Griffier

Introductie

gemeente Alkmaar

– waar ‘hij/hem/zijn’ staat kan ook ‘zij/haar’ gelezen worden –

Gevraagd:

Een stevige griffier:
· die met verve opkomt voor de belangen van de raad en verbinding zoekt met college en organisatie;
· die investeert in de verbetering van de informatievoorziening zowel vanuit college/ambtelijke
organisatie als daarbuiten;
· die de raad gevraagd en ongevraagd van (strategische) adviezen voorziet;
· die draagvlak organiseert voor gepaste verbeteringen in de werkzaamheden van de raad en bijdraagt aan de professionalisering van de raad;
· die voorstelt op welke wijze het democratisch besluitvormingsproces kan inspelen op en blijven
voldoen aan de maatschappelijke ontwikkelingen;
· die vóór en naast zijn medewerkers staat.

Organisatie

Alkmaar
Alkmaar, 100.000+ gemeente en vijfde stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. Met het uitgebreide winkelaanbod, één van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt trekt Alkmaar jaarlijks veel bezoekers. De ligging nabij de kust en randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

Het bestuur
Alkmaar heeft een gemeenteraad met 39 leden. Er zijn 11 fracties en 30 fractie-assistenten.
Er wordt gewerkt met drie commissies: Bestuur & Middelen, Ruimte en Sociaal.
Het college bestaat uit de burgemeester en vijf fulltime wethouders. Zij worden ondersteund door de gemeentesecretaris.

De ambtelijke organisatie
In de organisatie werken 600 medewerkers (530 fte) resultaatgericht samen, met een grote mate van eigen verantwoordelijkheid in een inspirerende werkomgeving. De kernwaarden zijn: Duidelijk, Oplossingsgericht, Betrokken en Betrouwbaar.
De organisatie kent een driehoofdige directie inclusief de gemeentesecretaris/algemeen directeur.

De werkgeverscommissie
De werkgeverscommissie bestaat uit 3 raadsleden, Jan Hoekzema (voorzitter), Arie Epskamp en Bastiaan de Leeuw.

De griffie
Het griffieteam bestaat in Alkmaar momenteel naast de griffier uit drie raadsadviseurs (waarvan een raadsadviseur tevens loco-griffier is, een raadsadviseur tevens communicatie-adviseur is en een commissiegriffier die de regioactiviteiten mede-coördineert), een secretaris van de rekenkamercommissie en twee griffiemedewerkers.


Functie

De opdracht
Werken bij de gemeente Alkmaar betekent werken in een dynamische stad en voor een grote regio. Sámen met de kracht van inwoners en ondernemers.

De griffier is vanzelfsprekend verantwoordelijk voor alle reguliere taken van de griffie. Hij is de eerste adviseur van de raad, commissies, presidium, fracties, raadsleden en fractie-assistenten. Hij zorgt dat de raad in positie is, ook in zijn rol in de lokale driehoek, en dat raad en de gemeenschap elkaar goed weten te vinden.

Daarnaast heeft de griffier van Alkmaar een aantal specifieke opgaven:
· De griffier komt met verve op voor de belangen van de raad. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit
naar ‘de poortwachtersfunctie’ gericht op verbetering van de kwaliteit, planning, timing en
tijdigheid, volledigheid en integraliteit van de stukken die door college en organisatie aan de raad
worden aangeboden. De griffier weet hiervoor de meest effectieve beïnvloedingsstijl in te zetten.
De griffier geeft deze verbeteringen een duurzaam karakter en investeert daartoe in de verbinding
met de raad, het college en de organisatie. Hij is flexibel waar dat kan en stellig waar dat moet.
· Door eerst de informatievoorziening richting raad te stroomlijnen creëert de griffier ruimte voor
verdere verbetering/verandering van de werkprocessen van de raad. De griffier heeft een goed
gevoel voor breed gedragen behoefte aan verbetering/verandering. De griffier weet deze behoefte
adequaat te inventariseren, komt met gepaste voorstellen voor verbetering/verandering en zet
deze om in resultaat. Desgewenst past de griffier het griffieplan, c.q. de griffiecapaciteit hierop aan.
· In de hitte van het raadsdebat kan de communicatie een ‘direct’ karakter krijgen. De griffier is daar
tegen bestand en treedt zelfbewust op. Ook staat hij voor zijn medewerkers en treedt, indien
nodig, op als ‘hitteschild’.
· De griffier investeert samen met de burgemeester en de gemeentesecretaris in een goede
werkrelatie in de ‘driehoek’. Er wordt proactief samenwerking gezocht op de planning van stukken
en begeleiden van de stukkenstroom van het college naar de raad en op een adequaat
besluitvormingsproces.
· Daarnaast is de griffier de rechterhand en eerste adviseur van de burgemeester in zijn rol als
voorzitter van de Raad, zowel bij voorbereiding, tijdens vergadering en bij eventuele nazorg bij
vergaderingen van de gemeenteraad.
· Het griffieteam bestaat uit gemotiveerde, taakvolwassen, collegiale en loyale medewerkers.
De griffier koestert het onderlinge vertrouwen, de kwaliteit van het team als geheel en de
kwaliteiten van de individuele leden van het team. De griffier geeft richting en ruimte en ziet toe op
het resultaat. Hij coacht waar dat kan en stuurt bij waar dat moet.
· De griffier heeft naast zijn oriëntatie op de raad ook een duidelijke oriëntatie op de lokale
samenleving en de maatschappij. De griffier ziet en benut kansen en zet raadsleden hiermee in hun
kracht, zowel in hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende als controlerende rol. Voor
inwoners en belanghebbenden creëert de griffier mogelijkheden om in contact met de raad te
komen.
· De griffier stelt zich actief op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van de lokale democratie
en van andere ontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor de Alkmaarse gemeenteraad en
adviseert hier de raad gevraagd en ongevraagd over.
· De griffier zet zich actief in voor verschillende netwerken en kringen; zo heeft de griffier een
voortrekkersrol in de regionale activiteiten en is hij actief in het overleg van de 100.000 plus
gemeenten.

Functie-eisen

Functie-eisen
· Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur juridisch / bestuurskundig / financieel.
· Ruime werkervaring als griffier of een daarmee vergelijkbare functie.
· Ruime werkervaring in een met Alkmaar vergelijkbare complexe politiek-bestuurlijke omgeving.
· Visie op en kennis van de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de gemeenteraad.
· Ervaring met coachend leidinggeven aan een team.
· Kan, gelet op eerdere/andere werkzaamheden, door een ieder als voldoende onpartijdig en
onafhankelijk worden gezien.
· De bereidheid om zich in Alkmaar, of de directe omgeving te vestigen is een pré.

Competenties
Op het gebied van competenties beschikt de griffier over:
· Denken: Visie, Strategie, Rolbewustzijn, Zelfreflectie.
· Voelen: Politieke en Bestuurssensitiviteit, Vertrouwen geven en ruimte bieden, Communicatief
(mondeling en schriftelijk), Coachen.
· Kracht: Stevigheid/standvastigheid, Resultaatgerichtheid, Natuurlijk gezag, Overtuigingskracht,
Initiatiefrijk, Creatief en Stressbestendig.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden
· Het betreft een fulltime dienstverband.
· Inschaling vindt plaats in schaal 15.
· Het betreft een arbeidsovereenkomst voor een jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Inlichtingen

Meer informatie
De werkgeverscommissie van de gemeente Alkmaar laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft u graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Solliciteren
Indien u belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv in te sturen. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Uw reactie bevat een motivatiebrief en een recent cv. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Een delegatie van de werkgevers-commissie, griffie, en de raad is betrokken door deelname in de selectie- of adviescommissie. Een eventueel assessment, een referentiecheck en een aanvraag VOG maken deel uit van de procedure.

Sollicitatie

Planning
U kunt reageren tot uiterlijk dinsdag 1 september 2020.
Na deze datum wordt uw sollicitatie in reserve genomen.

De voor-selectiegesprekken met Gert-Jan Jongkind vinden plaats in de weken 37 en 38.
De presentatie van kandidaten aan de selectiecommissie vindt plaats op vrijdag 25 september 2020.
De 1e gespreksronde vindt plaats op donderdag 1 oktober 2020.
De 2e gespreksronde vindt plaats op vrijdag 9 oktober 2020.
Een klikgesprek met het Presidium vindt plaats op een nader te bepalen datum, evenals een kennismakingsgesprek met de medewerkers van de griffie.
Een nadere planning met betrekking tot de het inwinnen van referenties, het assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden.

Top