Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

Introductie

Voor de gemeeente Renkum zoeken wij per 1 januari 2020 een Algemeen Directeur / Gemeentesecretaris (36 uur per week)

– waar ‘hij/hem/zijn’ staat kan ook ‘zij/haar’ gelezen worden –


Organisatie

De gemeente Renkum
Gemeente Renkum; 6 dorpen, 1 gemeente, ruim 32.000 inwoners.
Gelegen in een schitterend landschap gevormd door de stuwwallen van de Veluwe aan de ene kant en het rivierengebied met de Nederrijn aan de andere kant.
Inwoners van de gemeente zijn trots op hun dorp en hun leefomgeving. Behouden van de cultuur en de hoge kwaliteit van de natuur is belangrijk. Belangrijk is ook het levend houden van de bijzondere geschiedenis waarbij de Tweede Wereldoorlog een prominente positie in neemt met jaarlijkse herdenkingen van de operatie Market Garden en het Airborne museum in Oosterbeek.

Het behouden en versterken van de kwaliteiten van de gemeente vragen permanent aandacht.
De Gemeente Renkum wil dat doen in samenspraak en samenwerking met inwoners en partners in de samenleving. Dorpsgericht werken, participatie en right to challenge zijn hulpmiddelen om deze samenwerking betekenis te geven.

Er liggen grote opgaven op het gebied van het sociaal domein, de fysieke leefomgeving, de komst van de Omgevingswet en de energietransitie. Opgaven die zowel organisatorisch als financieel een grote impact hebben. De gemeente Renkum staat voor ingrijpende financiële keuzes om daarmee de gemeente op de langere termijn te laten zijn wat men graag wil. Een betrouwbare overheid, dichtbij de samenleving, dienstbaar en betrokken bij de mensen die dat echt nodig hebben.

Deze opgaven betekenen een fundamentele verandering van de manier van werken, de samenwerking met de maatschappelijke partners en de taken waar de gemeente voor staat.

Ambitie
We zijn en blijven een zelfstandige gemeente. We werken aan de relaties in de samenleving en het verbinden van partijen. Met veerkracht en het resultaat voor ogen werken we aan een gemeente die ruimte geeft aan de samenleving zonder de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid daarbij uit het oog te verliezen. Dat betekent het slim inzetten van de beperkte capaciteit en middelen om de eigen taken uit te voeren voor onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bezoekers.Functie

Wat ga je doen?
In de organisatie vervult de algemeen directeur/gemeentesecretaris een strategische spilfunctie tussen het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie. De algemeen directeur/gemeentesecretaris staat aan het hoofd van de ambtelijke organisatie, is voorzitter van het managementteam. In het managementteam hebben tevens drie (domein) managers zitting. De directeur/gemeentesecretaris geeft leiding aan de managers alsmede aan de concernstaf met daarin functies op gebied van concerncontrol, strategische veiligheid, privacy en bestuursondersteuning.

Taken en verantwoordelijkheden als algemeen directeur:
∙ Eindverantwoordelijk voor het management en de (strategische) ontwikkeling van de organisatie.
∙ Eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de integrale advisering, de realisatie van de met bestuur
overeengekomen beleidsdoelen, onderhouden en realiseren van de (concern)plannen.
∙ Geeft leiding aan het managementteam en bewaakt agendering en de balans tussen lopende
concern onderwerpen en de strategische oriëntatie van het management.
∙ Bewaakt en stimuleert de effectieve dienstverlening, de externe communicatie en het werken vanuit
de bedoeling van dorpsgericht werken.
∙ WOR bestuurder.
∙ Bevorderen van de (bestuurlijke en ambtelijke) externe samenwerking op gemeentelijk en
regionaal niveau. Opbouwen en onderhouden van relevant netwerk en vertegenwoordiging vanuit
regionale en Renkumse belangen.

Taken en verantwoordelijkheden als gemeentesecretaris:
∙ Eerste adviseur van het college.
∙ Vertalen van bestuursbesluiten naar de ambtelijke organisatie, zorgdragen voor het monitoren op
de uitvoering en het informeren van het college over de ontwikkelingen/resultaten.
∙ Integere en betrouwbare sparringpartner voor college als geheel en individuele leden daarvan.
∙ Vormen van een goede tandem met de burgemeester.
∙ Deelnemen aan driehoeksoverleg met burgemeester en griffier. Bevorderen en bijdragen aan een
goede samenwerking tussen college en raad, alsmede griffie en ambtelijke organisatie.

De opdracht in Renkum.
Gelet op de stand van de organisatie en de opgaven waar de gemeente voor staat, is de opdracht voor de algemeen directeur/gemeentesecretaris meer specifiek:

1. Verder uitwerken van de in gang gezette organisatie ontwikkeling.

Daarbij vormen de volgende 4 pijlers de basis voor verdere versterking:
∙ Leiderschap tonen
Voorbeeldgedrag tonen, kaders aanreiken en richting geven. Inspireren, motiveren, enthousiasmeren en ondersteunen management en medewerkers. Zorgen dat taakvolwassenheid verder toeneemt, bieden van vertrouwen en ondersteunen van creativiteit en experiment.

∙ In control zijn
De management- en stuurinformatie verder op orde brengen. Zorgen dat permanente aandacht ontstaat voor procesoptimalisaties, vereenvoudiging van systemen en (interne) richtlijnen zodanig dat taakvolwassenheid groeit.

∙ Resultaatgericht werken
Bestuurlijke doelstellingen vertalen in concrete plannen. Sturen op en onderhouden van het bestuurlijke contract. Zorgdragen voor concrete resultaten en met bijbehorende realistische verwachtingen.

∙ Vitale organisatiecultuur
Vergroten van de wendbaarheid, zodat de organisatie zich snel kan aanpassen aan een
veranderende samenleving. Aanspreekbaarheid, eigenaarschap en resultaat centraal stellen.
Aandacht geven aan en bewaken van de werkdruk. Werken vanuit de bedoeling en daarbij dorpsgericht werken centraal stellen.

2. Versterken van de in- en externe communicatie. Daarbij vragen de volgende thema’s om aandacht:

∙ Informeren en ontmoeten
Zorgdragen voor een open communicatie binnen de organisatie zodanig dat zichtbaarheid en duidelijkheid over het handelen van het management bij een ieder bekend is. Gelijktijdig zorgen voor versterken van ontmoetingen zodanig dat communicatie tussen medewerkers, teams, de domeinen en tussen organisatie en management open en transparant plaats vindt.

∙ Dienstverlening en dorpsgericht werken
Verder bevorderen van een proactieve benadering op vragen vanuit de samenleving. Bevorderen van initiatieven die dorpsgericht werken ondersteunen, het lokaal netwerk kennen en vanuit de kracht van de inwoners werken aan een faciliterende en verbindende gemeentelijke organisatie.

3. Regionale ontwikkelingen.
Zorgen dat Renkum adequaat is vertegenwoordigd binnen de verbonden partijen en dat de advisering aan betrokken bestuurders tot stand komt. Daarnaast actief deelnemen aan ontwikkelingen die de regionale positie Arnhem-Nijmegen verder versterkt.

Functie eisen

Wie ben je?

Je hebt:
∙ voor de functie wenselijke kwalificaties op een academisch werk- en denkniveau;
∙ ruime ervaring als (algemeen) directeur, bij voorkeur als gemeentesecretaris of in een andere
eindverantwoordelijke rol binnen het publieke domein;
∙ natuurlijk gezag en je wekt vertrouwen door een open, duidelijke en toegankelijke stijl van werken.
∙ aantoonbare ervaring met succesvolle organisatie- en cultuurveranderingsprocessen;
∙ een sterk inlevend vermogen naar zowel inwoners als medewerkers, luistert en weegt belangen af
voordat je tot een besluit komt;
∙ zeer goede communicatieve kwaliteiten;
∙ een meer dan gemiddeld ontwikkelde politiek bestuurlijke antenne.
∙ relativeringsvermogen en gevoel voor humor.


Je bent:
∙ een natuurlijk en inspirerend leider, gericht op sturing en verbinding;
∙ een bindende, inspirerende, creatieve en stimulerende persoonlijkheid die voorbeeldgedrag toont;
∙ je bent in staat om doelen en gewenste resultaten concreet te vertalen naar de organisatie en
omgeving;
∙ resultaatgericht, besluitvaardig, neemt eindverantwoordelijkheid en je doet wat je zegt en zegt wat
je doet;
∙ iemand die denkt in mogelijkheden, maar grenzen aangeeft waar dit nodig is;
∙ sensitief, eerlijk en oprecht;
∙ gericht op samenwerking, zowel intern (ambtelijke organisatie, college en raad) als extern met
verbonden partijen en buurgemeenten.

Je kunt:
∙ soepel meebewegen bij de invulling van de grote diversiteit aan rollen;
∙ vertrouwen en ruimte geven;
∙ verdere organisatieontwikkeling initiëren in de richting van een verantwoordelijke, vitale,
resultaatgerichte en kostenbewuste organisatie;
∙ politiek bestuurlijke sensitiviteit uitdragen naar de organisatie.

Aanbod

Wat bieden wij?
Voor de functie geldt functieschaal 15 (€ 7.215,- bij een 36-urige werkweek). Een arbeidsovereenkomst voor een jaar, met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren.

Naast je salaris krijg je ook een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB is een vast percentage van ongeveer 17% dat je maandelijks opbouwt en onder andere in kunt zetten voor extra salaris, extra vakantie-uren of de aanschaf van een fiets. Je kunt op elk gewenst moment in het lopende kalenderjaar over je vrij besteedbare budget beschikken. Daarnaast kent de gemeente Renkum een persoonsgebonden budget van jaarlijks € 676,- bij een fulltime dienstverband.

Woon je verder dan 7,5 kilometer van standplaats Oosterbeek, dan kom je in aanmerking voor een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. Een vervoerskaart voor het openbaar vervoer wordt volledig vergoed. De gemeente is uitstekend bereikbaar met zowel de auto (A50) als het openbaar vervoer (treinstations in Oosterbeek en Wolfheze).

Inlichtingen

Gert-Jan Jongkind, directeur Bestman · Bestuur & Management voert deze procedure exclusief uit voor de gemeente Renkum.
Voor informatie over profiel & procedure, bel je hem op telefoonnummer 06-50244791.

Sollicitatie

De procedure
Interesse in deze functie? Solliciteer dan via onderstaande link.
De vacature is opengesteld op vrijdag 4 oktober 2019.
Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 18 oktober 2019.

Heb je zelf geen interesse in deze functie, schroom niet andere potentieel geschikte kandidaten op deze vacature te wijzen.
Solliciteren kan uitsluitend via de website www.bestman.nl.
Jouw sollicitatie bevat een motivatiebrief en een cv, die je uploadt via de website.
Het cv bevat een chronologisch overzicht van jouw werkzaamheden en afgeronde opleidingen.

Planning:
Op maandag 4 november presenteert Bestman · Bestuur & Management kandidaten aan de gemeente Renkum.
Op maandag 11 november vindt de 1e ronde selectiegesprekken plaats bij de gemeente Renkum.
Op donderdag 14 november vindt de 2e ronde selectiegesprekken plaats bij de gemeente Renkum.
De genoemde data zijn nog onder voorbehoud.
Het inwinnen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure.
Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Je kunt jouw cv en motivatiebrief uploaden door te klikken op ‘Solliciteren’.

Top