Griffier

Introductie

Gemeente Wijk bij Duurstede


Gevraagd:
Een griffier (voor 32 uur per week):
· die met verve opkomt voor de belangen van de raad en verbinding zoekt met college en organisatie;
· die de raad gevraagd en ongevraagd van (strategische) adviezen voorziet;
· die draagvlak organiseert voor gepaste verbeteringen in de werkzaamheden van de raad;
· die bijdraagt aan de onderlinge samenwerking binnen de raad;
· die voorstelt hoe het besluitvormingsproces kan inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen;
· die vóór en naast de griffiemedewerkers staat.

Wijk bij Duurstede
Onze gemeente is met bijna 24.000 inwoners een relatief kleine gemeente, waar het fijn wonen en werken is. Onze inwoners hebben veel waardering voor het eigen karakter van hun kern en de aantrekkelijke leefomgeving. De belangrijkste voorzieningen hebben we binnen de kernen of binnen handbereik. We willen als gemeente dan ook zelfstandig blijven. Een zekere groei, die bijdraagt aan onze vitaliteit, is daarvoor nodig. Dit hebben wij samengevat onder de noemer ‘Groot genoeg om klein te blijven’. Die wens voor behoud van zelfstandigheid zit diep. Van oudsher, door onze ligging, zijn we op onszelf aangewezen. Dit heeft gemaakt dat we in grote mate zelfredzaam (willen) zijn en onze zelfstandigheid diepgeworteld is. Dit heeft ook consequenties voor de ambtelijke organisatie en de griffie. Er wordt hard gewerkt met relatief weinig mensen. Om als gemeente bestuurlijk zelfstandig te kunnen blijven moet de kwaliteit van de griffie, het strategisch vermogen en de slagkracht op orde zijn.

Organisatie

Raad en college
De raad bestaat uit 19 leden en acht fracties. De coalitie bestaat uit de fracties VVD, GroenLinks en PCG. De oppositie bestaat uit de fracties BurgerBelangen, SP, CDA, D66 en DuurzaamWijk. Raadsleden, gespreksleiders, steunfractieleden, collegeleden, medewerkers, inwoners, organisaties en bedrijven weten elkaar in het algemeen goed te vinden. Het college bestaat, naast de burgemeester, uit drie fulltime wethouders afkomstig uit VVD, GroenLinks en PCG.

Avonden van de Raad
Sinds 2019 wordt vergaderd volgens een model waarbij de insteek is ruimte te bieden aan gesprek en dialoog. Gesprek met elkaar en betrokkenen tijdens de beeldvormende fase, daarna dialoog tijdens de oordeelsvorming. Basis blijft het BOB-model, waarbij de rol van inwoners onverminderd groot is, de vergaderfrequentie toeneemt, er vaker informatiebijeenkomsten (thematisch ingestoken) zijn, die vooral ook voor inwoners aantrekkelijker zijn (participatieve democratie).

De griffie
Het griffieteam bestaat in Wijk bij Duurstede momenteel naast de griffier (32 uur) uit een 1e plv griffier/raadsadviseur (28 uur) en een 2e plv griffier/griffiemedewerker (24 uur).

De ambtelijke organisatie
De ambtelijke organisatie kent ongeveer 120 fte (140 medewerkers) en is opgebouwd uit een directie en een aantal teams.

Functie

De opdracht
Werken bij de gemeente Wijk bij Duurstede betekent werken in een dynamische gemeente, sámen met de kracht van inwoners en ondernemers. De griffier is vanzelfsprekend verantwoordelijk voor alle reguliere taken van de griffie, met de volgende zes kerntaken: de griffier:

1. draagt zorg voor inhoudelijke, procesmatige, logistieke, procedurele ondersteuning van de raad.
Levert strategisch dan wel tactisch/operationeel advies en bijstand, heeft een sturende rol op processen en vraagstukken op het gebied van bestuur en organisatie en draagt bij aan de ontwikkeling van de raad.

2. is intern en extern, specifiek ook voor de lokale samenleving en regionale samenwerkingsverbanden, aanspreekpunt voor de raad en ondersteunt de raad, de rekenkamercommissie en commissies als bedoeld in de artikelen 82 en 84 van de Gemeentewet bij de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Creëert draagvlak voor beleid.

3. geeft integraal leiding aan de griffie.

4. vervult een schakelfunctie tussen de raad en college, gemeentesecretaris en ambtelijke organisatie.

5. is eindverantwoordelijk voor de griffie.

6. is secretaris van de rekenkamercommissie.

Daarnaast heeft de griffier van Wijk bij Duurstede een aantal specifieke opgaven:
· De griffier draagt in belangrijke mate bij aan verbinding en samenwerking, zowel binnen de raad, als tussen raad en college, ambtelijke organisatie en griffie, de gemeentelijke organisatie en burgers, ondernemers en maatschappelijke instellingen. De griffier weet hiervoor in elke situatie de meest effectieve communicatiestijl in te zetten.
· De griffier doet voorstellen voor verdere verbetering/verandering van de werkprocessen van de raad. De griffier heeft een goed gevoel voor breed gedragen behoefte aan verbetering/verandering. De griffier weet deze behoefte adequaat te inventariseren, komt met gepaste voorstellen voor verbetering/verandering en stuurt op resultaat.
· De griffier investeert samen met de burgemeester en de gemeentesecretaris in een strategische ‘driehoek’, met visie op de relatie tussen de lokale overheid en de lokale samenleving.
· Daarnaast is de griffier de rechterhand en eerste adviseur van de burgemeester in haar rol als voorzitter van de raad, zowel bij voorbereiding, tijdens vergadering als bij eventuele nazorg bij vergaderingen van de gemeenteraad.
· Het griffieteam bestaat uit goed opgeleide, gemotiveerde en collegiale medewerkers. De griffier koestert het onderlinge vertrouwen, versterkt het functioneren van het team als geheel en van de individuele leden van het team, door ieder nog beter in positie te brengen. De griffier geeft richting en ruimte en ziet toe op het resultaat. De griffier coacht waar dat kan en stuurt bij waar dat moet.
· In de hitte van het raadsdebat kan de communicatie een ‘direct’ karakter krijgen. De griffier is daar tegen bestand en treedt zelfbewust op. Ook staat de griffier voor de griffiemedewerkers en treedt, indien nodig, op als ‘hitteschild’.
· De griffier heeft een actieve oriëntatie op de raad, op de lokale samenleving en op de maatschappij. De griffier ziet en benut kansen en zet raadsleden in hun kracht, zowel in hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende als controlerende rol. Voor inwoners en belanghebbenden creëert de griffier mogelijkheden om in contact met de raad te komen.
· De griffier stelt zich actief op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van de lokale democratie en van andere ontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor de gemeenteraad en adviseert hier de raad gevraagd en ongevraagd over.
· De griffier zet zich actief in voor verschillende netwerken en kringen; zo heeft de griffier een actieve rol in de regionale activiteiten.

Functie-eisen

Functie-eisen
· Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur juridisch/bestuurskundig.
· Ervaring als (plaatsvervangend) griffier of een daarmee vergelijkbare functie.
· Ruime werkervaring in een vergelijkbare complexe politiek-bestuurlijke omgeving.
· Visie op en kennis van de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de gemeenteraad.
· Ervaring met ontwikkelingsgericht leidinggeven aan een team.
· Kan, gelet op eerdere/andere werkzaamheden, door een ieder als voldoende onpartijdig en onafhankelijk worden gezien.

Competenties
Op het gebied van competenties beschikt de griffier over:
· Denken: Visie, Strategie, Rolbewustzijn, Zelfreflectie.
· Voelen: Politieke en Bestuurssensitiviteit, Vertrouwen geven en ruimte bieden, Communicatief (mondeling en schriftelijk), Coachen.
· Kracht: Stevigheid/standvastigheid, Resultaatgerichtheid, Natuurlijk gezag, Overtuigingskracht, Initiatiefrijk, Creatief en Stressbestendig.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden
· Het betreft een dienstverband van 32 uur.
· De functie is indicatief ingeschaald in schaal 12.
· Het betreft een arbeidsovereenkomst voor een jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Inlichtingen

Meer informatie
De werkgeverscommissie van de gemeente Wijk bij Duurstede laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Solliciteren
Wijk bij Duurstede wil een inclusieve organisatie zijn, dus het maakt ons niet uit waar je geboren bent, waar je in gelooft of van wie je houdt. We zijn nieuwsgierig naar jouw talent en hoe jij het verschil maakt voor onze raad en organisatie.

Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en cv in te sturen. Het cv bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en een overzicht van afgeronde opleidingen. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Een eventueel assessment, een referentiecheck en een aanvraag VOG maken deel uit van de procedure.

De vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld. Als intern gelden de SWITCH gemeenten:
de Bilt, Bunnik, Leusden, Scherpenzeel, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Woudenberg, en Zeist. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Planning
Je kunt reageren tot uiterlijk vrijdag 28 mei 2021.
Een nadere planning met gespreksdata volgt zo spoedig mogelijk.

Sollicitatie

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden.

Top