Gemeentelijke Ombudsman

Introductie

Gemeentelijke Ombudsman 
Rotterdam en aangesloten gemeenten en gemeenschappelijke samenwerkingsverbanden

De gemeentelijke ombudsman is een onafhankelijk en zelfstandig opererend orgaan, niet aan enig gemeentelijk gezag ondergeschikt, waar burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven terecht kunnen als zij het gevoel hebben dat zij onheus zijn behandeld door de gemeentelijke diensten, gemeenteambtenaren, of bestuurders van de aangesloten gemeenten en de samenwerkingsverbanden in de regio Rijnmond.

De gemeentelijke ombudsman behandelt klachten over de:
∙ aangesloten gemeenten: Albrandswaard, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Nissewaard, Rotterdam, Westvoorne;
∙ gemeenschappelijke samenwerkingsverbanden: DCMR Milieudienst Rijnmond, Gezamenlijke Brandweer, GGD Rotterdam-Rijnmond, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, ROGplus, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, IJsselgemeenten.

Organisatie

De functie
Veel landelijke taken zijn in het afgelopen decennium overgeheveld naar de gemeenten, deproblematiek is complexer geworden, digitalisering heeft tot een grotere afstand geleid tussenburger en overheid en de coronapandemie heeft de bestaande problematiek inzichtelijker of grotergemaakt. De kans dat burgers of organisaties in de knel komen door uitvoering van regelgeving isgestegen en hiermee is het belang van een ombudsman groter geworden.

De ombudsman probeert ervoor te zorgen dat de burger, ondernemer of instantie weervertrouwen in de overheid krijgt en dat de gemeente van de klacht leert. De ombudsman is vaak delaatste instantie waar iemand met zijn klachten terecht kan.

De ombudsman is ook voor Rotterdamse ambtenaren het extern meldpunt integriteitschendingen.

De ombudsman levert vanuit zijn of haar functie een essentiële bijdrage aan (het herstel van) hetvertrouwen in de overheid, en daarmee aan de kwaliteit van het openbaar bestuur.

Sinds de overheveling van de jeugdhulp naar de gemeenten, in 2015, kent de gemeente Rotterdamook een kinderombudsman, als eerste gemeente in Nederland.

In Rotterdam is de kinderombudsman sinds 2018 ook de plaatsvervangend ombudsman.

Werkwijze
De ombudsman wil klachten zo snel mogelijk oplossen. Daarom vraagt hij/zij de gemeente eerst zelf met een oplossing te komen. Lukt het om tot een oplossing te komen en is die oplossing naar tevredenheid van de klager, dan is dat voor de ombudsman voldoende. Blijft de klager ontevreden, dan kan de ombudsman bemiddelen of een onderzoek starten. Als de situatie urgent is, kan de ombudsman besluiten direct in te grijpen.

Een onderzoek naar een klacht kan eindigen met een rapport, een oordeel en eventueel aanbevelingen. De ombudsman beoordeelt de klachten volgens de behoorlijkheidsvereisten van de overheid. Die gaan over open en duidelijk zijn, respect hebben, betrokkenheid tonen, zoeken naar oplossingen en eerlijk en betrouwbaar zijn.

Komen dezelfde klachten vaker voor of zijn er klachten waarover weinig bekend is, dan kan de ombudsman een thematisch onderzoek doen. De ombudsman stelt regelmatig een meldpunt in waar burgers klachten kunnen melden over één specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld het Meldpunt doelgroepenvervoer in 2019. In 2020 is de ombudsman gestart met een Hulpteam Toeslagen 010 voor Rotterdamse slachtoffers van de kinderopvangtoeslagaffaire.

Functie

Werkzaamheden van de ombudsman
In 2020 ontving de ombudsman in totaal 1500 klachten, verspreid over de aangesloten gemeenten en de gemeenschappelijke samenwerkingsverbanden; veruit de meeste uit Rotterdam, namelijk 1191.

Deze klachten zijn zeer gevarieerd van aard: over werk & inkomen, de dienstverlening van de gemeente, het college van B&W tot en met klachten over stadsbeheer. Daarnaast sprak de ombudsman met ongeveer 60 gedupeerden van de toeslagenaffaire over de hulp die zij van hun gemeente nodig hebben.

De ombudsman intervenieert, bemiddelt, biedt een luisterend oor, geeft informatie, verwijst door, en in 17 gevallen heeft de ombudsman een oordeel geveld, waarvan 15 gegrond bleken te zijn.

Naast de klachtenbehandeling heeft de ombudsman in 2020 in Rotterdam een drietal onderzoeken op eigen initiatief gepubliceerd, waaronder een onderzoek naar de klachtenbehandeling tijdens de coronacrisis. Dit geeft het beeld van een brede en zeer gevarieerde rol in de context van het werk van de gemeente en de gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Bureau ombudsman
De basis ligt in een goed functionerend bureau, dat toegankelijk is voor alle burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven; een bureau dat ook toegang heeft tot het bestuur en de ambtelijke organisatie van de aangesloten gemeenten en organisaties.

Als boegbeeld zorgt de ombudsman voor zichtbaarheid van het instituut in de stad en de regio, goede vindbaarheid en toegankelijkheid van het instituut, ook voor inwoners en organisaties die over het algemeen moeilijk bereikt worden door de overheid. Zowel door persoonlijk contact met mensen, als door goede digitale vindbaarheid en bereikbaarheid.

Deze tijd vraagt een actieve en benaderbare ombudsman die er staat voor de inwoners en organisaties, zonder activistisch of politiek te worden, goed geworteld in de stad en in de regio. De rol levert een onmiskenbare bijdrage aan de kwaliteit van het gemeentelijk bestuur en dat mag ook gezien worden.

De ombudsman heeft behalve zijn of haar bijzondere, publieke rol, ook de verantwoordelijkheid voor de 20 medewerkers en de bedrijfsvoering van het bureau van de ombudsman. Deze organisatie bestaat, naast de kinderombudsman, uit de staf, de administratie, het team klachtbehandeling en de backoffice voor de uitgebreide klachtonderzoeken. De ombudsman is budgetverantwoordelijke.

De medewerkers geven invulling aan de taken van het instituut: het onderzoeken van klachten, het geven van advies, in overleg treden met instanties, het doen van aanbevelingen, het onderhouden van contact met de aangesloten gemeentelijke organisaties, het bezoeken van diensten om inzicht te krijgen in de dagelijkse praktijk, zoals het geven van cursussen en het organiseren van bijeenkomsten voor professionele klachtenbehandelaars.

Functie-eisen

Functie-eisen
De ombudsman:
• heeft een uitgesproken visie op de verhouding tussen overheid en burger. Hij of zij weet waarhet mis kan gaan en heeft ideeën hoe het beter kan. Hij of zij heeft een beeld bij wat ‘de menselijkemaat’ moet inhouden;
• weet nieuwe, creatieve wegen te bewandelen om de bekendheid, vindbaarheid enbenaderbaarheid van het instituut te vergroten, heeft ook een goed gevoel voor de huidige digitaleontwikkelingen en mogelijkheden en is daadwerkelijk toegankelijk en aanspreekbaar voor eenbreed publiek;
• is door opleiding, ervaring en aantoonbare inhoudelijke belangstelling geschikt om de functie vangemeentelijke ombudsman in de regio Rotterdam te vervullen en als boegbeeld van het instituut tefungeren;
• straalt gezag en vertrouwen uit en weet partijen te verbinden;
• is actief aanwezig in de stad, heeft een goede antenne voor wat leeft in de samenleving, weettrends en ontwikkelingen te signaleren en speelt hierop in;
• geeft de medewerkers van het bureau op een enthousiaste, inspirerende en coachende wijzeleiding en biedt ruimte aan de professionaliteit en het eigen initiatief van de medewerkers;
• heeft goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden, zowel richting de (individuele) klagerals richting het gemeentebestuur, communiceert begrijpelijk, helder en duidelijk;
• heeft een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en beschikt over een hoge mate vanpolitiek bestuurlijke sensitiviteit;
• weet met de juiste interventies op het juiste bestuurlijke en/of ambtelijke niveau duurzaam effectte sorteren;
• heeft bewezen kwaliteit als manager en heeft ervaring met bedrijfsvoering, kan sturen op resultaat.

Aanbod

Aanstelling en bezoldiging
De ombudsman wordt door de gemeenteraad van Rotterdam en de aangesloten gemeenten benoemd voor een periode van 6 jaar, waarna herbenoeming kan plaatsvinden. De taken en bevoegdheden van de gemeentelijke ombudsman zijn vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (artikel 9:17 en verder). De gemeenten hebben elk een eigen verordening ten aanzien van de gemeentelijke ombudsman.

De bezoldiging is conform de Verordening rechtspositie directeur rekenkamer en gemeentelijke ombudsman, en is vastgesteld op salarisklasse 17; de inschaling binnen de salarisklasse wordt door de raad vastgesteld.

Inlichtingen

Procedure
De gemeenteraad van Rotterdam laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Meer informatie over de gemeentelijke ombudsman Rotterdam vindt u op de website www.ombudsmanrotterdam.nl.

Voor meer informatie over het profiel en/of de procedure neemt u contact op met Gert-Jan Jongkind via nummer 06-50244791, of via emailadres: jongkind@bestman.nl

Reageren kan tot en met vrijdag 15 oktober aanstaande.

Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure, evenals het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
Een assessment en een integriteitsscan kunnen deel uitmaken van de procedure.

Als u belangstelling heeft voor deze vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl.

Sollicitatie

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden.

Top