Directeur

Introductie

Servicecentrum MER

|
Algemeen
Als directeur bent u de sturende factor en boegbeeld van het SC-MER en heeft u als doel het ontwikkelingstraject waarin het SC-MER zit, gedreven voort te zetten en de kwaliteit van de SC-MER-organisatie te borgen. U versterkt de samenwerking en verbinding binnen SC-MER en tussen SC-MER en de ambtelijke organisaties van de drie deelnemende gemeenten. U bent verantwoordelijk voor de financiële koers en onderhoudt de strategische klantcontacten met de deelnemende gemeenten.

Samen met uw MT leden, bent u zichtbaar en aanspreekbaar voor de medewerkers, en bent u het gezicht van het SC-MER. Dit doet u als inspirator en door te bouwen aan het vertrouwen in de eigen organisatie en in het netwerk met de drie deelnemende gemeenten. De ingezette ontwikkelingen dienen te worden doorgezet. Er ligt een stevig fundament; het komt nu aan op het verder bouwen. Dit betekent enerzijds het borgen en van de doorontwikkeling van de samenwerking met de drie gemeenten. Anderzijds betekent het doorzetten van de ingezette ontwikkelingen op het gebied van mens, cultuur, processen en systemen. Met de OR onderhoudt u regelmatig contact over de ontwikkelingen.

Vanuit de visie op de vakinhoudelijke dienstverlening door het SC-MER, stuurt u met het MT SC-MER op de processen van het SC-MER en op de samenwerking. Dat geldt voor zowel de omgevingsdienst, het sociaal domein als voor de bedrijfvoeringsactiviteiten. Met name bij bedrijfsvoering stuurt u op de doorontwikkeling van de onderliggende vakgebieden en pakt u regie op de gezamenlijkheid met de drie gemeenten. Hierin bent u een kritische succesfactor, en werkt daarin samen met de directies van de drie gemeenten, de opdrachtgevers en het eigen MT.

Organisatie

Kandidatenprofiel
· Ervaren senior manager die mensen in beweging zet en de samenhang in de organisatie verstevigt;
· Academisch werk- en denkniveau;
· Managementervaring als eindverantwoordelijke;
· Goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
· Aantoonbaar succesvol geweest in eerdere posities;
· Kennis van en ervaring met dienstverlening en bedrijfsvoeringprocessen;
· Bedrijfskundige ervaring.

U bent een inspirator en verandermanager. U bent een positieve aanjager die vanuit professionele fermheid en integriteit de confrontatie durft aan te gaan. U bent autonoom zonder het klantperspectief te verliezen én hebt een antenne voor het politieke domein. U geeft leiding aan de doorontwikkeling en geeft richting door interne en externe ontwikkelingen te combineren met eigen inzichten en ervaring. U bent een transparant leider die boven het (sub)optimale belang/resultaat van het SC-MER uit weet te stijgen om het belang van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen te dienen. U voelt u prettig in een rol waarbij u uw visie overtuigend moet overbrengen op anderen. U treedt daarbij op als ambassadeur van het SC-MER in een politiek-bestuurlijk complexe omgeving. Tenslotte opereert u binnen het managementteam en naar medewerkers als een samenbindend leider die resultaten boekt door een mensgerichte benadering en enthousiasme.

Functie

Opdracht
Aansturing van SC-MER, ten aanzien van going-concern-zaken en dienstverlening, ten aanzien van de ontwikkeling van de organisatie en ten aanzien van de ontwikkeling van de onderliggende vakgebieden voor de eigen organisatie en voor de drie deelnemende gemeenten.

Functie-eisen

Rollen binnen de functie
De directeur gaat aan de slag met de drie in te vullen rollen directeur, secretaris en WOR-bestuurder.

De directeur
· De directeur is eindverantwoordelijk voor de totale ambtelijke organisatie. Hij is voorzitter van het managementteam. In de rol van directeur neemt hij zo nodig de beslissingen. De directeur heeft een coachende stijl van leidinggeven, pakt door en is besluitvaardig.
· Is voorzitter van het managementteam en draagt in die hoedanigheid zorg voor concern brede onderwerpen en activiteiten en de organisatieontwikkeling.
· Samen met de eigen organisatie en de stakeholders van de gemeenten Maasgouw,
Echt-Susteren en Roerdalen geeft hij invulling aan de intergemeentelijke samenwerking op het terrein van bedrijfsvoering, sociaal domein en omgevingsdienst. Hij vertegenwoordigt SC-MER in het overleg met de directies van de gemeenten.
· De directeur is proactief in de beleidsontwikkeling en in de besluitvorming. Bij complexe dossiers geeft hij actief sturing aan betrokkenen binnen en buiten de organisatie.
· Hij bevordert het integraal werken binnen de organisatie en heeft aandacht voor de bedrijfsvoeringstaken in de eigen organisatie (personeel, organisatie, informatie en financiën) en de dienstverlening aan de drie gemeenten.
· Van de directeur wordt verwacht dat hij de huidige visie uitdraagt en dat hij de in gang gezette organisatie- en cultuurverandering verder doorvoert.
· Van de directeur wordt verwacht dat hij stuurt op de uitvoering van uitvoeringsprogramma’s.
Hierbij stuurt hij met het MT op professionele dienstverlening en resultaat. De basis vormt de door het bestuur vastgestelde begroting.
· De directeur geeft rechtstreeks leiding aan de concernstaf en de MT-leden.

De secretaris
· Hij neemt als eerste adviseur deel aan het overleg van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur.
· Hij stuurt, in samenwerking met de leden van de concernstaf, op kwalitatief goede besluitvorming in het bestuur en de besturen van de gemeenten, indien het onderwerpen betreft die ook een besluit vereisen in de besturen van de deelnemende gemeenten.
· Hij adviseert (gevraagd en ongevraagd) het bestuur.
· De secretaris draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van het bestuur en ziet toe op de uitvoering van de door het bestuur vastgestelde jaarlijkse begroting.

De WOR-bestuurder
· De directeur treedt op als bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. Hij heeft een open houding tegenover de ondernemingsraad. Overleg vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid met respect voor ieders eigen positie en verantwoordelijkheden. De directeur zorgt voor een open, transparante en tijdige informatievoorziening aan de ondernemingsraad over ontwikkelingen en verzoeken om advies of instemming.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden
· Het betreft een fulltime dienstverband.
· Inschaling vindt plaats in schaal 15.
· Het betreft een arbeidsovereenkomst voor een jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Inlichtingen

Meer informatie
SC MER laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft u graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Sollicitatie

Solliciteren
SC-MER wil een inclusieve organisatie zijn, dus het maakt ons niet uit waar u geboren bent, waar u in gelooft of van wie u houdt. We zijn nieuwsgierig naar uw talent en hoe u het verschil maakt voor onze organisatie.
Indien u belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv in te sturen. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Uw reactie bevat een motivatiebrief en een recent cv. Het cv bevat een chrono-logisch overzicht van werkzaamheden en een overzicht van afgeronde opleidingen. Een eventueel assessment, een referentiecheck en een aanvraag VOG maken deel uit van de procedure.

Planning
Een nadere planning volgt zo spoedig mogelijk.

Solliciteren
Door te klikken op ‘Solliciteren’, wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden.

Top