Lid met profiel: bouwkundige/civieltechnisch ingenieur (constructeur)

Introductie

‘De schademelder staat centraal!’

Voor de Commissie Mijnbouwschade zoeken wij een voorzitter en drie leden.

Organisatie

Aanleiding
De minister heeft aangekondigd een onafhankelijke en deskundige commissie (Commissie Mijnbouwschade) in het leven te roepen om gedupeerden en mijnbouwexploitanten te adviseren over de behandeling van meldingen van mijnbouwschade en verzoeken om vergoeding daarvan onafhankelijk te beoordelen. Het betreft de sectoren olie-, zout-, aardwarmte- en kolenwinning alsmede de sector gas met uitzondering van het Groningenveld en de gasopslag Norg.

De meeste schademeldingen zijn afkomstig van particulieren. Het optreden van mijnbouwschades aan hun woningen is zeer belastend voor hen. Het doel van de landelijke aanpak voor mijnbouwschade is dat deze buitenrechtelijke behandeling laagdrempelig, transparant, onafhankelijk en snel is en dat de burger centraal staat. Uitgangspunt is daarbij dat de ongelijkheid tussen burger en mijnbouwonderneming wordt verminderd en dat een gedupeerde bij de behandeling van schade wordt ontzorgd. Dit gebeurt door het instellen van een onafhankelijke partij die zelf onderzoekt wat de schadeoorzaak is en ook de hoogte van de mijnbouwschade vaststelt. Dit betekent een aanzienlijke verlichting van de vereiste inspanning van de gedupeerde en draagt bij aan zijn ontzorging.
De commissie gaat daarbij tewerk met een hoge mate van maatschappelijke sensitiviteit.
De werkwijze, procedure, inhoudelijke beoordelingscriteria en andere aspecten van de Commissie Mijnbouwschade zijn vastgelegd in het Instellingsbesluit Commissie Mijnbouwschade.

Functie

Taken van de Commissie Mijnbouwschade
De Commissie Mijnbouwschade heeft tot taak om naar aanleiding van een schademelding van een
schademelder advies uit te brengen over de vraag:
∙ of er sprake is van schade
∙ wat de oorzaak van deze schade is, en
∙ indien de schade is ontstaan door bodembeweging als gevolg van de aanleg of exploitatie van een
mijnbouwwerk, welk deel van de schade daaraan kan worden toegerekend en wat de hoogte van
het schadebedrag is dat naar het oordeel van de commissie door de mijnbouwonderneming aan de
schademelder dient te worden vergoed.

Uitvoering
∙ De commissie stelt haar eigen werkwijze vast en beschouwt daarbij de protocollen zoals
overeengekomen met de mijnbouwmaatschappijen als referentie.
∙ De commissie komt regelmatig bijeen en beoordeelt conceptadviezen die zijn opgesteld door het
secretariaat, bestaande uit ambtenaren van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Die conceptadviezen bestaan uit een schademelding, eventuele verslagen van mondelinge
toelichtingen, waar nodig een rapportage van een deskundige en in voorkomend geval
aanvullende informatie. De commissieleden stellen overeenkomstig hun werkwijze de adviezen
vast, doen op eigen initiatief nader onderzoek, of laten nader onderzoek verrichten.
∙ Het secretariaat is bevoegd tot het afhandelen van algemene juridische procedures
(Wob-verzoeken, aanbestedingen, AVG-verzoeken, klachten).
In haar werkwijze regelt de commissie de afstemming met het secretariaat.
∙ De commissie stelt ook een werkwijze voor deskundigen vast.
∙ De commissie maakt gebruik van rapportages die worden opgesteld door private,
onafhankelijke deskundigen. De deskundigen worden geworven via EU-aanbesteding.
∙ De voorzitter brengt jaarlijks namens de commissie een verslag uit over de uitvoering van de taken
aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat.

Functie-eisen

Samenstelling
De leden van de commissie worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Benoeming vindt plaats voor een periode van ten hoogste vier jaar.
De leden van de commissie zijn onpartijdig en hun benoeming vindt plaats op grond van de
deskundigheid en onpartijdigheid die nodig is voor de uitoefening van de taak van de commissie.

De Commissie Mijnbouwschade zal bestaan uit een voorzitter, tevens lid, en drie leden.
∙ voorzitter:
een (voormalig) rechter of jurist met kennis van zowel civiel aansprakelijkheids- als
schadevergoedingsrecht

∙ leden:
– een geofysicus
– een bouwkundige/civieltechnisch ingenieur (constructeur)
– een sociaal en maatschappelijk geëngageerd bestuurskundige

Specifieke eisen aan de voorzitter van de Commissie Mijnbouwschade
De voorzitter bepaalt in een complexe omgeving (mede) de koers en positie van de commissie.
Hij of zij dient te voldoen aan de volgende eisen:
· Heeft relevante bestuurlijke ervaring, die breed wordt herkend, is gezaghebbend en treedt waar
nodig ook namens de commissie naar buiten op.
· Is in staat de discussie in de commissie zodanig te leiden dat deze -binnen haar juridische reikwijdte
en rekening houdend met de maatschappelijke actualiteit-, resulteert in toegesneden adviezen aan
de minister van Economische Zaken en Klimaat.
· Is iemand die de verbinding kan leggen tussen alle relevante aspecten, waaronder technisch
wetenschappelijke, juridische, bestuurlijke en maatschappelijke.
· Is iemand die -mede bezien vanuit eventuele andere werkzaamheden en activiteiten, of eerdere
uitlatingen- gezien wordt als voldoende onafhankelijk.

De voorzitter heeft ervaring op het snijvlak van het publiek/privaat schadevergoedingsrecht.
∙ Ten aanzien van het publiekrechtelijk schadevergoedingsrecht strekt aantoonbare, bijvoorbeeld
aan het omgevingsrecht gelieerde ervaring met het werken met private, onafhankelijke
deskundigen tot de aanbeveling.
∙ Ten aanzien van het private schadevergoedingsrecht strekt het beschikken over ervaring rond de
risico aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:177 BW, rond causaliteits-, aansprakelijkheids,-
verjarings-, en tot cumulatie van schade oorzaken tot de aanbeveling.
∙ Bij voorkeur blijkt de ervaring van commissieleden uit rapportages, uit juridische gedingstukken, uit
rechterlijke uitspraken, of uit wetenschappelijke notities die zijn opgesteld door het commissielid.

Specifieke eisen aan de leden van de Commissie Mijnbouwschade
∙ een geofysicus met kennis en aantoonbare ervaring op het gebied van de diepe en ondiepe
ondergrond (geotechniek en funderingen);
∙ een bouwkundig/civieltechnisch ingenieur (constructeur) met kennis en aantoonbare ervaring op
het gebied van (forensisch) onderzoek naar oorzaken van schade aan bouwconstructies, met name
ook voor schades door bodembeweging in de diepe en de ondiepe ondergrond;
∙ een sociaal en maatschappelijk geëngageerd bestuurskundige met kennis en aantoonbare ervaring
op het raakvlak van bestuur, beleid en van de inrichting van (schaalbare) organisaties en processen.

Generieke eisen aan de leden van de Commissie Mijnbouwschade
∙ elk lid heeft een toonaangevende positie binnen het eigen vakgebied verworven;
∙ elk lid is in staat te functioneren in een multidisciplinair team;
∙ elk lid dient goed te kunnen samenwerken met de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade
Groningen;
∙ elke lid is maatschappelijk geëngageerd en heeft een grote mate van maatschappelijke sensitiviteit;
∙ elk lid kan vanuit eventuele andere werkzaamheden en activiteiten, of eerdere uitlatingen, gezien
worden als onafhankelijk;
∙ elk lid is in staat de vergaderingen van de commissie fysiek bij te wonen (er wordt vergaderd in
Midden-Nederland).

Uitsluitingsgrond
∙ Een lid is geen ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
NB: Een ambtenaar buiten dit ministerie, zoals bijvoorbeeld een rechter of hoogleraar, kan wel
benoemd worden tot voorzitter of lid van deze commissie.

Aanbod

Startdatum en Tijdsbelasting
∙ De gewenste startdatum is 4 mei 2020.
∙ De arbeidsduur bedraagt circa 1 a 2 werkdagen per week. De arbeidsduurfactor kan worden
aangepast door de Minister van Economische Zaken en Klimaat indien hiertoe aanleiding is.
∙ Afhankelijk van de ontwikkelingen in de werkvoorraad lijkt het realistisch vanaf de opstartfase in de
zomer uit te gaan van een piekbelasting, waarna rond het einde van het jaar een gedoseerde
werkbelasting optreedt, waarbij ongeveer 300 adviezen per jaar worden gegeven.
Bij calamiteiten dient weer rekening met een piekbelasting te worden gehouden.

Vergoeding
De functies zijn gewaardeerd in schaal 17.

Inlichtingen

Meer informatie
De commissie laat zich om redenen van objectiviteit, transparantie en inclusie in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management.
Hij verschaft u graag meer informatie over deze vacatures. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Sollicitatie

Indien u belangstelling hebt voor een van de vacatures, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

Met het oog op inclusie worden vrouwen en kandidaten met een cultureel diverse achtergrond nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Procedure & planning
Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.
Een integriteitsscan kan onderdeel uit maken van de procedure.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

U kunt reageren tot vrijdag 10 april aanstaande.
De gesprekken met de selectiecommissie staan gepland in week 17 en 18.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het inwinnen van referenties, een mogelijk assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Ga op de website www.bestman.nl naar de vacature. Door te klikken op ‘solliciteren‘, wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden.

Top