Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

Introductie

Gemeente Mook en Middelaar

Wie zijn wij?
Mook en Middelaar is een gemeente met circa 8.000 inwoners, bestaande uit de dorpen Middelaar, Molenhoek (gedeeltelijk), Mook en Plasmolen. De gemeente ligt in Noord-Limburg en grenst in het westen aan Noord-Brabant en in het noorden aan Gelderland en wordt ‘de brug tussen Maas en Heuvelland’ genoemd. Toerisme en recreatie zijn belangrijke pijlers van het gemeentelijk beleid.

Gemeente Mook en Middelaar is weliswaar klein, de ambities zijn daarentegen groot! Het leven, wonen en werken is er goed en samen met de inwoners en ondernemers werken bestuur en medewerkers er hard aan dit te behouden. De kleine schaal zorgt voor een grote onderlinge betrokkenheid, korte lijnen met het bestuur en veel afwisseling in het werk. Een belangrijke ambitie voor de gemeente is het behoud van haar zelfstandigheid. Voor de toekomstbestendigheid van de gemeente ligt de focus op randvoorwaarden als bestuurskracht, de basis op orde houden, waaronder gezonde financiën, regionale samenwerking en strategisch personeelsbeleid.

Bestuur
De gemeenteraad van Mook en Middelaar bestaat uit 13 zetels met de volgende zetelverdeling:
DGP (Dorpsgroepering Pouwels): 4, PvdA: 3, VVD: 3, GroenLinks: 2, CDA: 1.
De partijen DGP, PvdA en GroenLinks vormen een coalitie en hebben samen een meerderheid van 9 van de 13 zetels. Zij hebben hun gezamenlijke ambitie neergelegd in het coalitieakkoord 2018-2022: ‘Op weg naar Mook en Middelaar in 2030’.
Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit de burgemeester en drie wethouders.
De bestuurscultuur wordt gekenmerkt door korte lijnen en collegiaal bestuur.

De regio
Voor de gemeente Mook en Middelaar is het essentieel samen te werken met partners in de regio.
Vanuit de geografische positie is de gemeente deels georiënteerd op de regio Nijmegen en deels op de regio Noord-Limburg. Als geheel vormt de gemeente een natuurlijke brug tussen beide regio’s. Mook en Middelaar heeft door deze unieke positie de mogelijkheid gebruik te maken van ‘best of both worlds’ en kan zich als zodanig profileren.

Als achtergrond informatie kunt u hier het document ‘Evaluatie deelname gemeente Mook en Middelaar aan de regionale samenwerking regio Venlo‘ bekijken.

Organisatie

De organisatie
Voor een gemeente met de omvang van Mook en Middelaar en met de formatieve sterkte van de organisatie, blijft het een uitdaging het gewenste peil van dienstverlening vast te houden. Door een goed samenspel tussen bestuur en ambtelijke organisatie, door slimme organisatie van werkzaamheden en door goede inzet van capaciteit slaagt de gemeente hierin zonder meer.

Aandachtspunten zijn onder meer: de financiële situatie van de gemeente, de uitdagingen die de arbeidsmarkt vormen voor strategisch HR-beleid en de verzwaring van het gemeentelijk takenpakket door verschillende decentralisaties, zonder dat daar altijd voldoende middelen tegenover werden gesteld.
De inzet, betrokkenheid en loyaliteit van de circa 80 medewerkers mag daarbij zeker niet onvermeld blijven. Integraal en flexibel werken zijn voor hen vanzelfsprekend.
De organisatie van de gemeente bestaat, naast een staf, uit twee afdelingen: Samenleving en Bedrijfsvoering. De gemeentesecretaris is eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie, voorzitter van het MT, afdelingshoofd van de Staf en bestuurder in de zin van de WOR.

Als achtergrondinformatie kunt u hier het document ‘Zero Based Budgeting – gemeente Mook en Middelaar‘ bekijken.

Functie

Wat ga je doen?
Gelet op de bovengeschetste context, sta je als gemeentesecretaris/algemeen directeur, naast dereguliere taken van de functie, in onze gemeente voor de volgende uitdagingen:
∙ Je hebt oog, oor en een fingerspitzengefühl voor het unieke karakter van onze gemeente, de dorpenen buurtschappen met hun sterke sociale cohesie, de zelfbewuste inwoners en ondernemers en hunbetrokkenheid bij de lokale samenleving.
∙ Samen met de burgemeester en wethouders draag je bij aan de goede samenwerking in het college,je spiegelt en coacht en bent van betekenis als eerste en onafhankelijk adviseur van het college.
∙ Je investeert in het samenspel tussen bestuur en organisatie. Je brengt het college in positie en jevertaalt bestuurlijke ambities in ambtelijke adviezen en realistische/haalbare resultaten.Je ziet toe op daadwerkelijke en correcte uitvoering van besluiten.
∙ Je draagt bij aan de goede samenwerking in de gemeentelijke driehoek met burgemeester engriffier en je faciliteert de raad, binnen de duale verhoudingen, in zijn kaderstellende rol en op hetgebied van participatie.
∙ Met het oog op de toekomstbestendigheid van de organisatie geef je met enthousiasme uitvoeringaan de doorontwikkeling en versterking van de ambtelijke organisatie, onder meer op het gebiedvan financiën en op het gebied van strategisch HR-beleid.
∙ Als bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden koester je de bestaande sfeervan vertrouwen, waarin zowel formeel als informeel overleg plaatsvindt.
∙ Richting onze medewerkers ben je zichtbaar, aanspreekbaar en toegankelijk. Je koestert de goedewerksfeer, de samenwerking en het onderling vertrouwen. Je investeert in de ontwikkeling vanmedewerkers en beschikt over een coachende stijl van leidinggeven.
∙ Je overziet het grotere geheel en bewaakt de samenhang. Indien nodig zoom je in op relevanteen/of bestuursgevoelige details, maar waak je ervoor niet (teveel) in de uitvoering te wordengezogen.
∙ Je leert de gemeente, de historie en de dossiers kennen. Je hebt gevoel voor de diversiteit aandorpen en kernen, het actieve verenigingsleven, de sterke sociale cohesie en de betrokkenheid bijde lokale samenleving. Je hebt een visie op de lokale samenleving, op de rol van de lokale overheiden op de interactie tussen inwoners en bestuur.
· Als secretaris draag je bij aan een visie op de positionering van de gemeente Mook en Middelaar inzowel de regio Nijmegen als de regio Noord-Limburg, waarbij je kritisch kijkt naar bestuurlijke enambtelijke inzet in relatie tot het rendement daarvan.

Functie-eisen

Persoonlijke kwaliteiten
Je beschikt over de volgende kwaliteiten:
· Verbindend, zowel richting bestuur, organisatie als omgeving;
∙ Enthousiast en eager, je weet het beste uit jezelf en anderen te halen;
∙ Zichtbaar, betrokken en toegankelijk;
∙ Flexibel en integraal;
∙ Visie, met het vermogen deze in concrete acties en haalbare resultaten te vertalen;
· Politieke en bestuurlijke sensitiviteit, gecombineerd met (strategische) adviesvaardigheid;
· Relativerend en zelfreflectief.

Je beschikt over relevante leidinggevende ervaring, opgedaan bij een overheidsorganisatie (bij voorkeur een gemeente) die qua complexiteit vergelijkbaar is met de gemeente Mook en Middelaar.

Aanbod

Wat bieden wij?
∙ Een uitdagende en afwisselende functie in een dynamische werkomgeving;
∙ Een fulltime dienstverband (36 uur) in een vaste functie met in eerste instantie een contract van12 maanden;
∙ Bij deze functie hoort een salaris in schaal 14 van minimaal € 5.075,- en maximaal € 6.994,- brutoper maand bij een fulltime functie. Dit is exclusief 17,05% Individueel Keuzebudget. Inschaling vindtplaats op basis van opleiding en ervaring. De salarisbedragen zijn conform salaristabelgemeenteambtenaren geldend per 1 oktober 2020.

Inlichtingen

Hoe nu verder?
Wij laten ons in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en CV te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het CV bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en afgeronde opleidingen.

Je kunt reageren tot en met vrijdag 22 oktober aanstaande.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, een assessment, het arbeidsvoorwaarden-gesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maken deel uit van de procedure.
Een assessment en een integriteitsscan kunnen deel uit maken van de procedure.

Sollicitatie

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden. Je kunt daar aangeven dat je akkoord bent met onze privacyregels.
Je ontvangt daarna automatisch een ontvangstbevestiging.

Top