Directeur-bestuurder

Introductie

Zeestad CV/BV – Den Helder

Den Helder

Den Helder heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt. De resultaten daarvan zijn overal in de stad zichtbaar. Het stadshart heeft dankzij een investeringsprogramma voor de stedelijke vernieuwing een nieuwe uitstraling gekregen, met een nieuwe schouwburg en bibliotheek als mijlpalen daarin. Zeestad CV/BV heeft de afgelopen tien jaar invulling en uitvoering gegeven aan deze stedelijke vernieuwingsopgave van Den Helder met het uitwerkingsplan Stadshart als uitgangspunt.

De komende jaren blijft geïnvesteerd worden in het versterken van de winkel- en horecastructuur, de opwaardering van de openbare ruimte en de ontwikkeling van kansrijke locaties voor onderscheidende woon- en werkgebieden. Zo wordt het gebied Koningstraat/Spoorstraat in verschillende fasen getransformeerd van een horecagebied naar een woongebied. In het winkelhart wordt Halter Bellevue gerealiseerd en worden plannen ontwikkeld voor herontwikkeling van de locatie van de voormalige V&D-locatie en de Kroonpassage. Onderzoek vindt plaats om de versterking van de zeedijk te combineren met de ontwikkeling van een bijzonder woonmilieu in de dijkzone. De ontwikkeling van het nieuwe stadhuis is een herbestemmingsproject op Willemsoord waarvoor de aanbesteding is gestart.

Organisatie

Zeestad CV/BV
De CV/BV Zeestad heeft de provincie Noord-Holland en de gemeente Den Helder als aandeelhouders. Zeestad is een organisatie die naast de bestaande (bestuurlijke en politieke) structuren van haar samenwerkende partners, maar midden in het publieke domein, uitvoering geeft aan de stedelijke vernieuwingsopgave in het stadshart van Den Helder.

Zeestad is tot en met 2023 de organisatie die uitvoering geeft aan een tiental projecten binnen de eigen exploitatie voor het Stadshart van Den Helder. Daarnaast worden er buiten de exploitatie projecten uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Helder, zoals de nieuwbouw van het stadhuis op Willemsoord en de projectvoorbereiding voor de Dijkzone. Daarnaast zijn er projecten die in opdracht van de stichting Erfgoed Den Helder worden uitgevoerd zoals de ontwikkeling van het fort Kijkduin.

Zeestad heeft een kernteam dat bestaat uit ca. 10 tot 12 personen: ZZP’er, gedetacheerd of ingehuurd. Niemand is in dienst van Zeestad. De directeur-bestuurder wordt gedetacheerd vanuit de gemeente Den Helder.

Functie

Profiel
De directeur-bestuurder geeft fulltime leiding aan en maakt deel uit van een klein en efficiënt team. Expertise wordt ingehuurd op welk project of welk niveau dit noodzakelijk is; te denken valt aan juridische en fiscale expertise, stedenbouwkundig en civieltechnisch advies, advies bouwtoezicht etc. Ook ambtenaren van de gemeente worden door Zeestad ingehuurd vanwege specifieke expertise. Zowel naar buiten als naar binnen toe is de directeur-bestuurder het gezicht van Zeestad. Met andere onderdelen van de gemeente wordt samengewerkt om snel en effectief een gemeenschappelijk doel te bereiken.

De opgave vraagt van de directeur-bestuurder een werkwijze met de volgende kenmerken:
· Projectmatig werken
· Integrale werkwijze
· Wendbaar en standvastig
· Resultaatgericht
· Organisatorisch en verbindend vermogen
· Projectbeheersing (financiën, risico)
· Omgevingsmanagement
· Betrokkenheid en verantwoordelijkheid

De directeur-bestuurder koestert de bestaande professionaliteit en bouwt met de directie van de gemeente Den Helder aan de samenwerking en verbreding van de projectenportefeuille in andere stadsdelen.
Hij/zij staat voor verbindend en resultaatgericht leiderschap en beseft dat constructieve samenwerking noodzakelijk is om resultaten te boeken. Hij/zij vindt de juiste balans tussen stevige onderhandeling en behoud van de relatie en kan draagvlak creëren binnen en buiten de organisatie.

Functie-eisen

Functie-eisen en persoonskenmerken
· Heeft ervaring in leiding geven aan projecten/programma’s binnen het publiek domein;
· Daadkracht en creativiteit in de planprocessen gericht op resultaat en draagvlak;
· Ervaring met bedrijfsvoering: risicomanagement, contractmanagement en ondersteunende
processen;
· Omgaan met een diversiteit aan projecten en externe inhuur;
· Teamspeler erop gericht om Zeestad CV/BV optimaal te laten functioneren;
· Boegbeeld van de projectorganisatie intern en extern;
· Verbindende persoonlijkheid en een netwerk;
· Weet de gemeentelijke organisatie mee te nemen in de gewenste ontwikkeling.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden
∙ Het betreft een fulltime dienstverband (36 uur per week).
∙ De functie is gewaardeerd in schaal 15.
∙ Het betreft een arbeidsovereenkomst voor een jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Inlichtingen

De Procedure
Zeestad CV/BV laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft u graag meer informatie over de vacature.
Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Indien u belangstelling heeft voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.
Een integriteitsscan kan onderdeel uit maken van de procedure.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het inwinnen van referenties, het assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.


Sollicitatie

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden.


Top