Plaatsvervangend Statengriffier/Senior strategisch statenadviseur

Introductie

Provincie Zeeland

“Een bevlogen en veerkrachtige plaatsvervangend statengriffier/senior strategisch statenadviseur”

Organisatie

Waarom:
De samenleving is steeds in beweging en de overheid beweegt mee. Werken voor de provincie Zeeland is uitdagend en dynamisch voor zowel bestuur als ambtelijke organisatie die zeer betrokken is bij de brede en ambitieuze strategische agenda. Deze agenda wordt steeds meer bepaald via opgavegericht werken aan maatschappelijke opgaven. Dat vraagt om aanpassingsvermogen, flexibiliteit en een andere manier van werken van Statengriffie en ambtelijke organisatie. Van buiten naar binnen denken en doen, vanuit strategische opgaven werken en meer samen met partners optrekken zijn kenmerkende eigenschappen.
Dat heeft ook consequenties voor de wijze waarop de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten wordt ingevuld. Het werken aan maatschappelijke opgaven vraagt veranderende werkwijzen, zowel van de Staten, als van het college, de Statengriffie en de organisatie.
In deze context schakelt de plv. griffier/senior strategisch adviseur tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten en tussen de politieke omgeving, de Statengriffie en de ambtelijke organisatie. Om de consistentie en integraliteit in de bestuurlijke besluitvorming en de daaruit voortkomende acties te faciliteren. Samen met de collega’s van de Statengriffie wordt de afdoening van moties, amendementen, initiatiefvoorstellen, wensen en bedenkingen, beantwoording van vragen en naleving van toezeggingen vanuit Gedeputeerde Staten ondersteund en bewaakt.

In deze dynamiek zijn wij op zoek naar een plv. griffier/senior strategisch adviseur:
• die met verve opkomt voor de belangen van Provinciale Staten;
• die investeert in een integrale en duurzame digitale informatieontsluiting en archivering van (complexe) besluitvormingsprocessen en procedures;
• die vleugels krijgt bij de strategische opgaven en veranderende werkwijzen van Provinciale Staten;
• die collegiaal samenwerkt en in de wind staat als dat nodig is.

Functie

Wat:
Het Statengriffieteam in de provincie Zeeland bestaat naast de Statengriffier uit vier statenadviseurs (waarvan één statenadviseur tevens plaatsvervangend griffier is), een communicatiemedewerker, vier commissiegriffiers en twee secretarieel medewerkers.
De Statengriffie valt rechtstreeks onder Provinciale Staten (PS) en kenmerkt zich door pluriform opdrachtgeverschap. De Statengriffie is een eigenstandige organisatie die functioneert naast de organisatie van Gedeputeerde Staten (GS). De Statengriffie opereert onafhankelijk in een politiek gevoelig en zowel bestuurlijk, maatschappelijk en ambtelijke complex krachtenveld en netwerk.
De Statengriffie ondersteunt en adviseert de leden van PS bij hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol en faciliteert verbinding met de samenleving. Daarnaast draagt de Statengriffie de verantwoordelijkheid voor het regisseren van de besluitvormingsprocessen binnen PS en is het de hoeder van de kwaliteit van het democratische besluitvormingsproces. Dit laatste onder andere door voorbereiding van alle commissie- en Statenvergaderingen. Maar ook door (strategisch) advies te geven op verschillende terreinen en organisatie van werkbezoeken, informatiebijeenkomsten, communicatie met burgers en andere activiteiten.
De Statengriffie werkt aan een doorontwikkeling van haar twee kerntaken; strategische advisering en dienstverlening. Veranderende werkwijzen en basis op orde zijn daarbij de kernwoorden. In dat kader zoekt de Statengriffie een plv. statengriffier/senior strategisch statenadviseur. Belangrijk onderdeel in de komende periode is de verdere doorontwikkeling van een integrale digitale informatieontsluiting en archivering van de besluitvormingsprocessen en procedures in de verschillende digitale systemen. Deze voor de Statengriffie zelf en voor de andere gebruikers ervan in de administratieve organisatie duurzaam toepasbaar en toegankelijk te maken. Deze veranderopdracht vraagt om kennis van zaken, affiniteit met digitale toepassingen en goed ontwikkelde competenties om deze veranderopdracht tot een succes te maken.

Functie-eisen

Hoe:
• Je bent de directe sparringpartner en adviseur van de Statengriffier en ondersteunt haar bij de inhoudelijke voorbereiding van PS.
• Je coördineert als functioneel leidinggevende de werkzaamheden van een deel van het griffieteam en bent met enige regelmaat plaatsvervanger van de Statengriffier.
• Je adviseert (de 39 leden van) Provinciale Staten, het Presidium, de Agendacommissie, en de Statencommissie(s) op strategisch niveau in een verscheidenheid van complexe werkvelden, waarbij jouw bestuursrechtelijke, bedrijfskundige/financiële en juridische kennis van toegevoegde waarde is.
• Je regisseert complexe interactieve besluitvormingsprocessen over strategische opgaven en grote projecten die veelal via netwerksturing tot stand komen en bent ook degene die partners binnen en buiten de organisatie hierover inhoudelijk adviseert.
• Je coördineert, faciliteert en bewaakt mede de inhoudelijke, organisatorische en logistieke voorbereiding en afhandeling van vergaderingen van Provinciale Staten, het Presidium, de Agendacommissie en Statencommissie(s) alsmede de kwaliteit van het politieke besluitvormingsproces en geeft gevraagd en ongevraagd advies over integraliteit, complexiteit, strategisch gehalte, langere termijn effect, financiële consequenties en doorwerking in de administratieve organisatie.
• Je ontwikkelt hiervoor diepgaande kennis en overkoepelend begrip van de diverse thema’s en portefeuilles en weet de integraliteit te bewaken in de ontwikkeling, vernieuwing, implementatie en evaluatie van procedures, werkprocessen en veranderende werkwijzen die de samenwerking en verbinding tussen PS, GS, Statengriffie, provinciale organisatie en netwerken met externe partijen stimuleren en bevorderen;
• Je contacten binnen en buiten de organisatie zijn divers en je ontwikkelt en onderhoudt een terzake doende relatienetwerk.

Aanbod

Wie:
• Je denkt en werkt van buiten naar binnen, hebt durf, bent initiatiefrijk, vernieuwend en stressbestendig en weet van aanpakken;
• Je hebt een voltooide wo opleiding, bij voorkeur staats- en bestuursrecht, bestuurskunde of politieke wetenschappen;
• Je hebt ruime en relevante ervaring als leidinggevende en als strategisch adviseur, of een daarmee vergelijkbare functie binnen een politiek-bestuurlijk complexe strategische omgeving;
• Je hebt ruime ervaring met het regisseren en coördineren van de inhoudelijk organisatorische en logistieke voorbereiding en afhandeling van (vergaderingen in) het politiek-bestuurlijk en strategisch besluitvormingsproces en het hiertoe coachend functioneel leidinggeven aan een collegiaal team;
• Je hebt ervaring met (mede) aansturing van politiek/bestuurlijk extern georiënteerde besluitvormingsprocessen en procedures (van buiten naar binnen werken) en de integrale en duurzame digitale informatieontsluiting en archivering ervan (basis op orde);
• Je hebt kennis van strategische, financiële, monitoring en beleidsvraagstukken en terzake doende wetten en bestuurlijke vernieuwingen en bent bekend met de maatschappelijk opgaven van Zeeland;
• Je hebt visie op en inzicht in de rollen, taken en verantwoordelijkheden van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, de Statengriffie en de provinciale organisatie alsmede de bestuurlijke verhoudingen met andere overheden en kunt je erin verplaatsen. Het hebben van ervaring in het als trekker en teamspeler realiseren van nieuwe integrale strategische ontwikkelingen in een dynamische politiek bestuurlijke omgeving is een vereiste;
• Beheersen van het werken met iBabs is een pré;
• Je kunt gelet op eerdere/andere werkzaamheden, door een ieder als voldoende onpartijdig en onafhankelijk worden gezien;
• Je hebt een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen en bent bereid om buiten reguliere kantooruren te werken en bereikbaar te zijn. Vrijdag is vaste vergaderdag.

Inlichtingen

Ons aanbod:
• Een uitdagende baan met ruime ontwikkelmogelijkheden. Het betreft een dienstverband voor 32 tot 36 uur per week.
• De arbeidsovereenkomst wordt tijdelijk aangegaan met een arbeidsovereenkomst voor een jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
• De provincie Zeeland werkt met tijdelijke ‘opdrachten’. Het gaat hier om een opdracht voor een periode van 5 jaar met optie voor verlenging.
• De functie is gewaardeerd in schaal 13. Daarnaast ontvang je goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals ABP keuzepensioen, reiskostenvergoeding, flexibel werken en een Individueel Keuzebudget (IKB). Je kunt dit uit laten betalen, gebruiken om extra verlof te kopen of inzetten voor een opleiding.
• De standplaats voor deze vacature is Middelburg.

Sollicitatie

De Procedure:
De provincie Zeeland laat zich om redenen van transparantie en objectiviteit in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van jouw werkzaamheden en een overzicht van je afgeronde opleidingen.

De procedure wordt gelijktijdig intern en extern gestart.
Gezien de context van de opdracht wordt er gewerkt met een selectiecommissie.
Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.
Een integriteitsscan kan onderdeel uit maken van de procedure.

Planning:
Je kunt reageren tot vrijdag 4 september aanstaande.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het inwinnen van referenties, het assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden.

Top