Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

Introductie

Gemeente Twenterand


Wie zet zich in voor de doorontwikkeling van Twenterand?
Luisterend vermogen, vertrouwen en verbinding zijn daarbij de sleutelwoorden.

De gemeente Twenterand
Twenterand, een middelgrote plattelandsgemeente in het noordwesten van Twente, telt bijna 34.000 inwoners. De gemeente bestaat uit 4 hoofdkernen en enkele buurtschappen en biedt een uitstekend woonklimaat.
De cultuur van de gemeente wordt gekenmerkt door de sterke sociale cohesie binnen de kernen, een sterk verenigingsleven en actieve vrijwilligers. Voor inwoners en ondernemers zijn de lijnen met de gemeente kort, zij weten bestuurders en medewerkers goed te vinden.

Het bestuur
De gemeenteraad van Twenterand telt 7 partijen en in totaal 23 zetels, met de volgende zetelverdeling: GBT (12 zetels), CDA (4 zetels), ChristenUnie (3 zetels), SGP (1 zetel), PVV (1 zetel), VVD (1 zetel), PvdA/GroenLinks (1 zetel).

Het college bestaat naast de burgemeester uit 4 wethouders (GBT: 3 en ChristenUnie: 1).
De partijen GBT en ChristenUnie vormen een coalitie en sloten voor de bestuursperiode 2018 – 2022 een akkoord met als titel: ‘Kernachtig & veranderend Twenterand’.
Belangrijkste speerpunten hierin zijn:
· Het verder gezond maken van gemeentefinanciën van Twenterand.
· Het verbeteren van de relatie met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners, waarbij de
gemeente ‘drempels’ verlaagt, participeert en initiatieven faciliteert.
· Het bieden van adequate zorg en ondersteuning aan wie dat nodig heeft, van jong tot oud.
· Energiebesparing en verduurzaming.
· Het versterken van het economisch en toeristisch klimaat.
· Het vergroten van de zichtbaarheid van het openbaar bestuur.
· Het voorbereiden van kernbudgetten voor het ontwikkelen van wijk- en buurtplannen en
aanjaaggeld voor passende initiatieven.

Organisatie

De organisatie
De afgelopen jaren is er stevig ‘aan de boom geschud’ met de ambitie de organisatie verder door te ontwikkelen. Er is o.a. programmasturing ingevoerd en het concept van regiegemeente. Op sommige plekken wordt gewerkt met zelforganiserende teams en er is de nodige aandacht geweest voor de organisatiecultuur, gericht op de ontwikkeling van meer eigenaarschap van de individuele medewerkers. De in gang gezette beoogde organisatieontwikkeling is echter (nog) niet afgemaakt en bevindt zich op verschillende plekken in de ambtelijke organisatie in verschillende fases. Ook worden begrippen als regiegemeente, zelforganiserend team, programmasturing, fundament en eigenaarschap op verschillende plekken in de organisatie verschillend geïnterpreteerd en ingevuld.
Het is daarom belangrijk de in gang gezette organisatieontwikkeling door te zetten, vanuit de opgaves voor de inwoners, het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties, toekomstgericht.

De missie van de organisatie van Twenterand luidt:
‘de maatschappij, ook in Twenterand, is dynamisch en verandert continu. Als gemeente bewegen wij mee in deze ontwikkelingen door er tijdig op in te spelen: met veel inzet en kennis van zaken werken wij daarom samen met en in de samenleving, met het bestuur en met de collega’s, altijd doelgericht, klantvriendelijk en flexibel. Wij zorgen dat wij vanuit onze rol de wettelijke taken uitvoeren, het bestuur goed kan besturen en doelen met en door de samenleving worden gerealiseerd.’


De verdere doorontwikkeling naar de gewenste organisatie vraagt de volgende stappen:
· Aanscherping en doorleving van de missie.
· Invulling geven aan de werkwijze en de rolinvulling als regiegemeente.
· Integrale formulering van concrete en strategische doelen.
· Versterking van het opgavegericht, programmatisch en waar mogelijk projectmatig werken, waarbij
transparantie, integraliteit, samenhang in thema’s en prioriteiten stellen centrale begrippen zijn.
· Sturing is opgavegericht, dus vormgegeven vanuit de geformuleerde strategische doelen.
Sturing, structuur en cultuur zijn ondersteunend aan de opgaven, waarbij verschillende opgaven
verschillende stijlen van sturing en leiderschap vragen, binnen de geformuleerde missie.
· Opgaves zijn leidend en richtinggevend; zodat de ambtelijke organisatie de flexibiliteit heeft om te
gaan met de dynamiek en verwachtingen van de inwoners, bedrijfsleven en de maatschappelijke
organisaties: om waar te maken wat zij belooft.

Functie

De opgave voor de secretaris
Met het oog op de werving van de nieuwe gemeentesecretaris is onderzocht welke organisatie de gemeente Twenterand is, welke organisatie Twenterand wil zijn en voor welke opgave de gemeente staat, zodat er heel gericht een gemeentesecretaris kan worden geworven met een duidelijke en gedragen opgave, te weten:
· Begrijpt de bestuurlijk-ambtelijke context:
de gemeentesecretaris heeft ervaring met de bestuurlijke en ambtelijke context en heeft de eigen
rol scherp voor ogen, draagt zorg voor goede open lijnen tussen bestuur en organisatie en weet
de juiste balans te vinden als strategisch adviseur van B&W en eindverantwoordelijk voor de
ambtelijke organisatie. De secretaris weet in deze rol eerst de vraag te stellen en dan pas de
conclusie trekken, staat open voor andere perspectieven en laat zich adviseren.

· Ziet de organisatieontwikkeling als een mooie opdracht:
de gemeentesecretaris heeft ervaring met organisatieontwikkeling en gaat niet meteen alles
veranderen, maar ontwikkelt de organisatie wel doelgericht door, vanuit een heldere missie/visie en
concrete strategische doelen. De secretaris heeft zeker charisma en laat zelf in transparantie
voorbeeldgedrag zien waar de organisatie(cultuur) voor staat.

· Zet de mensen centraal:
de gemeentesecretaris zet zich in op een verbindende wijze: is toegankelijk, laagdrempelig en staat
naast en tussen de mensen. De secretaris is een ‘mensenmens’ met oprechte belangstelling voor de
mensen, die durft te inspireren, veiligheid weet te creëren en anderen laat groeien. De secretaris
kan op alle niveaus, binnen en buiten de overheid, goed netwerken en gemakkelijk nieuwe
contacten leggen. De secretaris weet van het CT een nog hechter team te maken, zet de individuele
leden in hun kracht en realiseert een goede en constructieve samenwerkingsrelatie met de OR.

· Doet (het) gewoon:
de gemeentesecretaris heeft de nodige zelfkennis, schakelvermogen en reflectievermogen en
relativeringsvermogen, humor en realisme. Is zacht op status en weet respect te verdienen zowel
intern als extern. De secretaris beschikt over meerdere leiderschapsstijlen en weet daar effectief
gebruik van te maken, afhankelijk van wat de gegeven situatie vraagt.

Kortom, een Gemeentesecretaris die ‘zacht is voor de relatie en hart op de inhoud’.

Functie-eisen

Leiderschap
Bovenstaande context en opgaven vragen dat de gemeentesecretaris/algemeen directeur matcht met de volgende leiderschapskwalificaties:
∙ Denken: Visie, Strategie, Rolbewustzijn, Zelfreflectie, Innovatie;
∙ Voelen: Verbinding, Vertrouwen/ruimte geven, Samenwerking, Communicatie, Coaching, Humor;
∙ Kracht: Lef, Verandervermogen, Onafhankelijkheid, Voorbeeldstellend gedrag.

Functie-eisen
∙ Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau.
∙ Ruime werkervaring als (eindverantwoordelijk) leidinggevende in een werkomgeving die qua
context en ontwikkelopgave vergelijkbaar is met Twenterand.
∙ Ruime ervaring met onafhankelijke advisering en ondersteuning van een politiek bestuur.
∙ Visie op en kennis van organisatieontwikkeling en -vernieuwing.
∙ Visie op en ervaring met intergemeentelijke samenwerking.
∙ Ervaring met medezeggenschap.
∙ Ambtelijk boegbeeld van Twenterand, zowel binnen als buiten de gemeente.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden
∙ Het betreft een fulltime dienstverband.
∙ De functie is gewaardeerd in schaal 15.
∙ Het betreft een arbeidsovereenkomst voor een jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Inlichtingen

De Procedure
De gemeente Twenterand laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft u graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Indien u belangstelling heeft voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.
Een integriteitsscan kan onderdeel uit maken van de procedure.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

U kunt reageren tot uiterlijk vrijdag 26 februari aanstaande (week 8).
In week 9 tot en met 11 voert Bestman · Bestuur & Management voorgesprekken met kandidaten.
In week 12 presenteert Bestman · Bestuur & Management kandidaten aan gemeente Twenterand.
Eind week 12 vindt de eerste ronde selectiegesprekken plaats in Twenterand.
In week 13 vindt de tweede ronde selectiegesprekken plaats in Twenterand.

Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het inwinnen van referenties, het assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

NB: De rapportage De Houtskool schets ‘gemeente Twenterand ontwikkelt door’ wordt beschikbaar gesteld aan kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek.

Sollicitatie

Ga op de website www.bestman.nl naar de vacature.
Door te klikken op ‘Solliciteren‘, wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden.

Top