Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

Introductie

Gemeente Oude IJsselstreek

De vacature ontstaat door het voorgenomen vertrek van onze huidige gemeentesecretaris.

‘Energieke en creatieve secretaris die ontwikkelingen in gang zet én borgt.’

Wie zijn wij?
Oude IJsselstreek is een dynamische en veelzijdige gemeente in de Achterhoek met bijna 40.000 inwoners. Een gemeente met vele gezichten en een eigenzinnig karakter. De typische ‘maak-en-doe-mentaliteit’ is terug te vinden bij zowel inwoners als bij ondernemers. Een relatief groot aantal inwoners is werkzaam in creatieve beroepen en in de ruim vertegenwoordigde innovatieve maakindustrie.

Met een poppodium, een theater, een evenementenhal, een innovatiecentrum en een conferentiecentrum heeft de gemeente ook een functie voor de regio. De streek kende in het verleden een bloeiende ijzerindustrie. Eén van deze industriële complexen is getransformeerd in een cultureel centrum, genaamd de DRU Cultuurfabriek.

Tegelijkertijd is het een prachtige, landelijke gemeente met 15 kernen, waar het goed wonen, werken en recreëren is. De mentaliteit in de kernen wordt gekenmerkt door een actief verenigingsleven, sterke sociale cohesie en een grote betrokkenheid van de inwoners en ondernemers bij hun omgeving. De gemeente is op 1 januari 2005 ontstaan door herindeling. De gemeente Oude IJsselstreek transformeert nadrukkelijk van beheergemeente naar ontwikkelgemeente.

Oude IJsselstreek is een zelfbewuste en eigenzinnige gemeente, waar de mensen zélf nadenken en zélf doen. Waar gewerkt wordt vanuit de bedoeling, waar je zelf de richting bepaalt en eigen wegen inslaat. Waar we op zoek zijn naar het beste, waar men experimenten niet schuwt en waar fouten maken mag. We zijn bewust en consequent bezig met een transformatie. Vanuit een duidelijke visie en sturingsfilosofie. Dit betekent ook wat voor de manier waarop we ons werk organiseren en hoe we de organisatie (willen) inrichten.

Organisatie

Gemeenteraad en College
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek bestaat uit 25 zetels met de volgende zetelverdeling:
Lokaal Belang: 10, CDA: 4, Pro!: 4, PvdA: 2, VVD: 3, D66: 1, ADA: 1.

De partijen Lokaal Belang en CDA vormen een coalitie en hebben samen een meerderheid van 14 van de 25 zetels. Zij hebben hun gezamenlijke ambitie neergelegd in het coalitieprogramma 2018 – 2022 ‘Met lef samen bouwen aan onze toekomst’.

Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit de burgemeester en vijf wethouders. De bestuurscultuur van het college past bij het karakter van Oude IJsselstreek en is te typeren als creatief, informeel, transparant en collegiaal.

De regio
Oude IJsselstreek ligt in de Achterhoek. Een regio waar we trots op zijn. Op ruimtelijk-economisch vlak wordt er intensief samengewerkt tussen gemeenten, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dat doen we op een vernieuwende manier die landelijk opvalt. Onze gemeente speelt bestuurlijk en ambtelijk daarbij een belangrijke rol. Ook op andere terreinen werken we samen. Autonomie staat daarbij voor ons hoog in het vaandel. Het gezamenlijk bespreken van mogelijke synergie leidt niet vanzelfsprekend tot concrete acties of resultaten. Door veranderingen in de samenleving en in de interactie tussen burgers en overheid, door een krapper wordende arbeidsmarkt en door financiële druk die ontstaat door taken die gedecentraliseerd zijn/worden zonder dat in toereikende financiële middelen wordt voorzien, zou regionale samenwerking wel degelijk meerwaarde kunnen en moeten hebben.

De organisatie
De gemeentesecretaris is eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie, is voorzitter van het management-overleg (MOVE) en is bestuurder in de zin van de WOR.

Met ruim 300 collega’s verdeeld over zo’n 25 teams vormen de medewerkers een zeer diverse club. De gemeentesecretaris/algemeen directeur is aanvoerder van het management (Move), bestaande uit programma- en teammanagers. Het Move geeft samen leiding aan de organisatie. Teammanagers zijn hierbij verantwoordelijk voor de kwantitatieve en kwalitatieve capaciteit. De programmamanagers geven inhoudelijk leiding aan de opgave binnen de programma’s uit de begroting. Samen dragen zij bij aan het verder ontwikkelen van onze open en informele cultuur, met veel eigen verantwoordelijkheid en een drive om de goede dingen te doen en dat steeds iets beter te doen De gemeentesecretaris beheert het programma Personeel.

Om flexibel in te kunnen spelen op de veranderende samenleving en de andere genoemde uitdagingen waar Oude IJsselstreek zich voor gesteld ziet, is in 2020 is een nieuwe sturingsfilosofie vastgesteld, passend bij de zelfbewuste ontwikkelingsgemeente die Oude IJsselstreek wil zijn. Onze sturingsfilosofie vind je als bijlage hierbij.

Uitgangspunten hiervan zijn:

• Waar staan wij voor?
∙ Wij zijn onderdeel van de gemeenschap (Gemeinschaft)
∙ Wij werken vanuit de bedoeling
∙ Wij staan voor goed afgewogen beslissingen

• Vanuit welke principes?
∙ ‘4 op een rij’ (vloeiende samenwerking tussen raad, college, organisatie, samenleving)
∙ Wij zijn eerlijk en duidelijk
∙ Wij werken samen ‘over grenzen heen’

• Hoe doen wij dat?
∙ Zacht op de relatie, zakelijk op de inhoud
∙ Afwegen op basis van onze driehoek: maatschappelijk effect, financiën, wet- en regelgeving
∙ Vanuit vertrouwen

• Wat doen wij?
∙ Wij zijn geïnteresseerd en vragen door
∙ Wij raken niet in paniek door incidenten
∙ Wij blijven bewegen, zoeken kansen en pakken die ook op
∙ Wij maken gebruik van storytelling

Functie

Wat ga jij doen?
Gelet op de bovengeschetste context, sta je als gemeentesecretaris/algemeen directeur, naast de reguliere taken van de functie, in Oude IJsselstreek voor de volgende uitdagingen:

∙ Je hebt een visie op de lokale samenleving, op de rol van de lokale overheid en op de interactie tussen inwoners en bestuur. Je hebt oog en gevoel voor het meerkernige, landelijke en ontwikkelgerichte karakter van de gemeente, de sociale cohesie en de betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij hun omgeving.

∙ Als eerste adviseur van het college draag je samen met de burgemeester en wethouders bij aan het informele, creatieve en collegiaal bestuur van de gemeente. Je adviseert gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en genuanceerd en je bent je bewust van de verschillende rollen die ieder heeft in het bestuurlijk-ambtelijk-samenspel. Je brengt het college in positie en je vertaalt bestuurlijke ambities in ambtelijke adviezen en realistische/haalbare resultaten, waarbij je toeziet op de uitvoering van besluiten.

∙ Samen met de burgemeester en de griffier investeer je in een constructief en frequent driehoeksoverleg. Je hebt oog voor de positie en de belangen van de raad en draagt bij aan een soepele informatievoorziening richting raad.

∙ Met het oog op de geschetste maatschappelijke ontwikkelingen en de transformatie van Oude IJsselstreek van beheer- naar ontwikkelgemeente, draag je de principes van de sturingsfilosofie met verve uit. Je vergroot het draagvlak en ziet toe op een consequent en consistent toepassen en borging van de uitgangspunten van de filosofie in de dagelijkse praktijk van de organisatie.

∙ Je investeert in een aantrekkelijk werkklimaat, waarbij voldoende talentvolle medewerkers instromen, ook in een krapper wordende arbeidsmarkt.

∙ Als aanvoerder en inspirerend leider van en voor het managementteam geef je richting en ruimte. Je houdt daarbij voortdurend oog op ontwikkelingen, op de samenhang en integraliteit binnen het managementteam en de hele organisatie. Je bent als leidinggevende sparringpartner voor de programmamanagers en teammanagers.

∙ Als bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden blijf je investeren in constructief overleg, waarin zowel ruimte is voor formeel als informeel overleg.

∙ Richting de medewerkers ben je hét zichtbare en aanspreekbare gezicht van de ontwikkeling. Je draagt de gedachte achter de filosofie uit, waarbij jouw voorbeeldgedrag automatisch navolging krijgt. Je beschikt over een enthousiasmerende en coachende stijl van leidinggeven. Je borgt verandering, biedt geen ruimte aan vrijblijvendheid en durft aan te spreken.

Functie-eisen

Persoonlijke kwaliteiten
Je beschikt over de volgende kwaliteiten:
· Politieke en bestuurlijke sensitiviteit;
· Verbindend, zowel richting bestuur, organisatie als omgeving;
∙ Professioneel, rolvast en vasthoudend in het borgen van beoogde verandering;
∙ Inspirerend, enthousiasmerend en gericht op ontwikkeling van zowel de organisatie als het individu;
∙ Visionair, met het vermogen dit in concrete acties en haalbare resultaten te vertalen;
∙ Ondernemend en resultaatgericht;
· Relativerend en zelfreflectief.

Je beschikt over relevante leidinggevende ervaring, opgedaan bij een overheidsorganisatie (bij voorkeur een gemeente) die qua complexiteit vergelijkbaar is met de gemeente Oude IJsselstreek.

Aanbod

Wat bieden wij?
· Het betreft een fulltime dienstverband.
· De salarisschaal voor deze functie is schaal 15.
· Wij bieden een contract voor een jaar dat bij goed functioneren wordt omgezet in een vasteaanstelling.

Inlichtingen

Hoe nu verder?
De gemeente Oude IJsselstreek laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en afgeronde opleidingen.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld.

Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 11 februari aanstaande.
Een nadere planning met betrekking tot onder meer de gespreksdata, het assessment, het arbeidsvoorwaarden-gesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Het inwinnen van referenties, het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en een integriteitsscan maken deel uit van de procedure.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Sollicitatie

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden.
Je kunt daar aangeven dat je akkoord bent met onze privacyregels.
Je ontvangt daarna automatisch een ontvangstbevestiging.

Top