Gemeentesecretaris ad interim

Introductie

Aanleiding

Door het aangekondigde vertrek van de huidige gemeentesecretaris zoekt de gemeente Oldenzaal voor de komende maanden een ervaren gemeentesecretaris ad interim. In die periode onderzoekt de gemeente of en zo ja hoe zij wil samenwerken met Noaberkracht, het ambtelijk samenwerkings-verband van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen. Als gemeentesecretaris ad interim wordt het jouw primaire taak het college van Oldenzaal te adviseren en ondersteunen. De aansturing van de organisatie wordt in die periode belegd bij het centraal managementteam (CMT).
Als linking-pin tussen het CMT en het bestuur draag jij zorg voor adequate informatieoverdracht richting burgemeester en wethouders vanuit het CMT en de organisatie. En vanuit het college richting CMT en medewerkers.
NB: Het onderzoek naar deelname aan het samenwerkingsverband Noaberkracht wordt geleid door een extern-projectleider en maakt geen deel uit van de opdracht aan de secretaris ad interim.

Organisatie

Opdracht

Burgemeester
De ‘tandem’ met de burgemeester is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Je draagt hieraan bij met een open houding, je bent benaderbaar en bereikbaar en zorgt ervoor dat je voldoende op de hoogte bent om de burgemeester te voorzien van informatie die voor zijn functioneren essentieel is.

College van B&W
Als eerste adviseur van het college waarborg je de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces, waarbij jouw aandacht uitgaat naar de tijdigheid, kwaliteit en integraliteit van ambtelijke adviezen.
Je brengt objectieve en relevante informatie in en schetst daarbij de mogelijkheden en implicaties.
Je geeft gevraagd en ongevraagd advies, zonder het primaat van de politiek uit het oog te verliezen. Ook ben je in staat inhoudelijke bij te dragen, zeker wanneer het bestuursgevoelige dossiers betreft. Je bent rolvast en onafhankelijk. Je kunt het college als collectief en individueel spiegelen en coachen. Wekelijks geef je een mondelinge terugkoppeling van de collegebesluiten richting medewerkers.

Linking-pin college – ambtelijke organisatie
Als schakel tussen bestuur en CMT/organisatie bewaak je het evenwicht tussen de bestuurlijke ambities en de (ambtelijke) haalbaarheid. Je signaleert tijdig knelpunten, bent proactief en inventief in het vinden van oplossingen en kent het spel van geven en nemen. Je hebt de belangrijke taak bestuur en organisatie te blijven verbinden.

Organisatie en medewerkers
De ambtelijke organisatie heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld naar een solide organisatie, waarin medewerkers verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap tonen. Onderling vertrouwen en het gevoel van waardering zijn belangrijke verworvenheden. We willen nog beter worden in het elkaar aanspreken op het nakomen van afspraken en het behalen van resultaten.
Als gemeentesecretaris schep je de voorwaarden voor het CMT de ingezette koers te continuerenen je geeft hierin zelf het voorbeeld. Je stimuleert de organisatie om zowel voor huidige als nieuwe medewerkers aantrekkelijk te zijn.

Centraal Management Team (CMT)
Je neemt deel aan het roulerend voorzitterschap van het wekelijks CMT-overleg. Inhoudelijk zijn de directietaken belegd bij de domeinmanagers. Dit geldt o.a. voor het formeel en informeel contact met de ondernemingsraden van de gemeente Oldenzaal en de Stichting Werkprojecten Oldenzaal.
Via het CMT stuur je op versterking van het strategisch vermogen, integraliteit en output van de organisatie.

Raad en driehoek
Je investeert in goed en regelmatig contact met de raadsleden en het presidium. Je bent toegankelijk, benaderbaar en zichtbaar aanwezig voor raadsleden.
In het driehoeksoverleg bespreek je met de burgemeester en de griffier alle onderwerpen in een sfeer van openheid en gelijkwaardigheid. Ook hier geldt dat onderling vertrouwen en het gezamenlijk belang voorop staan, met wederzijds begrip voor de verschillende verantwoordelijkheden.

Externe vertegenwoordiging
Als onze gemeentesecretaris fungeer je als externe vertegenwoordiger van het college en neem je deel aan de kring van gemeentesecretarissen in de regio Twente.

Functie

Functie-eisen
∙ academisch werk- en denkniveau;
∙ relevante ervaring in een bestuursadviserende en -ondersteunende rol in een gemeente;
∙ relevante managementervaring in een gemeente, bij voorkeur als gemeentesecretaris.

Functie-eisen

Profiel
∙ bestuurssensitief, onafhankelijk, onpartijdig, adviesvaardig, objectief en oplossingsgericht;
∙ rustige en verbindende kracht richting college, raad en organisatie;
∙ stevige en mensgerichte persoonlijkheid;
∙ overtuigend en resultaatgericht, natuurlijk gezag o.b.v. respect;
∙ uitdragen en voortzetten van de huidige bestuurs- en organisatiecultuur;
∙ vertrouwen gevend, aanspreekbaar, benaderbaar en ruimte gevend;
∙ jong van geest en rijp in leiderschap.

Aanbod

Voorwaarden
∙ Ingangsdatum: zo spoedig mogelijk.
∙ Termijn: 9 maanden met een mogelijke uitloop (naar 1 jaar).
∙ Aantal uren per week: circa 24 uur per week, met de nadruk op maandag, dinsdag en woensdag.
∙ Inhuur vindt plaats op basis van detachering via Bestmanager.

Inlichtingen

Procedure
De gemeente Oldenzaal laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestmanager. Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature.
Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06 50244791.
Solliciteren doe je via www.bestmanager.nl. Jouw reactie bevat een motivatiebrief en een recent cv.
Het cv bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en afgeronde opleidingen.
Het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van de procedure.

Sollicitatie

Reageren kan tot uiterlijk maandag 26 september 2022.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata volgt zo spoedig mogelijk.
Door te klikken op ‘Solliciteren’ wordt je naar de webpagina geleid waar je jouw cv en brief kunt uploaden. Je kunt daar aangeven dat je akkoord bent met onze privacyregels.
Je ontvangt daarna automatisch een ontvangstbevestiging en je wordt op de hoogte gehouden van het verloop van de procedure.

Top