Concerndirecteur Strategie/Visie

Introductie

Voorne aan Zee i.o.

Ben jij die energieke en inspirerende Concerndirecteur die meebouwt aan onze nieuwe gemeente?’
Zijn voor jou ‘dienstbaarheid’ en ‘nabijheid’ sleutelbegrippen?
Voorne aan Zee i.o. zoekt een doortastende en samenwerkingsgerichte Concerndirecteur Strategie/Visie met Externe oriëntatie, die past bij het karakter: divers en authentiek!

Voorne aan Zee i.o.
Voorne aan Zee is een prachtige, nieuwe gemeente op Voorne-Putten waar 72.000 inwoners een thuis hebben, bedrijven in een gezond klimaat ondernemen en duizenden toeristen recreëren.
Het leefplezier van onze inwoners staat voorop. Zij krijgen veel inspraak en ook ondernemers en maatschappelijke instellingen worden serieus genomen.
We zijn trots op onze dorpen, wijken, natuur, veerkracht en historie. We zoeken verbinding, werken graag samen vanuit gelijkwaardigheid en vinden vertrouwen in elkaar belangrijk. In Voorne aan Zee wachten we niet af. We kijken met een andere bril en zien dus vaak meer mogelijkheden. We zijn actief, daadkrachtig en hebben het besef dat we sterk zijn. Sterk genoeg om uitdagingen en veranderingen in goede banen te leiden. Op alle niveaus. Van grote projecten tot kleine gebaren. Elke dag een beetje mooier maken, dat is wat we doen.

Per 1 januari 2023 ontstaat de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. De huidige gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne gaan dan samen en vormen een nieuwe gemeente, die bruist van ambitie en energie!

Voorne aan Zee wil een benaderbare, betrouwbare en transparante partner zijn. In de samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties staan verbinding, vertrouwen en gelijkwaardigheid centraal. Met de schaalsprong naar een gemeente met circa 72.000 inwoners richten wij ons op nabijheid van bestuur in de dorpen en wijken en een ‘rodeloper-aanpak’ in de ambtelijke organisatie voor maatschappelijke en ondernemersinitiatieven. Er is aandacht voor diversiteit van de verschillende dorpen en wijken en voor de inzet van inwoners gericht op de leefbaarheid van hun omgeving. Met een goede dienstverlening spelen wij actief in op behoeften en leveren wij waar mogelijk maatwerk.

Het betreft een vrijwillige fusie, waar de drie gemeenteraden unaniem voor hebben gekozen.
Voorne aan Zee telt circa 72.000 inwoners en is gelegen in de Zuid-Hollandse delta, in de nabijheid van de Rotterdamse haven. Het is een prachtige gemeente, vol natuur en water, met een rijke historie en met zowel kleinschalige dorpen en kernen als stedelijk gebied. Een gemeente met een gemoedelijke sfeer in de dorpen, kernen en woonwijken, met eigentijdse stadse voorzieningen en stedelijke vraagstukken. Al heel lang komen mensen hier wonen en recreëren vanwege de veelzijdige en fijne leefomgeving. De unieke kenmerken die Voorne aan Zee zo aantrekkelijk maken willen we graag behouden en versterken.

Het behoud van het eigen karakter en het behartigen van de Voornse belangen vraagt om een sterke gemeente. De fusie draagt bij aan meer bestuurskracht, een grotere sterke organisatie en een financieel gezonde gemeente. Daarnaast is Voorne aan Zee een stevige partner in de regio en werkt nauw samen met bijvoorbeeld de gemeente Nissewaard, de regio Zuid-Hollandse Delta, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de provincie. Een gemeente die zelfbewust samenwerkt met de regio om ambities en verantwoordelijkheden van Voorne aan Zee waar te maken. Want samen staan we sterker.

Organisatie

Toekomstvisie
De toekomstvisie, die tot stand is gekomen in een intensief en participatief proces, schetst een beeld van de gemeente die wij in 2030 willen zijn. Het is een uitnodiging aan iedereen die in deze gemeente woont of werkt om daaraan mee te werken. En mee te bouwen. Want alleen door vertrouwen, samenwerking en daadkracht kunnen we dit toekomstbeeld realiseren. Vanuit onze kracht werken we opgavegericht samen met onze partners, binnen en buiten de gemeente. Deze manier van werken overstijgt de grenzen van vakgebieden en bestuurslagen.
De toekomstvisie biedt kaders en koers voor de nieuwe gemeente. In de aanpak van de grote maatschappelijke veranderingen focust Voorne aan Zee zich op:
• Landschap centraal;
• Vitale en sociale dorpen en wijken;
• Werken en ondernemen stimuleren en ondersteunen;
• Samen duurzaam.

Besturingsvisie
Voorne aan Zee heeft een hoofdstructuur vastgesteld die bestaat uit:
• Een beoogd gemeentesecretaris/ algemeen directeur (nu kwartiermaker voor de herindeling);
• Twee beoogd concerndirecteuren;
• Daaronder een groep van afdelingsmanagers;
• Daaronder een groep van teammanagers.

Vanwege de omvang van de nieuwe gemeente is hiermee gekozen voor een directiemodel. De gemeentesecretaris en de twee andere directieleden vormen samen het directieteam.
Het directieteam is als collectief besluitvormend en strategiebepalend. Dit betekent dat de agendavan het directieteam gericht is op strategievorming, op integrale bestuurlijke opgaven en het belang van de (ontwikkeling van de) organisatie als collectief.

De concerndirecteuren zijn in het directieteam gezamenlijk verantwoordelijk voor de prestaties van de ambtelijke organisatie, in termen van kwaliteit, tijdigheid en kosten. Over deze prestaties legt het directieteam, met de algemeen directeur als eindverantwoordelijke, verantwoording af aan het college. De leden van het directieteam, die complementair aan elkaar zijn, hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de integraliteit binnen de ambtelijke organisatie te borgen.

Onder het directieteam zijn twee managers lagen. Een laag van afdelingsmanagers en daaronder een laag van teammanagers. De afdelingsmanagers dragen integrale management-verantwoordelijkheid en zijn onderling sterk verbonden met elkaar.

De afdelingsmanagers zijn gepositioneerd onder de directie. Het directieteam verdeelt op een logische wijze de afdelingen en opgaven en andere portefeuilles en aandachtsvelden onderling.

Een directeur geeft mensgericht leiding aan de afdelingsmanagers in onder meer hun rol richting bestuur, teammanagers en medewerkers en fungeert als ambtelijk opdrachtgever voor eenopgave.

Veranderstrategie, managementvisie, leiderschap en cultuur
Voor de manier waarop de organisatie de verandering aanpakt en hoe de ambtelijke organisatie gaat bijdragen aan de bestuurlijke ambities en het versterken van de bestuurskracht, is gekozen voor een ontwikkelstrategie. Hierin zijn onderwerpen als leiderschap, managementvisie en cultuur van belang waarbij organisatieontwikkeling een centrale rol speelt. Voor het vormgeven van de verandering, is het belangrijk om de uitgangspunten van de inrichting en ontwikkeling van de organisatie in samenhang te bezien. Deze uitgangspunten zijn beschreven in de besturingsvisie.

Functie

Profiel
Als Concerndirecteur Strategie/Visie met Externe oriëntatie:
• Geef je samen met de algemeen directeur/gemeentesecretaris en de andere concerndirecteur, integraal leiding aan de Voorne aan Zee en ben je verantwoordelijk voor de strategische koers en de organisatie als geheel (concern).
• Neem je in het directieteam besluiten op basis van gezamenlijkheid en collegialiteit (met inachtneming van inhoudelijke/budgettaire kaders van college en raad).
• Ben je, samen met de andere twee directieleden, de strategisch adviseur en gesprekspartner van het bestuur in het realiseren van het collegeprogramma en geef je richting aan portefeuilledoelstellingen. Je bent daarvoor adviseur, sparringpartner en aanspreekpunt voor de afdelingsmanagers en bestuurders. Je zorgt voor een optimaal proces van bestuurlijk-ambtelijk samenspel via de afdelingen/afdelingsmanagers en teams/teammanagers met de portefeuillehouders.
• Geef je mensgericht leiding aan een aantal afdelingsmanagers in hun rol en rolneming (ca. 3-5 afdelingsmanagers per concerndirecteur). Organiseer je integraliteit, samenhang en samenwerking door het (laten) afstemmen en optimaal samenwerken tussen afdelings- en teammanagers en stuur je indien nodig strategisch bij.
• Geef je richting aan de afdelingsmanagers en denk en werk vanuit de integrale opgave. Je houdt daarbij verbinding en voeling met wat er speelt binnen de afdelingen en teams en borgt de samenhang in de lijn.
• Stimuleer je het lerend en reflecterend vermogen in de organisatie en vervul je hierin een voorbeeldfunctie.
• Versterk je de strategische positionering van de gemeente Voorne aan Zee in de regio.
• Ben je ambtelijk opdrachtgever voor strategische opgaven en stuur je op deze grote opgaven.
• Heb je realisatiekracht en vermogen tot prioritering en voorzie je programma’s, projecten en andere werkzaamheden van de juiste capaciteit.
• Zorg je voor de concernsturing op de integrale samenwerking en de doorontwikkeling van destabiele en wendbare organisatie.
• Bewaar je de balans tussen de basis op orde krijgen en het begeleiden van de doorontwikkelingvan de organisatie.
• Vertegenwoordig je de gemeente in complexe, strategische overlegsituaties en regionale enlandelijke netwerken.
• Beschik je over een relevant netwerk of ben je in staat dit snel op te bouwen en weet je dit netwerkte benutten (lobbyen) in het belang van de gemeente Voorne aan Zee i.o.
• Is Strategie/Visie jouw specifieke aandachtsgebied en ben je op dit gebied qua opleiding, kennis enervaring van meerwaarde voor de gemeente, het bestuur, de directie en de organisatie.
• Heb je een goede balans tussen interne en externe oriëntatie, die past bij de functie en versterk jede externe oriëntatie van leidinggevenden en medewerkers.

Eigenschappen
Onze concerndirecteuren beschikken over de volgende eigenschappen:
• soepel schakelend & sociaal vaardig
• strategisch & overstijgend
• voorbeeld stellend & enthousiasmerend
• politiek-bestuurlijk sensitief & omgevingsbewust
• besluitvaardig & resultaatgericht
• ontwikkelingsgericht & oplossingsgericht
• relativerend & humor
• verbindend & communicatief
• rolvast & gestructureerd
• coachend & (zelf)reflectief

Functie-eisen

Functie-eisen
Onze concerndirecteuren beschikken over:
• ruime managementervaring als inspirerend mensgericht leider
• politiek-bestuurlijke sensitiviteit in combinatie met ervaring in een vergelijkbare context
• ervaring in een soortgelijke functie in gemeentelijke context
• aantoonbare kennis van/ervaring met (ontwikkeling van) strategie en visie
• academisch werk- en denkniveau gekoppeld aan visie en strategische denkkracht
• aantoonbare ervaring met reorganisatie/organisatieontwikkeling in een context van organisaties/organisatieonderdelen met verschillende culturen en verschillende snelheden
• kennis en ervaring met opgavegericht, programmatisch- en projectmatig werken
• ervaring met samenwerking met externe partners
• een relevant netwerk of het vermogen dit in korte tijd op te bouwen en te onderhouden

Aanbod

Wat bieden we jou?
Afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring bedraagt het maximum salaris € 7.977,- (schaal 15) bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget van 17,05%, wat je bijvoorbeeld kunt inzetten om extra verlof van te kopen. We kennen flexibele werktijden en mogelijkheden tot thuiswerken. Na een jaar bieden wij je bij voldoende functioneren een vast contract aan.
De beoogde startdatum in de functie is 1 januari 2023 of zo mogelijk eerder.

Gemeente Voorne aan Zee is een inclusieve gemeente. Het maakt ons niet uit waar je geboren bent, van wie je houdt of waar je in gelooft. Wij zijn vooral geïnteresseerd met welke unieke combinatie van talent, kennis en ervaring jij ons komt versterken.

Inlichtingen

Hoe nu verder?
Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman Bestuur & Management, ondersteunt de gemeenteVoorne aan Zee i.o. tijdens deze sollicitatieprocedure.
Wil je meer informatie over de vacature? Voor vragen over het profiel of de procedure kun jetelefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791.
Wanneer je belangstelling hebt voor deze vacature verzoeken we je jouw motivatiebrief en c.v. teuploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de websitewww.bestman.nl.


Sollicitatie

Ga op de website www.bestman.nl naar de vacature.
Door te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en c.v. kunt uploaden. Je kunt daar aangeven dat je akkoord bent met onze privacyregels.
Je ontvangt daarna automatisch een ontvangstbevestiging.

Aan kandidaten die wij voordragen, vragen wij een korte videopitch aan te leveren.
Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maken deel uit van de procedure. Een eventueel assessment en integriteitsscan kunnen er deel van uitmaken.

Reageren kan tot uiterlijk donderdag 20 oktober aanstaande. De planning voor de gespreksdata, een assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek en eventuele andere contactmomenten volgt zo spoedig mogelijk.

Top