Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

Introductie

gemeente Waalre

Wie zet zijn schouders onder Waalre?
Waalre is de laatste tijd niet goed in het nieuws geweest.
Het vertrek van de burgemeester en de wethouders heeft blootgelegd dat de bestuurlijke verhoudingen binnen de gemeente al langere tijd waren verstoord.
Onder leiding van de waarnemend burgemeester, de heer Jan Boelhouwer, wordt nu een nieuwe bestuurlijke koers ingezet.
Wij zoeken een gemeentesecretaris/algemeen directeur die samen met de waarnemend burgemeester, de raad, het (nieuwe) college en de medewerkers van de organisatie bouwt aan een nieuw, stabiel en evenwichtig bestuurlijk-ambtelijk-samenspel.
Een gemeentesecretaris/algemeen directeur die leiding geeft aan onze 115 enthousiaste, professionele, collegiale en flexibele medewerkers.

– waar ‘hij/hem/zijn’ staat kan ook ‘zij/haar’ gelezen worden –

Organisatie

De gemeente Waalre
Met trots profileert de gemeente Waalre zich met de slogan ‘Livingroom van Brainport’ als groene en veilige woongemeente en biedt haar ruim 17.000 inwoners een uitstekend woonklimaat.
De gemeente grenst pal aan Eindhoven, waar veel inwoners van de gemeente Waalre werkzaam zijn. Voor inwoners en ondernemers zijn de lijnen met de gemeente kort, zij weten bestuurders en medewerkers goed te vinden.

Het bestuur
De gemeenteraad van Waalre telt 8 partijen en in totaal 17 zetels, met de volgende zetelverdeling: AWB (4 zetels), VVD (3 zetels), D66 (3 zetels), CDA (2 zetels), Zelfstandig Waalre (2 zetels), GroenLinks (1 zetel), PvdA (1 zetel) en Groen en Progressief (1 zetel).

Onder leiding van de waarnemend burgemeester wordt geïnvesteerd in onder meer:
· verbetering (van het imago) van het bestuur van Waalre;
· vorming nieuw college;
· ten aanzien van de raad: meer dialoog met respect voor elkaars standpunten, op hoofdlijnen sturen
en een beter debatklimaat;
· aandacht doorstroming in de raad;
· voortgang van de projecten, inclusief bestuurlijke besluitvorming;
· verbetering van de bestuurlijke processen en investeren in een constructief en goed gemeentebestuur.

Functie

De organisatie
Waalre is een kleine gemeente waar we talent als basis benutten en samenwerking en creativiteit inzetten als kracht. De 115 medewerkers krijgen volop kansen om zichzelf te ontwikkelen. Er zijn korte lijnen met het bestuur en management. Dankzij deze manier van werken kunnen we iedere dag weer een daadkrachtige dienstverlening bieden aan onze inwoners en ondernemers.
De organisatie is onderverdeeld in vier afdelingen: Dienstverlening, Samenleving, Leefomgeving en Bedrijfsvoering. De gemeentesecretaris vormt samen met de vier afdelingshoofden het MT. Gezamenlijk geven zij leiding aan de organisatie en de organisatieontwikkeling.

Ondanks de recente bestuurlijke perikelen werken de medewerkers onverminderd hard door en zijn trots op de organisatie. Zij staan voor elkaar klaar en zijn soms een tikkeltje eigenwijs. Een houding die past bij een kleine gemeente die graag zelfstandig wil blijven en kwalitatief goed werk wil afleveren. De onderlinge verhoudingen in de organisatie zijn plezierig, op samenwerking gericht, loyaal en zeer betrokken. De ambtelijke inzet is groot, de capaciteit is beperkt. Waar de waan van de dag overheerst kan de werkdruk hoog oplopen. Er is sprake van een informele ‘familie’-cultuur, met als voordeel dat de lijnen kort zijn, waarbij aanspreken op gedrag soms een uitdaging vormt.

De ambtelijke onafhankelijkheid staat hoog in het vaandel. De ambtelijke adviezen aan het college worden vanuit een strikt onafhankelijke positie gegeven. Medewerkers mogen zich hierin uitspreken en lef tonen. Het is aan het bestuur om deze onafhankelijke adviezen al dan niet op te volgen.

In Waalre wordt het ‘Werken vanuit de bedoeling’ omarmd. Het (nog meer) werken vanuit de bedoeling vraagt een doorontwikkeling op houding en gedrag.
Waalre wil samenwerken op basis van vertrouwen. De kernwaarden kunnen worden samengevat als: ‘Waalre DOET het met betrokkenheid’. (D= Daadkrachtig O= Open E=Energiek T=Trots).

De samenwerking met de OR is constructief, waarbij de OR hecht aan zowel formeel als informeel overleg met de bestuurder.

De regio
Waalre is een proactieve en constructieve speler in de regio. Als kleine gemeente is het voor de gemeente Waalre van belang goed samen te werken. Wij werken intensief en effectief samen in de regio op thema’s die de lokale gemeenschap overschrijden.
We zijn een betrokken en betrouwbare partner voor medeoverheden en andere regionale partners. De oriëntatie ligt daarbij op het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropoolregio Eindhoven. Wij werken op diverse taken ook samen in kleinere coalities binnen het stedelijk gebied. Wij zetten ons in deze samenwerkingsverbanden maximaal in en leveren onze bijdrage aan ontwikkeling, voorbereiding en/of uitvoering van regionaal en interlokaal beleid. De secretaris is hierin een belangrijke speler en heeft hierin een aanjagende rol.

Functie-eisen

De opgave voor de secretaris
Gelet op de bovengeschetste maatschappelijk, bestuurlijke en organisatorische context en ambities, kent de gemeentesecretaris/algemeen directeur van Waalre, naast de reguliere taken van de functie, de volgende uitdagingen:
· De secretaris heeft als primaire taak, samen met burgemeester en griffier bij te dragen aan een
hernieuwde balans in het samenspel tussen raad, college, organisatie en griffie. Focus ligt daarbij op
het komen tot constructieve, rolduidelijke en rolvaste verhoudingen tussen raad, college en
organisatie en het vinden van de goede toon van het debat. Kortom, de secretaris draagt er aan bij
dat ieder op zijn eigen stoel zit.
· In de tandem met de burgemeester investeren secretaris en burgemeester samen in de
vertrouwensband die voorwaardelijk is om gezamenlijk de gewenste bestuurscultuur tot stand
te brengen.
· De secretaris heeft extra aandacht voor de kwaliteit en aansturing van de ambtelijke organisatie en
verbeterde communicatie met het gemeentebestuur;
· Als linking-pin tussen college en ambtelijke organisatie heeft de secretaris een strikt onafhankelijke
rol. Hij vertaalt bestuurlijke wensen en ambities in realistische ambtelijke adviezen en uitvoering.
In de wisselwerking tussen bestuurlijk opdrachtgeverschap en ambtelijk opdrachtnemerschap staat
haalbaarheid centraal. De secretaris is hierin een verbindende, overtuigende en vertrouwen-
wekkende gesprekspartner van het bestuur én de organisatie. Ten aanzien van bestuurlijke vragen treedt hij op als eerste aanspreekpunt en spelverdeler. Hij fungeert zo nodig als hitteschild, waarbij hij bewaakt dat de bestuurlijke vraag de ambtelijke capaciteit niet overstijgt.
· Samen met de burgemeester draagt de secretaris bij aan versterking van de teamvorming en de
positionering van het nieuwe college. Hij spiegelt en coacht. Hij adviseert gevraagd en ongevraagd,
waarbij uiteindelijk het primaat van de politiek geldt.
· Hij maakt de kosten inzichtelijk van taken en projecten, onder meer door registratie van ambtelijke
inzet.
· Samen met MT en medewerkers geeft de secretaris uitvoering aan de doelstellingen van het
koersdocument ‘Werken vanuit de bedoeling’. Hij inspireert en is een koersvast boegbeeld en
voorbeeld ten aanzien van de doorontwikkeling van de organisatie. Hij creëert rust waar dat kan en
bundelt kracht en energie waar dat helpt om de gemeente en de organisatie verder te helpen.
Lef en trots mogen daarbij niet ontbreken, successen mogen gevierd en uitgedragen worden.
Hij stimuleert rolvastheid, elkaar aanspreken, externe oriëntatie, opgavegericht werken en
participatie.
· Hij investeert in de organisatie als aantrekkelijk werkgever, waar medewerkers kansen krijgen en
talent zich kan ontwikkelen. Hij stimuleert dat medewerkers en bestuurders elkaar aanspreken
(zowel complimenteus als constructief-kritisch) en geeft hierin zelf het goede voorbeeld.
· Als voorzitter van het MT brengt hij de leden in positie, individueel en als team. Hij vergroot het
strategisch vermogen en de integraliteit van het team.
∙ Als bestuurder in de zin van de WOR koestert hij de goede verhouding met de OR door het tijdig en
open agenderen van onderwerpen, zowel in formeel als in informeel overleg. Hij is zichtbaar en
aanspreekbaar voor alle medewerkers.
· Richting de samenwerkingspartners in de regio is de secretaris een proactieve en betrouwbare
gesprekspartner. Hij is zich bewust van de relatief kwetsbare positie van Waalre als kleinere
gemeente én is zich bewust van de kracht van Waalre en de meerwaarde die het de regio te bieden
heeft, bijvoorbeeld als proeftuin voor pilotprojecten. Hij ziet en benut kansen voor de regio en voor
Waalre. Hij verstaat het spel van geven en nemen en van halen en brengen.

Leiderschap
Bovenstaande context en opgaven vragen dat de gemeentesecretaris/algemeen directeur beschikt over de volgende leiderschapskwalificaties:
∙ Denken: Visie, Strategie, Rolbewustzijn, Zelfreflectie, Innovatie.
∙ Voelen: Verbindend, Samenwerkingsgericht, Vertrouwen/ruimte geven, Communicatief, Coachen.
∙ Kracht: Energie, Natuurlijk gezag, Overtuigingskracht, Koersvastheid, Daadkracht.

Functie-eisen
∙ Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau.
∙ Ruime werkervaring als (eindverantwoordelijk) leidinggevende in een context die qua complexiteit
en ontwikkelopgave vergelijkbaar is met Waalre.
∙ Ruime ervaring met advisering en ondersteuning van een politiek bestuur.
∙ Visie op en kennis van organisatieontwikkeling en -vernieuwing.
∙ Visie op en ervaring met intergemeentelijke samenwerking.
∙ Ervaring met medezeggenschap.
∙ Ambassadeur van Waalre, als kleine, zelfstandige gemeente.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden
∙ Het betreft een fulltime dienstverband.
∙ De functie is gewaardeerd in schaal 14.
∙ Het betreft een arbeidsovereenkomst voor een jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Inlichtingen

De Procedure
De gemeente Waalre laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft u graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Indien u belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.
Een integriteitsscan kan onderdeel uit maken van de procedure.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

U kunt reageren tot uiterlijk vrijdag 27 november aanstaande (week 48).
In week 48 tot 51 voert Bestman · Bestuur & Management voorgesprekken met kandidaten.
In week 2 van 2021 presenteert Bestman · Bestuur & Management kandidaten aan gemeente Waalre.
In week 3 van 2021 vindt de eerste ronde selectiegesprekken plaats in Waalre.
In week 4 van 2021 vindt de tweede ronde selectiegesprekken plaats in Waalre.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het inwinnen van referenties, het assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Sollicitatie

Door te klikken op ‘solliciteren‘, wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden.


Top