Kwartiermaker / Beoogd griffier

Introductie

Gemeente Dijk en Waard i.o.

De gemeente Dijk en Waard i.o zoekt een enthousiaste kwartiermaker/beoogd griffier.
Een griffier die proactief te werk gaat en álles bedenkt en organiseert dat nodig is om de nieuwe gemeenteraad van Dijk en Waard effectief en herkenbaar te laten functioneren.
Een verbinder die binnen én buiten het gemeentehuis connectie maakt, ook met onze inwoners.
Een griffier die de 37 raadsleden weet te inspireren en te begeleiden in de samenvoeging naar de nieuwe gemeente. Een griffier met visie en een flinke dosis overtuigingskracht.

Organisatie

De gemeente Dijk en Waard in oprichting (i.o.)
De Noord-Hollandse/West-Friese gemeente Dijk en Waard ontstaat per 1 januari 2022 door fusie van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk. Dijk en Waard biedt mogelijkheden om te wonen, werken en recreëren in een overzichtelijke schaal, gecombineerd met de voordelen van een grotere gemeente. Juist de mix van het dorpse karakter en de nieuw-stedelijke allure maakt de nieuwe gemeente zo aantrekkelijk en dynamisch. Het sterke verenigingsleven en de grote gemeenschapszin bepalen de identiteit van de kernen en van de gemeente als geheel. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties wordt gewerkt aan een toekomstbestendige gemeente die op een duurzame manier maatschappelijke opgaven aanpakt.

Bestuur
Wij zijn een gemeente in de polder en polderen zit in onze genen. Onze bestuurscultuur kenmerkt zich door goede en constructieve verhoudingen tussen raad en college, maar scherpte in het debat wordt niet geschuwd. Aan collegiaal bestuur wordt grote waarde gehecht. Breed draagvlak blijft het uitgangspunt. Democratische verfrissing en openheid van bestuur zijn onze vertrekpunten. Om hier
concreet uitvoering aan te geven is de werkgroep ‘Democratische interactie en participatie’ inge-steld, waarin alle fracties participeren. In deze werkgroep vindt afstemming plaats over initiatieven van de raad en het college op het gebied van bestuurlijke en democratische vernieuwing. Dijk en Waard zoekt nadrukkelijk verbinding met haar inwoners. Initiatieven vanuit de samenleving worden ondersteund en inwoners worden regelmatig actief betrokken bij bestuurlijke besluitvorming.

De raad
De gemeenteraad van gemeente Dijk en Waard zal per 1 januari 2022 uit 37 raadsleden bestaan.
De gemeenteraadsverkiezingen zijn naar verwachting op 24 november 2021.

Samenwerking
De ambtelijke organisaties van Langedijk en Heerhugowaard zijn al eerder gefuseerd. De gemeente werkt op een aantal beleidsterreinen nauw samen met haar partners in de regio. Om de ambities van de gemeente Dijk en Waard te realiseren spelen formele en informele overleggen op ambtelijk en bestuurlijk niveau een belangrijke rol.

Functie

De griffier
De griffier is de eerste adviseur en ondersteuner van de gemeenteraad en vervult een centrale rol in de driehoek waar de bestuurlijke afstemming plaatsvindt tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie. De griffier adviseert de gemeenteraad en individuele leden van diverse commissies over hun werkwijze, draagt zorg voor een optimale inrichting en uitvoering van procedures, en treedt op als vertegenwoordiger namens de gemeenteraad.

Opdracht
Tot 1 januari 2022 werkt de kwartiermaker/beoogd griffier samen met de huidige raadsleden en griffier/plaatsvervangend griffier aan de voorbereidingen van de nieuwe gemeente. Het betreft onder meer werkzaamheden rondom de raadsverkiezingen en de voorbereiding van een inwerk-programma voor de nieuwe raadsleden. De griffier heeft daarbij oog voor het effect van de samenvoeging van twee gemeenteraden -met elk hun eigen gewoonten en cultuur- naar de nieuwe, grotere gemeenteraad.
Bij het samenstellen van de nieuwe griffie wordt van de kwartiermaker/beoogd griffier dat hij/zij een team bouwt dat goed in staat is om de nieuwe gemeenteraad te ondersteunen. In de kwartiermakersfase werkt hij/zij samen met de beide werkgeverscommissies.
Daarnaast besteedt de kwartiermaker aandacht aan alle overige werkzaamheden die in de voorbereiding op de gemeente Dijk en Waard i.o. van belang en noodzakelijk zijn.

Na 1 januari 2022 ondersteunt de griffier de nieuwe raad en raadsleden bij hun taken en draagt zorg voor het verder opbouwen van de raadsondersteuning waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan het begeleiden en het ontstaan van een nieuwe raadscultuur. De griffier draagt zorg voor de inrichting van informatievoorziening en raadscommunicatie zodat de raad haar werkzaamheden kan uitvoeren en zichtbaar is voor haar inwoners.

Functie inhoud
· Adviseren raad en verlenen ondersteuning
· Adviseren inzake bestuurlijke en democratische vernieuwing
· Bevorderen van politiek-bestuurlijk-ambtelijke verhoudingen
· Verzorgen van externe profilering van de gemeentelijke organisatie
· Leidinggeven aan de griffie

Functie-eisen

Competenties en persoonlijkheid
Naast algemene competenties als analytisch vermogen, flexibiliteit, stressbestendigheid, integriteit, overtuigingskracht, organiserend vermogen en communicatieve vaardigheden, zijn de volgende persoonlijkheidstrekken belangrijk voor het goed uitoefenen van het vak binnen onze gemeente:
· Onafhankelijk
· Krachtige persoonlijkheid
· Toegankelijk mensenmens
· Persoonlijk leider

Functie-eisen
· Academisch werk- en denkniveau;
· Ervaring als raadsgriffier in een gemeente van vergelijkbare complexiteit;
· Ruime ervaring met strategische advisering en procesmanagement in een complexe bestuurlijke
omgeving;
· Een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen;
· Breed inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen;
· Kennis en ervaring op het gebied van democratische en bestuurlijke vernieuwing;
· Bereid om in aanloop naar de fusie als kwartiermaker voor de griffie op te treden.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden
· De functie is voorlopig gewaardeerd in salarisschaal 14.
Definitieve waardering volgt zo spoedig mogelijk.
· Een eigentijds pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden;
· Een aanstelling voor onbepaalde tijd behoort tot de mogelijkheden;
· Het betreft een fulltime aanstelling van 36 uur (1,0 fte);
· De functie van griffier gaat in per 1 januari 2022, volgend op de periode als kwartiermaker.

Inlichtingen

De procedure
De Werkgeverscommissie laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Voor meer informatie over het profiel en/of de procedure neemt u contact op met Gert-Jan Jongkind via nummer 06-50244791, of via emailadres: jongkind@bestman.nl

Reageren kan tot en met vrijdag 19 maart aanstaande.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Een integriteitsscan kan onderdeel uit maken van de procedure.

Als u belangstelling heeft voor deze vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en een overzicht van afgeronde opleidingen.

Sollicitatie

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden.

Top