Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

Introductie

Gemeente Renswoude


Renswoude
De gemeente Renswoude is met zo’n 5.500 inwoners de kleinste gemeente in de provincie Utrecht. Onze ambities zijn echter groot! Samen met onze inwoners werken we als bestuur en medewerkers hard aan een dorp waar het fijn wonen en werken is. De kleine schaal zorgt voor een grote onderlinge betrokkenheid, korte lijnen met het bestuur en veel afwisseling in het werk.

De belangrijkste ambitie voor de gemeente Renswoude is behoud van haar historische zelfstandigheid. De vraag is niet óf Renswoude zelfstandig moet blijven, maar hóe Renswoude vanuit die gewenste zelfstandigheid een voorbeeldgemeente kan zijn. Als toekomstbestendige organisatie ligt de focus daarbij op de randvoorwaarden bestuurskracht, financieel gezond, constructieve bijdrage aan regionale samenwerking en administratief op orde. De gemeente Renswoude investeert in haar ambtelijke organisatie en is een organisatie-ontwikkeltraject gestart met als doel dit te realiseren. In april 2020 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de bouw van een nieuw, modern, gemeentehuis.

Het Bestuur
De bestuurscultuur van Renswoude is zowel in de raad als in het college constructief en gericht op consensus. De gemeenteraad van Renswoude telt vijf partijen en in totaal 11 zetels, met de volgende zetelverdeling: ChristenUnie (4 zetels), VVD (2 zetels), SGP (2 zetels), Dorpsbelang Renswoude (2 zetels), CDA (1 zetel). ChristenUnie, VVD en Dorpsbelang Renswoude vormen een coalitie en hebben hun ambities vastgelegd in het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Renswoude’.

Speerpunten daarin zijn:
· we maken een enorme slag op het gebied van duurzaamheid en energietransitie;
· we beheren het buitengebied verstandig, met ruimte voor onze agrariërs en toerisme;
· we verbeteren de veiligheid van de Dorpsstraat;
· we staan open voor goede ideeën vanuit de bevolking, die de leefbaarheid en levendigheid van ons dorp vergroten;
· we komen op voor de zwakkeren in onze samenleving;
· we bieden ruimte aan ondernemers;
· we stimuleren het verenigingsleven.

De regio
Voor de gemeente Renswoude is het essentieel samen te werken met partners in de regio.
Met buurgemeente Veenendaal wordt onder meer samengewerkt door uitbesteding van taken op het gebied van: belastingen, sociale zaken, ICT, economische zaken, crisis en veiligheid, etc.
Daarnaast participeert Renswoude actief in samenwerkingsverbanden als Foodvalley, VRU (Veiligheidsregio Utrecht), ODRU (Omgevingsdienst Regio Utrecht).

Organisatie

De organisatie
Bij de gemeente Renswoude werken circa 50 medewerkers.
Renswoude kent een informele werkomgeving, waarin de lijnen kort zijn en de verhoudingen collegiaal. De medewerkers zijn zeer betrokken en kennen elkaar goed. Dat biedt medewerkers een vertrouwde werksfeer, waarin het een uitdaging kan zijn elkaar kritisch aan te spreken.

De organisatie bestaat uit twee afdelingen: de afdeling Fysiek en Sociaal Domein en de afdeling Bedrijfsvoering en Dienstverlening.
Het MT bestaat naast de gemeentesecretaris uit twee afdelingshoofden, die beiden in 2020 in Renswoude zijn gestart. In Renswoude hebben MT-leden een managementrol, waarbij de inhoud gedelegeerd is aan de medewerkers.
Op dit moment kent de gemeente geen actieve Ondernemingsraad.

In de afgelopen periode zijn onder leiding van de interim gemeentesecretaris tal van vernieuwingen doorgevoerd, zowel in het bestuurlijk-ambtelijk-samenspel als in de ambtelijke organisatie. Voorbeelden daarvan zijn: het invoeren van tweewekelijks portefeuillehoudersoverleg, de modernisering van hr-management en van de planning- en controlcyclus, vernieuwing van de mandaatregeling en het zichtbaar maken van resultaten en effecten van ambtelijke inzet.
Ook in cultuuraspecten is de afgelopen periode veel geïnvesteerd, gericht op samenwerking, vertrouwen en eigenaarschap.

Functie

De opgave voor de secretaris
Voor een gemeente met de omvang van Renswoude is het een uitdaging alle taken goed uit te blijven voeren. Daarnaast is het gemeentelijk takenpakket door verschillende decentralisaties verzwaard, zonder dat daar altijd voldoende middelen tegenover werden gesteld.
Gelet op de bovengeschetste context, sta je als gemeentesecretaris/algemeen directeur, naast de reguliere taken van de functie, in onze gemeente voor de volgende uitdagingen:
∙ Je hebt oog en gevoel voor het unieke karakter van Renswoude, als dorp met een sterke sociale
samenhang en zelfbewuste inwoners.
∙ Samen met de burgemeester en wethouders draag je bij aan goede samenwerking in het college,
je spiegelt en coacht en bent van betekenis als eerste en onafhankelijk adviseur van het college.
∙ Je investeert in het samenspel tussen bestuur en organisatie. Je brengt het college nog beter in
positie en je vertaalt bestuurlijke ambities in ambtelijke adviezen en realistische/haalbare
resultaten. Je ziet toe op daadwerkelijke uitvoering van besluiten.
∙ Je draagt bij aan de goede samenwerking in de gemeentelijke driehoek met burgemeester en
griffier en je versterkt de kwaliteit en timing van de in college en raad te agenderen stukken.
∙ Na de recente wijziging in de organisatiesturing geef je met enthousiasme uitvoering aan de
doorontwikkeling en versterking van de ambtelijke organisatie. Je brengt rust waar dat kan en
richt de energie op relevante verbeteringen, waarbij de focus ligt op regie, strategie en
samenwerking.
∙ Je stuurt op cultuur én op structuur, op eigenaarschap en resultaat en kwaliteit. Je stimuleert dat
medewerkers en bestuurders elkaar durven aanspreken en geeft hierin zelf het goede voorbeeld.
Richting onze medewerkers ben je zichtbaar, aanspreekbaar en toegankelijk.
∙ Je overziet het grotere geheel en bewaakt de samenhang. Indien nodig zoom je in op relevante
en/of bestuursgevoelige details, maar waak je ervoor niet in de uitvoering te worden gezogen.
· Als secretaris draag je bij aan een visie op de positionering van Renswoude in de regio, waarbij
kritisch gekeken wordt naar bestuurlijke en ambtelijke inzet in relatie tot het rendement daarvan.

Functie-eisen

Profiel van de secretaris
Bovenstaande context en opgaven vragen dat je als gemeentesecretaris/algemeen directeur beschikt over de volgende eigenschappen en leiderschapskwalificaties:
∙ Denken: Visie, Strategie, Rolbewustzijn, Zelfreflectie
∙ Voelen: Verbindend, Inspirerend, Empathisch, Samenwerkingsgericht, Vertrouwen geven en ruimte bieden, Communicatief, Coachen, Humor
∙ Kracht: Natuurlijk gezag, Koersvast, Overtuigingskracht, Doortastendheid & Daadkracht,
Geeft energie, Brengt beweging

Functie-eisen
∙ Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau.
· Affiniteit met een gemeente/organisatie met de omvang/signatuur van Renswoude.
∙ Ruime werkervaring als (eindverantwoordelijk) leidinggevende in een gemeentelijke organisatie.
∙ Ruime ervaring met advisering en ondersteuning van een politiek bestuur.
∙ Visie op en kennis van organisatieontwikkeling.
∙ Visie op en ervaring met intergemeentelijke samenwerking.
∙ Ervaring met medezeggenschap.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden
∙ Het betreft een fulltime dienstverband. Een aanstelling voor 32 uur is bespreekbaar.
∙ Inschaling vindt plaats in schaal 13.
∙ Het betreft een arbeidsovereenkomst voor een jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Inlichtingen

De Procedure
De gemeente Renswoude laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en cv te uploaden via de website www.bestman.nl Het cv bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en een overzicht van afgeronde opleidingen.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.
Een integriteitsscan kan onderdeel uit maken van de procedure.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Je kunt reageren tot vrijdag 11 december aanstaande.

Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het inwinnen van referenties, het assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Sollicitatie

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden. Je kunt daar aangeven dat je akkoord bent met onze privacyregels.
Nadat je jouw documenten succesvol hebt geüpload ontvang je automatisch een ontvangstbevestiging.

Top