Griffier

Introductie

Gemeente Laren


Een dynamische functie in een kleine maar zelfstandige gemeente!


Het dorp
Laren is een dorp met 11.355 inwoners, gelegen in de regio Gooi en Vechtstreek van de provincie Noord-Holland en is van oorsprong een brinkdorp. Laren kent een open zelfbewuste gemeenschap, van oorsprong katholiek en met een liberaal karakter. Het voorzieningenniveau in het dorp is hoog en toegankelijk. Laren kenmerkt zich door een balans tussen respect voor de geschiedenis, de tradities van het dorp én de eisen van deze tijd. Gestreefd wordt naar behoud én versterking van de identiteit van haar gemeenschap. De kernwaarden die daarbij worden gehanteerd zijn: groen en veilig, kunstzinnig en creatief, dorps met goed bewaarde architectuur, hoog voorzieningenniveau, bereikbaar en een rijk verenigingsleven.

Organisatie

Context
Laren is een relatief kleine gemeente, maar kenmerkt zich door een grote politieke dynamiek. Met de gemeente Eemnes, gelegen in de provincie Utrecht, en de gemeente Blaricum, gelegen in de provincie Noord-Holland, wordt sinds 2008 deelgenomen in de gemeenschappelijke regeling de BEL Combinatie. De BEL Combinatie voert de gemeentelijke taken uit onder regie en in opdracht van de drie gemeentebesturen. Voor een aantal werkzaamheden is Laren aangesloten bij regionale gemeenschappelijke regelingen, waaronder de Regio G&V, de Veiligheidsregio G&V, de Omgevingsdienst Flevoland Gooi & Vechtstreek en de Tomingroep.

De drie gemeenten (Blaricum, Eemnes en Laren) functioneren autonoom, inclusief gemeenteraad, griffier, college van B&W, gemeentesecretaris en een bescheiden bestuursstaf. De overige ambtenaren zijn in dienst van de BEL Combinatie, de ‘werkorganisatie’. De gemeenteraad van Laren heeft 15 raadsleden en wordt geadviseerd door twee raadscommissies, i.c. de raadscommissie Maatschappij en Financiën (M&F) en de raadscommissie Ruimte en Infrastructuur (R&I).

Functie

Functie
Laren kent een dualistische cultuur, waarbij de focus is gericht op het behoud van de bestuurlijke zelfstandigheid van de gemeente. De griffier bekleedt een spilfunctie binnen dit speelveld. Je bent eindverantwoordelijk voor het ondersteunen van de gemeenteraad en voor de kwaliteitsbewaking van het politieke besluitvormingsproces. Je opereert zelfstandig en onafhankelijk op het snijvlak politiek, bestuur, ambtelijke organisatie en samenleving. Je bent een gezaghebbend persoon die in staat is zowel heldere verhoudingen te realiseren tussen raad, college en ambtelijke organisatie, als de kwaliteit van de besluitvorming te bevorderen. Je levert, vanuit een strategisch kader en de wettelijke context, gevraagd en ongevraagd advies aan de leden van de raad, de raadsvoorzitter, de leden van de raadscommissies en de commissievoorzitters. Je initieert een visie op de doorontwikkeling van de raadsondersteuning binnen het duale bestel, in het bijzonder op het gebied van participatie. Je draagt zorg voor een goede voorbereiding van de vergaderingen, voor stroomlijning van ontvangen informatie en voor een gestructureerde documentatie van de informatie. Je ondersteunt de raadsleden bij het gebruik van de raadsinstrumenten. Daar waar nodig organiseer je scholingsbijeenkomsten en draag je zorg voor het organiseren van contacten met organisaties en inwoners. Je geeft leiding aan de medewerker op de griffie.

Je weet de samenwerking te zoeken met de beide andere griffiers binnen de BEL-gemeenten. Bij verhindering of kortstondige afwezigheid ben je loco-griffier voor die gemeenten. De werktijden van de griffier volgen het ritme van de raadsvergaderingen en andere raadsbijeenkomsten.

De belangrijkste taken van de griffier:
· Adviseert de gemeenteraad, individuele raads- en commissieleden, fracties en fractie-vertegenwoordigers in het algemeen en in het bijzonder ten aanzien van de kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende taken van de raad;
· Ondersteunt de raadsleden bij het gebruik van de raadsinstrumenten;
· Ondersteunt als commissiegriffier van raadscommissie M&F en plaatsvervangend commissiegriffier van raadscommissie R&I de respectievelijke voorzitters;
· Neemt initiatieven voor de versterking van de aan de raad toegekende wettelijke taken;
· Vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de raad binnen het overleg burgemeester, gemeentesecretaris en griffier;

· Toetst de kwaliteit van bestuurlijke stukken op procedurele aspecten en globaal op de inhoud;
· Draagt zorg voor het opstellen van de agenda’s en voorbereiding van de vergaderingen, i.c. tijdige en adequate aanlevering van agenda en voorstellen aan raad en raadscommissies;
· Draagt zorg voor de uitwerking van vergaderingen van de gemeenteraad, het presidium en de raadscommissies en overige bijeenkomsten, i.c. besluitenlijsten/lijsten adviezen en conclusies/verslaglegging;
· Geeft coachend leiding aan de medewerker van de griffie, bereidt de griffie voor op het participatieproces Omgevingswet binnen de Larense context van een zelfbewuste gemeenschap;
· Maakt deel uit van de regionale griffierskring en vertegenwoordigt de raad van Laren binnen deze kring.

Functie-eisen

Profiel
Je bent als eerste adviseur van de gemeenteraad een verbindend strateeg met gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen. Je initieert, stimuleert en onderhoudt de samenwerking/afstemming met de raad(sleden), commissie(leden), voorzitters en fracties/fractievertegenwoordigers en vervult hierin een scharnierfunctie. Je fungeert als gesprekspartner en klankbord, zodat de leden in staat zijn hun rollen te vervullen. Hierbij ben je je bewust van de dynamiek, de verschillende belangen en de omgeving. Je bent bestand tegen druk, handelt integer en draagt binnen het overleg van de driehoek burgemeester, gemeentesecretaris en griffier zorg voor een goede afstemming en samenwerking. De griffier van Laren is representatief, onafhankelijk, neutraal, sociaal vaardig en heeft oog voor non verbale communicatie van personen. Je bent accuraat en de beheersing van de Nederlandse taal is uitstekend, zowel in woord als geschrift.

Je hebt een academisch denk- en werkniveau en reeds meerdere jaren ervaring als raadsgriffier.

Op het gebied van competenties beschik je over:
· het vermogen je onafhankelijk op te stellen
· analytisch vermogen
· verbindend vermogen
· plan- en organisatievermogen
· juridische vaardigheden
· politiek/bestuurlijke sensitiviteit
· leidinggevende capaciteiten
· besluitvaardigheid
· groot schakelvermogen
· digitale vaardigheden

Aanbod

Aanbod
Wij bieden een salaris van maximaal € 6.365 bruto (schaal 13) per maand op basis van 36 uur per week. De werktijden zijn variabel. Het betreft een vaste formatieplaats. Er wordt gestart met een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar, met de intentie deze om te zetten naar een vast dienstverband. Wij hebben een modern en flexibel pakket aan arbeidsvoorwaarden.

Inlichtingen

Procedure
De gemeenteraad van Laren laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft u graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Indien u belangstelling heeft voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Een integriteitsscan kan onderdeel uit maken van de procedure.

Reageren kan tot vrijdag 23 april aanstaande.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het inwinnen van referenties, het assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden.

Sollicitatie

Gert-Jan Jongkind 06-50244791

Top