Directeur-bestuurder

Introductie

Stichting Strandexploitatie Veere (SSV) 

Stichting Strandexploitatie Veere (SSV) zoekt een nieuwe directeur-bestuurder.
De directeur-bestuurder geeft met drive en ambitie invulling aan de doelstellingen en kernwaarden van SSV. De focus ligt binnen én buiten.
Binnen stimuleert de directeur-bestuurder de doorontwikkeling van individuele medewerkers en van de organisatie, buiten weet de directeur-bestuurder zijn of haar netwerk optimaal te benutten om vruchtbare samenwerking met bestuurders, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders te behalen. De directeur-bestuurder heeft aantoonbare affiniteit en bij voorkeur relevante ervaring met alle aspecten van strandexploitatie.

Organisatie

Stichting Strandexploitatie Veere
SSV zorgt voor veilige, duurzame, gastvrije en schone stranden en strandovergangen in de gemeenten Veere en Vlissingen met voor de gebruikers passende faciliteiten.
SSV doet dat door:
• te waken over de veiligheid van de strandbezoekers;
• het schoonmaken en -houden van de stranden en overgangen;
• goede en veilige voorzieningen op het strand te (laten) ontwikkelen/realiseren;
• exploitatie en beheer van de stranden;
• overleg en samenwerken met belanghebbenden;
• een lerende, veilige en professionele organisatie te zijn.

SSV heeft momenteel negentien medewerkers in vaste dienst en wordt in de zomermaandenondersteund door honderdvijftig tot tweehonderd vakantiekrachten. De dagelijkse leiding over deorganisatie ligt bij de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan hetvoltallige bestuur.
De bestuursleden worden benoemd door het college van B&W van de gemeente Veere envertegenwoordigen geen directe belangen op het strand.
Kernwaarden van de SVV: veilig, schoon, duurzaamheid en gastheerschap.

Missie
De SSV creëert voor de bezoekers, de gemeenten en de ondernemers van de Walcherse stranden een veilig, schoon en gastvrij strand. De SSV zet zich dagelijks in om toeristische en openbarevoorzieningen op en rondom het strand te realiseren, te onderhouden, te verbeteren en teverduurzamen. Het strand in beheer van de SSV is een (werk)plek waar ruimte is voor diversiteit,creativiteit en vrijheid..

Visie
Ieder mens moet kunnen genieten van een toegankelijk strand waarbij het strand- en duin(beheer)op een innovatieve manier een positieve impact heeft op de natuur, het klimaat en het milieu.Waarbij de identiteit en de diversiteit van de Walcherse kust bewaard blijft. Waar iedereen,werkzaam binnen de SSV, oog heeft voor veiligheid & vitaliteit en een voorbeeld is voor elkaar.


Functie

De directeur-bestuurder van SSV heeft als primaire taak om samen met de werkorganisatie invullingte geven aan de hierboven genoemde missie en visie. De directeur-bestuurder is verantwoordelijkvoor een optimale samenwerking en uitstekende verstandhouding met de diverse stakeholders, inbijzonder met de gemeenten Veere en Vlissingen, Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat en de direct belanghebbenden op de stranden. Daarnaast zorgt de directeur-bestuurder voor een optimaal besluitvormingsproces van het bestuur door een correcte en volledige voorbereiding van debestuursvergaderingen.

Plaats in de organisatie
De directeur-bestuurder geeft direct leiding aan de teamleider strand en de administrateur. Dedirecteur-bestuurder rapporteert aan het bestuur van de stichting.
|
Doel van de functie
De functie van directeur-bestuurder SSV kent drie resultaatgebieden:
1. Directeur-bestuurder van de stichting
2. Verantwoordelijkheid voor de verdere doorontwikkeling van de organisatie
3. Netwerken

1. Directeur-bestuurder van de stichting
SSV staat voor veilige en schone stranden en strandovergangen. Binnen de Stichting hebben bestuur,directeur-bestuurder en medewerkers elk hun eigen positie en verantwoordelijkheid. Dedirecteur-bestuurder treedt extern op als eerste aanspreekpunt namens de Stichting.
Het bestuur van de SSV bestaat uit drie tot vijf personen die worden aangesteld door detoezichthouder (het college van B&W van de gemeente Veere). De werkwijze is vastgelegd in destatuten van de Stichting, het bestuursreglement en de inbestedingsopdracht van de gemeenteVeere. Het bestuur werkt sinds 2017 met een bestuurlijk model waarbij de functie van directeurvervangen is door de functie van directeur-bestuurder. Het bestuur van de SSV staat door dezewijziging meer op afstand van de organisatie. Door te werken met een directeur-bestuurder die deschakel vormt tussen de organisatie en het bestuur blijft de feitelijke betrokkenheid gewaarborgd enkan het bestuur zijn verantwoordelijkheden blijven uitoefenen. De organisatie heeft een platte structuur doordat de tussenschakel van een directeur uit het bestuurlijk model is gehaald. Deoverlegstructuur van de organisatie bestaat uit vaste vergadermomenten, waarbij het bestuurminimaal acht keer per jaar vergadert en waarbij er een tweewekelijks bilateraal overleg plaatsvindttussen de voorzitter van het bestuur en de directeur-bestuurder. Er is twee maal per jaar eenbestuurlijk overleg met de gemeente Veere.
De directeur-bestuurder zorgt voor een optimaal besluitvormingsproces van het bestuur door eencorrecte en volledige voorbereiding van de bestuursvergaderingen.

2. Verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de organisatie
De kerntaak van de directeur-bestuurder in dit resultaatgebied bestaat uit het verder realiseren en
borgen van vernieuwingen en veranderingen. De SSV heeft de laatste jaren een ontwikkelslag gemaakt waarbij in het bijzonder aandacht is geweest voor een professionele, veilige, lerende, flexibele en uniforme werksfeer voor haar medewerkers. Daarnaast werkt de SSV aan het verder verduurzamen van de bedrijfsvoering en de Walcherse stranden en wordt er geïnvesteerd in innovatie en vernieuwing van het strandproduct. SSV is een platte organisatie, met een bescheiden ‘binnendienst’ en een uitgebreidere ‘buitendienst’. De binnendienst bestaat uit een administrateur (financiële/bedrijfsvoeringsfunctie) en een secretariaatsfunctie. De buitendienst bestaat uit de hoofden Strandwacht met elk een aantal seizoensmedewerkers. De buitendienst wordt gecoördineerd door de Teamleider strand. De directeur-bestuurder is de gesprekspartner voor de Personeelsvertegenwoordiging (PVT), die zich laat bijstaan door de FNV.

3. Netwerken
De kerntaak van de directeur-bestuurder in dit resultaatgebied bestaat uit:
Onderhouden en uitbouwen van contacten op alle niveaus die nu en later betrokken zijn bij ‘hetproduct Strand’ en met externe partijen en belanghebbenden.

Belangrijke overlegvormen en doelstellingen zijn onder meer:
• Regulier en specifiek overleg met: wethouder en politiek van Veere en Vlissingen (bestuurlijk enambtelijk), Waterschap Scheldestromen, Provincie Zeeland, strandondernemers, inspecteurs vano.a. Blauwe Vlag, RUD en Reddingsbrigade lokaal en landelijk, etc.
• Bruggenbouwer in samenwerkingsverbanden.
• Nader onderzoeken en ontwikkelen van mogelijkheden en experimenten op het gebied vaneducatie, innovatie, jaar-rond-strandgebruik, etc.

Sociale interactie
Seizoensmedewerkers, externe belanghebbenden, gemeente Veere, Waterschap, Rijkswaterstaat,
andere kustgemeenten, KNRM, lokale reddingsbrigades, etc.

Kaders
Inbestedingsopdracht van de gemeente Veere en de dienstverleningsovereenkomst van de gemeente Vlissingen. Kaders gesteld door Rijkswaterstaat en het Waterschap Scheldestromen. Strandbeleid gemeenten Veere en Vlissingen.

Functie-eisen

Competenties
• Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
• Organisatiesensitiviteit
• Organisatiemanagement
• Initiatiefrijk
• Netwerken

Persoonlijke kwaliteiten
• Bestuurlijke kwaliteiten
• Maatschappelijke betrokkenheid
• Mensgericht leiderschap: inspirerend, verbindend zowel in- als extern
• Zelfkennis
• Stevige sparringpartner
• Openheid
• Betrokken
• Integer
• Netwerken/samenwerken
• Innovator

Prestatie-indicatoren
• Mate van realisatie van de hierboven beschreven missie.
• Mate van realisatie van uitgezette koers o.a. zoals omschreven in het bedrijfsplan.
• Mate van realisatie van de persoonlijke doelstellingen die jaarlijks met het bestuur wordenafgesproken.
• Mate van draagvlak voor beleidskeuzes en standpunten met alle stakeholders.

Functie-eisen
• Minimaal HBO-werk- en denkniveau.
• Ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving.
• Ervaring met budgetverantwoordelijkheid.
• Leiderschapservaring.
• Ervaring in het managen van een organisatie.
• Een actief sociaal netwerk.
• Ervaring (minimaal aantoonbare affiniteit) op het gebied van:
∙ toerisme/recreatie/leisure;
∙ veiligheid;
∙ gastheerschap;
∙ strand;
∙ water.
• Ten aanzien van de directeur-bestuurder mag in geen enkel opzicht sprake zijn van (de schijn van)belangenverstrengeling.
• Gelet op de aard van de werkzaamheden is de directeur-bestuurder woonachtig in de regio ofbereid zich daar te vestigen.

Aanbod

De arbeidsvoorwaarden
Inschaling afhankelijk van geschiktheid. Het betreft een functie van 36 uur per week.
Als indicatie geldt een salarisniveau dat vergelijkbaar is met schaal 13/14 van de Salaristabel
Gemeente Ambtenaren. Het betreft een aanstelling van een jaar, die bij goed functioneren wordt omgezet in een vast dienstverband.

Inlichtingen

De procedure
SSV laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft u graag meer informatie over de vacature.
Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Solliciteren
Indien u belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv in te sturen. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Uw reactie bevat een motivatiebrief en een recent cv. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

Een referentiecheck en een integriteitsscan maken deel uit van de procedure. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Sollicitatie

Planning
Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 11 maart 2022. Reacties die wij na deze datum ontvangen worden in reserve genomen.
De voor-selectiegesprekken met Gert-Jan Jongkind vinden plaats in de weken 11 en 12.
De presentatie van kandidaten aan de selectiecommissie vindt plaats in week 13.
De gesprekken met de selectiecommissie vinden plaats in week 14 en week 15.
Daarna vindt nog een gesprek plaats met de personeelsvertegenwoordiging en de wethouder.

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden.

Top