Lid Raad van Toezicht – Organisatie profiel

Introductie

Stichting Amare

Amare
Amare wordt hét Haagse huis voor podiumkunsten, creatieve ontwikkeling, (internationaal) excellente programmering en congressen. Amare wordt het nieuwe woonhuis van het Residentie Orkest, Nederlands Dans Theater en Koninklijk Conservatorium. Iedereen is er welkom, voor een theater- of concertbezoek, een les, een repetitie, een congres of zomaar een kop koffie of ontmoeting. Amare wordt een huis voor heel Den Haag.

Stichting Amare wordt de rechtsopvolger van Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag (DMC).
DMC exploiteerde en programmeerde voorheen de Dr. Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater en is sinds 2014 verantwoordelijk voor het Zuiderstrandtheater. Sinds 2015 vinden daar met veel succes de voorstellingen en concerten plaats die voorheen werden gegeven in de zalen aan het Spuiplein.
Amare faciliteert de vaste bespelers en bewoners van het nieuwe gebouw, het Nederlands Dans Theater (NDT), het Residentie Orkest (RO) en het Koninklijk Conservatorium (KC). Met de eigen programmering richt Amare zich vooral op de genres muziek, dans, opera, familievoorstellingen en spektakel. Culturele diversiteit heeft een prominente plaats in de programmering. Ook organiseert Amare eigen schoolvoorstellingen, naast en in aanvulling op de educatieve activiteiten van NDT, RO en KC. Amare programmeert tevens de Nieuwe Kerk.

Richtinggevend voor de aard, inhoud en omvang van de activiteiten van Amare is het Meerjarenplan, waarop de subsidietoekenning van de Gemeente Den Haag is gebaseerd.
Naast de reguliere activiteiten staan voor de RvT van Amare de komende jaren in het teken van de ontwikkeling en positionering van Amare.

Voor meer informatie over Amare, zie www.amare.nl

Stichting Amare heeft tot doel:
• het bevorderen van de realisatie en organisatie van evenementen met een algemeen cultureel
belang in het theatercomplex;
• het faciliteren en verlenen van diensten aan stichting Nederlands Dans Theater, stichting
Residentie Orkest en het Koninklijk Conservatorium Den Haag bij de voorbereiding en uitvoering
van voorstellingen respectievelijk concerten in het theatercomplex;
• het beheren, exploiteren en verhuren van het theatercomplex.

Organisatie

Raad van Toezicht
Alle leden van de RvT zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de beoordeling en toetsing van die zaken die behoren tot de verantwoordelijkheid van de RvT. De RvT heeft als belangrijkste taak het toezichthouden op de directie, waaronder het goedkeuren van begroting en jaarrekening, jaarlijkse en vierjaarlijkse beleidsplannen en het kritisch volgen van en adviseren over organisatieverande-ringen en andere onderwerpen betreffende het functioneren van de organisatie, intern en extern.
De RvT is werkgever van de algemeen directeur, houdt jaarlijks een evaluatiegesprek met de algemeen directeur, stelt in overleg met de directeur doelen vast en evalueert ook het eigen functioneren.
De stichting bevindt zich op dit moment in een complexe en spannende overgangsperiode. Het nieuwe gebouw aan het Spuiplein nadert zijn voltooiing en wordt naar verwachting medio 2021 in gebruik genomen. De voltooiing van de nieuwbouw, de voorbereiding van de verhuizing en de ingebruikname, de exploitatie van het gebouw en de positionering van Amare in de Haagse samenleving en in de harten van de Hagenaars, vragen veel aandacht van de directie en dus ook van de RvT.
De termijn van een drietal leden van de RvT is inmiddels verstreken, of loopt binnenkort af. Stichting Amare is op zoek naar drie nieuwe leden van de RvT, zodat deze weer op volle sterkte (6 leden, inclusief voorzitter) gebracht wordt.

Functie

Generieke kwaliteiten leden RvT
De RvT bestaat uit zes generalisten met specifieke kwaliteiten. Gezamenlijk vormen de leden een multidisciplinair team. De leden zijn besluitvaardig en resultaatgericht. Zij zijn in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. De leden beschikken over de volgende kwaliteiten:
• affiniteit met en betrokkenheid bij de missie, activiteiten, gebruikers en bezoekers van Amare;
• algemene interesse voor de samenleving en de culturele diversiteit;
• helikopterview, analytisch vermogen, hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden;
• kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
• inzicht in strategische vraagstukken;
• kunnen werken in teamverband;
• discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid;
• klankbord voor de directie kunnen zijn voor diverse (deel-)terreinen van beleid;
• de bedrijfsvoering, de financiële en culturele prestaties in algemene zin kunnen beoordelen.
• in staat zijn voor Amare derde geldstromen te generen;
• in staat zijn Amare in de (Haagse) maatschappelijke context te plaatsen.

Verdere uitgangspunten zijn:
• door de inbreng van de individuele leden is de RvT in zijn totaliteit uitstekend ingevoerd in de
Haagse samenleving en in connectie met de diverse geledingen daarvan: politiek-bestuurlijk,
cultureel, maatschappelijk, etc.
• de RvT heeft een zo divers mogelijke samenstelling;
• de leden van de RvT hebben geen (schijn van) belangenverstrengeling vanuit dagelijkse
werkzaamheden, nevenfuncties, noch anderszins.
• de leden zijn in staat alle vergaderingen van de RvT bij te wonen.
• de leden onderschrijven de uitgangspunten van de Code Cultural Governance.

Functie-eisen

Specifieke kwaliteiten leden RvT
Binnen de RvT zijn de volgende meer specifieke rollen/affiniteiten/deskundigheden aanwezig:
Voorzitter, secretaris, financiën, cultuur, stad & samenleving, educatie, diversiteit, marketing, branding & media, sponsoring & fondsenwerving.

In aanvulling op de thans aanwezige rollen/affiniteiten/deskundigheden zoekt de RvT leden met de volgende profielen:
• financieel
• public affairs
• organisatie (verandering en innovatie)

Het lid van de RvT met een financieel profiel heeft kennis van/ervaring met:
• planning & control / financieel-economisch / overheidsfinanciën / bedrijfskunde
• subsidieregelingen in het culturele veld
• externe audit

Het lid van de RvT met een public affairs profiel heeft kennis van/ervaring met:
• het politiek-bestuurlijke netwerk in Den Haag
• het organiseren van draagvlak binnen het veld van stakeholders
• inzicht in en gevoel bij de Haagse perceptie van Amare (imago-management)

Het lid van de RvT met een organisatie profiel heeft kennis van/ervaring met:
• organisatieverandering en samenwerkings-/integratie-vraagstukken
• innovatie (digitalisering)
• HR-vraagstukken

De RvT vergadert doorgaans 5 keer per jaar.
Het betreft een onbezoldigde functie, een onkostenvergoeding is mogelijk.

Inlichtingen

Meer informatie
De RvT laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van
Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft u graag meer informatie over de vacature.
Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Solliciteren
Indien u belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv in te sturen. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Uw reactie bevat een motivatiebrief en een recent cv. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

Een referentiecheck en een VOG/integriteitscan maken deel uit van de procedure.

Planning
U kunt reageren tot uiterlijk dinsdag 1 september 2020.
Na deze datum wordt uw sollicitatie in reserve genomen.
De voor-selectiegesprekken met Gert-Jan Jongkind vinden plaats in de weken 37 tot en met 39.
De presentatie van kandidaten aan de selectiecommissie vindt plaats in week 40.
De gesprekken met de selectiecommissie vinden plaats in week 41.
Een eventuele 2e gespreksronde vindt plaats in week 42.
Een nadere planning met betrekking tot gespreksdata, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden.


Sollicitatie

Gert-Jan Jongkind 06-50244791

Top