Concerncontroller

Introductie

Gemeente Aalsmeer


Gemeente Aalsmeer
Aalsmeer is een gemeente van ruim 32.000 inwoners in een dynamische omgeving vlakbij Schiphol. Van oudsher een bijzonder ondernemende bevolking en een sociale dorpscultuur. Bekend van de bloemenveiling Flora Holland en met een verborgen parel: de Westeinderplassen. Gelegen in de zuidflank van de Metropoolregio Amsterdam nemen in dit dynamische speelveld de taken en com-plexiteit verder toe. Met een veelheid aan betrokken stakeholders en vraagstukken die eerder regi-onaal en landelijk zijn dan lokaal.
Aalsmeer wil daarin haar eigenheid behouden en een betrouwbare en sterke partner zijn voor in-woners en ondernemers. Actief en effectief wordt samengewerkt met andere partners en gemeen-ten waarbij oog voor de lokale Aalsmeerse opgaven het vertrekpunt is.

De Aalsmeerse organisatie wil samen met jou en onze partners resultaatgericht werken aan de opgaven van onze gemeente. Voor onze inwoners en stakeholders zijn wij zichtbaar, nabij en be-naderbaar. Wij laten menselijke verbinding ontstaan. Wij inspireren met een hoge dosis onderne-mingsgeest het samenwerken aan oplossingen voor onze opgaven en faciliteren actief de totstand-koming daarvan. Samen maken wij Aalsmeer.

Om dit te realiseren heeft Aalsmeer er recent voor gekozen om een kleine compacte en wendbare netwerkorganisatie op te gaan bouwen. Hierin zit strategisch denkvermogen en wordt er opdracht- en resultaatgericht gewerkt aan de dynamische Aalsmeerse opgaven. Routinematige uitvoeringsta-ken worden uitbesteed aan partners. Met deze partners worden dienstverleningsovereenkomsten gesloten op basis van de principes van goed opdrachtgeverschap en goed opdrachtnemerschap.

De nieuwe Aalsmeerse kernorganisatie wordt de komende jaren gefaseerd opgebouwd en ingericht en is uiterlijk 2026 volledig operationeel. De huidige bestaande samenwerkingsvorm wordt geleidelijk afgebouwd en deels omgevormd. Een uitdagende en interessante klus voor bestuur, directie en medewerkers. Voor onze kernorganisatie zijn we op zoek naar een Concerncontroller.

Organisatie

De controlfuntie
De controlfunctie is van strategische aard en beoordeelt vanuit beheersingsbehoefte kritisch of voorgestelde doelen haalbaar zijn binnen de beschikbare tijd en binnen de financiële middelen (proactief) of toetst tijdens de uitvoering onafhankelijk of voorgenomen activiteiten gerealiseerd worden en of bijstelling nodig is. Daarbij wordt onder meer gedacht aan beleidsanalyses,
voorbereiden van besluitvorming en risicoanalyses betreffende de opgaven, de activiteiten in de afdelingen en de samenwerking in de regio.
De controlfunctie heeft een eigenstandige verantwoordelijkheid, dat wil zeggen dat de controller gevraagd en ongevraagd toegang heeft tot informatie, mee kan kijken bij de totstandkoming van stukken of bij de uitvoering van opgaven, projecten en uitvoering van afdelingsplannen.
De concernbrede verantwoordelijkheid voor control is belegd bij de gemeentesecretaris/algemeen directeur; de concerncontroller valt dan ook onder verantwoordelijkheid van en rapporteert aan de algemeen directeur.

Functie

Rollen en verantwoordelijkheden van de concerncontroller
De verantwoordelijkheid voor de inrichting van de controlfunctie ligt bij de algemeen directeur c.q. gemeentesecretaris, ondersteund door de concerncontroller. Het systeem van three lines of defence is het meest gangbare bij organisaties die publieke waarden centraal stellen en op samenwerking gericht zijn. De concerncontroller ziet erop toe en bevordert dat er een goed werkend rapportage-systeem is, gefundeerd op de beginselen van three lines of defence.

De concerncontroller geeft uitvoering aan de reguliere controllerstaken. Daarbij heeft de concern-controller een onafhankelijke, adviserende en toetsende rol. De concerncontroller borgt de belangen en bewaakt de risico’s voor het Aalsmeers bestuur, waaronder inzicht geven of de afspraken die in opgaven, afdelingen of samenwerkingsconstructen zijn gemaakt ook worden gerealiseerd. De concerncontroller kan escaleren naar de portefeuillehouder financiën zonder ruggespraak.
De concerncontroller ziet toe op de uitvoering van de gemaakte afspraken binnen de organisatie en met samenwerkingspartners. In de praktijk is dit de uitvoering van de strategische controltaak.

Opgave- en afdelingsmanagers rapporteren (eerste lijn), de concerncontroller toetst en controleert of de gevraagde informatie is geleverd en of het bestuur daarmee in staat is tot het maken van de juiste keuzes (tweede lijn). Op basis van de aangeleverde informatie adviseert de concerncontroller het bestuur en de managers.
In het verlengde van bovenstaande heeft de concerncontroller het recht om ongevraagd aan te sluiten bij alle staven teneinde portefeuillehouders te voorzien van gevraagd en ongevraagd advies. De concerncontroller is minimaal agendalid van iedere staf.
De concerncontroller heeft als verantwoordelijkheid het college in staat te stellen te kunnen verklaren dat de organisatie rechtmatig heeft gehandeld (de rechtmatigheidsverklaring). De concerncontroller geeft daarnaast, in samenwerking met andere betrokkenen uitvoering aan onderzoeken rond doelmatigheid en doeltreffendheid (artikel 213a van de Gemeentewet).

Functie-eisen

De taken van de concerncontroller
De taken van de concerncontroller bestaan verder uit:
· Formuleren informatiebehoefte gericht op sturing, toetsen aangeleverde informatie vanuit
ambtelijke organisatie;
· Toetsen van en gevraagd en ongevraagd adviseren van college en directie, onder andere over
P&C documenten;
· Toezichthouden op en controleren van de uitvoering van de gemaakte afspraken binnen
Dienstverleningsovereenkomsten;
· Ondersteuning portefeuillehouder(s) in rol van eigenaar/aandeelhouder van verbonden partijen;
· Advisering aan de auditcommissie van de gemeenteraad;
· Adviseren van opgavemanagers en afdelingsmanagers;
· Aanspreekpunt voor de accountant en andere toezichthouders;
· Uitvoering van een marginale toetsing op beleidsvoorstellen.

Aanbod

Functie-eisen

Profiel
Je bent een stevige persoonlijkheid die beschikt over daadkracht en overtuigingskracht in combina-tie met uitstekende communicatieve vaardigheden. Je bent in staat om snel thuis te raken in de materie. Je weet je doelen te bereiken door middel van een goede samenwerking met de interne en externe partners. Je bent bekend met het werken binnen de politiek/bestuurlijk context van een gemeentelijke organisatie.

Kennis en ervaring
· Academisch werk- en denkniveau.
· Een relevante opleiding zoals bedrijfseconomie of bedrijfskunde met financiële richting.
· Kennis en ervaring als concerncontroller en heeft zich in een dergelijke positie reeds bewezen.
· Kennis van bevoegdheden, wetten en regelgeving met betrekking tot gemeenten.
· Ervaring met bestuursadvisering en-ondersteuning.

Competenties
· Integer en betrouwbaar
· Verbindend en op samenwerking gericht (bruggenbouwer)
· Communicatief vaardig
· Initiatiefrijk en proactief
· Daadkrachtig, overtuigend en heeft zelfvertrouwen
· Omgevingsbewust, politiek-bestuurlijk sensitief en klantgericht
· Zekere mate van rechtlijnigheid

Inschaling en arbeidsvoorwaarden
· Het betreft een fulltime dienstverband.
· De functie is gewaardeerd in schaal 13.
· Het betreft een arbeidsovereenkomst voor een jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Inlichtingen

De Procedure
Bestman · Bestuur & Management ondersteunt de gemeente Aalsmeer in deze procedure.
Gert-Jan Jongkind is aanspreekpunt voor meer informatie over de vacature, het profiel en/of de procedure via telefoonnummer: 06-50244791, of per e-mail: jongkind@bestman.nl

Herken je jezelf in deze vacature, en ben jij de concerncontroller die wil bijdragen aan de opbouw van de nieuwe Aalsmeerse kernorganisatie? Dan vragen wij je om je motivatiebrief en cv te uploa-den. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kan je uitsluitend reageren via de website
www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van jouw werkzaamheden en een
overzicht van jouw afgeronde opleidingen.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.
Een integriteitsscan kan onderdeel uit maken van de procedure.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Je kunt reageren tot uiterlijk vrijdag 5 maart aanstaande (week 9).
In week 10 tot en met 12 voert Bestman · Bestuur & Management voorgesprekken met kandidaten.
In week 13 presenteert Bestman · Bestuur & Management kandidaten aan gemeente Aalsmeer.
In week 14 vindt de eerste ronde selectiegesprekken plaats in Aalsmeer.
In week 15 vindt de tweede ronde selectiegesprekken plaats in Aalsmeer.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het inwinnen van referenties, het
assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Sollicitatie

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden.

Top