Statengriffier

Introductie

Provincie Zuid-Holland


Profiel provincie Zuid-Holland
De provincie Zuid-Holland is een van de twaalf provincies en is rechtstreeks door de kiezers gelegitimeerd. De provincie is actief op een breed terrein en vormt een belangrijke zelfstandige bestuurslaag tussen het rijk en de gemeenten. De rol en taken van provincies zijn in de loop van de tijd veranderd en hebben zich aangepast aan de wijzigende maatschappelijke omstandigheden. De provincie is actief op de terreinen Ruimte, Verkeer en Vervoer, Landschap, Energie, Lokaal bestuur, Veiligheid, Milieu, Samenleving en Internationaal (EU en China). De provincie werkt nauw samen met andere overheden (rijk, gemeenten, waterschappen), het bedrijfsleven, organisaties en instellingen en is een belangrijke speler in het openbaar bestuur.

Het bestuur van de provincie heeft een duaal karakter. De 55 Statenleden van Zuid-Holland vertegenwoordigen de bevolking en bepalen de hoofdlijnen van het beleid en controleren het werk van Gedeputeerde Staten (GS). Het college van GS is de uitvoerende macht en wordt gecontroleerd door Provinciale Staten (PS). In Zuid-Holland bestaat het college uit de Commissaris van de Koning (voorzitter) en zes gedeputeerden, die ieder een eigen portefeuille hebben. Het college van GS berust voor de periode 2019-2023 op een coalitie van VVD, GroenLinks, CU-SGP, PvdA en CDA. Het bestuur is gevestigd in het provinciehuis in Den Haag. Zuid-Holland heeft met ruim 3,5 miljoen inwoners de hoogste bevolkingsdichtheid van alle provincies en is een provincie waar mensen graag wonen, werken en recreëren.

Organisatie

Statengriffie
PS en de door hen ingestelde commissies worden ambtelijk ondersteund door de Statengriffie, onder leiding van de Statengriffier. De Statengriffie is een eigenstandige organisatie die functioneert naast de provinciale ambtelijke organisatie van GS. In het duale bestuur vervult de Statengriffie een centrale rol in de bestuurlijke afstemming tussen PS, GS en de provinciale ambtelijke organisatie.

De Statengriffie functioneert als schakel, en heeft hiermee een specifieke verbindingsrol in een politiek gevoelig en bestuurlijk complex krachtenveld, waarin sprake is van diepgaande en wisselende belangentegenstellingen en verschillen van politiek en maatschappelijk inzicht. De Statengriffie bereidt alle commissie- en Statenvergaderingen voor, adviseert op verschillende terreinen en organiseert werkbezoeken, hoorzittingen en andere activiteiten. De Statengriffie telt 11 medewerkers.

Functie

Functie Statengriffier
In de functie van Statengriffier kunnen 3 hoofdtaken worden onderscheiden:
1. Adviseur voor PS;
2. Aansturen van de griffie;
3. Aandacht voor de positie van PS.

Adviseur voor PS
De griffier adviseert PS, beheerst en ontwikkelt processen en procedures en toetst op de kwaliteit van de ambtelijke stukken die naar PS gaan. Bewaakt in dat kader de leesbaarheid van de stukken en zorgt voor tijdige en volledige verzending aan PS, bewaakt de agenda en de termijnen en staat hierover in contact met de ambtelijke organisatie. Draagt zorg voor de afdoening van moties, amendementen, initiatiefvoorstellen, beantwoording van vragen en naleving van toezeggingen vanuit GS en PS en overige afspraken en procedures. Ontwikkelt nieuwe werkwijzen die de samenwerking tussen PS/GS en provinciale ambtelijke organisatie kunnen verbeteren en adviseert ten aanzien van de kwaliteit van het besluitvormingstraject. Is eerstverantwoordelijke voor de inzet van diensten van de Statengriffie ten behoeve van PS, het Fractievoorzittersoverleg, de Agendacommissie, de Statencommissies en de commissaris van de Koning. Speelt een actieve rol in het begeleiden en ondersteunen van nieuwe statenleden. Is een gelijkwaardige partner in de driehoek met de cdK en de provinciesecretaris. Stemt (pro)actief af met de provinciesecretaris als hoofd van de provinciale ambtelijke organisatie. De griffier onderhoudt goede relaties met de ambtelijke organisatie en weet de belangen van PS en de griffie daarin te behartigen.

Aansturen van de griffie
De Statengriffier is hoofd van de griffie en wordt benoemd en ontslagen door PS. De griffier stuurt de griffie aan en bepaalt de koers van de ondersteuning die gericht is op het faciliteren van het primaat van de politiek. De griffie is een team van professionals. Daar past een leidinggevende bij die vrijheid en vertrouwen geeft bij het uitoefenen van de taken maar die ook als meewerkend voorman kan opereren en met wie de medewerkers kunnen sparren. De griffier is, indien nodig, besluitvaardig en daadkrachtig. De griffier rapporteert, via de werkgeverscommissie, aan het Fractievoorzittersoverleg van PS.

Positie van PS
De Statengriffier is er nadrukkelijk voor alle fracties in de PS, en is volstrekt onafhankelijk. De griffier ziet het als zijn/haar opdracht om PS zo goed mogelijk te bedienen. Bewaakt in dat kader nadrukkelijk de positie van PS ten opzichte van GS en de ambtelijke organisatie. Het is de wens van de Staten de eigen rol en positie te verstevigen. Van de griffier wordt verwacht dat hij of zij een actieve bijdrage levert ten aanzien van het verstevigen van de rol van PS.

Functie-eisen

Kandidaat
Gelet op de grootte van de afdeling is leidinggevende ervaring vereist. De griffier is een goede leidinggevende die zijn/haar medewerkers inspireert en coacht waar nodig. Binnen de heldere werkafspraken voor de medewerkers biedt de griffier ruimte voor vrijheid van handelen en gebruik van de creativiteit van medewerkers. De griffier is een bruggenbouwer en netwerker, iemand die de verbinding kan maken met Statenleden, gedeputeerden en de ambtelijke organisatie van GS en is een gezaghebbende gesprekspartner. De griffier heeft oog voor ICT-ontwikkelingen en de invloed daarvan op een ambtelijke organisatie en sluit hiervoor aan bij de concern brede toepassingen en vraagt blijvende aandacht voor de effecten van digitalisering voor het werk van PS(-leden). Heeft een scherp oog voor de eisen van het duale stelsel en heeft een service-gerichte instelling; sluit aan bij wat de opdrachtgever (PS) nodig heeft.

Combineert een zakelijke en resultaatgerichte instelling met leiderschap en empathie. De griffier is stressbestendig, bestand tegen druk en is in staat om soepelheid te betrachten bij procedures. Dit vraagt om een robuuste en stevige opstelling. Is in de uitoefening van zijn/haar taken politiek neutraal, kan omgaan met vertrouwelijke informatie en heeft een goed gevoel voor de politiek. Hij/zij functioneert op basis van vertrouwen, heeft een goed contact met alle 55 Statenleden, is integer en beweegt zich makkelijk in een politiek-bestuurlijk complexe setting. De griffier heeft oog voor ‘wat beter kan’ en blijft zoeken naar een optimale bediening van PS, ook als dit zou betekenen dat bestaande werkwijzen worden aangepast. De opdracht om de positie van PS te versterken vraagt specifiek om standvastigheid, naast uiteraard sociale en diplomatieke vaardigheden.

Functie-eisen
∙ Afgeronde academische opleiding.
∙ Ervaring in het openbaar bestuur en een goed begrip van het duale systeem.
∙ Kennis van de (provinciale) organisatie en het bestuur, de besluitvormingscircuits en bestuurlijke verhoudingen met andere overheden.
∙ Ervaring met strategische advisering in een politiek complexe omgeving.
∙ Leidinggevende ervaring.
∙ Politiek-bestuurlijk sensitief; vaardig in het omgaan met situaties waarin sprake is van tegengestelde politieke en maatschappelijke belangen.
∙ Standvastig, stevig en diplomatiek.
∙ Politiek neutraal en onafhankelijk.
∙ Communicatief zeer vaardig en een volwaardige gesprekspartner voor statenleden, gedeputeerden, cdK en provinciesecretaris.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden
∙ Het betreft een fulltime dienstverband.
∙ Inschaling vindt plaats in schaal 16.
∙ Het betreft een arbeidsovereenkomst voor een jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Inlichtingen

Meer informatie
Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland laat zich in deze procedure ondersteunen door mr. Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft u graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Solliciteren
Indien u belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv in te sturen. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl.
Uw reactie bevat een motivatiebrief en een recent cv met een chronologisch overzicht van werkzaamheden en afgeronde opleidingen. Een referentiecheck en een aanvraag VOG maken deel uit van de procedure. Een assessment en/of een integriteitsscan kunnen onderdeel uitmaken van de procedure.

Planning
U kunt reageren tot uiterlijk maandag 7 juni 2021. Na deze datum wordt uw sollicitatie in reserve genomen. De voor-selectiegesprekken met Gert-Jan Jongkind vinden plaats in de weken 23 en 24. Een nadere planning volgt zo spoedig mogelijk.

Sollicitatie

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden.

Top