Algemeen directeur

Introductie

In verband met het vertrek van onze huidige algemeen directeur zoekt de VRLN een opvolger die inspirerend en doortastend leiding geeft aan deze kleurrijke organisatie en soepel schakelt tussen de verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden van de veiligheidsregio en van de gemeenten.

1. ORGANISATIE

Algemene informatie
De Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) is één van de 25 veiligheidsregio’s in ons land die op basis van een gemeenschappelijke regeling werkt aan rampenbestrijding en crisisbeheersing, het optimaal organiseren van openbare veiligheid en openbare gezondheidszorg. Het samenwerkingsverband wordt bestuurd door 15 gemeenten in Noord- en Midden Limburg. De regio telt ruim een half miljoen inwoners.

De Brandweer Limburg-Noord, GGD Limburg-Noord en GHOR Limburg-Noord werken in de VRLN samen aan gezondheid en veiligheid. VRLN kan dit niet alleen en is dan ook een brede netwerkorganisatie met overheden, bedrijven en burgers. Daarnaast werkt de VRLN nauw samen met onder andere politie, gemeenten, defensie, waterschappen en Rijkswaterstaat. Het doel van de samenwerking is gezamenlijke voorbereidingen treffen en de aanpak van een ramp of crisis gecoördineerd tot stand brengen. Uitgangspunt daarbij is dat de wettelijke taken en bevoegdheden van alle betrokkenen intact blijven. Als samenwerkende partij van en voor de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg werkt de veiligheidsregio op het terrein van rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer, gezondheid en sociale veiligheid. De VRLN adviseert gevraagd en ongevraagd, regisseert, organiseert, faciliteert en voert activiteiten uit.

De koers richting 2030 ligt vast. Nu is het zaak de koers te borgen. Bij VRLN werken circa 1.300 medewerkers, waaronder 800 brandweer vrijwilligers. De begroting is circa 72 miljoen euro per jaar.
De VRLN heeft de ambitie om tot de beste veiligheidsregio’s en GGD-en van Nederland te behoren.
VRLN was in 2020 finalist bij de verkiezing ‘beste overheidsorganisatie van het jaar’.
Zie ook www.vrln.nl.

Organisatie

2. FUNCTIE
Als algemeen directeur bent u eindverantwoordelijk voor het realiseren van het meerjaren beleidsplan en het adequaat functioneren van de organisatie. U bent secretaris en eerste adviseur van het bestuur en ondersteunt het dagelijks- en algemeen bestuur van de VRLN. U rapporteert aan het dagelijks bestuur.

U geeft leiding aan de organisatie in collegiaal bestuur met de twee andere leden van het managementteam (MT): de manager Brandweerzorg & Crisisbeheersing en de manager Publieke Gezondheid. Het MT wordt ondersteund door de directie-/bestuurssecretaris en de concern controller. U bent tevens Directeur Publieke Gezondheid en Regionaal Commandant Brandweer.

De operationele functies van adjunct-Directeur Publieke Gezondheid (DPG) en die van uitvoerend Regionaal Commandant Brandweer (RCB), zijn belegd bij de manager Publieke Gezondheid en de manager Brandweerzorg & Crisisbeheersing.

De bedrijfsvoering valt onder de directe verantwoordelijkheid van de algemeen directeur. Het fundament in de bedrijfsvoering moet verder worden uitgebouwd.

Vanuit het managementteam worden vier organisatiebrede programma’s aangestuurd: Legitimiteit, Voorspelbaar & Betrouwbaar, Informatie & Technologie en Vitaal & Veerkrachtig. De programma’s worden verdeeld onder de leden van het managementteam op basis van affiniteit en competenties.

Functie

Profiel
U bent een gezaghebbend boegbeeld van de organisatie. U legt de verbinding tussen het bestuur en de werkorganisatie. De verschillende kolommen weet u in alle gremia goed te vertegenwoordigen en de synergie tussen de kolommen te versterken. U legt de verbinding tussen het veiligheidsdomein en het zorgdomein. U heeft oog en begrip voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen en de verschillen in grootte, positie en belangen van de gemeenten binnen de regio.

De ingezette ontwikkelkoers van de organisatie wordt door u omarmd en daadkrachtig voortgezet.
De kleuring van de organisatie is weer helder en ontwikkelt zich naar een waarde gedreven organisatie op basis van vertrouwen, verbinding, vakmanschap en inspiratie. U bent de rustige kapitein die samen met het MT het schip van de organisatie naar een volgende fase van volwassenheid brengt. Binnen de kaders van de ingezette ontwikkelkoers initieert u vernieuwing en verbetering van dienstverlening en producten. In crisissituaties bent u het doortastende ankerpunt en leidt u de organisatie over de woeste baren. U bent geen veranderaar die het roer radicaal omgooit en u houdt de VRLN financieel in control.

U bent mens- en relatiegericht, zowel in- als extern. U bent benaderbaar en heeft de deur ‘altijd’ open staan. Met oog en oor voor wat er leeft op de werkvloer, werkt u mee aan vitale en veerkrachtige medewerkers en vrijwilligers. Daarbij bent u gericht op het ontwikkelen en versterken van alle medewerkers en weet een ieder in zijn/haar kracht te zetten. Als verbinder en mensenmens durft u in te grijpen als het moet en bent daarbij ‘hart voor mensen’ en ‘hard op de zaak’. U geeft ruimte aan de manager Brandweerzorg & Crisisbeheersing/Regionaal Commandant Brandweer en de manager Publieke Gezondheid/adjunct-Directeur Publieke Gezondheid. U betrekt en faciliteert het MT, de Ondernemingsraad en andere gremia in de verdere ontwikkeling van de organisatie. U bent in staat om van ‘buiten naar binnen’ te denken en hierin de totale organisatie mee te nemen.

Met overtuigingskracht weet u de VRLN naar alle ketenpartners en stakeholders, binnen en buiten de regio, goed te positioneren. U bent actief in landelijke netwerken en weet uw invloed aan te wenden ten aanzien van landelijke beleidsontwikkeling. De merknaam ‘VRLN’ weet u goed te promoten.

Leiderschap
Als algemeen directeur van onze organisatie beschikt u over de drijfveren en competenties zoals beschreven in dit profiel. Uw leiderschapsstijl en uw vaardigheden omvatten alle relevante denk-,gevoels- en krachtcompetenties, waarbij u soepel kunt schakelen en díe stijl inzet, die in de gegeven situatie en context het meest adequaat is. U verbindt zich voor langere tijd aan de VRLN.

Functie-eisen

Kennis/Ervaring
• WO-werk- en denkniveau
• Relevante kennis van en ervaring met het politiek-bestuurlijke domein
• Affiniteit met en betrokkenheid bij de taken en rollen van zowel gemeenten als VRLN
• Bewezen succesvol in een vergelijkbare/eindverantwoordelijke functie
• Ervaring/affiniteit met integrale veiligheid
• Aantoonbare affiniteit met bedrijfsvoering
• Kolom-overstijgend denken en handelen, aantoonbaar succesvol
• Verder ontwikkelen van samenwerkingsverbanden
• Affiniteit met de regio
• Netwerken op gemeentelijk, regionaal en landelijk niveau
• Organisatie ontwikkelen in continue veranderende omgeving

Aanbod

3. ARBEIDSVOORWAARDEN
• Salariëring conform schaal 17, gemeentelijke schaal;
• Een individueel keuzebudget dat besteed kan worden aan het uitwisselen van arbeidsvoorwaarden;
• Aanvullend een leaseauto.

Inlichtingen

4. PROCEDURE
Als u voldoet aan onze wensen, ontvangen wij graag uw sollicitatie. Diversiteit en gelijke kansen vinden wij heel belangrijk. Het maakt ons niet uit waar u geboren bent, van wie u houdt, of waar u in gelooft. Wij zijn vooral nieuwsgierig met welke expertise en welk talent u onze organisatie komt versterken.

De VRLN laat zich in deze procedure ondersteunen door mr. Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management.Hij verschaft u graag meer informatie over de vacature.
Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Indien u belangstelling heeft voor de vacature, dan verzoeken wij u een motivatiebrief en cv in te sturen. U kunt reageren tot uiterlijk maandag 12 september aanstaande.

Sollicitatie

Het cv bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en een overzicht van afgeronde opleidingen. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl.

Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het assessment, het arbeidsvoorwaarden-gesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Het inwinnen van referenties, het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en een integriteitsscan maken deel uit van de procedure.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
Benoeming vindt plaats door het Algemeen Bestuur in september 2022.

Door in de vacaturetekst te klikken op ‘Solliciteren‘, wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden.

Top