Voorzitter

Introductie

Rekenkamer Utrecht

Utrecht: divers, dynamisch, dichtbij.
Een aantrekkelijke stad voor iedereen. Met de veelheid aan culturele achtergronden en de verscheidenheid van onze wijken. Met de mix van jong en oud, van natuur en cultuur. Met de centrale ligging en de goede bereikbaarheid. Om te wonen, te werken, te studeren en om te verblijven.
En met de jongste gemeenteraad van Nederland.
Dat is wat Utrecht typeert.

Voor onze Rekenkamer zoeken wij een voorzitter die met Utrecht matcht!

Organisatie

Wat is de Rekenkamer Utrecht?
De Rekenkamer Utrecht is een onafhankelijk orgaan van de gemeente Utrecht, met de taak onderzoek te doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur (artikel 182 Gemeentewet). De Rekenkamer bestaat uit drie leden: twee leden en één lid-voorzitter.

Hoe werkt de Rekenkamer Utrecht?
· De Rekenkamer doet op eigen initiatief onderzoek, maar honoreert ook onderzoeksverzoeken van
de gemeenteraad.
· De Rekenkamer rapporteert haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen aan de gemeenteraad.
· De Rekenkamer werkt volgens het principe van collegiaal bestuur.
· De Rekenkamer vergadert circa één keer per maand.
· Het ‘Bureau Rekenkamer’ ondersteunt de Rekenkamer (circa 4,75 fte; 5 personen).

Aan het hoofd van het Bureau staat de secretaris. De medewerkers, professionele onderzoekers
met een academische opleiding, voeren het onderzoek uit.
· De voorzitter voert de werkgeverstaken uit richting de andere leden van de Rekenkamer en de
medewerkers van het Bureau.
· De Rekenkamer en het Bureau zijn gehuisvest in het stadhuis van Utrecht.
· De onderzoeken van de Rekenkamer zijn van een kwalitatief hoogstaand niveau en zijn de
afgelopen jaren meermaals in de prijzen gevallen.

Functie

Wat is het profiel van de voorzitter Rekenkamer Utrecht?
Per 1 januari 2021 is de positie van voorzitter Rekenkamer Utrecht vacant. De Rekenkamer Utrecht streeft naar een zo breed mogelijk samengesteld bestuur qua kennis en competenties, met een sterk onafhankelijk profiel. Als voorzitter van de Rekenkamer heb je het volgende profiel en skills:

Profiel
· Je bent hét herkenbare boegbeeld van de Rekenkamer, aansprekend en aanspreekbaar.
Als netwerker investeer je actief in je relatie met de gemeenteraad en het college. Je kunt goed
luisteren en besteedt tijd en aandacht om -ook informeel- in goed en blijvend contact te staan.

· Je bent je bewust van de politiek-bestuurlijke omgeving waarin de Rekenkamer functioneert en
weet om te gaan met de publieke verantwoordelijkheden die het voorzitterschap met zich
meebrengt. Je beschikt over voldoende ervaring, sensitiviteit en een breed repertoire aan
communicatiestijlen om in elke situatie passend op te treden, variërend van informerend,
diplomatiek, argumenterend, enthousiasmerend, tot confronterend.

· Je weet de Rekenkamer stevig te positioneren, waarbij je nadrukkelijk de Rekenkamer profileert en
niet jezelf.

· Je begrijpt Utrecht: de stad, de lokale samenleving, het bestuur en de onderlinge dynamiek.
Je weet de meerwaarde van de Rekenkamer in dit samenspel optimaal tot uiting te brengen.
Je draagt optimaal bij aan dit samenspel, door de keuze van onderwerpen die qua relevantie
aansluiten op de actualiteit en op de maatschappelijke discussie, door gedegen onderzoek, door
aansprekende rapportage en presentatie, en door te sturen op daadwerkelijk effect en impact van
onderzoek en rapportage.

· Je weet onderzoeksresultaten te vertalen in een aansprekende politiek-bestuurlijke boodschap
waar raadsleden en collegeleden navolging aan (willen) geven. Je bent kernachtig, overtuigend en
authentiek in je woordvoerderschap.

· Je hebt oog voor maatschappelijke/(groot)stedelijke ontwikkelingen die voor Utrecht relevant
kunnen zijn en onderhoudt daarvoor ook netwerken buiten Utrecht, bijvoorbeeld met de Rekenkamers in G4-verband.

· Als voorzitter ben je effectief: besluitvaardig, gericht op het bereiken van overeenstemming
(‘collegiaal bestuur’).

Functie-eisen

Voorwaarden
· Als voorzitter ben je strikt onafhankelijk: je bent niet politiek geprofileerd en staat boven
de partijen. Je hebt géén actieve bindingen met lokale bedrijven, instellingen en/of organisaties die
een relatie met de gemeente Utrecht hebben.

· Je bent resultaat- én procesgericht en hebt kennis en ervaring in bestuursfunctie(s) met zorgvuldig, kritisch en onafhankelijk beleids- en organisatieonderzoek. Je hebt een brede maatschappelijke scope, in combinatie met relevante kennis van / ervaring met onderzoek opgedaan, bijvoorbeeld in de wetenschap, de overheid, de journalistiek, of in een geheel andere sector.

· Je hebt voldoende inzicht in en doorgrondt financiële en bedrijfsvoeringsvraagstukken.

· Je hebt voldoende tijd en flexibiliteit in je agenda, om een toegewijd en zichtbaar bestuurder en boegbeeld van de Rekenkamer te zijn. De gevraagde tijdsbesteding is gemiddeld 1 tot 2 dagen per week. Op donderdag, wanneer het in Utrecht ‘raadsdag’ is, zijn de meeste raadsleden in het stadhuis aanwezig en is het makkelijk (informeel) contact te leggen.

Wat matcht niet?
Artikel 81f van de Gemeentewet bevat een opsomming van functies die niet verenigbaar zijn met het lidmaatschap van een Rekenkamer (onder meer: ambtenaren van de betreffende gemeente).

De gemeenteraad Utrecht stelt de volgende additionele eisen om in aanmerking te komen voor de functie van lid van de Rekenkamer Utrecht.
Een lid van de Rekenkamer Utrecht:
· heeft de laatste vijf jaar geen deel uitgemaakt van het college van B&W of de gemeenteraad van de
gemeente Utrecht of anderszins een politieke functie binnen de gemeente Utrecht uitgeoefend;

· is de laatste vijf jaar niet als ambtenaar werkzaam geweest bij de gemeente Utrecht.
In de selectieprocedure worden kandidaten met een betrekking bij een onderzoeks- en/of adviesbureau niet bij voorbaat uitgesloten, maar er wordt wel scherp gekeken naar mogelijke belangenverstrengeling en de bereidheid bij de kandidaten daarvoor een oplossing te vinden.

Aanbod

Vergoeding
De hoogte van de maandvergoeding is afgeleid van de vergoeding die raadsleden in de gemeente Utrecht ontvangen. Deze wordt jaarlijks door het Ministerie van BZK vastgesteld.
De arbeidsrelatie met de gemeente Utrecht betreft een fictief dienstverband, waarbij de leden de keuze voorgelegd krijgen zelf belastingen en premies af te dragen (opting out) of dat aan de gemeente over te laten (opting in). Na afsluiting van ieder jaar wordt een jaaropgaaf verstrekt.

Benoeming
De benoeming als voorzitter van de Rekenkamer Utrecht geschiedt door de gemeenteraad, op aanbeveling van het presidium. De selectiecommissie is samengesteld door het presidium. De streefdatum voor de benoeming is 1 januari 2021 (besluit in raadsvergadering van 17 december 2020). Het betreft een benoeming voor zes jaar.

Inlichtingen

De Procedure
De gemeenteraad van Utrecht laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Meer informatie over de Rekenkamer Utrecht vind je op de website www.rekenkamer.utrecht.nl. Voor meer informatie over het profiel en/of de procedure neem je contact op met Gert-Jan Jongkind via nummer 06-50244791, of via emailadres: jongkind@bestman.nl

Sollicitatie

Reageren kan tot en met donderdag 1 oktober aanstaande.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, etc. volgt zo spoedig mogelijk.
Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Een integriteitsscan kan onderdeel uit maken van de procedure.

Als je belangstelling hebt voor de rol van voorzitter van de Rekenkamer, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en een overzicht van afgeronde opleidingen.


Door te klikken op ‘solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je je brief en cv kunt uploaden.

Top