Lid Raad van Toezicht

Introductie

Op voordracht van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR)

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU)


Over HKU
HKU onderscheidt zich met toekomstgericht kunstonderwijs waarin samen leren, onderzoeken en discipline overstijgend maken centraal staan. HKU is een veelstemmige community waar studenten met uiteenlopende talenten en ambities zich ontwikkelen tot creatieve, artistieke en geëngageerde professionals. Toegerust met persoonlijk ondernemerschap vinden zij hun weg in een werkveld dat continu in ontwikkeling is en gaan zij uitdagingen aan om maatschappelijke en individuele impact te realiseren.

HKU telt negen schools met in totaal 4400 studenten: Beeldende Kunst, Design, Muziek en Technologie, Games en Interactie, Kunst en Economie, Media, Utrechts Conservatorium, Theater en HKU College. HKU is een van de grootste opleidingsinstituten voor kunst en cultuur in Europa.

Organisatie

Algemene profielkenmerken
De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.
Elk lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elk lid van de Raad van Toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van haar taak, binnen haar rol in het kader van de specifieke profielkenmerken van de Raad.
Elk lid van de Raad van Toezicht beschikt over een relevant maatschappelijk inzicht en betrokkenheid en over maatschappelijke contacten om goed als professioneel toezichthouder te kunnen functioneren. Elk lid van de Raad van Toezicht beschikt over ervaring in een toezichtfunctie.
De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van het College van Bestuur onafhankelijk kunnen opereren. Elke schijn van belangenverstrengeling tussen HKU en leden van de Raad van Toezicht wordt vermeden.

Functie

Specifieke profielkenmerken van alle leden
Een of meer leden van de Raad van Toezicht hebben bekendheid en affiniteit met de volgende onderwerpen:
• onderwijs en onderzoek;
• het hoger beroepsonderwijs;
• brede bedrijfskundige deskundigheid (incl. financiën);
• HR & organisatieontwikkeling;
• juridische zaken;
• integriteitskwesties en reputatiemanagement;
• specifieke kennis en ervaring op het gebied van kunst en cultuur;
• diversiteit en diversiteitsbeleid;
• zicht op ondernemerschap in de creatieve sector;
• overheid en aansluiting op de politieke actualiteit;
• positionering, merkversterking, branding en media.

Functie-eisen

Specifieke profielkenmerken van het lid, door Centrale Medezeggenschapsraad voorgedragen
Dit lid van de Raad van Toezicht heeft in het bijzonder bekendheid en affiniteit met medezeggenschap en met het hoger onderwijs en onderzoek. Het lid heeft een achtergrond in de kunsten, bij voorkeur als maker. Het culturele profiel van het lid is zodanig breed/divers, dat ieder zich makkelijk met het lid kan identificeren of zich er door vertegenwoordigd voelt.

Aanbod

Toetsingskader Raad van Toezicht
Het toetsingskader is de leidraad voor het handelen van de Raad van Toezicht van HKU.
De Raad van Toezicht:
• volgt de Branchecode Goed Bestuur Hogescholen.
• ziet er op toe dat het College van Bestuur eveneens werkt in overeenstemming met de Branchecode Goed Bestuur Hogescholen.
• acht een goede werkrelatie met het College van Bestuur van wezenlijk belang. Uitgangspunt daarbij is wederzijdse openheid van zaken en respect voor ieders eigen bestuurlijke positie.
• vormt zich een gedegen oordeel over het functioneren van het College van Bestuur en van elk van zijn leden. Daarin laat de Raad zich ook informeren. De Raad bespreekt het functioneren periodiek met betrokkenen.
• evalueert periodiek zijn eigen functioneren en dat van zijn leden. De Raad van Toezicht betrekt daarin het oordeel van het College van Bestuur.
• toetst in algemene zin op een efficiënte bedrijfsvoering, transparante procedures en een gezonde financiële positie.
• hanteert in algemene zin het Instellingsplan HKU als belangrijke context voor toetsing van het instellingsbeleid.
De Raad stelt jaarlijks, in overleg met het College van Bestuur, vast welke aandachtspunten in het nieuwe collegejaar de focus krijgen. De Raad van Toezicht is in staat op basis van deze aspecten tot een evenwichtig en kritisch oordeel te komen en bij te dragen aan de beleidsontwikkeling. De Raad van Toezicht rapporteert hierover in het Jaarverslag HKU.

Naast de formele verplichtingen en verantwoordelijkheden, die de wet, statuten en de Branchecode Goed Bestuur Hogescholen aan de Raad van Toezicht opdragen, toont de Raad zich ook informeel betrokken bij HKU. De Raad van Toezicht houdt op stimulerende en kritische wijze actief toezicht.

Inlichtingen

De Procedure
HKU wil een inclusieve organisatie zijn, dus het maakt ons niet uit waar je geboren bent, waar je in gelooft of van wie je houdt. We zijn nieuwsgierig naar jouw talent en hoe jij het verschil maakt voor onze organisatie.

HKU laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van
Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature.
Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en een overzicht van afgeronde opleidingen. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
Een integriteitsscan kan onderdeel uit maken van de procedure.

Je kunt reageren tot uiterlijk woensdag 5 mei aanstaande.
In week 16 tot 21 voert Bestman · Bestuur & Management voorgesprekken met kandidaten.
Op dinsdag 1 juni aanstaande presenteert Bestman · Bestuur & Management kandidaten aan de benoemingsadviescommissie (BAC).
Op dinsdag 15 juni aanstaande vindt de 1e ronde selectiegesprekken plaats bij HKU.
Op donderdag 24 juni aanstaande vindt de 2e ronde selectiegesprekken plaats bij HKU.

Sollicitatie

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden.

Top