Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

Introductie

Pijnacker-Nootdorp

Wij zoeken jou!
Je hebt visie en ambitie, bent verbindend en resultaatgericht.
Als gemeentesecretaris van de gemeente Pijnacker-Nootdorp ben je eerste adviseur en strategisch sparringpartner van de collegeleden en draag je zorg voor de realisatie van de bestuurlijke ambities.
Als algemeen directeur geef je samen met de managers en medewerkers vorm aan de doorontwikkeling van de organisatie. Je kent de gemeente en in de regio speel je een rol van betekenis. Je versterkt het bestuurlijk-ambtelijk-samenspel en de integrale samenwerking in de organisatie. Op ontwikkelingen in de samenleving speel je flexibel in.

Organisatie

Wie zijn wij?
Pijnacker-Nootdorp is een veelzijdige gemeente. De verschillende kernen en buurtschappen, waaronder: Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw en Oude Leede hebben elk hun eigen karakter en identiteit. Tóch vormen zij samen één gemeente. Pijnacker-Nootdorp is een landelijke, middelgrote gemeente, gelegen in een weids groengebied midden in de Randstad. Als gevolg van nieuwbouw is het aantal inwoners de afgelopen decennia fors gestegen naar ruim 56.000. Daardoor krijgt onze gemeente, naast het landelijke karakter, ook steeds meer ‘stadse’ aspecten en uitdagingen.

Het bestuur
De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp telt 31 raadsleden en kent tien fracties.
De zetels zijn als volgt verdeeld: Eerlijk Alternatief: 7 zetels, D66: 6 zetels, VVD: 4 zetels, Progressief PN: 4 zetels, CDA: 3 zetels, Trots: 2 zetels , Gemeentebelangen: 2 zetels, PvdD: 1 zetel, ChristenUnie-SGP: 1 zetel, Fractie Graafland 1 zetel. De gemeenteraad werkt met een raadsakkoord dat wordt gesteund door negen van de tien fracties. Het college bestaat naast de burgemeester uit vijf wethouders. De onderlinge verhoudingen zijn goed. De lijnen zijn kort tussen samenleving, bestuur (raad en college) en organisatie. Raad en college werken samen vanuit een model dat vooral is gebaseerd op dualisme in plaats van coalitie versus oppositie.

De regionale samenwerking
We geloven in de meerwaarde van regionale samenwerking en zijn daarom volop actief in de regio.
Pijnacker-Nootdorp is lid van de M50, het netwerk van middelgrote gemeenten. Voor onderwerpen die de gemeentegrenzen overschrijden werken we daarnaast intensief samen in regioverband, onder meer in: de GGD en Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden, de Omgevingsdienst Haaglanden, de gemeenschappelijke regeling Avalex, de Greenport West-Holland, het Netwerk Afvalketen Delfland en de Veiligheidsregio Haaglanden. Onze gemeente is onderdeel van een complexe bestuurlijke omgeving, met een grote dynamiek en veel regionale actoren. Zo maakt Pijnacker-Nootdorp deel uit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), waarin 23 gemeenten samenwerken op het gebied van bereikbaarheid en economisch vestigingsklimaat.

Onze maatschappelijke en bestuurlijke opgaven
Het takenpakket van de gemeente breidt zich al jaren gestaag uit met nieuwe en complexe taken in het sociale en ruimtelijke domein. Doorgaans moeten de nieuwe taken met minder middelen dan voorheen en samen met ketenpartners worden uitgevoerd. Pijnacker-Nootdorp staat de komende jaren voor een aantal belangrijke opgaven, zoals: invoering van de omgevingswet, het sociaal domein, afvalbeleid, 4.000 nieuwe woningen, de energietransitie. Al deze opgaven voltrekken zich tegelijkertijd. Het is een uitdaging om de schaarse ruimte goed te verdelen, om financieel gezond te blijven en in verbinding te zijn, met oog voor welzijn van mens en dier.

Onze organisatie
Om de bestuurlijke ambities te verwezenlijken en alle gemeentelijke taken en werkzaamheden uit te voeren, beweegt de organisatie met de genoemde ontwikkelen mee. Wij werken aan een organisatie waarbij centrale sturing en een hoge mate van eigenaarschap bij alle medewerkers hand in hand gaan. Er is een beweging in gang gezet om de organisatiestructuur geleidelijk om te vormen naar een organisatie met domeinen. Directie en afdelingshoofden worden samengevoegd tot een integraal managementteam dat de circa 380 medewerkers aanstuurt. De platte organisatiestructuur en de korte lijnen maken de organisatie wendbaar en flexibel.

Functie

Wat ga je doen?
• Als gemeentesecretaris van de gemeente Pijnacker-Nootdorp ben je eerste adviseur en strategisch sparringpartner van de collegeleden en draag je zorg voor de realisatie van het Raadsakkoord op hoofdlijnen 2022-2026 ‘Bouwen aan de toekomst’. Het akkoord benoemt de kernvraagstukken waar we op dit moment voor staan, geeft de richting aan waarin oplossingen gevonden kunnen worden en beschrijft hoe voor de gekozen aanpak draagvlak wordt bevorderd in de samenleving. Als eerste adviseur van het college koppel je een sterk ontwikkeld politiek besef aan scherpe en onafhankelijke adviesvaardigheid, gevraagd en ongevraagd en consistent. Je adviseert op hoofdlijnen en bent tegelijkertijd alert op bestuursgevoelige details. Als linking-pin tussen bestuur en ambtelijke organisatie investeer je in een soepel samenspel. Je houdt de politiek-bestuurlijke ambitie en de ambtelijke realisatiekracht in evenwicht en bent over jouw afwegingen daarin duidelijk, consistent en overtuigend. Je draagt bij aan een helder besef van rollen en verantwoordelijkheden en geeft hierin zelf het goede voorbeeld.

• Samen met de burgemeester en de griffier investeer je in een constructief en frequent driehoeksoverleg. Je hebt oog voor de positie en de belangen van de raad en draagt bij aan een soepele informatievoorziening richting raad.

• Bij Pijnacker-Nootdorp past een continue en geleidelijke ontwikkeling van de organisatie.
Als eindverantwoordelijke van de ambtelijke organisatie omarm je de in gang gezette ontwikkelkoers en zet deze voort. Je doet dit met visie en weet je verhaal over te brengen op bestuur, MT en medewerkers. Je creëert rust waar dat kan, zodat de energie en aandacht kan worden gefocust op prioriteiten en hoofdzaken. Je investeert in integraal managementoverleg, in het strategisch vermogen en in versterking van het teamgevoel in het MT. Je vervult een voorbeeldrol qua leiderschap. Je bent benaderbaar en contactueel vaardig, je wekt vertrouwen en bent overtuigend. Je geeft feedback en staat daar zelf ook voor open. Met de OR overleg je formeel en informeel. Je voert een dialoog en bent een betrouwbare gesprekspartner. Pijnacker-Nootdorp is een financieel gezonde gemeente. Je hebt bijzondere aandacht voor de P&C-cyclus en de financiële discipline, maar ziet dit veeleer als middel dan als doel. Je draagt zorg voor een prettige werkomgeving en investeert in Pijnacker-Nootdorp als aantrekkelijke werkgever.

• Je kent je gemeente en de pluriformiteit en diversiteit van de verschillende kernen en van de inwoners. Onze inwoners zijn zeer positief over de leefbaarheid. Je draagt zorg voor eenduidige en betrouwbare dienstverlening en bijbehorende communicatie met inwoners en ondernemers.
Je investeert in een adequaat netwerk en fungeert als antenne en als wegbereider voor het bestuur en de organisatie. Je hebt een visie op de rol van de overheid binnen de lokale samenleving. Je anticipeert op de schaalvergroting die Pijnacker-Nootdorp doormaakt en draagt zorg voor een wendbare organisatie die meegroeit met de (lokale) samenleving.

• Als ambtelijk vertegenwoordiger van onze gemeente in de regio heb je een strategische visie op de positionering van Pijnacker-Nootdorp in de regio en daarbuiten. Je benut de kracht en de kansen die de verschillende samenwerkingsverbanden bieden: M50, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Haaglanden en Oostland, etc. Daarnaast heb je oog voor synergie met andere gemeentelijk partners, zoals Delft, Lansingerland, Zoetermeer en met andere sectoren, zoals onderwijs en bedrijfsleven. Jouw rol hierin is initiërend, diplomatiek, voorbereidend, signalerend en samenwerkend. Je kunt schaken op verschillende borden en weet je stijl aan te passen aan de context en aan je gesprekspartners.Je organiseert aansluiting op en afstemming van de diverse regionale agenda’s en thema’s binnen Pijnacker-Nootdorp en je draagt zorg voor adequate informatievoorziening richting portefeuillehouders, MT en medewerkers.

Functie-eisen

Wat breng je mee?
• Academisch werk- en denkniveau;
• Ruime ervaring met gemeentelijke thema’s (op management-/directieniveau);
• Een strategische visie op de (ontwikkeling van de) organisatie;
• Een strategische visie op de positie van Pijnacker-Nootdorp en op samenwerking in de regio;
• Bij voorkeur een regionaal netwerk of het vermogen dit snel op te bouwen;
• Een uitstekende politieke- en organisatiesensitiviteit;
• Ambitie, energie en verbindend vermogen.

Aanbod

Wat bieden wij?
• Een uitdagende en afwisselende functie in een dynamische werkomgeving;
• Een fulltime dienstverband (36 uur) in een vaste functie met in eerste instantie een contract van
12 maanden;
• Bij deze functie hoort een salaris in schaal 17 van minimaal € 6.720,- en maximaal € 9.616,- bruto
per maand bij een fulltime functie. Dit is exclusief 17,05% Individueel Keuzebudget.
Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring;
• Pijnacker-Nootdorp is een inclusieve gemeente. Het maakt ons niet uit waar je geboren bent, waar je in gelooft of van wie je houdt.
Wij zijn vooral benieuwd naar jouw talent en de meerwaarde die jij ons kunt bieden.

Inlichtingen

Hoe nu verder?
Wij laten ons in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en CV te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het CV bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en afgeronde opleidingen.

Sollicitatie

Je kunt reageren tot en met vrijdag 1 juli aanstaande.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, een assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.
Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maken deel uit van de procedure.
Een assessment en een integriteitsscan kunnen deel uit maken van de procedure.
Door te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden. Je kunt daar aangeven dat je akkoord bent met onze privacyregels.
Je ontvangt daarna automatisch een ontvangstbevestiging.


Top