Leden Raad van Toezicht

Introductie

Algemeen
De gemeente Eindhoven is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, Participatiewet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, en de Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Eindhoven. De gemeente heeft een deel van de uitvoering van deze taken belegd bij de Stichting WIJeindhoven, waarvoor zij subsidiegelden ontvangt. In de uitvoeringsovereenkomst worden de voorwaarden beschreven waaraan moet worden voldaan wil kunnen worden vastgesteld dat de verleende subsidiegelden correct zijn besteed.

Organisatie

WIJeindhoven
De stichting WIJeindhoven is in 2015 opgericht. De zogeheten ‘generalisten van WIJeindhoven ondersteunen inwoners van de gemeente Eindhoven die tijdelijk hulp nodig hebben. Alle inwoners in Eindhoven met een vraag op het gebied van wonen, werken opvoeden, ontmoeten, zorg, inkomen of vervoer kunnen zich melden bij Stichting WIJeindhoven waarna er wordt gezocht naar duurzame oplossingen op maat. Dat kan betekenen dat een generalist zelf hulp biedt, maar als dat niet lukt kan de generalist doorverwijzen naar de gemeente, waar wordt beoordeeld of een tweedelijnsvoorziening nodig is.

Bij WIJeindhoven werken 400 generalisten die de taken uitvoeren samen met de gemeente en andere organisaties in de stad. Naast de wettelijke taken verzorgt WIJeindhoven het wijkwerk in heel Eindhoven. Met ‘Buurt in Bloei’ worden inwoners, verenigingen, stichtingen en ondernemers met elkaar in contact gebracht. Zo wordt samen een kansrijke omgeving gecreëerd. Een buurt waarin ieder zichzelf kan ontwikkelen en haar/zijn talent kan inzetten. En bovenal een buurt waarin iedereen kan meedoen.

Bestuur
De stichting WIJeindhoven wordt bestuurd door een directeur/bestuurder, die samen met de operationeel manager en de manager bedrijfsvoering het MT vormt. Gezamenlijk sturen zij de teamleiders aan.

Raad van Toezicht (RvT)
De Stichting WIJeindhoven heeft een RvT waarvan de leden benoemd worden door het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de RvT zich naar het belang van de stichting.
De RvT houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting. Daarnaast staat de RvT de directeur/bestuurder met raad terzijde.
De bestuurder heeft de verplichting de RvT goedkeuring te vragen over onder meer de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en (strategische) beleidsplannen.
De RvT bestaat uit maximaal 4 leden. Benoeming vindt plaats voor (maximaal) 4 jaar. Personen zijn eenmaal herbenoembaar.

Functie

Taken van de RvT
De RvT houdt toezicht op:
∙ de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie van de stichting;
∙ de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financiële beheer en beleid van de stichting;
∙ het functioneren en handelen van de directeur/bestuurder;
∙ de integriteit van de organisatie en de personen die daarin functioneren;
∙ de effecten van belangrijke externe ontwikkelingen voor de ontwikkeling van de uitvoeringsorganisatie binnen het sociaal domein;
∙ de communicatie met de belangrijkste interne (personeel en OR) en externe stakeholders
(gemeenten, andere instellingen en maatschappelijke organisaties);
∙ het karakter, identiteit en positionering van de stichting WIJeindhoven;
∙ de governance van de stichting en bewaakt in dat kader ook de eigen rol als toezichthouder in relatie met de directeur/bestuurder,
de organisatie en met het bestuur en de ambtelijke organisatie van de gemeente Eindhoven.


Daarnaast heeft de RvT tot taak:
∙ regelgeving en statuten als kader van toezicht te hanteren.
∙ het gevraagd en ongevraagd adviseren va de directie en het optreden als klankbord voor de directie.
∙ het actief benutten van de omvang en breedte van het netwerk van de leden.
∙ het optreden als werkgever van de directie (benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag, rechtspositie, bezoldiging).

Samenstelling van de RvT
De RvT is zodanig samengesteld dat:
∙ deze zijn taak naar behoren kan vervullen, waarbij de RvT bestaat uit maximaal vier generalistische leden (inclusief voorzitter),
met elk specifieke kwaliteiten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen.
∙ deze herkenbaar, geloofwaardig en voldoende gezaghebbend is in de ogen van de belangrijkste interne en externe stakeholders.
∙ de leden strikt onafhankelijk en kritisch kunnen opereren, ten opzichte van elkaar, de directeur/bestuurder en welk deelbelang dan ook en
dat elke vorm en/of schijn van belangenverstrengeling voorkomen en vermeden wordt.
∙ deze diverse en complementaire is samengesteld qua leeftijd, gender, maatschappelijke en culturele achtergrond, kennis, ervaring,
persoonlijkheidsaspecten, beïnvloedingstijlen en toegang tot landelijke en lokale netwerken.

Functie eisen

Profiel van een lid van de RvT
Elk lid:
∙ onderschrijft de doelomschrijving van de stichting en onderkent (de consequenties van) de opdrachtgevers-opdrachtnemers-relatie met
de gemeente Eindhoven.
∙ heeft aantoonbare affiniteit met de werkzaamheden en de maatschappelijke context van de stichting.
∙ heeft aantoonbare ervaring met intern toezichthouden in een politiek-bestuurlijke context.
∙ is zich bewust van zijn rol als toezichthouder, handelt daarnaar en weet de daarbij behorende afstand tot werkvloer en uitvoering te bewaren.
∙ is onafhankelijk en integer.
∙ heeft brede maatschappelijke belangstelling en inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
∙ is bereid en in staat vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.
∙ is geschikt om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.
∙ beschikt -naast aantoonbare affiniteit met de doelstellingen van de stichting- over specifieke ervaring met en deskundigheid in één of bij voorkeur
meer voor de stichting relevante aandachtsgebieden, zoals in ieder geval ten aanzien van:
∙ Audit: Financieel beleid en bedrijfsvoering (en ondernemerschap);
∙ Remuneratie: Organisatie-, management- en HR-ontwikkeling,
∙ Openbaar (lokaal) bestuur en bestuurlijke en juridische ontwikkelingen.

De RvT als geheel zou deze aandachtsgebieden zoveel mogelijk moeten afdekken.

Profiel van de voorzitter van de RvT
De voorzitter is -in aanvulling op het profiel van een lid van de RvT-:
∙ in voldoende mate beschikbaar (circa het dubbele van een regulier lid).
∙ zich bewust van de specifieke rol van voorzitter, als regisseur van het toezichtproces, als eerstverantwoordelijke voor het functioneren van
de raad en zijn leden en als bewaker van de collegialiteit.
∙ ervaren en bedreven in het hanteren van adequate vergadertechnieken.
∙ verbindend, ook wanneer meningen en/of belangen conflicteren.
∙ diplomatiek en onderhandelingsvaardig.
∙ in staat op een zakelijke en betrokken wijze met de directeur/bestuurder te communiceren en draagt er zorg voor dat de RvT naar
de directeur/bestuurder en naar buiten eenduidig communiceert.

Aanbod

Bezoldiging
De bezoldiging is conform de Governance Code Sociaal Werk Nederland.
De RvT vergadert minimaal 2 en maximaal 6 x per jaar.
Van de voorzitter wordt verwacht dat zij/hij daarnaast tussentijds overleg voert met de directievoorzitter.
Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de benoemingsprocedure.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.

Inlichtingen

De Procedure
Interesse in deze functie? Solliciteer dan via onderstaande link, voorzien van motivatiebrief en CV.
De vacature is opengesteld op vrijdag 15 november 2019.
Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 29 november 2019.

– Meer informatie:
Voor informatie over profiel & procedure, bel met:
Gert-Jan Jongkind, directeur Bestman · Bestuur & Management, telefoonnummer: 06-50244791.
Heeft u zelf geen interesse in deze functie, schroomt u niet andere potentieel geschikte kandidaten op deze vacature te wijzen.

Sollicitatie

– Procedure:
Gert-Jan Jongkind, directeur Bestman · Bestuur & Management voert deze procedure exclusief uit voor de WIJeindhoven.
Sollicitaties kunnen uitsluitend worden ingediend via de website www.bestman.nl.
Uw reactie bevat een motivatiebrief en uw cv. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

Het inwinnen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure.
Het overleggen va een VOG maakt deel uit van de procedure.
Een integriteitsscan kan deel uitmaken van de procedure.

– Planning:
Een precieze planning met data waarop de selectiegesprekken bij WIJeindhoven plaatsvindt volgt zo spoedig mogelijk.

U kunt uw cv en motivatiebrief uploaden door te klikken op ‘Solliciteer’.

Top