Voorzitter RvT / RvC

Introductie

Stichting Stelling Den Helder (om te vormen tot Stichting Erfgoed Den Helder) & Willemsoord BV

Voor de Raad van Toezicht Stichting Stelling Den Helder (om te vormen tot Stichting Erfgoed Den Helder)
& de Raad van Commissarissen Willemsoord BV zoeken wij een voorzitter.

Inleiding
Stichting Stelling Den Helder (die binnenkort omgevormd wordt tot Stichting Erfgoed Den Helder) en Willemsoord BV zoeken kandidaten voor een combinatiefunctie van voorzitter van zowel de Raad van Toezicht van de stichting, als van de Raad van Commissarissen van Willemsoord BV. De werving van een gezamenlijke voorzitter is een belangrijke stap op weg naar een gemeenschappelijke erfgoedorganisatie voor Den Helder.

Achtergrondinformatie
Den Helder is rijk aan cultureel erfgoed. Zeker op het gebied van militair en maritiem erfgoed blinkt de stad uit. De meest opvallende cultuurhistorische elementen die dit militaire en maritieme karakter weergeven zijn de voormalige Rijkswerf Willemsoord en de Stelling van Den Helder. De Stelling is aangelegd ter bescherming van de Rijkswerf. Samen vormen zij het van Rijkswege Beschermd Stadsgezicht Stelling van Den Helder.
Iedereen in Den Helder kent de voormalige Rijkswerf en de opvallende forten in de stad. Dat verbindt het erfgoed met de identiteit van Den Helder. Erfgoed vertelt immers het verhaal van onze stad, van de verdediging van ons land tot en met zware perioden van oorlog.
De gemeente Den Helder en de betrokken organisaties, Stichting Stelling Den Helder en Willemsoord BV, beseffen dat het unieke erfgoed waardevol is voor zowel de bezoekers en inwoners van Den Helder, als voor organisaties en bedrijven in de stad.
Dat het erfgoed in Den Helder uniek is wordt ook op landelijk niveau erkent. Niet voor niets hebben vele onderdelen van de Stelling en Willemsoord het eervolle predicaat ‘Rijksmonument’ gekregen.
De afgelopen jaren is er hard gewerkt om het erfgoed binnen de Stelling van Den Helder te behouden, te herstellen en te herbestemmen. Daarbij blijken herstel en groot onderhoud van het erfgoed een uitdagende, maar uiterst belangrijke, opgave te zijn.
Willemsoord B.V. als huidige beheerder van de voormalige Rijkswerf (onderdeel van de Stelling Den Helder) en Stichting Stelling Den Helder als beheerder van de forten binnen de Stelling hebben daarbij een sleutelrol gespeeld.

Stapsgewijs naar een nieuwe erfgoedorganisatie
Door de gemeente Den Helder, Willemsoord B.V. en Stichting Stelling Den Helder wordt gewerkt aan een erfgoedorganisatie waarin de krachten gebundeld zullen worden. Hiermee wordt recht gedaan aan de samenhang binnen het erfgoed en wordt het mogelijk gemaakt beheer, behoud, exploitatie en marketing van het erfgoed verder te versterken. Om het erfgoed nog beter te behouden en te benutten is het nu tijd om de volgende stap te zetten. Intensieve samenwerking tussen Willemsoord BV en Stichting Stelling Den Helder is daarbij een essentiële eerste stap om het erfgoed met elkaar te verbinden.

De planning is om de nieuwe erfgoedorganisatie stapsgewijs te ontwikkelen. Het gaat daarbij om de volgende stappen:

Stap 1 (december 2019 – juni 2020):
Omvorming van Stichting Stelling Den Helder naar Stichting Erfgoed Den Helder en professionalisering van de organisatie.

Stap 2 (juni 2020 – augustus 2020):
Personeel en werkzaamheden Willemsoord BV gaan over naar Stichting Erfgoed Den Helder en de gemeente geeft het erfgoed van de Stelling uit in erfpacht (met een verkoop regulerend beding).

Stap 3 (planning nader te bepalen):
Er vindt overdracht van economisch eigendom uit Willemsoord BV plaats en de grond wordt in erfpacht uitgegeven aan Stichting Erfgoed De Helder (met een verkoop regulerend beding).
De gemeenteraad heeft op 25 november jl. besloten om stap 1 uit te voeren. De vraag of de vervolgstap (stap 2) zal worden uitgevoerd, zal de gemeenteraad zich halverwege 2020 buigen.
Afhankelijk van de uitkomsten daarvan wordt de planning voor stap 3 bepaald.

Organisatie

Eenzelfde voorzitter voor de RvT en de RvC: onderdeel eerste stap naar erfgoedorganisatie
De eerste stap (december 2019 – juni 2020) houdt in dat de Stichting Stelling Den Helder wordt omgevormd tot nieuwe erfgoedorganisatie (Stichting Erfgoed Den Helder).
De stichting wordt geprofessionaliseerd en werkt daarin intensief samen met Willemsoord BV.
Na de omvorming van Stichting Stelling Den Helder naar Stichting Erfgoed Den Helder zal de Raad van Toezicht vernieuwd worden. Er zal een nieuwe, onafhankelijke voorzitter aangetrokken worden die tevens geworven wordt als voorzitter van de RvC van Willemsoord BV. Dit met het oog op een intensieve samenwerking (en toekomstig samengaan) van de nieuwe erfgoedorganisatie en Willemsoord BV. Ook zal een lid van de RvC als toehoorder aanwezig zijn bij Raad van Toezichtvergaderingen en zal een lid van de RvT als toehoorder bij de RvC-vergaderingen aanwezig zijn als toehoorder.
Hiermee wordt de basis gelegd voor de tweede stap, waarin de integratie van personeel en activiteiten van Willemsoord BV in Stichting Erfgoed Den Helder volgt.
Een samenwerkingsovereenkomst en regelmatig overleg zullen hier tevens aan bijdragen.

Toelichting op Stichting Stelling Den Helder (om te vormen naar Stichting Erfgoed Den Helder)
Stichting Stelling Den Helder houdt zich bezig met het beheer en behoud van (grote delen van) de Stelling van Den Helder. De stichting is 100% aandeelhouder van Zeebad Huisduinen BV, waaronder de exploitatie van Fort Kijkduin en het Atlantikwallcentrum valt.
De organisatie zal zich binnenkort omvormen tot Stichting Erfgoed Den Helder. Als onderdeel van Stap 1 wordt een interim directeur-bestuurder aangesteld, wordt er intensief samengewerkt met Willemsoord BV en wordt er onder meer gezamenlijk naar één voorzitter van de toezichthoudende organen gezocht.
In Stap 2 zal het personeel en de werkzaamheden van Willemsoord BV overgaan naar de stichting. Tevens zal het vastgoed van de Stelling dat in eigendom is van de gemeente Den Helder in erfpacht worden uitgegeven.
In Stap 3 zal de stichting ofwel het (economische) eigendom van het vastgoed van Willemsoord BV of de aandelen van Willemsoord BV overnemen.

Toelichting op Willemsoord BV
Willemsoord BV is een verbonden partij waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van de gemeente Den Helder. De organisatie heeft het economisch eigendom van (een groot deel van) het vastgoed op de voormalige Rijkswerf Willemsoord en beheert, onderhoudt en verhuurt dit vastgoed. Daarnaast wordt de karakteristieke en monumentale werf door de organisatie beheerd en onderhouden.
In Stap 1 gaat Willemsoord BV intensief samenwerken met de Stichting Stelling Den Helder (later Stichting Erfgoed Den Helder) en wordt er onder meer gezamenlijk naar één voorzitter van de toezichthoudende organen gezocht.
In Stap 2 zal het personeel van Willemsoord BV, met uitzondering van de huidige directeur-bestuurder, overgaan naar Stichting Erfgoed Den Helder. Dat geldt ook voor de werkzaamheden.
In Stap 3 van het geschetste stappenplan zou Willemsoord BV als organisatie ophouden te bestaan of zouden de aandelen van de BV over kunnen gaan van gemeente naar Stichting Erfgoed Den Helder. Nader onderzoek moet uitwijzen wat de beste optie is.

Functie

Profielschets voorzitter
De voorzitter van Raad van Toezicht (Stichting Stelling De Helder/Stichting Erfgoed Den Helder) en Raad van Commissarissen (Willemsoord BV) opereert in het belang van het werkterrein van respectievelijk de stichting en de bv.
Hij/zij heeft voldoende inzicht en gevoel voor de maatschappelijke context van het cultureel erfgoedveld.
Voor de voorzitter geldt, evenals voor de andere leden van de Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen dat hij/zij in ieder geval beschikt over strategisch denkvermogen en bestuurlijke kennis. Ruime bestuurlijke ervaring, affiniteit met het cultureel erfgoedveld en ervaring met vastgoed, monumenten en politieke besluitvorming is noodzakelijk.

Een uitgebreid en actief onderhouden netwerk binnen de erfgoedwereld, de overheid, toerisme/cultuur en/of de vastgoedsector is zeer belangrijk. Daarnaast dient hij/zij te beschikken over een ondernemingsgeest. Hij/zij creëert, ziet en benut, samen met de overige leden, kansen. De voorzitter bewaakt een goede balans tussen de toezichthoudende taak en de klankbordfunctie voor de directie.

De voorzitter dient het belang van de organisaties voorop te stellen bij zijn/haar opereren. Ook dienen hij/zij een onpartijdige en onafhankelijke positie te hebben ten opzichte van bedrijven/organisaties zoals commerciële belanghebbende partijen, toeleveranciers, andere organisaties uit de culturele sector, de overheid en de politiek.

De voorzitter dient een HBO of academische opleiding afgerond te hebben en strategisch inzicht te hebben. Ruime ervaring binnen het werkveld van de twee organisaties (als directielid, bestuurslid of commissaris) is noodzakelijk. Ervaring als voorzitter is een pré. Datzelfde geldt voor ervaring met het toezichthouden op organisaties waarin gewerkt wordt met vrijwilligers.

Hij/zij dient een brede maatschappelijke kijk te hebben, gevoel voor relevante ontwikkelingen in de samenleving, analytisch vermogen en voldoende ervaring om op strategisch niveau te kunnen opereren. De voorzitter is open, mensgericht, collegiaal en sociaal ingesteld, werkt goed samen met de overige leden en heeft oog voor de human resource aspecten binnen de organisaties. Hij/zij is motiverend en vertrouwenwekkend.

De voorzitter is bij uitstek een bruggenbouwer, kan goed samenwerken en is inspirerend, daadkrachtig, slagvaardig en dynamisch.
Daarnaast is de voorzitter een charismatische persoonlijkheid die communicatief sterk is en in staat is om op elk niveau te communiceren.

Functie-eisen

Streven naar diversiteit
Gestreefd wordt naar diversiteit binnen de RvT en RvC.

Bezoldiging
Het lidmaatschap en voorzitterschap van de RvT van Stichting Stelling Den Helder (om te vormen naar Stichting Erfgoed Den Helder) is onbezoldigd. Er wordt wel voorzien in een reis- en onkostenvergoeding.
De leden en voorzitter van de RvC van Willemsoord BV ontvangen een vergoeding.

Aanbod

Meer informatie
Stichting Stelling Den Helder en Willemsoord BV laten zich in deze procedure om redenen van objectiviteit, transparantie en inclusie ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management.
Hij verschaft u graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Inlichtingen

Planning
U kunt reageren tot uiterlijk vrijdag 4 september 2020.
Na deze datum wordt uw sollicitatie in reserve genomen.
Een nadere planning met betrekking tot de selectiegesprekken, etc. volgt zo spoedig mogelijk.
Een referentiecheck en een integriteitsscan maken deel uit van de procedure.

Sollicitatie

Solliciteren
Indien u belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv in te sturen. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Uw reactie bevat een motivatiebrief en een recent cv. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden.

Top