Gemeentesecretaris

Introductie

Gemeente Zandvoort

Wie komt Zandvoort versterken?
Zandvoort zoekt een gemeentesecretaris die in belangrijke mate bijdraagt aan het realiseren van de hoge ambities van de gemeente.
Een secretaris die weet wat er in de Zandvoortse gemeenschap leeft.
Een strategisch adviseur van het college.
Een overtuigend ambtelijk opdrachtgever richting organisatie Haarlem-Zandvoort.
Een strategische verbinder, die overtuigt en tot resultaatgerichte samenwerking aanzet, zowel intern als extern.

Organisatie

Context
Zandvoort, de Noord-Hollandse kustgemeente, telt ruim 17.000 inwoners, onder wie veel ondernemers. De gemeente is zowel bekend als aantrekkelijke badplaats, als vanwege het circuit en de Formule 1. Zandvoort heeft een zeer hoog ambitie- en opgaveniveau voor een gemeente van deze omvang. Tot de gemeente behoort ook Bentveld.

De gemeenteraad van Zandvoort telt 17 zetels en 8 fracties: OPZ: 4 zetels, VVD: 3 zetels, D66: 3 zetels, CDA: 2 zetels, PVV: 2 zetels, GroenLinks: 1 zetel, PvdA: 1 zetel, GBZ: 1 zetel.
Recent heeft zich een tussentijdse wijziging van coalitiepartners voorgedaan.
VVD, D66, CDA, PvdA en GBZ vormen nu een coalitie.
De resterende bestuursperiode wordt uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord ’Samen sterk door de crisis’. Dinsdag 30 juni jongstleden zijn 3 wethouders geïnstalleerd.
De bestuurscultuur in Zandvoort wordt gekenmerkt door de directe stijl van debatteren en door de korte lijnen tussen inwoners en ondernemers richting bestuur.

Per 1 januari 2018 zijn de gemeenten Zandvoort en Haarlem een ambtelijke fusie aangegaan.
Doel van de ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten is om zorg te dragen voor een kwalitatief
hoogwaardige, effectieve en efficiënte uitvoering van de gemeentelijke taken. Zandvoort behoudt een autonoom gemeentebestuur. Alleen functies die het bestuur van de gemeente Zandvoort direct ondersteunen en adviseren zijn nog in dienst van de gemeente Zandvoort: de gemeentesecretaris en de griffier. Daarnaast is er een controller, die weliswaar in dienst is van de gemeente Haarlem, maar bij de uitvoering van zijn taak uitsluitend de belangen van de gemeente Zandvoort dient.
Gebiedsgericht werken is voor de ambtelijke organisatie een van de uitgangspunten, waarbij Zandvoort en Bentveld een gezamenlijk gebied vormen.
De ambtelijke samenwerking is recentelijk geëvalueerd en de aanbevelingen die daar uit naar voren kwamen worden verder uitgewerkt.

Functie

Jouw rol als gemeentesecretaris

· Richting bestuur van de gemeente Zandvoort:
In de eerste plaats vervul je als gemeentesecretaris van Zandvoort specifieke taken die liggen in Zandvoort zelf. Je adviseert het college als geheel en ondersteunt leden van het college waar nodig individueel. Als secretaris maak je deel uit van -en investeer je in- het driehoeksoverleg burgemeester-secretaris-griffier. Je bent ook zichtbaar voor de leden van de gemeenteraad.

· Richting ambtelijke organisatie:
In de organisatie Haarlem-Zandvoort vervul je als gemeentesecretaris van Zandvoort een prominente, gezaghebbende maar geen hiërarchische rol. Je neemt deel aan het directieteam van Haarlem maar vervult geen directeursfunctie. Je stuurt niet rechtstreeks op domeinen, teams of individuele medewerkers. In het directieteam breng je de input van Zandvoort mee en vertaal je de coulour locale.

· Richting Zandvoort:
Al secretaris vorm je een team met de gebiedsmanager voor Zandvoort en Bentveld.
De rollen zijn daarbij zodanig verdeeld dat je als secretaris:
· ambtelijke opdrachtgever bent ten aanzien van majeure projecten zoals F1 en andere
bestuursgevoelige projecten binnen de gemeente;
· primair de verbinding onderhoudt tussen college en organisatie (en met name het directieteam).

De gebiedsmanager is meer operationeel gericht. Hierdoor blijven de rollen zuiver. Als secretaris waak je ervoor dat je te veel in de uitvoering wordt gezogen, wat ten koste zou kunnen gaan van je rol als onafhankelijk adviseur van het college. In plaats daarvan benut je de ruimte om je rol als secretaris in strategische zin verder te ontwikkelen en verbinding te leggen met de Zandvoortse gemeenschap (inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties), zodat je weet wat er speelt.

Jouw opgave
Gelet op de bovengeschetste context en ambities, heb je als gemeentesecretaris van Zandvoort, naast de reguliere taken van de functie, de volgende uitdagingen:

1. Adviseurschap
Je bent een herkenbare gemeentesecretaris die de visie en belangen van Zandvoort naar voren brengt, maar ook kan denken vanuit andere visies en belangen. Je hebt gevoel voor wat (bestuurlijk) nodig is; weet en draagt ook uit wat mogelijk en onmogelijk is. Politieke sensitiviteit is onmisbaar; je straalt vakmanschap uit als secretaris (als adviseur van college en individuele bestuurders). Je zoekt actief het contact met de gemeentebestuurders; vanzelfsprekend met het college maar ook met de raad. Je weet een productieve relatie te bouwen met de burgemeester en de griffier.
Jouw maatschappelijk gevoel in de Zandvoortse context is cruciaal.

2. Opdrachtgeverschap
Je bent namens de gemeente Zandvoort ambtelijk eindverantwoordelijk voor een goede uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst met Haarlem. Je bent stevig, faciliterend waar nodig en oplossingsgericht. Je weet (bestuurlijke) opdrachten en wensen naar de organisatie te vertalen, maar omgekeerd ook tegendruk te geven. Je staat voor de besluitvorming. Je weet wie er bij een vraagstuk betrokken moeten worden en je weet zaken te organiseren. Je bent klantgericht en zakelijk. Je bewerkstelligt verdere klantgerichtheid en dienstverlening naar inwoners, ondernemers en bestuur. Je weet wat wordt gevraagd en welke (financiële en personele) middelen daar tegenover staan.

3. Samenwerking en evenwicht
Je bent rolbewust in je rol als gemeentesecretaris van Zandvoort en deelnemer aan het directieteam in Haarlem. Je bewaart de rust in de verhoudingen. Je bent samenwerkingsgericht (actief verbindend) tussen bestuurders onderling, bestuur en ambtenaren en tussen ambtenaren (in casu met de sleutelfiguren in de organisatie Haarlem-Zandvoort). Je bent een bruggenbouwer die samenhang en samenwerking tussen gemeenten (ook onderling) en organisatie bevordert. Je bent reflectief op je eigen positie en op die van anderen.

4. Strategieontwikkeling
Je bent strategisch en integraal denkend en van daaruit sturend. Je ontwikkelt en concretiseert de koers van de gemeente Zandvoort en draagt deze uit.

Functie-eisen

Leiderschap
Bovenstaande context en opgaven vragen dat de gemeentesecretaris beschikt over de volgende leiderschapskwalificaties:
∙ Denken: Visie, Strategie, Integraal, Rolbewustzijn, Zelfreflectie
∙ Voelen: Verbindend, Samenwerkingsgericht, Communicatief.
∙ Kracht: Herkenbaar, Natuurlijk gezag, Overtuigingskracht, Zakelijk, Daadkracht

Functie-eisen
∙ Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau.
∙ Ruime werkervaring (als eindverantwoordelijke/leidinggevende) in een context die qua complexiteit
vergelijkbaar is met Zandvoort in relatie tot de GR met Haarlem.
∙ Ruime ervaring met advisering en ondersteuning van een politiek bestuur.
∙ Visie op en kennis van organisatieontwikkeling.
∙ Visie op en ervaring met intergemeentelijke samenwerking.
∙ Affiniteit met het karakter van Zandvoort als kustgemeente.
∙ De bereidheid om zich met Zandvoort en de (directe) omgeving te verbinden.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden
∙ Het betreft een fulltime dienstverband. Een parttime invulling is bespreekbaar.
∙ De salariëring is in overeenstemming met de complexiteit van de functie.
∙ Het betreft een arbeidsovereenkomst voor een jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Inlichtingen

De Procedure
De gemeente Zandvoort laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Sollicitatie

Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van jouw werkzaamheden en een overzicht van je afgeronde opleidingen.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.
Een integriteitsscan kan onderdeel uit maken van de procedure.

Je kunt reageren tot dinsdag 1 september aanstaande.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het inwinnen van referenties, het assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden.

Top