Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

Introductie

Gemeente Uithoorn

Uithoorn
“De gemeente Uithoorn is een aantrekkelijke woongemeenschap met ruim en groen wonen en grootstedelijke voorzieningen binnen handbereik. Uithoorn biedt het beste van twee werelden.”

De gemeente Uithoorn telt ruim 30.000 inwoners en ligt strategisch gepositioneerd in de Randstad en het MRA gebied, op korte afstand van Schiphol en Amsterdam.
In de gemeente Uithoorn is veel om te koesteren. Aantrekkelijke woningen en woonomgeving, een compleet voorzieningenpakket binnen handbereik en veel economische activiteit. Veranderende maatschappelijke en financieel-economische verhoudingen maken dat behoud van die kernkwaliteiten allesbehalve vanzelfsprekend is. De belangrijkste nieuwe opgaven van Uithoorn in de voorliggende periode liggen in de transformatie van het sociaal domein, de invoering van de Omgevingswet, het verbeteren van de dienstverlening en op het gebied van samenwerking met burgers, maatschappelijke partners en marktpartijen.

De kernwaarden van de gemeente Uithoorn zijn:
· Eigen kracht van burgers, maatschappelijke organisaties en marktpartijen;
· Actieve rol van de gemeente als katalysator;
· Regionaal organiseren, lokaal borgen.

Organisatie

Bestuur
De gemeenteraad van Uithoorn telt 21 zetels met de volgende zetelverdeling:
Gemeentebelangen: 5, VVD: 5, DUS! (een combinatie van GroenLinks en D66): 4, Ons Uithoorn: 2,
CDA: 2, PvdA: 1, Groen Uithoorn: 1, !Durf: 1.

De partijen Gemeentebelangen, VVD en DUS! vormen een coalitie. De coalitiepartijen zijn elk met een wethouder in het college vertegenwoordigd.

Organisatie en regio
De ambtelijke organisatie is georganiseerd vanuit een regiemodel. De organisatie werkt volgens de ‘Uithoornse werkwijze’, een laagdrempelige en open cultuur, met de kernwaarden:
vertrouwen, transparant, oprecht, verbindend, integraal en sensitief.

Naast een eigen ambtelijk apparaat vormt Uithoorn samen met de gemeenten Diemen en Ouder-Amstel de gemeenschappelijke regeling DUO+. Naast alle bedrijfsvoerings-taken heeft Uithoorn de uitvoering van de dienstverlening en de uitvoering van het sociaal domein, en het beheer en onderhoud van het openbaar gebied, ondergebracht in deze gemeenschappelijke regeling.

Naast DUO+ zijn er nog verschillende andere gemeenschappelijke regelingen waarin gemeentelijke taken worden uitgevoerd zoals belastingen en inkoop. Regionaal is naast de Amstelland regio de Metropoolregio Amsterdam politiek bestuurlijk van strategisch grote betekenis voor Uithoorn.

De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur van Uithoorn is actief op een viertal werkterreinen:
· Bestuur
· Organisatie
· Uithoorn
· Regio, provincie, rijk

Functie

· Bestuur
De Uithoornse werkwijze en cultuur is constructief en respectvol. Jouw stijl van adviseren en ondersteunen sluit daarop aan. Je onderhoudt de goede samenwerking tussen raad, college, griffie en ambtelijke organisatie en je draagt bij aan verdere ontwikkeling en versterking van het lokale bestuur en het bestuurlijk ambtelijk samenspel.

Als gemeentesecretaris ben je eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders.
Je draagt zorg voor integraal voorbereide adviezen. Je geeft gevolg aan collegebesluiten en bewaakt de voortgang daarvan. Je bent daarin resultaatgericht.
Je bent een spin in het web en raadgever en klankbord voor de collegeleden.
Je hebt visie en een helicopterview, je bent in staat een vergezicht te schetsen en je hebt het vermogen dit in concrete adviezen en/of uitvoering te vertalen.
In de tandem met de burgemeester ben je een betrouwbaar gesprekspartner.
Met de burgemeester en de griffier vorm je de ‘driehoek’. Hierin toon je je een rolvaste en procesbewuste sparringpartner.
Ten aanzien van de raad ben je, met inachtneming van de duale verhoudingen, zichtbaar en politiek sensitief.

· Organisatie
Het bestuur van Uithoorn wordt ondersteund door een eigen ambtelijk apparaat. Daarnaast zijn de uitvoerende taken grotendeels ondergebracht bij DUO+, het samenwerkingsverband met Diemen en Ouder-Amstel.
Als algemeen directeur ben je eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie van Uithoorn.
De organisatie bestaat uit de volgende afdelingen:
· Samenleving
· Wonen en Werken
· Organiseren

Samen met het MT geef je sturing aan de doorontwikkeling. Speerpunten hierbij zijn:
· integraal werken;
· ontwikkeling van medewerkers en MT;
· het nog beter positioneren van de organisatie in de samenwerking met DUO+.

Voor medewerkers ben je zichtbaar, laagdrempelig en benaderbaar en stimuleer je de onderlinge samenwerking. Je hebt aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en het benutten van hun talenten. Je biedt ruimte en een veilige omgeving en je stimuleert eigenaarschap.

Als WOR-bestuurder overleg je zowel formeel als informeel met de Ondernemingsraad.
Organisatieontwikkeling bespreek je in een vroeg stadium, waarbij je open staat voor suggesties en signalen die de OR je geeft.

Samen met de gemeentesecretarissen van Diemen en Ouder-Amstel en de directie van de gemeenschappelijke regeling DUO+ vorm je het Directieberaad DUO+.
Je draagt bij aan de collegiale verhoudingen en bewaart en bewaakt de balans tussen de verschillende rollen in de samenwerking, zoals het zijn van vertegenwoordiger en opdrachtgever én het zijn van medeverantwoordelijke voor de organisatie DUO+. Je stimuleert het besef van gezamenlijk werkgeverschap. Je draagt bij aan de verdere ontwikkeling en versterking van het Opdrachtgevers-Opdrachtnemersoverleg (OGON).

· Uithoorn
Als eerste ambtenaar van de gemeente Uithoorn kén je jouw gemeente en heb je een visie op de lokale samenleving, de rol van de lokale overheid en op de interactie tussen inwoners en bestuur.
Je bouwt aan en onderhoudt een relevant lokaal netwerk. Je bent een aanjager ten aanzien van versterking van de participatie. Je anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen die effect hebben op Uithoorn. Voor inwoners, ondernemers en organisaties ben je herkenbaar en aanspreekbaar, waarbij je er voor waakt dat je bestuurders en taakvolwassen medewerkers voor de voeten loopt.

· Regio, provincie, rijk
Als ambtelijk vertegenwoordiger van de gemeente Uithoorn werp je je blik (ver) over de gemeentegrenzen. Je hebt zicht op landelijke en regionale ontwikkelingen die de positie en belangen van Uithoorn raken en weet dit om te zetten in concrete acties. ‘Alliantiemanagement’ en afstemming van de strategie met collegeleden en met ambtelijk adviseurs is daarbij essentieel. Je bouwt aan een relevant netwerk, je onderhoudt contacten met de DUO+ partners, andere buurgemeenten, de regio, MRA, etc. Je bent verbindend en weet krachten te bundelen.

Functie-eisen

Persoonlijke kwaliteiten
Je beschikt over de volgende kwaliteiten:
· Faciliterend leiderschap;
· Politieke en bestuurlijke sensitiviteit;
· (Strategisch) adviesvaardigheid.

Je bent:
· Samenwerkingsgericht;
· Toegankelijk en verbindend;
· Aanjager van verbetering en vernieuwing (participatie);
· Relativerend en zelfreflectief.

Kandidaten beschikken over relevante leidinggevende ervaring, opgedaan bij een overheidsorganisatie (bij voorkeur een gemeente) die qua complexiteit vergelijkbaar is met de gemeente Uithoorn en het samenwerkingsverband DUO+.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden
· Het betreft een fulltime dienstverband.
· De functie is gewaardeerd in schaal 15.
· Uithoorn biedt uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd en start met een jaarcontract.

Inlichtingen

De Procedure
De vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld.
Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

De gemeente Uithoorn laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en een overzicht van afgeronde opleidingen.

Je kunt reageren tot en met vrijdag 27 november aanstaande.
De presentatie van kandidaten staat gepland in week 3.
De 1e gespreksronde bij de gemeente Uithoorn staat gepland in week 4.
Een gesprek met de klankbordgroep staat gepland in week 5.
De 2e gespreksronde bij de gemeente Uithoorn staat gepland in week 6.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Een integriteitsscan kan onderdeel uit maken van de procedure.

Sollicitatie

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden. Je kunt daar aangeven dat je akkoord bent met onze privacyregels.

Je ontvangt daarna automatisch een ontvangstbevestiging.


Top