Directeur

Introductie

Rekenkamer Rotterdam

De organisatie
De onafhankelijke Rekenkamer Rotterdam is ingesteld door de gemeenteraad en onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid, rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Hiermee levert de rekenkamer een bijdrage aan een hogere kwaliteit van het openbaar bestuur. Niet alleen door verbetering van beleid en bedrijfsvoering, maar ook door de controlerende rol van de raad en daarmee het politiek-bestuurlijke debat te versterken.

De rekenkamer werkt niet enkel voor de gemeenteraad; zij is er ook voor de burger. Die heeft recht te weten hoe de gemeentelijke overheid functioneert. Daarom heeft de rekenkamer veel aandacht voor het maatschappelijk resultaat van het gevoerde bestuur en hoe beleid bij burgers en maatschappelijke organisaties doorwerkt. Het gaat dus niet alleen om de vraag of het bestuur de dingen doet die het belooft, maar vooral wat de maatschappelijke gevolgen daarvan zijn. De rekenkamer draagt daarmee bij aan een transparanter lokaal bestuur.

Organisatie

De opgave
De rekenkamer doet onderzoek naar feiten, cijfers en omstandigheden en geeft een oordeel over de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het beleid en het optreden van het gemeentebestuur. De positie van de directeur Rekenkamer Rotterdam is een bijzondere. De directeur geeft onafhankelijk een professioneel bestuurlijk oordeel over het optreden, de resultaten en de verantwoording van het bestuur. Een oordeel dat bovendien openbaar wordt afgegeven.

Dit geeft vrijheid, maar impliceert tezelfdertijd verantwoordelijkheid. Een rapport van de rekenkamer laat vaak de verhoudingen tussen en binnen de raad, het college en de ambtelijke organisatie niet onberoerd. Naast gezaghebbendheid van het oordeel gaat het om een zo groot mogelijk nuttig effect op de transparantie, de werkverhoudingen en de verantwoording van bestuur en organisatie.

In haar ruim 20-jarig bestaan heeft de Rekenkamer Rotterdam zich in het bestuurlijke en ook in het professionele veld duidelijk een vooraanstaande positie verworven. Het is de ambitie om voorloper en voorbeeld te blijven.

De directeur Rekenkamer Rotterdam heeft echter behalve een bijzondere, publieke rol, ook de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de eigen organisatie en medewerkers. Daarbij wordt de directeur in het managementteam terzijde gestaan door het bureauhoofd, die de operationele leiding heeft.

De directeur Rekenkamer Rotterdam is onafhankelijk en bepaalt zelf wat en hoe hij/zij onderzoekt en waarover hij/zij wat publiceert. Wel kunnen de raad en het college van B&W verzoeken doen aan de rekenkamer om bepaalde onderzoeken op te willen pakken. Zo is de rekenkamer verzocht onderzoek te doen naar een erfpachtmaatregel op een gebied nabij het station en naar de verzelfstandiging van het Wereldmuseum en de informatiebeveiliging. In totaal publiceert de Rekenkamer Rotterdam zo’n zeven onderzoeken per jaar. Dit zijn onderzoeken naar veel verschillende onderwerpen, zoals het bereik van cultuursubsidies, het Warmtebedrijf, acquisitiebeleid, externe inhuur, het sociaal domein, Feyenoord City en burgerinitiatieven. In haar jaarverslag rapporteert de rekenkamer op welke wijze de rapporten door de raad zijn behandeld en in welke mate aanbevelingen door het college worden opgevolgd.

De directeur Rekenkamer Rotterdam is ook directeur van de rekenkamers van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Lansingerland. Het bureau van de Rekenkamer Rotterdam voert de onderzoeken van deze rekenkamers uit. In totaal worden voor deze gemeenten jaarlijks ongeveer zes onderzoeken gepubliceerd.

De Rekenkamer Rotterdam telt 15 fte, 16 medewerkers (exclusief directeur). Het bureau staat onder de dagelijkse leiding van het bureauhoofd, die rechtstreeks onder de directeur ressorteert. Er werken 12 onderzoekers en projectleiders. Indien nodig wordt specifieke expertise extern ingehuurd. Het geheel wordt (deels intern) gefaciliteerd door een team Ondersteuning.

Functie

Toekomst rekenkamer
De Rekenkamer Rotterdam kent het zogeheten directeursmodel. Veel gemeenten met een rekenkamer kennen daarentegen een collegemodel, waarbij de rekenkamer bestaat uit meerdere leden (deeltijd), waaronder een voorzitter. De Rekenkamer Utrecht en de Rekenkamer Den Haag kennen bijvoorbeeld deze constructie.

Het werkgebied van de Rekenkamer Rotterdam is de afgelopen jaren echter geleidelijk groter geworden. Op grond van de Verordening Rekenkamer Rotterdam (artikel 6, lid 3) kan de directeur Rekenkamer Rotterdam ook directeur worden van de rekenkamer in de gemeenten in de voormalige Stadsregio Rotterdam. Na de aansluiting van Barendrecht en Lansingerland in 2003 respectievelijk 2005 hebben recent ook de gemeenteraden van Albrandswaard, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel aansluiting bij de Rekenkamer Rotterdam gezocht.

Met de aanstaande wijziging van de Gemeentewet ter versterking van de lokale rekenkamers is zeker niet uit te sluiten dat nog meer gemeenteraden zich tot de Rekenkamer Rotterdam wenden. De vraag kan daarmee worden opgeroepen of op de lange termijn het directeursmodel wel het meest geëigende is. In een collegemodel kunnen bestuurlijke verantwoordelijkheden verdeeld worden.

Het verstrijken van de termijn van de huidige directeur is op zich een logisch moment om het rekenkamermodel nader te beschouwen. Een eventuele verandering naar een collegemodel gaat zeker niet over één nacht ijs, aangezien de verordening aangepast dient te worden en ook de andere gemeenteraden hierin meegenomen dienen te worden. Dit besluit is aan de raad, maar het is aan de nieuwe directeur om de diverse mogelijkheden te onderzoeken.

Functie-eisen

Uw profiel
Als kandidaat voor de functie directeur Rekenkamer Rotterdam beschikt u over:
• gevoel voor het eigene van de rekenkamer. Politiek en bestuurlijk gevoel om met een gedoseerde
mix van scherpte en nuance effectief de (bestuurlijke) onderzoeksuitkomsten binnen de politiek en
het bestuur over te dragen; zowel als onderzoeker als beoordelaar van het stadsbestuur;
• het vermogen heel scherp te letten op de kwaliteit van de onderzoeken en de onderbouwing van
conclusies en aanbevelingen; zonder deze degelijke onderbouwing ondergraaf je als rekenkamer je
eigen positie;
• een hoge mate van politieke sensitiviteit is, zonder zelf onderdeel te worden van de politieke
discussie;
• strategische visie en kracht: met visie op wat de rekenkamer kan bijdragen aan het functioneren
van het bestuur, bent u in staat het onderzoek doorlopend te ontwikkelen en te innoveren en
daarmee de voorbeeldpositie van Rekenkamer Rotterdam te continueren en te versterken.
U maakt daarbij effectief gebruik van uw uitgebreide netwerk in zowel het professionele
onderzoeksveld als in het bestuurlijke en maatschappelijke domein;
• het vermogen om als directeur op te treden als gezicht van de rekenkamer; ervaring met
(landelijke) media is dan ook een pre;
• gedegen academische opleiding, ervaring en een excellente trackrecord als expert in openbare
financiën en bestuurlijke beleidsevaluatie;
• bewezen kwaliteiten als manager en motiverende en inspirerende peoplemanager van een
professionele organisatie van hoog academisch niveau.

Aanbod

Aanstelling en bezoldiging
De directeur wordt benoemd door de gemeenteraad van Rotterdam en aangesteld voor de wettelijke termijn van zes jaar, waarna herbenoeming kan plaatsvinden.
De bezoldiging is conform de Verordening rechtspositie directeur rekenkamer en gemeentelijk ombudsman, en is vastgesteld op salarisklasse 17; de inschaling binnen de salarisklasse wordt door de raad vastgesteld.

Inlichtingen

De procedure
De gemeenteraad van Rotterdam laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Meer informatie over de Rekenkamer Rotterdam vindt u op de website www.rekenkamer.rotterdam.nl. Voor meer informatie over het profiel en/of de procedure neemt u contact op met Gert-Jan Jongkind via nummer 06-50244791, of via emailadres: jongkind@bestman.nl

Reageren kan tot en met donderdag 10 december aanstaande.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, etc. volgt zo spoedig mogelijk.
Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Een integriteitsscan kan onderdeel uit maken van de procedure.

Als u belangstelling heeft voor deze vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en een overzicht van afgeronde opleidingen.

Sollicitatie

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden.

Top