken, transparantie en vakmanschap overtuigend uit.

Aanbod

Dit bieden wij
· Een dienstverband van 1 fte, dit is 36 uur per week.
· Een salaris in functieschaal 16.
· Je krijgt een tijdelijk dienstverband voor één jaar, dat bij goed functioneren na een jaar wordt omgezet in een vast dienstverband.
· Je bouwt een individueel keuzebudget (IKB) op van 17,05% dat je kunt inzetten voor extra salaris, meer vrije tijd of een fiets.
· Je werktijden deel je zelf in met veel flexibiliteit en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
· Een reiskostenvergoeding hoort bij de voorwaarden. We werken op dit moment voornamelijk thuis in verband met de coronamaatregelen.

Inlichtingen

Solliciteren
De gemeente Vlissingen laat zich in deze procedure ondersteunen door mr. Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl.

Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van je werkzaamheden en een overzicht van je afgeronde opleidingen.

Reageren kan tot zaterdag 10 september aanstaande.

Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, een eventueel assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, et cetera volgt zo spoedig mogelijk.

Sollicitatie

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden.

Top